h 11 1) o n <1 1 r <1 a 2' 11 Maart. I3u.itenland.sch O verzi t. ACI1TSTF2 .lAAKG AX;. 1869. IV o. 1O. BO1SWARDSCHE COURANT De Abonnements-prijs is 0,80 per drie maanden franco per post f 0,95. De prijs der Adver ten tien s van 16 regels 40 Cts.behalve 35 Cts. voor het A d- vertentie zegel elke regel meer kost 10 Cts. Groote letters worden naar plaats ruimte berekend. De Uitgave dezer Coin-mt, die eiken U on der d a g het licht zietgeschiedt door l>. CUP E II U S Az. te Bolsieardwien men aPes dit B'ad betreffende uiterlijk tot H'oens- dag-morgen 12 ure, franco gelieve toe te zen den. Alle briefporten komen op rekening der inzenders. er nog Frankforters nu in den vorm van een genadebewijs wordt nog maar een klein ge- van verovering heb- ’t Is misschien een verontschuldiging voor die ondankbare Frankforters, dat zij nooit onder ’t welda dig bestuur stonden van een koning bei Gottes Gnaden en dus niet gewoon zijnde vaderlijke handelingen van zulk een vorst op prijs te stellen. In de hongaarsclie gemeente Paks zijn 140 huizen ver brand schade 200,000 11. de mijn is gesprongen met zulk eene kracht dat zij eene eeuwenoude dynastie uiteen heeft doen barsten. »De geschiedenis levert menig voorbeeld op van gevallen vorsten maar niet zulk een voorbeeld; geen voorbeeld, dat eene dynastie uit het land werd geworpen door de kracht der openbare meening, om er nooit terug te koeren, nooit, nooit! Dit strekke ten antwoord aan hen, die mij het voornemen hebben toegedicht, dat ik den prins van Aslurië op den troon zou willen brengen ten einde zijn agent te worden. Ik ben van het geslacht der Guzmans meer dan eens heb ik dit aan de gravin van Reus gezegd en ik deed haar sidderen. Don Alfonso de Bourbon weder op den troon brengen! Welk een dwaasheid! De gevallen dynastie herstellen! Maar dat is onmogelijk! onmogelijk! onmo- lijk! Europa heeft den blik op ons gevestigd van het oogenblik af, dat de kreet der vrijheid aan boord der vloot werd aangegeven. Gezegend zij de spaansche marine die met haren krach tigen arm den steen heeft opgeheven, welke het graf van het vaderland bedekte. Maar Europa heeft ons nog slechts gezien als onversaagde afbrekers; het wacht thans af wat wij zullen opbouwen. Aan den arbeid dus...” In Barcelona is men aan den arbeid geweestmaar ’t was afbreken. Een gewezen carlistisch officierViralta had het voorzitterschap weten te bemagtigen van een de mocratische klub en verkondigde er eene oproerige leer. Hij was de aanlegger van een aanslag die ten doel had de overrompeling der kazerne van de vrijwilligers, de plun dering der wapenmagazijnen de oprigting van barrikades om verder zich meester te maken van de geldkantoren en ban ken den rijken brandschatting op te leggen den gemeen teraad de provinciale staten en alle andere magten af te zetten en dan de republiek uit te roepen. In den nacht van 24 op 25 February zou al dat goede werk worden be gonnen maar de politie had een te scherpen neus gehad. De gewapende inagt werd geplaatstwaar men de aanval len verwachtte en Viralta met nog een dertigtal anderen liepen in den val. Alphonse Marie Louis Prat de Lamartine, die in 1848 meê behoorde tot hen die Louis Philips van den troon deden tuimelenis dood. Had hij nooit iets anders ge daan, de Franschen zouden thans zijne nagedachtenis waar schijnlijk niet door een standbeeld in eere willen houden. Maar zijn letterkundige arbeid, zoowel in verhevene poëzy als in dichterlijk proza benevens het vaak niet benijdens- waardig lotdat na Napoleons verheffing zijn deel was, en de gelatenheid waarmeê hij dit lot droeg, maken hem tot een der groote mannen van Frankrijk. De keizer wil, dat hij op kosten des lands worde begraven het volk geeft zijne bijdragen tot oprigting van een standbeeld. Koning Wilhelm van Pruissen is waarlijk een genadig vorst. Twee millioen thaler uit 's lands kas en een milli- oen uit zijn eigen beurs stelde hij beschikbaar voor de stad Frankfort aan den Main. En dan zijn die durven beweren, dat wat hun koninklijke welwillendheid en als aangeboden hun eigendom is en deelte van hetgeen zij langs den weg ben verloren. De Grieken hebben nu weer den tijd, om zich met hunne eigene zaken te bemoeijen. Ze vinden geen reden om over den toestand van hun land bijzonder vrolijk te zijn. De nieuwe minister van financiën heeft met ontzetting ont dekt, dat het te kort in de kas nog grooter is dan hij verwachtte en vindt een schralen troostin de verzeke ring van zijn collega van oorlog dat Griekenland in ’t be zit is van 37 generaals van verschillende rangen, 43 kolo nels en luitenant-kolonels en een getal kapiteins en luite nants naar evenredigheid, die al te zamen nog geen 14,000 man hebben te kommanderen al bedraagt het leger op ’t papier ook zooveel manschappen. Nu van 't kloppen tegen de Turken niets kan komen zegt men in Athene dat de vroegere regering beter gedaan had met tucht en orde in 't land te herstellen dan aan veroveringen te denken. Dat de kamer onlangs eene wet aannam waarbij !0a 20,0(10 drachmen belooning op het vangen of dooden van een rooverhoofdman wordt gezetis wel een bewijs dat er aan ’t herstel van orde en tucht nog al wat vast is. De grieksche roovers zijn stout. Uit Patissia een half uur van Athenesleepten zes hunner twee mannendie ze voor rijke Engelschen hielden, naar ’t gebergte. Tot hun spijt merkten ze te laat, dat ze in plaats van die Engel schen, die een anderen weg hadden gekozen, een Hongaar en een Beijer hadden weggevoerd die ze wel mishandel den maar niet veel ontnemen konden. Hunne spionnen die anders nog al naauwkeurig acht geven op de vreemde lingen, die in Athene vertoeven, schijnen omtrent den koers der bedoelde Engelschen verkeerd ingelicht te zijn. Dat de telegrafen niet in orde zijn nemen de roovers volstrekt met kwalijk en dat de Grieken zich willen wijs ma ken dat al dat roofgespuis uit Turkije is gekomen en uit Turken bestaal, verandert aan de ellende niets. In Spanje bestaat ook een Lutine-plan. In de jaren 1702 tot 1713 werd er door half Europa geplukhaard om uit te maken wie op den spaanschen troon zitten zou. ’t Was in de dagen toen Malbroek ten oorlog ging en in die da gen ging in de haven van Vigo een spaansche zilvervloot te gronde. Zoo’n zilvervloot bevatte soms een aardigen stuiverzooals de matrozen van Piet Hein kunnen getui gen. Óf nn de in 1702 (e Vigo gezonken vloot ook zoo’n schat meê naar onder genomen heeft, weet men niet, maar men denkt het en hoopt het, en actiën worden uitgegeven om 100,000 pond sterl. bijeen te krijgenten einde de kosten van het opduiken goed te maken. Voor zoover generaal Prim zich heeft doen kennen is hij geen mandie de taal gebruikt om zijne gedachten te verbergen, ’t Is daarom niet onbelangrijk te vernemen wat bij zoo nu en dan zegt omtrent Spanjes toekomst, voor zoover die van hem afhangt. Er zijn in Spanje, die meenen dat Prim een lid van het verdreven geslacht der Bourbons wel weer op den troon zou willen helpenom dan zelf daarmee goede zaken te doen. Op een zijde- lingsche vraag hieromtrentdoor een republikein tot hem gerigtantwoordde de voorvechter der vrijheid zoo onge veer: «Sedert lang hebben Serrano en ikde vernedering van ons vaderland ziende gezworen bij onze eer en met de hand op ’t gevest van ons zwaard dat wij ons leven zouden veil hebben om het te verlossen. Wij hebben de mijn der omwenteling voorbereid, waarin de dappere Topete de lont heeft gestoken welke daad het moeijelijkst was

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Bolswards Nieuwsblad nl | 1869 | | pagina 1