Donderdag’ 1 -A.pril. Uuitenlandsch Overzigt. ACHTSTE .JTYTVIJCJAlXCi. No. 13. 1S69. BOLSWARDSCHE COURANT Engeland I Al in De Uitgave dezer Courant, die eiken Don derdag het licht zietgeschiedt door B. C P E B U S Az. te Bolswardwien men alles dit Blad betreffendeuiterlijk tot Woens dag-morgen 12 ure, franco gelieve toe te zen den. Alle briefporten komen op rekening der inzenders. De Abonnements-prijs is 0,80 per drie maandenfranco per post f 0,95. De prijs der Advertentien s van 16 regels 40 Cts.behalve 35 Cts. voor het A d- ver teutiezegel; elke regel meer kost 10 Cts. Groote letters worden naar plaats ruimte berekend. heeft de krooning der koningin met groote tegenwoordigheid van 500.000 personen, De koningin begaf^ich naar de bestemde een op zilveren dragers rustenden rood llu- omdat juist die verbindtenis aan de kroon en het parle ment de raagt geeftom alle kerkgenootschappen in toom en in vrede te houden en omdat men aan haar te danken heeft, dat Engeland sedert eeuwen meer werkelijke gods dienstvrijheid en godsdienstvrede genoten heeft dan eenig ander land. (Op verscheidene bladzijden van ’t geschiedboek van Engeland leest men, dat Disrael's bewering onjuist is.) De wet tot opheffing der iersche staatskerk zal volgens Disraeli leiden tot volslagen scheiding tusschen kerk en staatdat iszegt hij hetzelfde als een gebied in een ge- bied. Voor Ierland inzonderheid zal ’teen groote ramp zijn. De minister was van oordeeldat in Ierland alle kerk genootschappen of geen enkel kerkgenootschap eene staats- inrigting moet zijn; het eerste zou wel niemand verkiezen, dus blijft er niets anders over dan het laatste. De wet tot opheffing geeft hem hoop dat zij Ierland een geluk kiger toestand zal bezorgen. De heer Bright acht den toestand in Ierland in strijd met elk gevoel van godsdienstvrijheid terwijl bovendien de kerk veel meer gedaan heeft om Ierland en Engeland van elkander te vervreemden dan ze te vereenigen. Hij noemde de kerk geen licht der reformatiemaar een ver schroeiende vlam, die alles wat edel was, verteerde. Bright werd toegejuicht. Bij eene tweede lezing verklaarden zich 368 leden vóór en 250 tegen meergenoemde wet. In de menagerie van zekeren Manders hebben de luipaards Hildebrands schets van een beestenspel voor valsch ver klaard. Gewoonlijk worden de dieren, vóór »de cipier elk dezer staatsgevangen zijne afgepaste portie komt toedeelen,” van elkander gescheiden door stevige houten balken. Ter wijl de oppasser onlangs hiermeê bezig waskostte het hem reeds vrij wat moeite om twee der grootste luipaards te beletten een gevecht te beginnen; naauwelijks had hij zich omgekeerd om een balk op te nemen of een hevig gebrul verkondigdedat zij elkander hadden aangevallen. Zij zweepten hunne zijden met den staarthunne oogen schoten bliksemstralende eene beet volgde den anderen. De directeur trachtte te vergeefs de strijders te scheiden. Weldra vielen beide uitgeput nederde sterkste hield ech ter den schouder van zijn tegenstander in den muil ge klemd en rukte een stuk vleesch af, dat hij tusschen de tanden vermorselde. Ten derden male werd de strijd her vat, woedend sprongen de beesten onder een vreeselijk ge brul op elkander toe doch eindelijk gelukte het den heer Manders, door den overwinnaar aanhoudend met een ijzeren staaf slagen toe te brengen den strijd te doen ophouden, De afsluiting werd toen tusschen de uitgeputte dieren ge.- bragt. Het zwakste zwom in zijn bloed en was zoo zeer gekwetst, dat de directeur hem oogenbhkkelijk pruissisch zuur toediende, om hem uit het lijden te verlossen. de beenderen waren verbrijzeld en het vleesch hing er lappen langs. Den 20 Maart woedde een hevige orkaan in het Kanaal en rigtte vooral op de kusten van Normandie en Bretagne verwoestingen aan. Voor Havre verongelukten verscheidene schepen De stoomboot van Southampton had veel te lij den de stuurman brak armen en beenen doch de boot bereikte toch de haven. Te Gaen eveneens groote schade. Een schip uit Afrika, geladen met palmolie leed schipbreuk voor Cherbourg. Bij Saint-Gervais verongelukte de Maga- dorde equipage werd gered. Twee andere groote sche pen liepen daar tegen de rotsen. Er bestaat weinig hoop De Meiwier zoetheid zoo ver strekt Dat haar gedachtenis Bij ’t minnend paar al vreugd verwekt Eer zij voorhanden is de Mei is nabij en we schroomen niet ons buitenlandsch overzigt te beginnen met de vermaningdoor eene jonge amerikaansche dame gerigt aan de jongmansdie nog schroomen toe te tasten en willen wachten op beter soort. Welmeenend en welgemeend roept zij hun toe«Maakt dat gij trouwtjongeluien spoedig ook. Wacht niet op het duizendjarig rijk, in de hoop dat de meisjes engelen zullen worden voordat gij u aan eene van haar toever trouwt. Gij zondt ook al een mooi figuur naast een engel maken, lomperts die ge zijt Den 13 Augustus 1868 gaf de Bolswardsche Courant eene korte beschrijving van eene troonsopvolging en eene be grafenis op Madagascar. Wie zich daarvan nog het een en ander herinnert, zal, in verband daarmêêhet volgende niet onbelangrijk achten. Op Madagascar heeft de krooning der koningin met groote plegtigheid in plaats gehad, plaats onder weelen hemel op welks vier zijden te lezen stond Eere zij GodVrede op aardeIn menschen een welbehagen God moge met u zijn. Naast den troon lagen op eene tafel het wetboek van Madagascar en de bijbel. De koningin zeide in hare rededat de regering geenerlei gezindte zou bevorderen of belemmeren daar God alle menschen gelijk heeft geschapen. Tevens meldt men van hetzelfde eilanddat daar de inwijding der prot, kerk heeft plaats gehad, die gesticht is ter herinnering aan den dood van hendie onlangs voor hun geloof stierven. De koningin nam aan de pleg tigheid deeldie door den heer Roy geleid werdterwijl 200 zangers een koorgezang deden hooren. In ’t engelsche parlementen ook wel in andere parle menten zijn nog heerendie van Madagascars koningin wel een lesje mogen nemen. De Iersche staatskerk geeft den engelschen heeren vrij wat te praten. De opheffing van die kerk als staatskerk staat de tegenstanders van het tegenwoordig ministerie niet aan wantzeggen zij die opheffing benadeelt die kerk in een geldelijk opzigt en ont neemt haar de hoedanigheid van staatsinrigting. De heer Disraeli beweerde, dat af de goederen dier kerk, ook wan neer ze door beschikkingen van ’t burgerlijk gezag in haar bezit waren gekomen, haar eigendom waren al was ’t ook maar alleen krachtens het regt van verjaring; immers wat voor particulier eigendom geldt, moet ook gelden voor ’t ei gendom eener kerk. De minister voor de Iersche zaken antwoordde hierop dat het parlement nu even goed regt heeft om over die goederen te beschikken als het dit in vroegeren tijd heeft gehad, terwijl er nu evenmin van onregtvaardige verbeurd verklaring sprake kon zijn als toen in vroeger eeuw de iersche kerkgoederen van roomsch-katholieken overgingen op protestanten. Disraeli toonde zich een voorstander te zijn van de ver bindtenis tusschen kerk en staat, omdat die in Groot-Brit- tanniës politieke inrigting en geschiedenis diep geworteld is;

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Bolswards Nieuwsblad nl | 1869 | | pagina 1