Donderdag I? u it en 1 a n <1 s c h O verziet. T\o. IT. ACHTSTE JAAKC A XC. 1869 BOLSWARDSCHE COURANT 2& TVpril. De Uitgave dezer Cour mt, die eiken Don derdag het licht zietgeschiedt door B. CUBE B U S Az. te Bolswardwien men alles dit B ad betreffende uiterlijk tot Woens dagmorgen 12 ure, franco gelieve toe te zen den. Alle briefporten komen op rekening der inzenders. er aan ’t einde van dat jaar zoo ongeveer 700 miliioen in ’t schuldboek zal staan. Met arbeid en geduld evenwel knaagt een muis een kabeltouw doorrnet arbeid en ge duld zal Italics minister orde in de huishouding brengen. Eerst maar wat schatkistbons uitgeven ten bedrage van 300 miliioen en eene leening bij bankiers van 378 miliioen voor de dringendste uitgaven. Dan wat verandering gebragt in de opbrengst van inkomende regten voor zoo ongeveer 500 miliioen geestelijke goederen verkocht, wat oude schul den afbetaald en wat verbeteringen en bezuinigingen in de huishouding aangebragten met 1875 zal’t reeds zoo ver zijn, dat de uitgaven niet langer de inkomsten zullen over treffen. Zoo n schatkist-minister heeft toch al vrij wat te becijferen en wat het leelijkst is hij kan nooit een ze keren staat maken op zijne uitkomsten; de kracht van het woordje als moet hem telkens doen twijfelen. De spaansche constitutie is nog altijd in de maak. Ve len in Spanje meenendat de heeren er wel wat eerder mee klaar hadden kunnen zijn zij zijn teleurgesteld en wrevelig. Van de revolutie hadden zij zich zooveel goeds beloofd, en nu dat zoo lang uitblijft, krijgen ze er de aar digheid af. En toch zullen ze nog wat geduld moeten hebben. De heeren die de revolutie bewerkt en geleid hebben hebben wat al te veel op ’t geval laten aankomen. Zij deden als iemand die eerst zijn huis afbreekt, en dan rondgaat bij architecten om plannen voor een nieuw huis te gaan zien. Velerlei plannen worden hem voorgelegd maar om verschillende reden kan hij niet besluiten een daarvan te kiezen. Intusschen is hij zoo lang zonder dak en beschutting en zijn toestand wordt bij den dag onple zieriger. Het voorloopig bewind in Spanje en zij die thans het volk vertegenwoordigen zijn als bij overrompeling in hunne tegenwoordige positie gekomen een vooraf beraamd plan en een leidend beginsel ontbrak. Alleen het verdrijven der koningin was het doeldat voor de hand lagwat daarna moest gebeuren, zou zich later wel schikken, ’’t Blijkt nu dat veel zich niet zoo gemakkelijk schiktde heeren getroosten zich wel veel moeite, maar ’t volk begint te den ken aan den berg, die eene muis baarde; de te hoog ge spannen verwachting van de onnadenkende menigte ziet zich bedrogen en de heeren moeten ’t ontgelden. Zoo wordt het water troebelen in troebel water is goed visschen. ’t Is als of’ter zoo bij behoort: als in Spanje de regering zoo wat op losse schroeven staat, dan is er een don Carlos die beweert regt te hebben om op den koningstroon te zitten. Dat is ook nu weer t geval. In’t zuiden van Frankrijk houdt hij zich op en organiseert daar een legertje, dat voor zijn regt zal strijden. Dit kost natuurlijk geld; maar dat is de minste zwarigheid. Te Parijs zijn wel bankiers die hem geld verschaffen tegen be hoorlijke schuldbekentenissen die tegen inschrijvingen op het grootboek der nationale schuld van Spanje zullen inge wisseld worden, - als don Carlos geen don Carlos meer, maar koning Karel VII zal zijn. Dat is de huid verkoopen, vóór de beer gevangen ismaar de beer weet nu toch ook dat hij gestroopt zal worden als hij zich laat vangen. Het bespreken van de artikelen der nieuwe constitutie brengt, als overal bij zoodanige gelegenheid, ook in Spanje de meest uiteenloopende gevoelens aan den dag. De pre laat Manterola bestreed het beginsel van godsdienstvrijheid en deed zijn best om aan te toonen dat in Spanje geene andere dan de roomsch-katholieke als staatskerk moest ge- Mamsour-pacha is met de dochter van Egyptes onderko ning getrouwd en het jonge paar gaf drie dagen en drie nachten bruiloft. Armen en rijken namen deel aan den bruiloftsmaaltijd. Geheele kudden schapen werden den gas ten voorgezetgeheele rijstplantages kaal gegeten en dito ladingen macaroni verslonden. Dit verhinderde evenwel nietdat er ook lustig gedanst werd en men lust behield, om eene prachtige illuminatie en een kostelijk vuurwerk te bewonderen. Op een groot plein kon men zich verma ken door te kijken naar de vertooningen van arabische en turksche théaters arabische dansers en danseressen goo chelaarskunstenmakers en koorddansers. Fluit-, pijp-en tambonrijnspelers zangers en zangeressen deden hun best om ’t gehoor der gasten te streelen. Onder kolossale ten ten zat men aan tafelsdie beladen waren met de uitge- zochtste spijzen en lekkernijen. In den harem werd feest gevierd door de europesche en egyptische dames ter wier eere ’s avonds eene voorstelling in den schouwburg werd gegeven. De boeren in Esthland hebben ’t zoo ruim niet. De mees ten verkeeren in een ellendigen toestand. Een jagerdie ’s nachts op dim loer stond om eenige wolven te dooden zag weldra van uit zijne schuilplaats een zwarte gedaante, die zich om en op het lijk bewoog van een paard, dat hij, om de wolven te lokken dien dag aan den kant van het bosch had neêrgelegd. Niet anders denkende of het was een wolf, drukte hij zijn geweer los; op hetzelfde oogen- blik hoorde hij een scheen uit te gaan ontsteltenis eene vrouw, die doodelijk getroffen was en zich stuiptrekkend bewoog. Hij haastte zich haar te helpen, doch zij gaf weldra den geestna in eenige afgebrokene den te kennen g zij en hare drie kinderen verkeerdenhaar naar die plaats gebragt hadom met een stuk vleesch van het lijk hare arme kleinen te voeden. Het bestuur van het gewest heeft zich het lot der weezen aangetrokken. Een is er aan den jager, de onwillekeurige oorzaak van het ongeluk, ten deel gevallen; met het tweede belast zich de gemeente, en voor het derde moet het hoofd der gemeente zorgen daar hij onderzoek had moeten doen naar den toestand zijner arme gemeentenaren, en hiervan onderrigt, door liefdegiften deze treurige gebeurtenis had kunnen voorkomen. In Griekenland zijn er velendie maar met geen moge lijkheid het achtste gebod kunnen onthouden. Niet lang geleden werden in de buurt van Attika en Beotiein den tijd van 6 uren omstreeks 150 reizigers uitgeplunderd waarvan sommigen bovendien door de roovers werden ge vangen gehouden. Toen er soldaten naderden maakten de bandieten van de geroofde paarden gebruik, om te ont- vluglen. Zulke straatroof gebeurt er zoo nu en dan eens, terwijl men ook in zijn huis lang niet veilig is. De rege ring doet er wel wat aan, maar hare maatregelen zijn niet afdoende. De minister van de geldkist in Italië heeft zijn staat van inkomsten en uitgaven eens nagerekend en de uitkomst was een verschrikkelijke beer. Het jaar 1868 eindigde met een te kort van 313 miliioen en volgens berekening, zoo naauwkeurig die kan plaats hebben, zal 1869 eindi gen met een te kort van 614 miliioen. In 1870 voorziet de minister nog eens een te kort van 94 miliioen zoodat De Abonuements-prijs is 0,80 per drie maandenfranco per post 0,95. De prijs der A d v e r t e n t i e n s van 16 regels 40 Cts., behalve 35 Cts. voor het A d- vertentiezegel; elke regel meer kost 10 Cts. Groote letters worden naar plaats ruimte berekend. pijnlijken gildie van een mensch hij naderde en vond tot zijne groote stuiptrekkend bewoog. Hij haastte zich h i woor- gegeven te hebben dat de nood waarin met een stuk vleesch

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Bolswards Nieuwsblad nl | 1869 | | pagina 1