2 September. Donderdag JBuitenlandscli Overzigt. Bij deze Courant wordt een bijvoegsel uitgegeven. 18G9 jVdlTSTE JAAK(iA\(r. >o. 35. drie verfraaid en het niet BOLSWARDSCHE COURANT te bewijzen, het geluk om ■jen te laten verpletteren. Toen onlangs dat feest De Uitgave dezer Cour int, die eiken Don derdag het licht zietgeschiedt door I’, CUPKIlüSAz. te Bolswardwien men ates dit Blad betreffende, uiterlijk tot Woens dag-morgen 12 ure, franco gelieve toe te zen den. Alle briefporten komen op rekening der inzenders. 300 woningen ver- De Abonnements-prijs is 0,80 per maandenfranco per post f 0,95. De prijs der A d v e r t e n t e n is van 17 regels 50 Ctselke regel meer kost 10 Cts. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. De Erie-spoorwegmaatschappij had twist met die van Al bany over een strook tusschen het station van den tunnel en Parpersville. Twaalf a veertienhonderd man, met pisto len knodsen en ander speelgoed stonden aldra tegen elk ander over. Tegen 4 uur in den namiddag van Tl Au gustus bezetteden 7 a 800 baanwerkers en ambtenaren van de Erie-maatschappij het tunnelstation terwijl de Albany- maatschappij 'met 350 a 400 man het andere uiteinde van den tunnel bezet hield. Erie opende den strijd. Twee wagens, met ongeveer man gevuldwerden aan een locomotief gehecht en rolden onder luid gejuich den tunnel door. Aan den uitgang wa ren eenige rails opgebroken, maar dat was geen zwang- heid zij werden spoedig hersteld en de togt voortgezet totdat hij op een bogt 'van den weg gebroken werd door een trein met arbeiders van Albany. Met een geweldigen schok botsten de machines tegen elkander aan en wie kon, sprong uit den wagen om zijn partij te staan. Dapper werd er gevochten; die van Erie kregen er ’t eerst de aar digheid af en stroomden met hun beschadigde locomotief terug. De Albany-mannen maakten hun ontredderd boeltje ookweer in orde en stoomden de vlugtelingen achterna. Zij vonden ze, maar versterkt, aan ’t ander einde des tunnels en nu ging ’t weer met nieuwen lust. Er werd met pistolen geschoten, met steenen gegooid, met knodsen gezwaaid, en krachtig gedreigd en gevloekt. Toen ’t duis ter werd kwam een regement infanterie en bragt de vech tersbazen tot bedaren. De Ene-mannen hadden ’t meest geleden, maar toch een gevangene gemaakt. Den volgen den morgen stonden de spoorweglegers al weer in slagorde, maar de militairen stonden hun t vechten niet toe. De gouverneur van Nieuw-York nam voorloopig het betwiste eindje weg in bewaring en zal later wel zeggen aan welke maatschappij Let toekomt. Constantinopels straten worden verbreed en omdat de sultan keizerin Eugènie verwacht fatsoeljjk vindthaar door de naauwe slijkenge straten te laten waden. Een Turk is daar aan gewoon maar eenc keizerin van Frankrijk zou er schande van spreken. Zes duizend man werken er dag en nacht aan en dit getal zal binnen kort nog verdubbeld worden. Te Janina zijn 1300 pakhuizen en brand en nog is ’t niet uit. In het stadje Kröplinin Mecklenburgstierf onlangs een geneesheer die tevens armendocter was. Die betrek kin^5 werd daarop door de stedelijke regering aangeboden aan" den Israëlitische» geneesheer, dr. Well aldaardie ze ook aannam, onder voorwaarde echter, dat hij het dubbele der bezoldiging zijns voorgangers zon ontvangen en dat hij zoolang hij de praktijk uitoefendeniet uit zijne be trekking kon worden ontslagen. In die voorwaari.cn werd bewilligd. Toen het contract was geteekend deed de heer Wei/ afstand van zijne bezoldiging ten behoeve van de weduwe van wijlen den christen-geneesheer. Keizer Napoleon keizer Frans Jozef en koning Leopold II hebben in de laatste dagen een groot aantal mannen voor verdienstelijk verklaard, door hun verlof te geven een lintje in’t knoopsgat te dragen. Den 19 Augustus kon men in het Hippodrome te Parijs wat ijselijks zien. De dierentemmer Lucas had zich in hot lecuwcnhok begeven om er als naar gewoonte zijne werk- zaamheden te verrigten. De leeuwin vergat haren genie- der on gast de noodige eerbied te bewijzen en wierp hem De Hindoes beginnen op hunne wijze ook al modern te worden. Wie heeft niet wel gehoord van den afgodswagen te Jammrnauth die jaarlijks op het feest van den algoi door de straten wor.lt getrokken. Van heinde en ver ko men dan duizenden om het gedrochte ijk bee d te zien en .mddelijke eer te bewijzen, en niet zelden verlangden ve en vurig naar het geluk, om zich onder de raderen van den „rooien wagen te laten verpletteren. Thans wordt het er al anders. "Toen onlangs dat feest weer werd gevierd, ge raakten twee groote godenwagens halt in een sloot. De mannen die gehuurd waren om ze te trekken, waren zoo oneerbiedig, dat ze maar den halven afstand aflegden en toen de prachtige rijtuigen waarop tusschen WPerenJe vladen de góden geplaatst waren in het slijk heten stc ken 5 Er waren toeschouwers genoegmaar die lachten er wat' om De priesters rigtten zich tot hunnb overheid dat die’t volk zou bevelen een hand uit te steken, maar ’t hielp niet. De boeren zeiden dat de priesters niet te goed waren om den góden die dienst te bewijzen. De po litie zorgde voor orde -en behalve eenige dronkene lieden, raakte geen mensch onder de voeten. t Spijt de priesters natuurlijk dat het volk zoo goddeloos wordt. In Australië is de beschaving al zoo ver gevorderd, dat men er’t gebruik van guillotine kent en m toepassing brengt. On een plantage te Atemoana op Taiti werden Ghinesche werklieden rumoerig; in een twist werd er een gedood en een ander ernstig gewond. Vier chinezen werden voor de reelbank te Papeïti gebragttwee hunner vrijgesproken twee ter dood veroordeeld. Nu had men op de plantage zelf een guillotine gefabri ceerd en toen die klaar waswerden eerst, om het werk tuig te beproevenboomstammenhondenschapen en varkens geguillotineerd. Eindelijk was men kaar en werd een der Chinezen van Papeïti gehaald. Met dezen op de nlanta-e aangekomen bleek hetdat men zeker door de ongewoonteeen verkeerde had meegevoerd, t Was een der vrijgesprokenen die zich met begrijpen kon wat met hem gebeuren zon en moo! blij was dat de verassing non- tiidig genoeg ontdekt werd. Men trok andermaal naar Tapeïti en kwam nu met een der veroordeelden terug. Nu den bijl maar opgehaald. Maar het ding zat vastwant den vongen avond had men de machine gekoolteerden er moest eerst een timmer man met gereedschap komen om den bijl los te maken. Dat lukte maar nu bleef hij weer in de hoogte vast zit ten De toeschouwers werden ongeduldig en ieder wilde graag een handje helpendat de zaak toch in orde kwam. De guillotine leed er wel wat door maar na een klem uur was men toch zoo ver, dat de bijl op en neer wilde. De veroordeelde wachtte geduldig tot het aan hem oe was en werd nu de eerste die m Australië is gegudlo ineerd. Amerika maakt op het gebied der beschaving zulke reu zenschreden dat het door geen volk ter wereld kan bijge bonden worden. Gevechten zijn al oud en alomme bekend, maar waar anders dan in Amerika vecht men met spoor wagens

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Bolswards Nieuwsblad nl | 1869 | | pagina 1