i! T No. 46. ACHTSTE JAABUANCi. 1869 ■fc SB, Donderdag- 1 IS November. Buitenlandse li Overzigt. Bij deze Courant wordt een bijvoegsel uitgegeven. IVi ‘j i BOLSWABDSCHE COURANT gig" I De Uitgave dezer Courant, die eiken Don derdag het licht zietgeschiedt door I» C U Pk KUS Az. te Bolswardwien men alles dit Blad betreffendeuiterlijk tot IPoens- dag-morgen 12 ure, franco gelieve toe te zen en. Alle briefporten komen op rekening der inzenders. letters worden naar De Abonnements-prijs is f 0,80 per drie maanden; franco per post f 0,95. De prijs der Advertentien is van 17 regels 50 Ctselke regel meer kost 10 Cts. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. De markies van Westminster en de heer George Peabody zijn dood. De eerste was eigenaar van het derde gedeelte der geheele stad Londen zijn inkomen wordt begroot op 15 millioen gulden. De ander laat 48 millioen gulden na. De markies was een gierigaard en had liefhebberij in het administreren zijner bezitingen. Peabody was een weldadig mensch en had liefhebberij in het bevorderen van al wat nuttig is en lot geluk van an deren kan strekken. De markies kocht in 1814 een van de twee biljetten van vijf honderd duizend pond sterl.die toen door de engelsche bank werden uitgegeven. Hij liet het in een lijstje zetten en hing het in zijn werkkamer op, waar men het nog kan zien. Door dit kapitaal zoo rente loos te pronk te hangen, bezorgde hij zich een verlies van vijf millioen gulden. Maar de man had er aardigheid aan ieder die zijne kamer binnentrad op het leelijke stukje pa pier te wijzen en te vragen of hij ooit zoo iets gezien had Die vraag deed hij ook eens aan den hertog van Bedforten die antwoordde hem»zoo gij maar zooveel verstand en levenswijsheid had als gij vermogen bezit welk een schat zou Engeland dan in u bezitten George Peabody begon zijn loopbaan als jongste bediende in een kruidenierswinkel in de amerikaansche stad Daverns, zijne geboorteplaatsvier jaar later ongeveer kwam hij in’thuis van zijn oom. Deze ging in 1812 ten oorlog en werd generaal, George diende onder hem als soldaat, toen de oorlog geëindigd was vatte deze zijn handel weer ter handen had weldra huizen in BaltimorePhiladelphia en New-York. In 1837 kwam hij in Engeland en vestigde zich 6 jaar later te Londen als koopman en bankier of discontohandelaaruitsluitend .met amerikaansche zaken zich bezig houdende. Nog knaa'p zijndehad hij te ken nen gegeven «Wanneer God mijn leven spaart en mijne zaken doet gelukkenzal ik het vermogen dat ik ver werf, ter zijner eer besteden door het welzijn mijner me- demenschen te bevorderen overal waar hunne aanspraken mij het dringendst voorkomen”. Hij heeft wood gehou den. Meer dan 6 millioen gulden heeft hij gedurende zijn leven aan giften in Engeland en Amerika besteed. Hij was niet gehuwd en leefde zeer eenvoudig; uiterlijke praal vertoonde hij niet. De markies van Westminster en de heer George Peabody zijn dood. De schatrijke vrek en de schatrijke menschen- vriend zijn heengegaan; de dood ziet geene schatten aan en vraagt evenmin naar deugd of ondeugd. Toch zal de dood een ander gezigt gehad hebben voor George Peabody die wist dat hij schatten had bezeten, dan voor den markies, die moest beseffen, dat de schatten hem hadden beet gehad. Heeft het aardsche slijk voorden stervende geen waarde, voor den levende is het toch een mooi ding ei- wat van te hebben als hij maar oppast, dat het hem geen baas wien ’t reeds in later dagen ze noodig ze soms in goed issteeds planten moet verpoot worden zij nemen dan ’t besluit op reis te gaan en doen het ook. Oost westt’huis best, is een goede troost maar ’t zal toch ook zoo onaardig niet zijn, voor de verandering eens een kijkje te nemen in Con- stantinopel of een schitterende intrede te doen in Jeruzalem, zooals de kroonprins van Pruissen dezer dagen. Ook kei zer Frans Jozef maakt een triomftogt door’t Oosten. Tur- kijes sultan vereerde hem bovendien 8 van de prachtigste arabische paarden uit zijn stal en de bevolking van Pera maakte feest van ’s keizers tegenwoordigheid. Ook hij be zocht Jerzualem en even als Pruissens kroonprinsrigtte hij zijne schreden naar de kerk van het heilige graf. En hoevelen is het thans niet gegund Egypte te bezoeken en zich daar te verlustigen in hef oude en nieuwe, dat kunst en natuur er aanbiedt. Keizerin Eugènie bezag Constanti- nopel en werd er bezienzij begaf zich naar Cairo en bragt er eemge dagen feestelijk door. Waarlijk, zulke da gen tellen dubbelniet om het feestgenotmaar omdat menvan den dagehjkschen sleur verwijderdhet leven met verhoogd 'bewustzijn kan genieten en te beter leert inzien wat het leven zoo hier en daar te genieten geeft. Zou men zoo denkende aan de menschen die ’t zoo maar voor’t aanpakken hebben en er hun genot ruimschoots afnemen, wel kunnen gelooven, dat de dichter gelijk heeft, als hij zegt »Wie in het klein zijn leven leidt »En om het klein van ’t groote. scheidt »En legt zijn groot tot kleiner an »Dien acht ik een gelukkig man. »In kleinen, staat is groote rust «Wanneer’t vernoegen gaat voor lust; «Het minst is ’t meestschoon ’t niet en schijnt «Want in het minst men ’t meeste vyndt.” Koning Victor Emmanuel heeft op eene jagt in het park San Rossore kou gevater is koorts bij gekomen en de ziekte nam zoo haastig toe en kreeg een zoo verontrustend aanzien dat de sacramenten der stervenden den koning werden toegediend. De leden van het koninklijk huis wer den allen te Florence ontboden. Er heeft een ministerraad aan ’s konings ziekbed plaats gehad en alles duidde aan dat een doodelijke afloop gevreesd werd. Intusschen zijn later berigten van geruststellenden aard en gewagen telkens van beterschap. Niet alleen het geldmaar ook de vrouwen zijn al zeer ongelijk verdeeld. Een Indianen-hoofdman Kabesh-codaway adverteert in de Chicago Tribune dat hij «langs dezen meer en meer gebruikelijken weg” eene vrouw zoekt, daar zijne maatschappelijke positie hem belet, veel met blanke dames te converseren. Hij vraagt juist eene blanke vrouw koperkleurige heeft hij reeds driedie hij nog nooit ge slagen heeft. Hij ziet meer op huiselijkheid en een gezel lig karakterdan op vermogen en zijne drie vrouwen heb ben beloofd alles te zullen doen om de vierde genoegen te geven zij willen haar de lekkerste kluifjes afstaan. In San-Francisco is dat anders daar vragen de mannen om geen vierdezij zijn al blij als ze maar ééne kunnen magtig worden. Nog niet zoo heel lang geleden werd eene vrouwals zij daar door de straten gingals eene zeld zaamheid nagezien en eveneens was dit het geval met kinderen, ’t Gebeurde eensdat eene vrouw haar kind mee naar den schouwburg had genomen. Het kind begon te schreijen juist toen de muzikanten de overture begon nen en nu riep een man in het parterre«stil die vin ding ei- wat wordt. Er zijn van die gelukskinderenwi de wieg als speelgoed wordt gegeven en die in de vraagwat kost het nooit doen omdat hebben de kosten vooraf te berekenen. Lezen Jean Paul, dat het voor den mensch niet g op dezelfde plaats te blijven, maar dat hij als sommige

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Bolswards Nieuwsblad nl | 1869 | | pagina 1