10 December. Donderdag Bij deze Courant wordt een bijvoegsel uitgegeven. Buitenlandsch Overzigt. 1S09 ACHTSTE JAAKCSAAÏH. IXo. 50. drie en. BOLSWAKDSCHE COURANT De Uitgave dezer Courantdie eiken Don derdag het licht zietgeschiedt door B CÜPEIlUSAz- te Solswardmien men alles dit B'ad betreffendeuiterlijk tot Woqis- dag-morgen 12 ure, franco gelieve toe te zen- Alle briefporten komen op rekening der inzenders. De Abonuements-prijs is 0,80 per maandenfranco per post f 0,95. üe prijs der Adver ten tien is van 1 7 regels 50 Ctselke regel meer kost 10 Cts. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Is de aandacht langen tijd gevestigd geweest op het noordoosten van Afrika ook het zuiden van dat wereld deel trekt de opmerkzaamheid tot zich, baar worden di amanten gevonden en liefhebbers die ze zoeken. De heer Adler, oostenrijksch consul te Port-Elizabeth, schrijft. daar omtrent aan prof. v. Hochstetler in Weenen: »Ue diaman ten ziin, gelijk alles wat men hier aantreft, buitengewoon; zij strekken zich over 1000 mijlen uit. Elke post brengt bengten dat op nieuwe plaatsen diamanten gevonden wor den De voornaamste plaats is Likatlong aan de Kolong een tak van de Vaalrivierin den Oranje-Vrijstaat. De diamanten worden tot nog toe alleen aan de oppervlakte gevondenhet zijn stukken van tot 150 karatende meest "ewone grootte is van 6 tot 13 karaten. Een van 46 karaten werd in Londen verkocht voor 4600 pond st voor een van 80*- karaat wordt nu in Londen 16,000 pond st- geboden. De onderzoeker Mauch is op reis langs de geheele Vaalrivier, en men zegt, dat hij eene diamant mijn heeft ontdekt, waar men granaten, topazen en an dere gesteenten reeds heeft uitgegraven. Men schrijft uit Balme (Pignerol) aaneen der Tunnsche bladen het volgende »0p den 21 sten Nov. te middernacht begon het te sneeu wen dit hield aan tot den 25sten. Op den 24sten had de sneeuw reeds eene hoogte van 4 meter. Eene ontzet tende lawine stortte neder, sleepte eene menigte rotsblok ken mede die bezuiden het dorp zich verheffen en bedolf het geheele dorpdeuren en vensters verbrijzelende. Ik behoef niet te zeggen welk eene ontsteltenis de inwoners beving, die een ganschen langen nacht onder deze sneeuw massa moesten doorbrengen terwijl lampen en kagchels uitgingenbij gebrek aan lucht. De sneeuw lag hooger dan de huizen en toen de dag aanbrak moest men dus over de daken loopen, ten einde zoo goed en kwaad het ging de gemeenschap te herstellen. Bijna alle huizen hebben geleden één is geheel in puin gestorteen ander werd midden doorgesneden. Men moest een raam uitbreken ten einde eene koe buiten te brengen haar vervolgens door middel van lakens en dekens over de daken boegseeren en weder door een put in de sneeuw laten afzakken naar een vrijgebleven stal. Twintig gezinnen werden door de sneeuw gevangen gehouden. Twee jongens die zich op straat be vonden toen de lawine vielwerden vermistmaar later levend opgegraven. Gelukkig heeft men geen menschenle- vens te betreuren. Men is thans bezig loopgraven te ma ken van het eene huis naar het andere. Tot heden moest men door schoorsteenen of dakvensters elkander bereiken. Uit andere berigten blijktdat het verkeer op de groote wegen in Italië, zeer door de sneeuw wordt bemoeijelijkt. Diamanten te vinden zal niemand kwalijk genomen wor den ze te stelen is niet eerlijk. We hebben al eens vroe ger medegedeelddat de verdreven koningin van Spanje zich aan zoodanige oneerlijkheid heeft schuldig gemaakt. Een der cortesledenRamor Calderon wilde daarvan meer weten dan wij er van vertellen konden en daarom vroeg hij er den minister van financiën naar. Het ant woord van Z.Exc. kwam zoowat hier op neerDe dia manten der kroon van Spanje, achtereenvolgens aangekocht door al de koningen sedert Philips III (15551598), hadden in ’t begin dezer eeuw eene waarde van honderd millioen realen. Jozef Bonapartekoning bij de gratie Napoleons, heeft bij zijn vertrek voor eene waarde van 22 millioen meegenomen tot een aandenken zoodat er nog voor 78 millioen overbleef. Koning Ferdinand verklaarde in zijn testament in 1830, dat hij van deze diamanten, die een deel van de kroon moesten blijven uitmakeneen inventaris had doen opmaken voorzien van zijn zegel en onderteekend door hem zelven. Hij stierf en de inventaris was niet te vinden. Ongeveer voor de helft der waarde van deze kostbaarheden verdween en verscheen niet weder. De eerlijke don Martin de los Heros, intendant van het pa leis vond eenige jaren later in een kelder 700 doozen waarin ze gelegen haddent waren ledige doozen. De executeuren testamentair van Ferdidand vroegen nu de ko- ningin-regentes of zij ook wat wist van de diamanten, waar van in het testament gesproken werd en haar antwoord was ik weet niethoe gij zoo vragen kuntal de diamanten der kroon zijn door de Eranschen gestolen en die nog voor handen zijn, zijn deels door wijlen den koning gekocht, deels heeft hij ze present gekregen van zijne eerste drie vrouwen. Dal antwoord bragt dus de verdwenen kost baarheden niet terugwaar zijn ze geblevenkoningin Cristina heeft ze gestolen. Toch heeft zij met alles geno men; iedereen weet dat er nog voor 42 millioen diamanten waren, die Isabella van Bourbon in ’t bezit had; te San Se- bastiaan had zij ze bij zich, zij nam ze mae naar Frankrijk. Men oordeele nu of het land wèl gedaan heeft zich een geslacht van den hals te schuiven dat bij ondankbaarheid en onzedelijkheid nog oneerlijkheid voegde. Men spreke niet van den eerbied verschuldigd aan de vrouw en aan het onge'uk; zulke personen verdienen geen eerbied I Watmoet men denken van den minister die zoo spreekt van eene vrouw, die door den paus waardig gekeurd is de gouden roos te ontvangen? De minister is een feilbaar mensch. Ook op eene eerlijke wijze kan eene vorstin eene dure liefhebberij zijn. Keizerin Eugenie is uit Egypte terugge keerd. Voor welkom thuis heeft ze een witten kameel meegebragt en dien present gedaan aan het museum te Pa rijs.3 En dat is nu alles, zeggen sommige Franschen, wat we hebben voor de paar millioendie onze keizerin op hare reis verteerd heeft, Keizer Napoleon III beloofde de orde te zullen handha ven en nep den bijstand der volksvertegenwoordigers in om de vrijheid te redden. Gemakkelijk is dat in Frankrijk nietzeide hij, en nu kan hij in een der dagbladen lezen, dat hij in zekeren zin gelijk heeft. Immers men schrijft daar: «Voor u is dat niet gemakkelijk het is u ónmo gelijk. Gij kunt eene orde doen heerschen zooals in War schau de doode stad maar gij kunt niet de vrijheid te ruggeven aan het uit den dood opgestane Frankrijk aan denzonen van hen, die gij vermoord hebt. De oorsprong, het begin uwer magt belet u dat”. Zulke speldeprikken mogen niet doodelijk zijn ze pijni gen toch als men niet geheel gevoelloos is geworden. En de keizer ontvangt ze thans van meer dan eene zijde. Roche fort de man van »d« Lantaarn” en nu lid van de wet gevende vergadering, gaf daar te kennen, dat het niet ver keerd zou zijn het paleis der volksvertegenwoordiging te doen bewaken door de nationale garde in plaats van dooi soldaten der linietroepen. Zoo prikt Rochefort den keizer,

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Bolswards Nieuwsblad nl | 1869 | | pagina 1