Gabe Skroar Volgend jaar muziek als examenvak op Chr. MAVO Heamieltrio feestelijk ingehaald Duizenden mensen langs de route CDA en VVD gaven PvdA ervan langs mannen mode gaat. Tilbury als het om Tilbury Merendeel raadsleden stond achter beslissing kollege i h i Us Gebou te Oosterend krijgt f 25.000,- subsidie Optreden Ome Willem sloeg bij kleuters enorm aan --ZïS ■5"“’“ 118e JAARGANG Nr. 51 VRIJDAG 29 JUNI 1979 )79 Verschijnt in: Bolsward, Baarderadeel, Hennaarderadeel, Hindeloopen, Wonseradeel, Workum +4wat hal BOLSWARD - „Hij is populairder bij Verschijnt WOENSDAGS en VRIJDAGS Abonnementsprijs f 14,75 p. halfjaar (bij vooruitbetaling) Giro 887926 Advertentie-tarieven op aanvraag BOLSWARD - „Vandaag vergeten wij alle zorgen en problemen. Vandaag vieren wij feest.” Met deze woorden werden afgelopen woensdagavond de nieuwe heakeninginne en haar beide hofdames door burgemeester Johan Mulder begroet. Duizenden mensen waren naar het Bolswarder stadhuis gekomen en hadden zich voor het bor- van Ome Willem en twee van zijn „geitebreiers” nu eens van nabij mee te maken. De televisieheld van de kleuters wist de kinderen van het begin tot het eind te boeien en bezig te houden. STREEKBLAD VOOR WEST- EN ZUIDWEST-FRIESLAND en Wymbritseradeel i van Ome Willem duurde twee uur en vormde één van de talrijke evenementen die tijdens de Bolswarder De besprekingen over de toestanden op de Openbare Lagere school en het daarmee samenhangende ontslag van de heer Haanstra werden op verzoek van de PvdA-fraktie hero pend. Tweemaal hadden zij, na de openbare raadsvergadering op 14 juni gevraagd in een extra verga dering bijeen te komen. Op die ver gaderingen waren, zoals u in onze vrijdageditie hebt kunnen lezen, de CDA-, VVD- en SDB-fraktie niet aanwezig. Alleen de CDA-er Henk van Dalen was naar het stadhuis ge komen. (Dit in tegenstelling tot eer dere verslagen. Red.) En konden derhalve geen doorgang vinden. Na de behandeling van de agenda punten van de maandelijkse raads- bijeenkomst (die ongeveer een uur hadden genomen) werden dinsdag avond de moeilijkheden op de OLS opnieuw onder de loep genomen. Uitgave A. J. OSINGA b.v. Bolsward - Marktstraat 13 Administratie- en Redaktieadres: Postbus 5, 8700 AA Bolsward Te], 05157 - 2044, na 18 uur 2660 Redaktie na 18 uur 4661 Fel haalden de CDA- en de VVD-fraktie daarbij uit naar de socialisten. In een ver klaring zei de heer Anton Hettema (CDA) ondermeer: „Naar aanleiding van het schrijven van de PvdA d.d. 21 juni betreffende het beleggen van een spoed eisende vergadering het volgende: een deel van dit schrijven was ons reeds uit de pers bekend. De PvdA heeft kennelijk gemeend, dat het dienstig was om ook bij deze propagandastunt de pers voortijdig te moeten inschakelen.” De heer Hettema vond dat uit de stijl Waarin dit schrijven was vervat ook nu weer bleek „evenals zovele malen in het verleden dat de rollen van aanklager en aangeklaagde zijn omgekeerd. De heer Hettema bestreed dat er, zoals de socialisten dat stelden, sprake was van een niet te voorziene escalatie. „Deze escalatie was een normaal te verwachten BOLSWARD - „Een onbezonnen en onbehou wen dronkemansstap,” betitelde afgelopen dinsdagavond PvdA-voorman Stef de Haas de door het kollege genomen ontslagmaatregel van onderwijzer Willy Haanstra. Zelfs de bijna twee uur durende geheime zitting had klaar blijkelijk geen verandering gebracht in het standpunt van de socialisten ten aanzien van het ontslag van de veelbesproken onderwijzer. Een nieuwe dag was alweer een uur oud, toen de PvdA- fraktie (na een vergadering die totaal 5 uren in beslag had genomen) het voorstel tot onmiddelijke intrekking van dat ontslag indiende. Het merendeel van de raad schaarde zich echter achter de beslissing van het kollege en stemde tegen. Behalve de socialisten was het de CDA-er Henk van Dalen die voor intrekking van het ontslag voelde. Hij was van mening dat het hier om „minsken gong en net om in sek moal”. Ome Willem had bijzonder veel succes afgelopen woensdag. Hier een opname tijdens zijn optreden in de Doele, toen hij assistentie kreeg van een van de 450 kleuters uit de zaal. gevolg van het feit, dat de PvdA, of enkele leden daarvan, zelf bewust de mensen aanspoorden tot bepaalde akties en zelfs niet schroomden de ouders aan te zetten hun kinderen van school thuis te houden.” lan om jimme üt to noegjen mei te dwaan oan dit feestlik barren en foar safier ’t er plak is, oan it Heamiel. Teffens ha wy ek wat Fryske hynders meinommen en it léste opswile hea, wat hjir fansels net üntbrekke mei. Dit jildt ek foar de Skotsploech, üs korpsen en eltsenien dy’t hjir oan dizze moaie optocht meidocht. Wy ha dit jier wer in protte op ’e list stean foar jong en aid, foar manlju en froulju, wat mei organissearre is des opgesteld. Sommigen stonden er al vanaf half zes, „om in ieder troch de Süyelskoalle, yn it kader fan geval maar zeker te wezen van een plakje,” zo werd ons gezegd. Bijna een half uur later dan het programma vermeldde werd de koningin en haar gevolg het bordes op geleid. Haar speech die ze, zo wij vernamen zelf had gemaakt luidde als volgt: al bijna tien jaar aan de Bolswarder school is verbonden, betekent een en ander, dat hij de 12 leerlingen het volgend jaar vier uur per week muziek lessen moet gaan geven. Dit geldt alleen voor de examenklas. De lagere klassen krijgen één uur per week muziek. Wel moest de school aan bepaalde verplicht- tingen voldoen. Zo moest de docent bevoegd zijn en moest de school over een goed ingericht muzieklokaal beschikken. Aan beide verplichtingen voldoet de school. De heer Dijkstra is M.O.B.- bevoegd en hij heeft de beschikking over een goed geoutilleerd leslokaal. „Het is te hopen,” zo zei ons de heer Dijkstra, „dat het aantal leerlingen dat examen wil doen in dit vak zo hoog zal blijven. Het eerste jaar en dan direkt twaalf leer lingen die voor muziek gekozen hebben; dat is niet niks.” Burgemeester Johan M. A. Mulder en de heakeninginne Nynke Nauta brengen een toast uit. Aan de optocht door de stad deden behalve de korpsen Hollandia, Oranje en Hallelujah uit Makkum voorts een groot aantal Bolswarder verenigingen mee. Uit de praalwagens bleek dat niet alle verenig- gingen, en met name de sportverenigingen zo tevreden waren over hun akkomdatie. Behalve de kaatsvereniging reden in de optocht mee, de accordeonvereniging Con certino (die tijdens het ringrijden de muziek voor haar rekening nam), CAB RES, de hockeyclub, de skotsploech, de korfbalvereniging, de Bolswarder zwem- club, de tennisvereniging en de ponyclub De Hartzeruiters. Ook was de zuivelschool met een praalwagen vertegenwoordigd. Heakeninginne Nynke Nauta en haar hofdames Tjerda Postma en Siska Anema zaten in een wagen, die getrokken werd door een vierspan van de heer Hessel Bouma. Na haar toespraak werd er een toast uitgebracht op, zoals de burgemeester Mulder zei: „de verbintenis tussen Bols ward, de zuivelschool en het platteland.” Hij kreeg uit handen van heakeninginne Nynke Nauta een mand met zuivel- produkten. Het pakket was in allerijl door de mensen van Kooistra’ super markt „in elkaar gezet”, toen bleek dat de „echte” mand met zuivelprodukten nog in de koeling bij de Nestlé-fabriek stond. Door een misverstand was deze koeling afgesloten en de man die voor de sleutel moest zorgen bleek spoorloos. harren 75-jierrich bestean. Sa- dwaande is it eins in bisünder jier en dêrom ha wy tocht om der wer hiel wat fan te meitsjen. Sa is dér b.g. ringriden mei Fryske sjezen. Se dogge ek mei oan de yntocht en se sille stride om de Gouden Swipe. Dêrneist is der fierljeppen en hurd- fytsen en net te ferjitten it smuk meiinoar wêze yn üs horeca-bi- driuwen fan Boalsert. Wy binne allegearre wol in bytsje grutsk op üs Hanzestadsje, mei syn skoandere tuorkes en syn prókjende stêdhüs, sa dat wy allegearre wol begripe, dat wy dit bisündere feest in ünbidich feest wurde litte moatte, foar eltsenien dy’t mei hege for- wachting üs stêd bisykje sil. Boargemaster, ik ha Jo ek net for- jitten en ik ha dêrom it béste guod fan it plattelan meinommen en ik wol Jo dat hjirby oanbiede. Ik hoopje, dat it Jo goed smeitsje sil. No minsken hjir om my hinne en minsken hjir foar it bordes, litte we no net al te lang mear prate, want de tiid is oanbrutsen om ris te laitsjen en de minne sinnen oan ’e kant te setten en mei te dwaan oan dit grutte feest. Wy sille üs bést dwaan om it elts nei ’t sin te meitsjen. Dêrom winskje ik jimme folie nocht en wille ta op ’e heamieldagen 1979.” Zo besloot de charmante Heakeninginne har self-maden speech. BOLSWARD - Zo het zich laat aan zien zullen het volgend jaar maar liefst 12 leerlingen van de Bols warder Christelijke MAVO muziek in hun examenpakket opnemen. Het is voor het eerst dat op deze school muziek als examenvak wordt on derwezen. Enige tijd geleden werd door de direktie van de school een aanvraag hiervoor bij het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen in gediend. Begin deze week ontving men bericht dat de staatssecretaris hierin toestemde. De direkteur van de school, de heer Jan de Boer zei „zeer verheugd” te zijn met dit besluit. Hij sprak van een prachtige uitbreiding van de mogelijkheden van de school. WOMMELS - Het voorstel van het kollege van B en W om Us Gebou te Oosterend een eenmalige subsidie van f 25.000,- te geven is door de raad afgelopen donderdagavond aan genomen. Voordat het echter zover was, waren er enkele raadsleden die over dit voorstel het woord wensten te voeren. Met name Anne Elgersma (CDA), hij stemde tegen het voorstel, had nogal wat bezwaren tegen het verlenen van subsidie. Op de raads vergadering van 4 april ’79 heeft de raad beslist om het voorstel aan te houden, zodat B en W met kerkvoog dij en dorpsbelang konden praten. Het punt van beleidsombuiging zou in deze gesprekken niet aan de orde komen. Volgens de heer Elgersma heeft B en W ten eerste niet met dorpsbelang gepraat en ten tweede het. wel over de subsidieregeling gehad. Hij kon zich niet met deze handelwijze verenigen: Ik kin my net foarstelle dat in ried dy’t himsels respekteard der mei akkoard gean kin dat dizze subsydzje-oanfraech op dizze manier ófhannele wurdt.” Vol gens de heer Elgersma zijn er sinds 4 april geen nieuwe feiten en argumen ten aan het licht gekomen en er wordt hem dan ook te gemakkelijk een streep gehaald door het huidige subsidiebeleid. Bovendien was Anne Elgersma voor het huidige subsidiebeleid, want het gebouw is eigendom van de Hervormde kerk, en daar wordt het dus ook door beheerd. Hoewel het gebouw open staat voor iedereen en als zodanig dezelfde funktie heeft als een dorpshuis, blijft het beheer en dus ook het financieel beheer bij de Hervormde kerk. De rest van de bevol king mag wel meebetalen in het onder houd en dat vindt de heer Elgersma ook terecht, want die profiteert er ook van en ook heeft men inspraak in de bouwkom- missie, maar verder heeft men niets te vertellen. „In foarm fan diskriminaasje? Bioardiel dat seis mar,” aldus de heer Elgersma. De heer Meinte Abma bekende dat men inderdaad geen gesprek met dorpsbelang heeft gehad. Wel een gesprek met de kerkvoogdij en B en W zijn ervan overtuigd dat het gebouw de funktie van een dorpshuis vervult. Bovendien is de gemeente bij een eventueel verlies ver plicht om dat verlies te betalen. Douwe Willemsma merkte op of het niet mogelijk was om het gebouw eigendom te laten van de kerk en dat er een speciale algemene beheerscommissie kwam. Het voorstel werd zoals gemeld aangenomen, met deze kanttekening dat Posthuma (FNP) voorstelde om de suggestie van partijgenoot Willemsma door te spelen aan de kerkvoogdij. Aldus werd besloten. w*Pv.d.Werf „Einlings is it dan wer safier, nei mei üs folk it swiere wurk wer dient dizze swiere winter, mei in protte krigen en dêrom kinne we yn tank- snie, dat wy it kostbere hea wer yn berens en bliidens wer grut feest pakjes heech opsteapelje kinne oant fiere. En krekt sa as oare jierren de hoannebalken ta. wolle wy dit wer dwaen mei it folk De natuer hat it net ófwitte litten en fan Boalsert en omkriten. hat syn bjusterbaerlike dieden wer Ik bin hjir kommen mei myn gefolg as oan üs tarekkene. Wy boeren hawwe fertsjintwurdiger fan stêd en platte- As jo dé freugde fordübelje wolle, moatte jo dy mei in oar diele. „Dat de escalatie is ontstaan door de oprichtingsvergadering van een bij zonder neutrale school is iets waar van wij als CDA zeggen: PvdA steek toch uw hand in eigen boezem, want wie roept er op tot stichting van een NBS, daarmee afbraak inluidend van de bestaande OLS? Wij niet, inte gendeel.” vervolg op pagina .5 de jeugd dan Sinterklaas; daar zijn Het optreden ze af en toe nog weleens bang voor.” -- Dit konkludeerde één van de ouders die woensdagmiddag in De Doele Heamieldagen worden gehouden. Gis- aanwezig was bij het optreden van termiddag traden in de sporthal De Ome Willem, alias Edwin Rutten. Middelzee de televisieclowns Bassie en Niet minder dan 450 kinderen waren Adriaan op voor de wat oudere jeugd, die middag naar de Bolswarder socie- Hierover leest U in de woensdageditie teit gekomen om de dolle kapriolen meer. Voor de muziekleraar Cees Dijkstra, die De muziekleraar Cees Dijkstra van de Christelijke MAVO temidden van enkele van zijn leerlingen die het volgend jaar muziek als examenvak hebben gekozen. De Bolswarder school is daarmee één der eersten in de provincie die hiervoor van het ministerie toestemming heeft gekregen. I Tijdens de vergadering van donder dag 14 juni was er 2'/z uur gesproken over de OLS, waarbij volgens Hette ma: „de PvdA meer op bijkomstige details was ingegaan, dan dat zij een wezenlijke poging deden de zaak in goede banen te leiden. Door hun wijze van benadering van het probleem hebben zij de zaak van de OLS eerder verslechterd dan dat zij het belang van het Openbaar Onderwijs hebben voorgestaan en gediend. Het ging hen,” volgens Hettema, „niet om Haanstra noch om de belangen van de OLS.” De heer Hettema bleef bij zijn stand punt dat de zaak beter achter gesloten deuren besproken had moeten wor den. „Om nu de politieke blunder (de voorstellen werden nog voor de stemming door De Haas teruggetrok ken) te verdoezelen probeerde de PvdA-fraktie de zaak nogmaals in het openbaar aan de orde te stellen. Op deze manier doet de PvdA ernstig af breuk aan de goede verhoudingen in de raad.” 1 j FT*. Sv-m s MANNEN MODE Bolswards Nieuwsblad Ri» straal 6 Bctsward üs hjoed to sizzen ÜVLO VV ZTl1.VJL/ 13 pvpuiauuvi Tilbury L I a W1

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Bolswards Nieuwsblad nl | 1979 | | pagina 1