Commandant Huitema bij overdracht nieuwe brandweerauto: Gade Skroar CDA Workum blikte terug Kerstkonsert in Makkum Even naar Osingaom een boek öf tijdschrift. Subsidie Stichting Representatie Workum een heet hangijzer „Er blijven nog wensen” mannen mode gaat. Tilbury als het om Geef zakkenrollers geen kans! Tilbury FEESTDAÊEN vervalt Kerstfeest in de Martinikerk nieuwjaars- huis-aan-huis-nummer BOLSWARDS NIEUWSBLAD Socialisten Workum niet gelukkig met bouw aula SSvc|.vVerf Mevrouw Aukema dinsdag 103 jaar STREEKBLAD VOOR WEST- EN ZUIDWEST-FRIESLAND Verschijnt in: Bolsward, Baarderadeel, Hennaarderadeel, Hindeloopen, Wonseradeel, Workum en Wymbritseradeel Mi l I r Bolswards oudste KM VRIJDAG 21 DECEMBER 1979 118e JAARGANG Nr. 101 In verband met de komende zijn de verschijndagen van als onderstaand vastgesteld WOENSDAG 26 DECEMBER: VRIJDAG 28 DECEMBER: ■Hwat hal ós hjoed to sizzen V ajo Uitgave A. J. OSINGA b.v. Bolsward - Marktstraat 13 Administratie- en Redaktieadres: Postbus 5, 8700 AA Bolsward Tel. 05157 - 2044, na 18 uur 2660 Redaktie na 18 uur 4661 Verschijnt WOENSDAGS en VRIJDAGS Abonnementsprijs f 15,80 p. halfjaar (bij vooruitbetaling) Giro 887926 Advertentie-tarieven op aanvraag Berichten en advertenties moeten 31 dec. vóór 10 uur ingeleverd zijn. 7 ■-/ MANNEN MODE MAKKUM - Zondagavond 23 decem ber zal het christelijk gemengd koor Makkum in samenwerking met het christelijk gemengd koor Sursum Corda uit Tzum een kerstuitvoering geven. Het programma wordt gege ven in de Ned. Herv. Kerk te Makkum, waarbij belangstellenden hartelijk welkom zijn, de toegang is gratis. denking waard is. Komt allen tezamen tot een grootse beleving te laten worden! Dat men dronken docht, moat men nochteren bitelje. Commandant RUURD HUITEMA van de Bolswarder vrijwillige brandweer. NIEUWJAARSGROETEN voor het nummer van vrijdag 28 december ontvangen wij gaarne vóór de Kerstdagen Het nummer van woensdag 2 januari verschijnt normaal Administratie BOLSWARDS NIEUWSBLAD Marktstraat 13 - Bolsward Telefoon 2044 - Postbus 5 lifbury 't'/V In de kerstnachtdienst op maandag avond 24 december om 10.00 uur werken behalve de Martini Cantorij een instrumentaal gezelschap en de trompettist Henk Bakker mee. Uitge voerd wordt o.a. de cantate „Ihr Met brandende zwaailichten en loeien de sirene draaide chauffeur Klaas Velzen de nieuwe brandweerwagen de kazerne in. Aan weerszijde stonden de kollega-brandweerlieden hem op te wachten. Bij de officiële overdracht waren voorts mevr. Jorritsma (VVD), de wethouders Hulshoff (SDB) en La Roi (CDA), Van der Schaaf (PvdA), Terpstra CDA), Van der Hauw (CDA) en gemeentesekretaris Ziengs aanwe zig. Waarschijnlijk nog geheel onder de indruk van al datgene hem tijdens de demonstratie getoond liep de locoburgemeester La Roi na afloop met flinke vaart tegen het grote raam van het brandweer kantoortje. De rampenwagen behoefde geen dienst te doen; La Roi bleef op de been. Zelfs de EHBO-kist kon on gemoeid worden gelaten. Bestiaal6 Eotsward Behalve de rampenwagen toonde de Sneker commandant Wouter Slob en zijn medewerkers de nieuwe verbindingscom- mandowagen van de hulpverlenings dienst. Vanuit deze wagen is ondermeer draadloos contact mogelijk via de auto- WORKUM - De heer Luitzen Stellingwerf van het CDA heeft tijdens de algemene beschouwingen in de gemeenteraad van Workum zijn dank betuigd voor het tijdig klaar krijgen van de begroting en de begeleidingsbrief. Het CDA vond alles zeer duidelijk omschreven. Hij noemde het onbegrijpelijk dat er kritiek (van met name de PvdA) werd geleverd. Bolsward Uit handen van de heer Kor de Jong van De Boer’s brand beveiliging b.v. uit Winschoten ontving afgelopen dinsdagavond locoburgemeester Wim la Roi de sleutels van de nieuwe brand weerauto van de gemeente Bolsward. De nieuwe aanwinst, een forse DAF-1300 met een zgn. gescheiden opbouw, heeft 175.000 gulden gekost. Een bedrag dat in zijn geheel door de gemeente bijeen moest worden gebracht. Met deze brandweerwagen, die op blusgebied bijzonder modern is ingericht, is het aantal wagens van de Bols warder vrijwillige brandweer gebracht op vier. Hier is ook de ladder wagen bij inbegrepen. Hirten, kommt herbei!” van Franz Seraph Aumann. Natuurlijk wordt in de nacht ook het „Stille Nacht” ge zongen. Bij de overdracht van de wagen waren behalve een twintigtal brand weerlieden voorts enkele Bolswar der raadsleden aanwezig. De bijeen komst, die door een demonstratie van de zgn. rampenwagen voor de zuid-west-hoek van Friesland werd afgesloten vond plaats in de brand- weerkazerne. telefoon met elke telefoonabonnee; heeft men de beschikking over een marifoon (scheepsradio) en zit er op de wagen een omroepinstallatie gemonteerd, waar door het mogelijk is personen ter plaatse op te roepen en/of mededelingen aan b.v. publiek te doen. WORKUM - De PvdA-fraktie van Workum is weinig gelukkig met de verbouw van het voormalige gasbe drijf aan de Prysterhoek te Workum tot aula. Ze meent dat de Pryster hoek bestemd is voor industrieter rein. „De kombinatie industrieter- rein-aula klinkt niet zo prettig in de oren,” aldus de heer Eabele Witte- veen. Witteveen kreeg steun van zijn fraktie- genoot, de heer Gerard van der Bijl, die zich afvroeg of de aula wel vaak genoeg gebruikt zou worden. Voorts achtte hij een loonbedrijf als buurman van de aula niet geschikt, terwijl hij ook de afstand van de aula naar de begraafplaats te lang vond. Heel andere geluiden liet mevrouw Janny de Vries-Smid (Gemeentebelangen) ho ren. „Ik bin bliid dat wy sa fier binne. Wy binne bezich west fanóf 1971. Ik bin bliid mei dit plan, it sprekt üs tige oan.” Volgens mevrouw De Vries hadden ook de begrafenisverenigingen geen wan klank laten horen en zich met het plan akkoord verklaard. „Mar gau oan de slach,” vond mevrouw De Vries dan ook. De socialisten hadden moeite met de gevolgde procedure. Zij vroegen zich af of de gemeente om het gebouw had gevraagd of dat Westergo het had aange boden. Dat laatste zou volgens de heer Van der Bijl tegen eerder gemaakte afspraken indruizen. Burgemeester Bar- tele Vries gaf de PvdA te kennen dat het gasbedrijf de gemeente had gevraagd of ze interesse had voor het gebouw en dat men daar bevestigend op had geant woord. Natuurlijk zijn steeds voor alle belang stellenden liturgiebladen beschikbaar. Tijdens de morgendiensten kunnen klei ne kinderen worden ondergebracht in Het Convent. Alles is dus gedaan om het De heer Stellingwerf blikte terug op 1979. Hij konstateerde dat de camping It Soal, ondanks dp slechte zomer, een groot aantal gasten had geboekt. Voor hem en het CDA reden om zo snel mogelijk met de uitbreiding van het kampeerterrein te beginnen. Hij meende dat de walbeschoeiing bij de Ketting- brêge een aantal bewoners van het Sud veel narigheid had bezorgd. Dat is nu verleden tijd. Stellingwerf hoopte dat één en ander in goede harmonie was opgelost. De CDA-er stond verder stil bij de opening van de nieuwe brug, de tentoon stelling Workum Nu, het 75-jarig bestaan van Plaatselijk Belang en de aanbieding van het carillon.'Stellingwerf meende dat de rioleringswerkzaamheden in Workum De heer De Jong van het Winschoter bedrijf dat voor de afwerking van de nieuwe auto had gezorgd, zei te hopen dat Bolsward de wagen niet vaak hoefde in te zetten. „Wel hoop ik dat U er veel plezier van zult beleven.” De heer La Roi overhan digde op zijn beurt de autosleutels aan brandweercommandant Huite ma. De heer Huitema zei ondermeer bijzonder ingenomen te zijn met de nieuwe aanwinst. Wel bleek de com mandant, ook namens zijn mannen sprekend, nog een aantal wensen te hebben. Eén van die wensen was een modern uitgevoerd uniform. BOLSWARD - Evenals in andere ja- ren worden er vele voorbereidingen getroffen om de viering van kerstmis tot een feestelijk hoogtepunt te ma ken. De hoeveelheid uren die daarin worden gestoken, voornamelijk door vrijwilligers, valt nauwelijks te schatten. Maar men vindt, dat de her- van christus’ geboorte het Vries, voorzitter van de Stichting Repre sentatie Workum. Vorig jaar vroeg de Stichting f 16.000,- en kreeg ruim vier duizend gulden, nu resp. f 19.400,- en f 11.500.-. „Hwat dat oanbilanget binne wy op de goede wei,” konkludeerde de heer De Vries. nog jaren kunnen duren, maar „het moet eerst op ’t gekst, voor het beter wordt,” sprak hij troostend uit. Hoewel in een traag tempo is de woningbouw in 1979 in W’orkum toch doorgegaan, wist de CDA- er te vertellen. Hij sprak de hoop uit dat de samenwerking met de nieuwe ge meentesekretaris - hij werd dinsdag avond beëdigd - goed mag zijn. Vervolgens bracht Stellingwerf de vol gende punten bij het kollege onder de aandacht: 1. De ingebruikstelling van de zuive ringsinstallatie; 2. Een goede oplossing van de thans nog aanwezig zijnde parkeerproblemen; 3. Een mogelijke doortrelddng van de Hearewei; 4. De bouw van een Aula; 5. De start van de ruilverkavelingswer- ken; 6. De toenemende woningbouwaktivitei- ten; 7. Een begin van uitvoering van het rekreatieplan ,,’t Soal”. a.j.osingab.v. boekhandel .Marktstraat iz-icf 0FÓ1 JV BörèwaccJ Eén van de toeschouwers had bij de demonstratie zijn wagen iets te ver in de modder neergezet Enkele brand weerlieden werden gevraagd de auto los te trekken; binnen enkele ogenblik ken stond het voertuig weer op het „droge”. WORKUM De vroedschap van Workum heeft besloten de Stichting Representatie Workum een subsidie van f 15.000,- te verstrekken. Dit op voorstel van de PvdA-er Gerard van der Bijl die mevrouw Janny de Vries- Smid (Gemeentebelangen), de heer Sjerp de Vries (Gemeentebelangen) en de beide CDA-wethouders An dries M. de Jong en Geeuwke Friso tegen zag stemmen. De voltallige raad had moeite met het voorstel van het kollege de Stichting Representatie Workum met tienduizend gulden „af te schepen”, terwijl men om bijna het dubbele had gevraagd. Een voorstel tot het geven van een garantie- krediet werd met zes tegen vijf stemmen verworven. De beide CDA-wethouders, de tweemansfraktie van de PvdA, de heer Lolke Tj. Folkertsma van de FNP en de heer Gerrit Jan Hoekstra van het CDA voelden hier niet voor. Burgemeester Bartele Vries was erg gewiekst door bij het voorstel Van der Bijl te bedingen dat de kosten van de uitgave van de gemeentegids (kosten f 3500,- voor 1500 exemplaren) dan wel voor rekening van de Stichting kwamen zodat die uiteindelijk 11.500,- zal ontvangen in plaats van de gevraagde f 19.400,-. „Yn dat kader bin ik net tofreden,” verzuchtte de heer Thijs de Dat de rampenwagen vooral bij grote verkeersongevallen bijzonder goed van dienst kan zijn bewezen enkele Sneker brandweerlieden. Van een sloopauto werd binnen enkele ogenblikken vak kundig een open „sportwagenmodel” gemaakt. In no-time kan een bekneld geraakte bestuurder worden bevrijdt; met enkele kettingen en de knipschaar wordt de hele stuurinrichting losgetrok ken. Vooral deze demonstratie viel bij de toeschouwers bijzonder in de smaak. Het programma is afwisselend met zang, muziek en deklamatie, alsmede solis tische medewerking wordt verleend door koorleden uit Makkum. Het instrumenta le gedeelte verzorgen enige leden van het harmonieorkest Halleluja uit Makkum. Het kerkorgel zal bespeeld worden door Wietse Adema. Het geheel staat onder leiding van dirigent Dirk Dekker. - - BOLSWARD - Vandaag viert in Elim mevrouw Steringa-Bayema haar 101-ste verjaardag. Toch spant zij in Bolsward niet de kroon wat de hoog ste leeftijd aangaat. In het Doopsge zind rusthuis vinden we de oudste in woonster van Bolsward; het is me- vrou Anna Aukema-Nauta. Zij wordt aanstaande dinsdag 103 jaar. Hoe wel het gehoor van mevrouw Au kema te wensen overlaat is zij nog bijzonder goed gezond. „Het afge lopen jaar heeft zij geen dokter nodig gehad,” vertelde het personeel van het Bolswarder rusthuis. Mevrouw Aukema leest nog iedere dag de krant. Haar verjaardag zal, op eerste kerstdag, in besloten kring worden ge vierd. Evenals vorig jaar zal er geen receptie worden gehouden; slechts en kele familieleden en vrienden zijn uit genodigd. Bolswards Nieuwsblad Voorts waren er van de kant van het CDA woorden van dank aan het adres van het kollege van B. W. voor de vlotte beantwoording van het grote aantal vra gen van diverse frakties gesteld. Ook de tweede kerstdag wordt gevierd met een morgendienst om 10.00 uur v.m. Het is een dienst, waarvoor hervormden en gereformeerden tezamen de verant woordelijkheid dragen. Dan is ook vol gens de zeer gewaardeerde gewoonte het muziekkorps Oranje van de partij. Op de kerstmorgen van dinsdag 25 december wordt om 10.00 uur een dienst gehouden, waarin opnieuw door de Mar- tini-Cantorij voor glans en luister bij de zang wordt gezorgd. Deze dienst is mede gericht op het meebeleven door de kinderen. Na afloop krijgen zij trouwens het traditionele boek.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Bolswards Nieuwsblad nl | 1979 | | pagina 1