VERGADERING VAN LEDEN der Bezoekt de VOETBALSERIE-DAG op 4 AUGUSTUS 1945 te WORKUM 5 Boekhandel H. MULOER is van 6 tot 13 Augustus Nieuws Workun Coöperatieve Boerenleenbank te Workum op ZATERDAG 11 AUG. ’45 Vacantie week Smeden f Gesloten van 6—11 Aug. H. P. NAUTA. Fa. Wed. W. Bakker, Workum inleve hig van bannen voor rookartikelen bij den distributiedienst. z. Advertentiën H. H. L Wegens Vacantie zijn de volgende groentewinkels TAXI ROOKERS niet meer dan Workum strenj Gesloten Januari/Februari Maart/April Mei/Juni Juli/Augustus September/October November/December H. V. D. WERF, T. A. DEINUM, P. VOGELZANG, J. VAN DIJK, J. DIJKSTRA, L. DE VREEZE, Toette Dienstbode voor dag of dag en nacht. Ynsté fen mei de boat geane wy mei de hynder- en-wein op WOANSDEI 22 AUG. mei de „Krite War- kum” nei Riis. Vanwege de vele achterstallige reparaties zijn wij genoodzaakt de UURWERK-REPARAT1ES voorlopig stop te zetten GEBR. GORTER Markt Workum Hervatting stroomlevering voor verlichting en huishoudelijk gebruik. De stroomlevering aan particuliere verbruikers, waarvan reeds in de dagbladen en door de radio v.m. 10 uur bij G. Bonnema te Workum AANVANG 12 UUR Workum. Daartoe bestaat echter alleen gelegenheid op Zaterdag 4 Aug. des voormiddags van 8.30—11 uur aan het Distributiekantoor. Eveneens vindt dan nauitreiking plaats van kwitanties, welke deze week r niet zijn afgehaald. Textielproducten. In verband met het feit, dat een kleine toewijzing japonnen beschikbaar is, kunnen een beperkt aantal aanvragen worden ingediend t/m 8 Augustus dagelijks van 8.30—12 uur. Hiervoor komen in aanmerking: 1. Aanstaande Moeders. 2. Bijzondere noodgevallen. Vanzelfsprekend dienen deze japonnen terecht te komen bij aanvraagsters, die vrijwel geheel van kleding verstoken zijn. Een strenge selectie zal wor den toegepast, zodat degenen die noch over toon bare kleding beschikken niet behoeven aan te vragen. Voorinleveringsbonnen. Het publiek dient er nota van te nemen, dat de volgende bonnen dienen te worden ingeleverd bij de verschillende handelaren: 1. Kaasbon 541 tot en met 4 Augustus. 2. Tabaksbon R 14 tot en met 6 Augustus. 3. Schoenreparatie de bonnen 523, 539 en 540. 4. Margarine 531 tot en met 4 Augustus. Distributie rijwielbanden. Een gering aantal tour- bandenbons kon worden verstrekt aan aanvragers, die dringend behoefte hadden. Transportbanden worden voorlopig niet verstrekt. Momenteel kunnen geen aanvragen meer worden ingediend, zo spoedig mogelijk wordt daartoe wederom gelegenheid gegeven. Publicatie vindt plaats in dit blad. Workum, 1 Augustus 1945. De Leider van den Distributiedienst. L S. MOLENAAR. D. GRAAFSMA. Van 13—18 Aug. J A. HOLKEMA en Zn. GESLOTEN van 6 Aug. t. e. m. 11 Aug. WED. VELDMAN C. A. DIJKSTRA J. MIEDEMA DISTRIBUTIEKRING WORKUM 013 omvattende de gemeenten Workum, H.O.N., Hindeloopen en Staveren. Uitreiking brandstoffenkaart „T 509” voor verwar- mingsdoeleinden. Bij de inlevering van het aanvraagformulier, het welk tijdens de uitreiking van bovengenoemde kaarten moet worden ingeleverd, dienen de TD’s van alle gezinsleden te worden overgelegd. Tevens moeten van alle gezinsleden, voor zover deze geen evacué’s zijn, de bonnen A, B, C, D en E 575 van de Nood- kaart 5e serie onderaan op de voorzijde van het aanvraagformulier MD 323—09 te worden geplakt. Alleen aan personen, die in het bezit zijn van een TD, waarop voorkomt het Kringnummer Ö13, zal een brandstoffenkaart „T 509” worden verstrekt. ATTENTIE. Brandstoffenkaarten „T 509” zullen alleen worden verstrekt aan hen, die niet zijn inge schreven als eigenbrandturfproducent. Voor diegenen, die ingeschreven zijn als eigen brandturfproducent, alsmede degenen die van de gemeente turf ontvangen hebben, zal op nader te bepalen datum uitreiking plaats vinden. Deze cate gorie ontvangt voorlopig geen Brandstoffenkaart. Evacué’s enz. Voor evacué’s, kamer- en pension bewoners, alsmede voor de B, C, D en E-verbruikers zal zo spoedig mogelijk de regeling worden bekend gemaakt. De uitreiking vindt plaats op: Maandag 6 Augustus te KOUDUM voor de dorpen Warns, Hemelum, Oudega en Nijega, v.m. van 9—12 uur en n.m. van 1—4 uur. Dinsdag 7 Augustus te KOUDUM voor de dorpen Koudum en Molkwerum v.m. van 9—12 uur en n.m. van 1—4 uur. Op Donderdag 9 Augustus voor de gemeente WORKUM aan het gemeentehuis v.m. van 9—12 uur voor de bewoners van het Noord en n.m. van 2—5 uur voor de bewoners van het Zuid. Op Vrijdag 10 Augustus te STAVEREN v.m. van 10—12 uur en n.m. van 1—3 uur. Eveneens op Vrijdag 10 Augustus te HINDELOOPEN v.m. van 9-12 uur en n.m. van 1—3 uur. De uitreiking van de kaarten voor de 9e periode vindt plaats te WORKUM op Maandag 6, en Dinsdag 7 Augustus alleen des v.m. van 8.30—12 uur. KOUDUM voor de gemeente H.O.N. op Woensdag 8 en Donderdag 9 Augustus v.m. 9—12 en n.m. 1—4 uur. I HINDELOOPEN op Vrijdag 10 Aug. n.m. 2—4 uur. Uitreiking vindt alleen plaats aan diegenen, die reeds eerder een toeslagkaart hebben ontvangen. Volledig ingevulde naamlijsten met de stamkaarten Tel. 80 Tel. 80 Weer rijvaardig Zes-persoons Auto voor ziekenvervoer en andere ritten met vergunning GEBR. DE JONG Wegens vacantie zijn wij GESLOTEN van 6 t. e. m. 11 Augustus Fabriek van Land- en Tuinbouwgereedschappen Wij kopen oude Horloges wegens schaarste der onderdelen. Gebr. Gorter Markt - Workum Deelnemende clubs„Oeverzwaluwen”, Koudum „Hielpen”, Hindeloopen „De Valken”, Warns „Quick”, Staveren „Bakhuizen”, Bakhuizen H. V. C. Heeg „Stoarmfügels”, Oudega (W.) „Workum”, Workum. MUZIEK OP HET TERREIN Terrein: „Het Groene Strand” Vrij entree Leden en Donateurs op vertoon van lid- en Donateurskaart. HET BESTUUR. PUBLICATIE. De Militaire Commissaris in het district Sneek maakt bekend, dat tegen de navolgende personen maatregelen zijn genomen, t.w. Staking. J. L. de Weerd, Directeur Gew. Arbeids bureau bijkantoor te Balk, wonende te Balk Schorsing. J. Broersma, Ambtenaar afd. Soc. Zaken te Wonseradeel, wonende te Parrega. Staking. J. Grasdijk, Ambtenaar, wnd. Gem. Secreta ris te Wonseradeel, wonende te Witmarsum. Schorsing. J. Oosten, Stoker aan de Gem. Gasfabriek te Sneek, wonende te Sneek. Schorsing. H. de Boer, plv. Leider distributiedienst,! wonende te Sneek. I Schorsing. S. Jensma, Opzichter landerijen bij het Old Burger weeshuis, wonende te Sneek. R. RIEMERSMA, D 56 P. FABER, D 49 B. R. DE JONG, B 37 H. A. BERGSMA, B 82 D 53 E 44 E 20 D 97 B 89 G 66 land worden hervat. Met heraansluiting wordt eer aanvang gemaakt. Dit kost echter tijd, evenals eer tijds het afsluiten. Wordt daarom niet ongeduldig, l' komt aan de beurt. Voor de electriciteitsproductie kan nog slechts eei zeer beperkte hoeveelheid kolen ter beschikking worden gesteld. Aan particuliere verbruikers kan daarom voor licht en huishoudelijke doeleinden (stofzuigen, strijken) nog slechts een bescheidet rantsoen van 100 kWh per jaar worden toegekend hetwelk als volgt verbruikt mag worden 22 kWh 16 9 9 18 26 kWh met dien verstande dat per periode van 6 dagen niet meer dan ’/m van een rantsoen voor een twee maandelijksche periode mag worden verbruikt. -- - ------ -■-? Voor electrisch koken wordt boven deze 100 kWh zinnen worden in de gelegenheid gesteld het vol-1 nog een rantsoen beschikbaar gesteld, afhankelijk ledig aantal turven te betrekken van de Gemeente van aantal gezinsleden. Hiervoor kunnen echter alleen zij in aanmerking komen, die een volledige electrische kookinstallatie bezitten. Dit kookrantsoen dient te worden aangevraagd op formulieren die de ambtenaar, belast met de heraan- sluitingen zal overhandigen. Voor nachtstroomreservoirs kan nog geen stroom worden toegewezen. Artsen en tandartsen met praktijk aan huis, kunnei op schriftelijk verzoek voor een extra-rantsoen ii aanmerking komen. De naleving van deze rantsoenen zal worden gecontroleerd. Met staking der stroomlevering zal afsluiting vat den gastoevoer gepaard gaan. De bovenstaande regelingen treden in de plaat van alle voorgaande regelingen, die hiermede ver vallen worden verklaard. Telefonische of mondelinge inlichtingen over he bovenstaande kunnen niet worden verstrekt. Leeuwarden, den 30 Juli 1945. Provinciaal Electriciteitsbedrijf in Friesland, De Directeur, VAN DIJK. „Crescendo” Ho n r> n n n n n Gevraagd te WeespercarspelN.H. Meisje voor dag en nacht Huiselijk verkeer. Goed loon. Inlichtingen, Markt B 73, Workum. Te koop gevraagd een paar gymnastiekschoenen maat 45 d 46 Inlichtingen Gaastra’s Boekh. Uw land is vrij Bevrijdt Uzelf van Uw anderen vijand: Bant allen zwarten handel! VERLOREN 21 Juli een Zilveren Broche. Gaarne terugbezorgen by Wed. J. WIERSMA, Zuid F 2 Workum. Aan hetzelfde adres GEVONDEN een Rozenkrans in étui. Tegen gem. onk. terug te bekomen. Te koop gevraagd een kinderstoel, onverschillig welk model. Aanbiedingen by GAASTRA’S Boekhandel. j Hjar frjeonen, S G. SCHAKEL en FROU. k Warkum,Rispmoanne’45. S Femme Simon Leeuwarden, Aagje Dekenstr. 1. 25 Juli 1945. Gevraagd liefst zoo spoedig mogelijk J. R. DE JONG, Opjaen kin noch op Snjeon 4 Aug. by H. DE BOER, A 172. V He als b deliu WOI noetr onve: ningi de d nen da WOOi toew zich pers, paps mee O len, ten voor nakc over lid v staa van van D pass 1. geei die leg bliji voo verl Nee ten: 2. gea ster one gez A 4 «J 4 4 i 4 By onze terugkeer naar Hol land danken wy al onze vrienden en kennissen voor de gastvrij heid en vriendschap in de afge lopen twee jaar ondervonden. FRANK DROST FRANS EDEMA v. d. TUUK Workum, 6 Augustus 1945. -4--**£-** k Moandei 6 Aug. scil it 25 jier lyn wêze det SJOUKE WIJNIA by ’t Spoar yn tsjinst kaem. Hja wolle ’t net wêze Mar scille ’t yn 'e krante léze. Provinciaal Electriciteitsbedrijf in Friesland. Voor de hulp en bijstand ondervonden bij de geboorte en by het overleden van ons Zoontje betuigen wy onzen hartelijken dank, inzonderheid aan de buren en kennissen. J. WELLES M. WELLES—BOTTINGA Workum, Juli 1945. Vc heng geme meen Dins* midd melding is gemaakt, zal ook in de provincie Fries- - Voor de vele blyken van belangstelling by ons Huwelyk ondervonden betuigen wij mede namens wederzydse familie onze hartelijke dank. P. FEKKES D. FEKKES—JONGSMA Workum, Juli 1945. Gevraagd hulp in de H lishoudieg of Meisje voor éng en nacht Aanbiedingen, M- vr. MIDDEN DORP, Gouverneursplein 35, Leeuwarden. Uitreiking kaarten voor bijzondere arbeid. De Heer en Mevr. GAASTRA HAAGSMA geven metblydschap kennis van de geboorte van hun Zoon Beleefd aanbevelend, naaste bij 30% van het totaal aantal zetels achteruit. Het Engelse districts kiesrecht geeft dus blijkbaar gemakke lijk een uitgesproken meerderheid in het Parlement, terwijl tegelijkertijd een betrekkelijk gering verlies van stemmen een sterke verschuiving in het getal zetels kan teweeg brengen. In Nederland, waar in 1617 het districtskiesrecht door het stelsel van evenredige vertegenwoordig is ver vangen, zou zoo iets onmo£ciijk zijn. Bij ons toch verzamelt men alle stem men van het gehele land in één cen traal punt en naar evenredigheid daar van worden de zetels tussen de par tijen verdeeld. Krijgt dus bijv, partij A: 51°/0, van de stemmen, tegen partij B49% dan wordt de verhouding van het aantal zetels in de Kamer ook als 51 49. Hoezeer de uitslag bij een districtskiesrecht hiervan kan afwijken,1 bij eenzelfde stemmenverhouding, leert ons het volgende. Stel eens dat niet alleen over het gehele land, doch toe vallig ook in ieder district diezelfde verhouding voorkwam van 51% van de kiezers stemmend op partij A en 49% op partij B, dan zou de volks vertegenwoordiging voor de volle 100% uit leden van partij A komen te be staan. Zwiaide nu bij een volgende verkiezing slechts 2% van de kiezers in ieder district om, dan kreeg partij B dus overal 51 pct. van de stemmen en op haar beurt de volle 100 pet. van de Kamer-zetels. Dit voorbeeld is nu wel een theoretisch uiterste, doch we zien aan de jongste Engelse ver kiezingen, dat de practijk toch wel degelijk in deze richting wijst. Ook kunnen, indien hun leden tenminste enigszins gelijkmatig over het gehele land verdeeld zijn, kleine partijen moeilijk aan bod komen, ze moeten dan al toevallig in een bepaald district de meerderheid hebben. De Liberalen kregen nu bijv, bijna 10 pct. van het totaal aantal stemmen en toch nog geen 2 pct. van de zetels. Zo is nu door de nederlaag van Churchill en de dood van Roosevelt, tenslotte alleen Stalin overgebleven van de „drie kleine kleutertjes.” die op 't bankje te Yalta hun vriendschap aan de mensheid demonstreerden. Het is nu twr de kwestie of de politiek meer betekent dan de personen of de personen meer dan de politiek. Volgens de Engelsen het eerste, tenminste wat het buitenlands beleid betreft en dus zal men onafhankelijk de leidende ‘personen in hoofdzaak dezelfde richt lijnen blijven volgen. Hiervan uitgaande moet iedere Engelsman het heengaan van Churchill juist tijdens de Potsdam mer conferentie betreuren Het af scheid werd er nog extra pijnlijk door en dat zal niemand den oud-premier toegewenst hebben. Achteraf gezien kan Churchill, vriend Roosevelt zijn dood in het harnas benijden. Engeland mag nu hopen, dat Attlee evenzeer tegen Stalin en Tiuman is opgewassen als dit van Churchill ver ondersteld werd. Karakter verschillen voorspellen in dezen niets, want k arak ter en bekwaamheid zijn twee, vooral in de diplomatie. En dat is maar goed ook, want er zijn hier zeer typische karakterverschillen. Natuurlijk zal de een van hu:s uit meer vertrouwen heb- gedure belast het ar meent* In v s. h.j als sec t Jelgers I der si genree Het verkla: I reeds, was b den hi taris. De vele j reorga tenger eervol I 1 Sep Het I den h I van d I telijkb jaren met g hebbe lend hem t en st< Wr jaren Bet rie d< zaam Wc Burg* clubs zijn behalve de vereenigingen welke in Koudum en Heeg tegen elkaar uitkwamen ook Bakhuizen en Staveren uitgenodigd, zodat Zaterdag zal blijken wie de sterkste vereniging in de Zuidwesthoek is. Wij zullen hopen dat onze jongens meer zullen presteeren dan op de vorige sportdagen in Koudum en Heeg vooral nu ze op eigen terrein en in eigen omgeving spelen en weer eens zullen laten zien dat ze nog wel kunnen voetballen zooals destijds tegen de Eugelsche teams. Verder zal op deze dag door een speciale keuzecommissie een Zuidwest- hoekelftal samengesteld worden, het welk tevens voor onze spelers een stimulans zal zijn zich van hun beste zijde te laten zien. BUITENLANDS OVERZICHT Wij willen nu nog even terugkeren op de Engelse verkiezingen, waarvan de uitslag ons te laat bereikte om nog in het vorige overzicht te worden be sproken. Allereerst dan iets over de bijzonderheden van het Engelse kies stelsel, vergeleken met het onze. Een stemmenverhouding tussen Labour en de Conservatieven van ongeveer 15 millioen.tot 10 millioen, dus van 3 2, leverde niettemin een zetelverdeling op waarbij L<b>urongeveer 400 kreeg tegen de Conservatieven 200, dus ia de verhouding 4 2. Labour kreeg met andere woorden naar verhouding aanzienlijk meer zetels dan stemmen, Verder verloren de Conservatieven, vergeleken met 1935, rond 11% van het totaal der uitgebrachte stemmen, doch gingen met niet minder dan ten UURWERK- REPARATIES Entree f0.75 v. volw. (bel. iubegr.) f 0.50 v. kind. Onderstaande winkeliers maken er het publiek op dienen op de "zitting te -worden ingeleverd. Noord A 4f Workum. attent, dat zij alleen gerechtigd zijn tot 1 Turfregeling gemeente Workum. Nog enkele ge- Voetbal. Zaterdag 4. Aug. as. zal er een sportseriedag ei worden gehouden georganiseerd door de plaatselijke V.V. „Workum”. Ouder de uitgenoodigde De muziekver. vraagt een aantal nieuwe leerlingen. Ook de leerlingen van ’t vorig jaar, moeten zich weer opgeven Aanmelding Dinsdagavond 7 Aug. half acht in Ons Gebouw. Willen ook diegenen die nog in het bezit zijn van een instru ment, toebehorende aan „Cres cendo” dit Dinsdagavond terug brengen. HET BESTUUR. ben in hetgeen oud en beproefd is en de ander meer geloven in een nieuwe tijd en een nieuwe mensheid. Maar bovendien krijgen we nu volgens 68ste de «News Review» inplaats van >roaring, belligerent» (bulderende, strijdlustige) L* Churchill, een >shy, sensitive» (verle- OFFK gen, fijngevoelige) Attlee. En de uit- dagende zware sigaar en brandy zullen ’Burg* worden vervangen door de bescheiden Workur pijp en, bij uitzondering, het lichte gang vi wijntje. j is tot Zou de idealistische sfeer van San; der ger Francisco de naam van de grote Dien: heilige der dienende liefde waarsecretai Attlee debuteerde op het toneel der d. Goo buitenlandsche politiek, ook meer naar i taris ot de zin geweest zijn van de «gentle, gang v pacifistic» (vriendelijke, vredelievende) autorit* Attlee dan de grimmige werkelijkheid kge ve van Potsdam alszood Evenwelde pacifist Attlee is in de stilstan vorige oorlog een dapper soldaat ge weest. Veiligheidshalve werd echter toch aan den Oxford-gentleman Attlee een secondant voor buitenlandse za ken toegevoegd als de voormalige mijnwerker Ernest Bevin, eens door een Engelse journalist genoemd de: «roughest and toughest» (de meest ongelikte en meest gehaaide) onder al de prominenten van Churchill’s oor logs- kabinet. Een man die zich dus zeker de kaas niet van het brood laat eten, al zal ook hij geloven in een toekomst van algemene verbroedering. 1 A Ti/. 1 - i 11 za ZA ta4-z-a za La nrirn nr za ziLa n I 1 za va zvzv I za zvza-va La zai z-l -t--v 1 1 s Eerst nadat het aanvraagformulier is ingeleverd ei de heraansluiting is tot stand gebracht, mag electri- citeit voor koken worden verbruikt. Overschrijding van het rantsoen wordt gestraft met: voor de le maal: staking stroomlevering vooi 14 dagen; voor de 2e maal: staking stroomleverinj voor 3 maanden; bij fraude: onmidaellijke afsluitinj voor 6 maanden. Nadrukkelijk zij er op gewezen, dat deze uitbrei ding der electriciteitsvoorziening slechts kan wordet volgehouden indien en voorzoover kolen beschikbar zijn en de rantsoenen niet worden overschreden. Gas in ’t vooruitzicht. 31 Juli. Toen het bericht kwam dat er kolen voor de gasfabriek onder weg waren, is gister-, Maandagmorgen ’t vuur in de ovens gekomen. Heden zijn de eerste Atnerikaansche gaskolen aangekomen. Vermoedelijk kan in de week van 12 19 Aug. met de gasle vering begonnen worden. Bij de thans vastgestelde rantsoenen is nog geen rekening gehouden met het verbruik van lichtgas, hetwelk voor onze plaats en trouwens voor vele streken in Friesland van groot belang is, doch verwacht wordt dat hierin binnenkort wordt voorzien. Een gezin van twee personen zal bij de eerstvolgende meteropneming per 60 dagen 34 kub. meter gas mogen gebruikenvoor elk gezinslid meer worden 6 kub. meter bijgeteld. Voor alleenwonenden is het rantsoen 17 kub. meter per periode. Voor jagers. Allen, die in de jaren 1935’39 in het bezit waren van een geldige jachtacte, en ook nu meenen in aan merking te komen voor een jachtacte, worden opgeroepen een .schriftelijk verzoek te richten aan den Prov. Mil. Commissads te L euwarden.Spanjaards- laan 168 en eer. gelijkluidend verzoek te richten aan den i urgemeester van de gemeente w?ar zij hun domicilie hebben

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1945 | | pagina 2