O V) n 13 m 30 *1 1 tMïJiBistf!:-. ,1 sï d-B 2-/3 X N O -E'2 Jp dlOii 2. c 0 4 c/ï -4 O X 24 I ff 8 'ré r- r—25 sM?iis a0 ®~-©<l o H 1 a4h.s a Qff'«ré- 05 P M 8^ fl g flff G— S A Tè i c X 5 if r5 t 3 F 73 o Üs’JHïlh i I s s z LU z z o •s D r D A e 4 4 Cu <u V) J -g 7» 2 ih 1 s R 0 70 fl •3 - ”1 1-C s 2 T lö ïs-H I - «Ï^l-Sg 3 F. •3 s:l é^J o CJ ta 'L- Ks« nber 1945 5? OOP o 8 £3 E 2 s bij de Ned. P. Huisman is dit jaar 4 mno Siemons, e orde, waar- parochie hun ambt vaarwel leer predikte, gezinden ont- t 3 w z 5 O 3J 2 o m z O Z t k a *s i '3 h 71 S3 c S3 b£ 2 *3 rs S W •5 g w a a 4C 4 "2 2 -g X ASTRA Bz 45 <31u - SS 5-* 5 2 S c o So 3 ^12 Z 5 O ën .y 2 5 y S 2 a 3 S s 3 s - hjir in Fryske Irsleden binne Vries, S. Tj, er en Rimke O predikant der nPingjum beroep naar J? 2 - E 1 g-^ .s «.2, S J S3 8 ^8^£ *>2-2 4 s! 8 I”? 8S52 z w e> z j w w a w a w s w a w w S 75 4 0 0 O i sa k E éfj -S -' -f - w -S-S 75 5 a 3 2 2? 5 0 X 8 2 t - 2 5:=r ïp w b g -I:-' E >-'r2 fa o a.u 4J M cn \o 5-^ ën 2 EP o - Q 2 I -21 g o g -E -O O- g^i g v. S -* -ó 4 7 3 2 a£ O -O 4 ZJ .u ‘V G 4 E bx Z o 2 s js 3. a -2 S SI <5 3 3 5 3 E Cu bc' m n *ff 8^.: 28 tJ g>B x a S'? 5 3 t óT o o Q. 2 o .8 S .2 -o S 2 8 8 O SS .*2 ’4 X ^2 u re w 0 Q -SJ 'E erf u - u erf _g 55-!S en bx 4 2 „.ff •- J o 2 f _a S ff- nj 2£.S re* 4STE 8-ï G ■ff' z*“ §z s - •- re N Q .8 0 d5E^^«ï£ gjd® O -O. k. kre C. rê re^ 2^ q ai d 1 -X ff 8 Ö-5 M ff N •2 U ff re ff ff o 2 2 u 03» 4, i a ^•ff' -ff* I •5Si5 5 3! 5 'S -2 s cd ff.P S 2 x cd 3 S è°ff 5 5 -? w -o ff t - -fl i> 8 •o 8 o -ü. G 75 5 2^ 2ïi 72 S^:^o Jc 3 c o "o o A ff ff-O S 0.0 O ff w •2 43 -S 5 t S q -? 3 a 3^ 3 .2 to E .E u .L g ff ff G Ml §n 8 8 8 o 5 2 ES O U cc fi-g.» 4 e 4 k- u—N ‘O X reE X E 15 ”2 bx> -8 N .8 73 S 5 tyj a S cL o ■-J o ff o o y, e m o q to c o 2 a fl re- re ff o a i> a to| 4-» 4 73 85 - s O 2 S N a E 2 o rt o i v to g 8 8 to s 3 5#S •E re g 5 s E 32 S B tan E C3 E pl!s1 uS=.5,c£ H.S£ ^■Sö-^:s s 5 sa? 4 a s2-fS-iatl s-- sa=s ff sa 2^Sgsg8 &g.s <4 -* 2 - p r 4) P o r‘ jfl 23 O .48 g pl 2* ..-21 1 gc£f^ O g i ;sö O Z tl fl G 4 O CM 75 4 Cfl - 0 4 a«7 g H-3 s 5 ÏS W B - 2ll 2 - '1 ff ff -S g 82 5 O 0 bp 2 S. t a 2 «4 5 e .s 2 - £S"oS.'Fg=St x c^S£^aox® ff :g"- G -- G ré Ji-S - 8 - E to J-g s x Cu E 2 •fa tj e ®2' ré acnff ré o to g g g to g i re 5 5 a 7 “s-8=Ja --2^^S-22 ff E o O O<2 ff y re ff 53 ff L 'r> 5 <jd 2 ^£S“ 2^5 *2 X J •5 3.2 is a s 8 2 a - -s E 5 •- E X .-t X 7* E 2 I? 8 u S fa w 5 £ö-E “5 8-^3 O 3 s g ij e* -g c g S •E-g l g^x 8 t 3 2 X Oré ÜD-d ■Jifa ^a-^ .2 q 2.2 •r2 E S 2 'E Z u -5 &SS s-s- cp u .ë-u“. <55 .2- J? q o q X X p S -5 J SU S </5 re en fl a 5 e S' S-S re"E Mg -sS 2a> g E q- o X X 5^ 8 Elsa's ^-y-èff re 73 2 fl 4 4 2 E S 2.© S'S a S g §-ï're„ §5-S 3 g *^.a's gZ^I taff .re® s- 8« 5 tl re G 8 O 10 F n 2 X 0 Q J .fa fa 71 fa o fa fa« Jff 75 oj fa 'fa 03 l'Ectl'13 ta^C3 „oogg£~^ a <0 2 -2 - c a 3 a 2 ?J fl fl «-> ca 1- O r a «i fS 73 2 2 5 fa s SfaS ré 3 4 o o .£2 4 cd cm a C/1 X bx o fl OW f—H 4 en fl JS OQ 0 x LH fl cd X CM C O -•z 0 -• X 4 E V» O 4 E 5 g 4 fl 4 O rt 75 o c/1 CM fl V 0 O fa W w w far i-i JBxx^flO^fl >2 >£H 0 <U 0 'ëK ox N 4 1) Q- en 1) O 4 .2* rt 0 4 O 03 Q a C/1 o 4 4 75 O ■rr- 4 D V 03 bx i c/i 0 cd O V o o cd 4 O cd .a o o 4 o bx O 8 to 0 75 u O mFBJLSO" 03 =»- ■e LQ O\ 0 4 U 4 O cd cd 0 4 0 cd 4 O O 0 4 V CM 0 cd 0 O cd 0 cd cn 7 cd O cd C o 4 4 0 4 C 0 leele inhoud ^orkum beroep naar Alkmaar heeft er bedankt. ^3 <33 1/3 O' 03 CZ3 4 o 0 4 bx .0 0 *O£ C C3 ’Cl cd ca cd bx o 43 Q C/5 O O X3 O CM 0 4 75 cd cd 0 4 0 cd 0 cd cd 0 O o 0 N 73 0 4 en 2tz 0 Os cd O 75 4 0 0 4 75 0 cd 0 4 4 .9 o cd V 73 0 43 0 cd cd Cl CO Zl uu c G) Q 3 CO GO =3 03 cd 4 75 cn cd o o .4 0 O ~v 73 fl fl ui 0 4 4 <71 4 73 rei Cfi n w 93 r n en o <D <u E <u O E ‘s cd 1) 1) tT 4Ü <u a rt *T“ Ux V 45 c E n> H H m z -i m T3 O cc bC D X) e 2 K a> C/D CT' CM ’GT cd 75 M 2 cd N 75 cd 'S o V bJ3 c7 0 u 75 cd td 73 1) u"» 8 i> - 4C iiT 7? Tt< cd CM 73 JD cn <u O d) N <U co ’O \x c/> bt x> "c cd 0 <4 75 O CZ) 00 \O V 4 <D 77 .0 ’•Of, .9 ’51 <4 <U 75 O 4 K z cd D 73 4 75 cd 4 o a <4 <4 <71 cd cd <4 a M .s 75 0 43 4 N 4 73 en 24 S5 24 <4 4: in O 4 4 O 4 0 4 00 cd en 4 75 4 u O en 4 b£ 4 O a a s o K r M g ft to H Z O o oj 4© O cn <4 4 i) Z) 7 t- ’o o ÖZ i) Jü Qi 3 •o 4i 0 4 V) O co 0 0 4 4 4 •O u o tg o o bn cd a a cd Jh b£ o o 73 24 4 n van de alhier zijn gekozen de Vogelzang, W. n J. Smith. eid van ruim md terug onze Souwman, ge in 1940 ver- •eft hij al die r geallieerden rotsch zijn op Heen voor de ze plaats af- teeren F. Vlas, f en Sj. Bouw- □oven wonder 4 0= O »-(tN CO ifl co co coco co co •00 a •o •00 .H *c (eer en Jiffer lts in moaije e fan Berend spile troch y de Boer en iriet Wiersma, r efkes skoft de Hear A i fleurig stik is dan ek in 1 aid en jong, ’e gong. ure, do 't de n punt efter isde noch op tun en sei ta, om noch ien jounen balde r meidieling 'e krite om’e op Woansdei- Oer 4 wiken kriich balden ïrelkoar wer’t irde. Dêr sil omte it talit eiwirkers oan ike, en nei it Gez. 180 l v. d. Tuin üs E£ <73 bx CM iset meiIt :d bikend koe r goed bikend ie Skurer, dat foar in mingd rende>Êala Het >Edele bloed, tsjuch oare wize as lizze stikken mrde. Master to springen, ijonge, en dan inoar. In aer- i ’t er in stik kte om op it 1 it allinneto do ’t er dit hwat manlju, fan Menaem» jen. Fansêls 1 net sjonge, e ófwisseling 75 4 7 4 a 2C cd O 1 O cd bx J .8 4 4 q© rt H 4 4 E o 4 lx 4 fl cd 4 e OX' <0 ÖX XI 0 c/5 cd b£ u j w ca .2 ’4 o <u 4 bx 75 c cd s 4 fl o O •oc *2 o 4 bx .5 a o 4 x «73 <U 4 en E o E w X 4 J O o.E •*-> cc O 4 75 4 4 4 4 4 73 4 43 0 O O bx73 bx Cd 'Ex 75 0 4 t- o Q- a o w CO O O 4 N 75 O U 51 o jt - ”0 M 1 cd a 4 cd X’ U tM 4 JD *4 4 X 4 w 0 cd •Si t 'T.E 0 4 E <73 4 bx c v ■- "11 Q I G N o bi) ft w O tM o a 2sC 4 2 4 4 4 MS 3 g E a v u CC 2 ia 4 4 ub jd rt '5 T5 g 7 u v E Jd E o cd" 4 cd j= J E o v H 1 o J5 O O - o .8 5 - O A o E e ©fl cd 5! jy - o. o •o bx w 5 75 T ikale lieding 1. Ek wiisde ningswird op Friso" lang- it wêze soe as der har dak n joun foar troch de 2e rlêzen fan 'e 2 u w g 25 C <73 '4 bx 4 4 'Is 75 0 O X 4 4 IC c ■2 o £i 4 4 X 4 4 r-^ CM 4 U bx-i*! J 7J 4 75 S -z? 0 ff v 0 -S' 0/ c 4 bx c p bx O. wi Xi a 4 4 bXX N cd 2© cd O w cw fl cd O 4 4 O 4 4-» O J 0 5 'O o 5 0 o a c «tj •x a> sx:-x~z5 «2 f— <Z2 0 b. j- 4 73 O 4 0 73 4 Cd 4j 4 r© 4 75 cd C 4 0 73 75 cd J bx 75 C o 4 O Cfi 4 4 75 75 O 4 <u u MtZ K O 4 4 4 4, <71 'O o S'E cd cd 4_, W - <X a 5e.e o o-H,® 70 a®.sjc htg-s JJ 00 S O X lO o cd z - x tix G* cd t *4X0 4 o 0 a cd 20 O d &L2 .-4 bx 23 75 cd 0 z 4 Sh 5 a> 2 c 42'S o S §3 S tlCq co S lO C3 03 U, Sh CN feBlg-tlD CO rf X lQ lÖ tQ co tF 4 r-1 00 5 H .2 4 4 CM CM <L 25 75 4 <2 bx^ 4 <u S: .2d 4 i Sr« ’g 4 o 0-3 Ji'S ,s:?ü g u a u q u 13 aTÖ K :8. 8 -x c 0 n -S <~e o k. Cü g t>c® - d O o cd "3 - i3 o e o 75 0.2 ■g O ‘2 7 a» ©£73 o 0 a c3 2 4 si P> P 9 0 0 4 ^4 4 fl cd cd 'g 2i 4 E M B "O o tuc E n bx cd cd 75 X 4 1 fl 10 (Z E^ «7 a 'o ft x O Cj O J—I f—-< ■+-Ï o be©? U O 4 Mg 5 u V o m u m -O ai u X b o —'o S Sbö .8'2 cd 4 U Cf X° 4 *-< 00 CM w b •"o CU o ten har foart- iwe, sadat it t. a bz>-® .8 P 4J P* O <0 4-3 s ^§5 o ’8- rn §0 boS =2.®^ c r o, a c O 4> 4> T3 3 E h 3 2 xl 1> k. ÖJO o W> a - u. T1 ff 3 S 4 0 4 73 0 E o. o 75 ff 0 s'0 4 cd <d S en X c u cd n ïT 0. <3 S n 3 3 n> !T 3 i» 3 CU D. X B 3 n 5 2 a E <73 CC O i; a. d.2 w J3 T3 O scö a S T!^S“ o>oOso^«2<z;tscuo csu-2 o 8 p,-ö t> x :^..8!cz2 ^cö P-^ .'-’ - a 4 4 0 cd 2! O N 73 w 5 O M rt O M s M J. a •o f S i E •S cd 73 4 73 4-» 4-< X .0 s ïép o -X - 8 4 z<ü hr g-d a ff -r* v S .2 C "C o .S Q. 2 - S.'J p o r .t. SO &.L' o 1-1 2 o ai a UU aQ.* 2 re 0.0 4C C jr a M LU ■o.-® E u &T4C U SS’fl •2 ;A S Q a ai \o O O rê s 4» g S -u u 0 2 nfi 4 •M O 4 75 4 C 4 £3 -t CE ro <V 'W O N 0 bxS 75 75 - *8 rW 05 ’3 b£-^ o 2 0 ’O - c/1 75 O 41 cd E E 0 C 75 0 O fri S° v - o e o S .2, G 75 <L» 9 x bX v ff tJ S© V 3 T -= 4 ffQff2 4 *77 Fff U5 O\ 73 2 ÉO .J V 4 ff 0 o X 3 4 CM 4 bx ff 2Z O Qh 5 0 4 X bx 0 O 23 g rt 4 4 4 4 •2 - Sr' .-, -S V k 2? m tn a -c p; B "j 'E T xi ■o E e Q re O ‘w E t) a -o re Jd flWx 4 73 zr c .ff- j '0 U <- .ti 2^ 0 <0 O 25 M U 4 3 4 ’co rn E -5 r -c o ®Q J CS 75 O 4 c J H O Lx. 25 jJ <71 -8 e C c - S - t, ,Wre- ai SJ c - o v OM fC - 4 bx x 4 ff 4-> 4 X 4 - o 5 .-O :Ê''a 5 N q- v fft. 4 4 «1 c/i 73 en 4 0 4 X 70 0 E O uo O 4 X ff. a 4 s a «IJ 25 75 70 vj ff ff S (Si 2 S 2 4 G X X 4 75 -■E 2 r' .-Q 4 ►AO w 0 x x W X 75 4 4 0 X O x - - -9 o a 4 V L - ^73 0 O ’ff* ?rA> X 4 *X 4 C C^rff 'O ff ff r. m rf w ff o bX O ff g ■o o- 5 o o czi V ff ff N 3 -- 4" 2= au N O 5 C ^*3 'A C’® B g p' E re </2 5 a al O v JU! 0 '4 fl ï“t? o 4^4 bX75 .8 J2 w X 75 X bx 4 ^QlO bx n x'.Z: 4 2L ff 0 M a o. 4 cn 2.^ 4 o 73 o CM 1 ff ff O 23 4 0 4 ff 77 m 4 4 4 s M S"x e =5 3 M cc a§ u O 23 c u r *—l X O - c 73 4- 7? - 4-> 1 Q 4 4 tl 4 C 4 .t •0 X >-S-o -c F. B« a n o ÏQ I X M 4 o o 4 4 O 25 25 w 2 4 a 4 50 u. ai r> fl X o - ff 4 04 4 t O Q J-J i o J- e’ ^c o cu,’-' 0 a m o C w X Cu— ff OT X X a 3 g t» a i> o "o O co tuoö .8 rt 1 ex o <n o 71 TJ U ,k X J l> 2"H t? E X .5 ff» E^. 2* o X OJ X 23 X 75 4 X O 73 iJo-o5 x a o 2 f3 - o »2. o 8 S t1 ^a-.+S 4^-0 Gi S Uh 'CO G ^53 S§8L - o W -7 Iff- t— c— ■2 S-2 CU, S 0 2 M u U U b M 'ff 4 ff O 4 c 25 E re o a 4 ff ff 4 4 X X 75 4 p - 2: cx 71 X tuQ 24 o -S H 0 2 G 3 e u 4 b VI bx bx tj rt r-! ff G Q. 0 X X X 20 x: <j o a 75 o CL 4 J W a Q.’ cd e O 3 •o J -?• x x bx -ff ©x 0 a g “p/a q -ö X 4 M fl J 7 ?.r 73 s l> <U f<4 1) TJ W N rc ■^44^ G g 23 0 X X 4 4 s 15 j h N g t; FM <0 i> o 2 5 <71 C/i hZ re “’SS, re—iC/i ,x» X g r“l X m1 w bx g 24 bx^ m q u "u a “o 'p 5 w' ff ff 4 ff 4 •T0 en O 4> V C O -> 0 ff 4 5 Ss: X 0 J^“Q dl 75 X -7;; 13 O ff. 25 O en X TJÊ’ 2 JJ? 'E co S 'E u2:Ö‘u ’3«’- re 0-2,2 O v X 0 rel ff- H re «e o a u g re Q ff o n CZ Q rë^ 12 ff ff v ff>O 55 cd cd 'Z> X ré T3 C C B 1) O mS tj o - c E ff u ff X 24 23 O ..m 23 c/i .ff 4 K/ 4 73 6 u 73 g °=-gjï§ElaÊi 2 O O 5 ^rft>o‘8’76>'S.®® -r •c o ff -8 ff 9 .ff-Jrf s-, ihafl’pill: o "2 -’5 2 o G fr p o G O ff q 3 g -S 73 -2 q off 8 - 2 2 o 0 4 73 E 4 S a -o re ff .2 to o F ff c c C 8c ff ff a o^> r- b s fl 0 O cd Q +E» O 75 £3 s c o p Mk O .2-0 fl O O N G Q QD r-^ o.-H g fl r 75 h1s o A r 4 bx •je' x 2: 4 24 4 4 fl G 75 X 4 bx c Ï5 3 toN ff a *o .5» <u ff ff q C' fl o fl 0 2 2 O v G bJu C br 0/ s 0, g^ff ff -8’ CD U7 IJ -X ~,8 ^S.S!73 0 tWff ff- •J o .8 O -g 3 g a 5 - >8 4 0 0. O T-. g o rt O G o g E o ré J’ S ff cm3 o ff'co t’L- ff fu ff ff fl tC iC ff 41 (X:=a T3 tn 5 2 O a£ 0 5 v O m -ï “Cu re o q Cs-5* tn re ■o ff 2 - o. si U *-> .-M K_ fft t a cZ 0 brf .4 T! 4 G 4 O ■- 0 4 fl 4 O 25 X k-* O - o 4 X X g ;-E o c f M fl 2-4 u> fl fl fl s c a O 75 réJ q Q - 2 -‘fl11 75 j 22 70 4 52 23 X X 2 0 8 5^4 .a_2ï> 5 7 4 w re re 75 4 :i* .2 -° ff re ’E <n rZ X -{J 4 23 g 4 4 25 bZ) 75 0 X 4-» ‘7’5 4 4 - N 4 o 4 4 N 4 ’P v V 4 «3 ^0 0 O fl 4 X 75 G 23 4 0 O o O _z 23 77 .2w 75 4 Ê-5 g ff -O ff c to o O 3 •o o N ff q q .4. .H re D q ff re to k. o 1 o ff o x 4-» 4J fl 4 re ff .ff ■K O CU, d ff re a ff - 8 in ff o t 00 cs to toff ff ff 8 s in G ■2 c o oa fl - 1— r-2 re- N to re re o a E -o 3 «8^-2 o5o M d o u ff o X 4 m 4 X q^ 4 75 4 -+-» tn re ff 4 *d 2 <U oJ X re* —4 1 •75 0 a 2 re -ƒ* X 4 n. E hn 3 H fl O 7^ fl-. o o 7^ P O <4 2 .8 g F>J- |S:&. q* a ’A u X 0 O ff CM o' U r-< - E? O q M CO X cd <L to re hf ïj re E ff a fl i E 8 5 24 v. _Ö£_S. X q L c X •2 q .5 o E - P, O o N 75 g Q ff g |5 2 Sulj 8 8 8 8 8 8 fl fl fl .4 fl fl fl fl fl fl 24 fl c£ bX bC b£ b£ b£ g5 lO lO O lO 04 O O "M 04 CM 04 SM CM 0 4 X CM CQ a u v N Q ff re Eo^O J 8 .2 -s w w kJ re 2 S w ff ff re o q Eff g -So g .re 75Oc/)754u^'-’~-*-’ ’dï u *4 T, G 4 75 Q fl cc 0 bX 4 O fl X 4 ts E •o >O 4 bx 75 4 -© *4 qffu©- fl (4 2^ s p< o CZ2 2, O ‘ff 8 -1 >G fl* <4 fl O p Q ff <0. G cd UW N &u ff\H re cd a ai 00 o 4> - .ff re ff W üff re ff ff q re a t> q o u to a. ff 73 ff i> ff ff trf o - u re ij X C/1 X tr* ff q o 1 q re X j. v u •Siff0 J8 7) 5 3 23 75 4 cfl 8 re 75 X a cd 3 «-• .2 2 S ^'s- 13 E 73 8 .tc d ff q ff ff ij.* -o q 2 o to 2 .5 ff a .2 4 75 N 0 8 re ‘5 q.E al ^,ff 2 4re toff fl 0 X c/1 o a 75 0 q 4 75 bx bx i 0 ro G bx 4 75 0 O 4 23 4 - O 23 X q.E $5 q f ff t> to <u Q a^S Q. u C/1 4 25 04 fl X ff c ff X CM fl X Jsi 4 eS? X fl 4 *4 O W 4 *4 4 4 4 vi 75 C' v 3 G p -* OQ a --, tl 'E re1-1 q 0 4 4 wi C 4 re X c p •4 - X a x 4 N - G 4 G 4 .2 X V) V ff Q425 44 x - 73 P t g ff 'ff C/1 fl fl X 33 •2 5 fl H fl CZ2 's fl Q3 03 E 03 tan 03 "Q C= 03 JflX fl— C3 B= O Sff 0 4 2 r 5 S fl 4 4 0 25 25 4 -^<X’ c5 O fl O O o Q O ff 8 off o <yff J.S-3-rf G 2 ^ff®®®-* -’■ffff ÏBc'-^F3-- ffo <c to-~,©ff -w c fljt.sës;.sK£' ff P ff ff G G O ff -re >1 b O 2. C g ff ©ff ,3 ^.8% ré *§iörg'e ..^4 0 cg u,7 ‘J-1 Q fl 2 p 00 p 2h -4-» afl4 CO - co a, q ff :H. 4 22 G 75 n o 1/5 0 bx o T o o 4 O. bx 75 4 c bX 4 3 4 4 4 fl 73 73 75 —re u u O O X O fa cn 4 U i— 4 ■d (E o -£ toff re .5 ff ff y w V} V u 4 O 73 X 0 72 <0 25 “£5ff M,re tofl s •rJ 5/ rs i^^.2,ré ^^73 5^ E 2 bc 7^-— rtSW)X^‘Pfl^P©>P*-'>-^©'P C §.ff .2 g G G v a - 0-2 g to ©X 5 a ré ff.ti®a.© .2 p 73 ’’ff i ~G*-- fl 4 g -Sk V .2 O ÏM a 0 4 o o 2 G 73 2^ w ^2*CflV4Q<CXö4Gafl24 4 4>S4Xflrtu A «>7573OO4bX4O75^23 bX2*l fa Q O 75 0 X G ÏM ^7* r, re "'re E u re r 3 rï *"”'5 cZ 0 4 X 4 2 - re ff re 2/ k a U ff S 'ft 4 X _52 •- O fl '4 25 4 öx73 0 fl 75 0 ’«PW q ■- ïj _rr 8 Tc Off’S u fl p fl G^ 8 M >S’E G-57&K - S ©-^ re 3 C= &8 ff© 4 70 4 G 4 73 73 4 <U 4 -13 23 O 25 4 - - ’ff -’q S 0 3 to" co o O ff w H 02 0 CÖ pq H cfl ^3 CD CD xi s - <x> W 7^ fl J>4 :z? o 3 fl o c/1 g bX-O 4 •E .e -c ff >k k. ff .8,33 '5 ^■?3b ff 4 ,w)g ’"-* Q 2 5 So? re* S ff O ff 3 S M ao N 2 V - - ff 5 ff ff e - a to - IS re “E re ff o .5° o ff O 5 re? ff 7 5 G o X 75 p ■- ■^O .£-5 ^G-ré fl fl ^ff-re g2 o <fl 3 tic ff’ i 'u re 5» I 7 k-^H* -Qcd X o X CM^ 4 CM fl e 4 2d' tr> 75 h 2 ff' ff JZ t t> - ff off Su--~£ -• q ff x :zr» EQ 4 4 b/,75 0 2:K 0 0 4 x bx 2C 0 X E Sf ,- Cu ai X •- E - re ©-^-É^-C ff ”2 j ff'ff'edS® eded S -u q q 4 X ff2 X K* rfl Uh a 5 4 o o c 73 '-P E 4 75 0 2 bx o 23 <71 fl 4 Tj 23 4 O X 4^ H x 73 13 N 0 4 23 s g.2 E 4 bx 4 2 fa 4 4 O ff •7 fl 4 4 2^ 4 <U 4 bX75 -® - -0 u o n I X .k x .aJ CL O A G 4 4 g bx *U fl 4-< fl e.s -O q o A fa ©ff to o o bx o o .5 1 8 S tl ■fa o fl rê-j fl O fl 05 C G to Q QJ - N re CC fl fl b£ <4 5 ^■-•ss-g g ©q ff 8 ff S Kff 0J4 Q:s 8 O o-o q a fl G 4J <*- X kre Lfa 0 0 x 4 X fa fa (Z) ^§U^.©*:g^ffq 0<©©0oaff3S’_' UM-O^ re-- 2 <d©aqO©'~©>-'© ©o© c to-© L fl 3 fl 4 £s> 0 tl V tl .re O 75 *fa -fl X fl •S 5 g S? x fl - O 5 E 3 2 n 5 05 fl c3 b£ c3 fl ff O ff re 2 «ij u-S tototoS to73 G o o ff -! .re O O 30 O O 175 ''t rfl O ’O x> o 0000 2) 4 4 N ©lc E ff VI 0 fl 7 j^Q 73 e fa4 2^ re *7 ;fa ff 0 q ff H ff -_- k, re kp, a ‘C q 13 ff g prf - >UEff^ S re< q g ■Si tn re W'rei re-, 2 X ré ?ffs q r 7 J re c re H ré re r, S O Q g ré ff 2 re to o ff "i-H 4 4 4 E ff O--O to g re reff ito O 13 ré 2 to to" QS q a S -E 5 O ti ti --■■ ff g -o 'c ff re’Jq 8 q 8 -E a réi - x ff 0 E •r~> 2t 5 re. N! f“ re S L T q o 13 O 75 O 73 8 w E 4 0 O 4 O CA 9 0 4 75 0 0 c 24 *4 4 0 4 O 25 fa fl bx .t3 4 0 bx 4 23 O 4 4 4 - 4 4 24 - 4 75 O 4 O 0 4 75 bx a fa 4 4 0 '-' 0 X 4 X 0 x bx G 4 75 X 4 KA -2 0 x o bx fl 05 CZ2 24 fl4-1 1 fa g fl O fa’O «2 0) fl b£ fl 05 O 75 •w <4 8 o 8 3 ff 'ff U f .53 4 24 V S' X fl 4 75 X 0 5©.^ 75 X C 4 i O G^ff 8^0 g •ïï~.<E£ff ré ®S «Eutosjgrétoo®-, •G 5 O 8 ogff^ -~ C cr - fl (-U CQ fl 05 4 X 4 E 12 O 4 5 J 4 >’5 - to-gw 1-°re J u o o 0 c/1 4 a N g G bx ■9 W 75 25 J0 O 4-4 Jf E 4 75 bx 4 4 re <71 S-S re Q 4 x 4 4 O fl 4 4 4 75 O OX a T O o ,CM d o, o ff 8 o to ré ff to N o i® -N to ré ré ff SO q’< 4 czi fl i ré ®'ff ^1! ^.2tO >/’- b£75 4r-ff 05 fl 75 ré£ff -. Ore? -Q 05 7^ 05 i n fa ••7» fl o O 75 •S£^ 'i-5 g ^flog) g o -.ff--"gS Sréfag-z^—- 5ff g ré c Ë^-o^ fa CD dl C 75 i X fa 4 4 G 23 u a fl 0 4 4 0 x X M fa 75 xi *X bX 25 4 fa 05 P 05 fa S td re 75 0 X re fl bx O X j fa£ 2 ‘n re- O X bx o 4 C/1 4 4 N C/1 to off p 5 a 4 m t- E -o - ré e t> o CC cd ïr» •- to ff ff 4 5 reJ 4 fa 73 4 cd O br. Q. 4 fa C/1 cd ïSio - - 4 bx t-H G c« F 4 4" 73 ”re a .E 4 - 75 O fl G 0 X cd a M •ï^t, is ff J2 "E C - o. to o ré E Q ff 1 -q 0 u ES .q .«■s ar ff s u u tn ré O ff U ré £0 JS S O g to.2S E 75 O fl fa G 4 fa 4 - 4 X fa 'O a 4 x 22 E o CQ W en fa 4 to 7 S’5 e s fa Cd ’4 4 0 4 fa ré ré .2 Ore - - - to o IS ^.S-* a q A S .8 cd 5 •ZTP-i >S m cd 2ü 4 Q 0 -6 -K 4 y1 'O KA .4 Q 4 - 4 75 X ‘MG 4 2 fa 1 8 g ff 0 to - Q 8 q o 4 2 E 8 re w "ré u- ff q 73 “re t> a ré q q ff ré ti o ff o toff ÏG 8 u to -ï - G -re bx fl o 4 73 ff ré o cu -“ O 4 bx o 3 A o E t o a o o cu-Ë o fl <-* - - E E a ff j. 2 q ff ua a QX bX C h? <71 X fl X X v bx v O 0 4 A ,2 0 x 0 -q Cö 'V .re-. -V .2.73 -o X 75 O fa 4 4 Cfi 75 <J Ó1 fa o 3 5 4 O «M f£. G 4 X ••7 -fl g 4 4 fl 00 o ff «u re. ff.2 M a ré re” q 3 g S ff g ti o O c/i *7) rere-g^ ES ff 2 re •- s 2 :0i| 5 re g fl) (IJ 7. g-0 H u y o -© is q q 8 ,ff- •n 2 re* ff q -ï .re g -re - - ré t re - jsirvisï L 8 o 4 .-re B A E ff ’>’-,-ïA-3©l0 to<-l-Z?q 61 qE '5? aaret> «S°Qi^ffzSo«o 53 re *2 0 2 V N o K ré -1 „SkCO Üm ff 4 ■0 O •ré ré 'ra ff 2 ff ■q 01 ff> a &u q S t> o. u n CC S B ré ff g' 8 E ré O ff ff 2 q-J S re re to .2 to "J x - s n'ln S SS^1Sx fa a -*j 4 fl i-> 27 o c 75 l 8- CU 2 0 Q-to o o •- q' ré - 5 ré tn >-H GM P - o1 4 O fa X 6 bx^ - fa 4 x ■gaagóSïSUtotigtiga-q-q-Slgj^g qOrétoG©2sreto£o©tirt:—«o g .g173 g S «5 s .2 g §n,N>©5©to B - a .2 s V re g q, fl bX 4 7fa£OScd£,Su,a •n ai q a q, to> k. re ÖJ5g ré a .Eta S g -S ff E M S 13 :g, q re - a S y> 2 •- q 73 -S E ff q :p re q re E o u fl O\ a 'E 4 cc 4 4 *-L? ré ïi j-* E ff ff 5 ré- q 73 co S jd t/i 24 rrt n <u qfu •oc fl u G* J' G C 0 4 0 5 4 fa fl bx c bx 5 K 7 ré 4 7J 0 - ff ff 'fl q re, ré ff ff C X Jna«cnw^23flfa(£;S^ 4 g 4 g 4 4 .*=7» A J2 E -5 ff to73 -5 73 S g H fa O 2* •’n 4 X fa O 4 N bx W 75 <71 0 4 2J Hn S' Q cu j q q ff 2 S 2 5 re J re ff -g 4 O 73 0 S ff ré ff re a o t; j5 jg o 0 *g Si 4 75 o o 0 4-» 4 bXfa ^75 4 fl fa JK X 4 N fl bX O z e a fa g fa - 4 X G X fa fa S S 4 CA A g s fl - cx 0 4 fl fl X 7 bX G 4 g ré 43 g .8 -o’ b-©© 2.ff u to "O 4 fa a ff :sj> Sh q ff u ■O re re 3 o o ff to ff ff g 75 c t-> 4 4 fa :z? fl o o fa 4 •5 0 4 c/1 4 q q 2 -<”40 - .re,ff <71 5 fa go S .re 6 u ^bx fa bx «i re re q to 4 0 4 lu O eo£ 1 4 en fl X 0 r> x E O X 3 a o VI E G f’g'- &.a fa K S.£ 0 -S 15 ’'4® .a off ïr o q to o 0)5 q to> q 4 73 4 fa X bx c O ff re o o o C t. i|g 75 4-5 g£S o o O q ff g tou- re .re O G o re ré G 2,"Ö G £.§p tol-2 gj‘ o CZ2 si CO is^ -8 p Eh fa23 o h^.E ta to<© 0 2 re £ff g g gff 8 g toi !8 re 'X t-ff ta 1 tv 2 re ff o c C 4 Q T-1 0 cd O u 2 e t; E q g?ff ff-o* top ff a ■j rn ff» '5|- q cu ré W S) g’ a a Q S q ff ff on G ,1 re 'ff rt^u^ff^ 4-J zfl O 75 g 4 O 0 *4 4 fa 73 4 5T.Ë fl* -r* 4-» >S <71 o CG U G •- <o P C o'73 S re u s o .re ré C re ff ff <o ff ff rel ff fa Sm J r- 'fa *7 .52 '305'*M^fafafaÖ*HO5 x fa 01 O P -T °G are re S g g-G^SreffffS S i q qflff S S)£ - ta >1 re ff - '- ff g s re "ff-'S73 o s- us p--ta g &-G- - - ©S tog g-s to ihff5sss:^2s 2 5n fa T« 73 fa Xï 'S dl 50 05 >4qgg©.£-c.S§ff-ss« ©'off a> S o ff- -^3g»ffSs£8'g'ö2 o to) - ga:H re,S ff G c3 8 g N .iq» 2 re a g S 1 -2 to.S 4 N 73 ré a to’S D qd3 S ■- ff o J5 to a 0 n -E hr 73 fl s rt ff ®~fnSre -3 G Gff-S -ff-re^S-5 :_re toff .reg^GGta^-re o ré -3 53 re" u, O o o s. o o 2 O'® ■^-“t£~ O re ff gl—1 >1 fc ti S g'S'3 g ^■82® G, c3 1, O c3 itata 13 ta eff "S ff ré ff ai q a jq - 3 ts q 2 q ±2 4 J M ré re ff •ff« '/l -©-^re o s o o 2 0 4 4 s ■- S ë*ta Sta ta> toSO-q -£ 73 4 0 4 M 75 75 - to gA C3 cn g fl o M 3 résE^ffo'êoS P fa P O5fa4 fa 7S O O ré ff toff o fa ff-l fa fa 53 Gff S C Q re fll •2 ff ta IB §Sre"’C’”ta ff^ 5 g G re aó O 3 O G 0 g <=8 -S 'fare g - O reSg^^|Sl® - cs q, o r o? fa o 0575 05 S 2 X5 fl - 03 h U <J o 5 - H 2 o °5 O -0 - a o h O bx X ta .ff m u 22 H re' ^0 ©o^ ©Q -re S -" Q -re --ffUUrf re, 1 q q. 1 fa o 0 0" g g r E? ta E ff to-^Gaa q ta a -!- j? y S o S 0 Q re--re - q a ré ©3 X J4 - O 4 75 75 a -x 4 -fa fl 4 CC iff 75 o bxrfa cd X fl X X - .re- 4 7 U1.Ë5 cn^ cLlfl'T? Q O a X fl 4 4 Öó73GObX0 0bX'fa,rtS fl_Q04”faOOOXXN.Ï •fa u 5 P 4 bX m O to 3 5 5 E ^&fa-ré* f- •g w«2ly •fa 4 o G to© 73 -O 75 4 O fl O o n a p o co O fl x fl -Si fl 0 ff toö E 2 q tJ ff m ta toff ff re a ff a- re - re u q E q reNa&£h°«N ff ©>ré_©i_B_, a T* 4^-0 cc X 'E rt Eë o g ta _G - fl fa* ö-ff E erf ff :a> -“’ ta ci^ Q'S 0 fl Q fa- 2 4? T 2 o 2 a 0 4 O O 4 M-» fl re- a. o cc Ki c fl ff .2 q 'C S o 2 13 X S -C re re ,®-ff ré ff - "L ta ré 5 S ff .2 to

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1945 | | pagina 15