s f3 •M S c 1>Ö2 cd ES la X <D 1 I B B s-hi; 8 J j- PQ -~ S ijs -1 s0l- a E B I1 4J! I o Q h v X M cn rt 73 11 i"38 U'-h-r^vss^ xs ft rt tn tn or rt ft. a 3 re 2 a£ fe g ©"S g 3 O 3 rt ft .2 o t„ s-p^'hC SS>S?*s gi°Êfgs; c3 z a-l i s K 3 Is ïlslsls •rp'S? •F s - Is ^i5 s? i^sl - ÖXg <p a 5 rG 73 rt G 49 O S si I H s o 2 '3° s Os8 s a o O. G •a 78 ï-s JD r, w H ste o aispl I I si 1 i t t tf ï|-S^Q" ’^?=q8 .0 'O •- o s g s°-s s SJ-’iSi S 2, S 4? g -g a >•1 gg a -o p o f I L u- g-s th i cn ““lis Sst:hs I g S P 5 s g Ceq>73’—i S3 -G G cc 49 5 1^1 5 3 n c pq 3g •s£ i- «“i §02 ..Si &8 a N 3 =.g-Sa-lsK>s&5sgg- I - al •81 -<8 -SlF-i fc< s I al s-s s. i ss a o S’f s-= s2 Ijsif pq tj s i-2 14 r.sï^ï -lP|FÏg-- ssjesö^il ba g ■s N s a ©o’* - w Sg3Sz-° Q. -X 2 E-sz s s s-G-e ^2h_ É-s^is^^-2 Is^^-g^p© a n O* u 3 L u .2 k- M ^.2£ tS t|srs«'s ..^SftgS'gQxStE 3 =i^ <rL 0 J •o 2 's .2 uber 1945 2 2 a >-2 “££E w E-3 s 5 .9 *-> E (Z p M z w J2 3 w CA h Z 2 2 O a o 2 0 44 s z a al P a Cfl bC 13 c a 3 cc o z z m z W re X 2- a o re a 3 s *2 s 3 o Q Q 0 Z a S a 0 22. =a zo S s oS 2 J fl G) Cd 73 2 S 5 e 43 2 QS E 5 i E S 2 73 I -aT I g5 d s 5 n "gc ^E S i u §gl^' T S -o u •«-« <y bz) o fl E v E "S Sf J fl.tz o M cS «r 2 - fl fl fl O <D*^ r- - SP -2 g ?l SSi; •d g E tr2 s 2Z S; g 3 2 Si 8 3'Mft ru cG-"» S3 '"’rt® g E5’ 8 ei -5 .2 5 o.hJx 1 'F ,2 =2 o o X3 -3 (5 - o »-agoe “ps.gg, 9 S Cd r 73 :=r» a ffi SE 4 2 o 2 E 2 a 5^2 2 - - E 5 g §êg b> O E 5 E a 43 49 73 2 3 ft 9 5 x> cq .s a ■s .2 o .ts M 5 E ’-S'S-E •2 - n 2 S* isJs 2 -■5ft o a J -T o So-s 2 S o 5 73 z s SS §-.2= O rt 4-» g I i: e I 8S.s 3 Oi E .a 8 5 S •eC a oa .2 55^ 5 s bx 49 bxj^ 2 o 2 “T o.o a Ëf>5 2 Z -£ 5 2 2 2? E -2 2 S ,fl 9 *- 73 rt •PhTl cd 73 “4^ w 2 g-°xs^ 5 2 8 xs g -K si 4) «1 fl 49 73 O 2 - 2 0-0 05 5 S o b£ O X X 8 5 S 2- S’=SN «•B.a 5 o w 5 - 49 rt J o.rt E «W E cE J 2 -rt 2 E 3 -8 - B JZ-S^HÏ ffi -A0 M E ai 8 S o - .E -o is £5-° S fl 'ÖJ3 O S ft S-g §i© 2-g ®-a •S +3 b o Sts xs o rt f»s 2.. S s a - o -Szi. g l-S-52 ft cd 49 QJ is „-O bTu- £v E -2 J o £.2 g 3 g 3ft£©2 rt^ O o E c x 0 3 P - JS 2 B c 0 .E J® s a® g^§«; •s Ég CoS 5 >C1 u- or oesy^rtggi’. 'B S3 3 s a a fl S.3 E3 S 3S o« 2 g 03 g£ 3 g 2 2 E-* fl 49 t3s^=§ ti§ O 44 bBg Soxs 1JH g "S de 2 1—3 2 o 2 0 2 S.Q 2 5 E -3 o §2 S B= - a c a-o S 3 w 3 -o 2^ o «E 8 E g "'ï’g S g S 1 -s -S S3 2 2 >ft ba”° c 2 -o o a-x S3 E rt M© - 5^.- i> M£ A J .2 2 g fe 22 o ba 3 - 8 3 a ft xs xi - Xi •S^ 3 g ftr ot iu O 8 ft -a g a S 73 M 2 O rt ujuagEg>©nl O G <r -Q xf a xi g -ft g 3 3 £sFt ftlIssëK &g 49 49 G Q -9 49 S S x; ’E o 2 0 .tn IS 3 rt icr r. 2 ^gx^rt'-C© >tC S - - ba E >E=grt-^E> 33 '5 CM .fl fl CL rt 77 49 i- 73 k- £L G) 49 s ba 3 ba 3 s ft ft o o s a v ,c c o rt o g rt 2 a -g i:-. ohh| - 19 giE’ :=T° a 5 rt cn rt 09 <V 09 bx 1 Ma cn <d f f a a® g o - o Q. S - ft «•E s .2^ e -g 5-71 g ^ft 49 S-8-E N D fl o *ts M o M g 2 nïü E> 49 2 a W >2P 2 Z - tu> n E -g - rt bx o .2° fe 3 M-S g m 5 S 2 g 3 J! a S g S 5 5 I o£ J? N s 8 o g s ©I S.a rt^-g 43-S~~ rt 2 73 -P 09 49 09.22 X a £s8ft3ë'E°£iC X -O as”1 a« wg)^ g Ji a - q. 3 r^i:^4ft- fl-p ^•2 S)g g g-ë 8 g* E|-s.a 2 «5 ft ©XS 3 ft-3 3 3 .fl .2 ,o -5 g '5 g 3 5 fl V K (j 49 rs .2 8^- 8,8 E' x S .2 2 75 s E 5 c A rrt g- 5 0 a s - O. g 3s rt 4J 7$ r 3 2 a 5 g ra m-k g g - e*:: 3 - 3 S - ^£..- Z P E-S'C fl 3 bx u 49 0 a* g g-'£ 3 3 52 fc ft X be ft n Ci. <u 2 3 fl tn a O a, 3 0 :7?£ s 3 c£ rt -G CL rt 49 u-j cn cn 49 -O g-S-E cn 49 73 >-8 I !s|§ >^§2 S <D bp 71 o g.8 s'-s o a S '3 S’ ^^.£.8 ®-&8^<S.2 2 2 2-° a ba 2 g-= 73 E xs t: 5“ 3 cn cn rt SQ. ij “s a -g 8, tS o 2 O g a Sv*0 2 -5 -H B 3 I®* jï’»oh:«s- ti -5 3 eö xs ba ba o g E s o w rt x« u a rt 5 ZG ™>O o .2 T S bo.© w s --5 0 .1 ft c baxb xs o 3 -s bi ojzftph^-ss'fl&^a .2^5 E g 2 ft S a S s s g'-S Z X< rt hós s S xs x k t '5 2 Eq 0 r> v-/ 49 73 19 2 3 g-° c a E E 3 H T3 rt H 72 ‘9? E 5 E - -F i ^g^rt tn- O c g 8 g O *j F 8 c. rt g£ F, cS cn S 8 Sh eg JS-- 8 r—l 0 C3 4rt - O G o 5 .2 E M "£rt - Crt g w^-8-©.2 5 u ï£ft2 3 3 2 3 S 8- g ©.2 0 2 v 0 a XM s a .2 S t ^s?:h i - ft "2 S.- 2 o’ S 5.2 re ft bn a a 3?3 2 S 3 W - "V -R 1 ^gtp^Srt .tïPas®^®©®® ©g 3 -t? 3^ .2-S^ 5 0 k- rt .- 3 a rt S S 0 0 rt 0 Ml S E£ 0 a ft a o o 2 0 '•S 8 3 3 F -1 8 - - ©£-“ •5 S’ o F c S gS cs r m S x t; '5 5 £-8 2 v *fl bx H 9 3 3 g -o 1 re 8 g g Ifl’ 3 XS re Q ,- tS ^07^ .5P 4-brj~~gssai®-.2ft ^i|ps&il*3.bilp3 5 Krt 2 4? S! It 4 O .2 43 4ft 2 rt a .■rr CM o o cn a a 0 •*-* G 3 u -S o 0 bZ C5 tS ,u "2 6 E cn 0 0 0 2 0 0 N 73 0 Cn 0 u If) 0 0 U O ÖZ) 3 0 49 s 0 O 75 C cn cd 0 0 o 1> o t;-p O a 49 ffi cn 73 ft <35 -2 a O ro T“ -J 0 03 75 cn c X! S-5 £©abg«£e fc'SSgs-H-SS co a 03 bx 4-> 03 O 43 03 GO .2 ‘5 73 0 <0 be f-< G7^ 3fc3 .2 vo -2 o g 0 0 a 0 cn* 0 75 «Q 0 0 1) U 43 XJ a a a a cn 0 0 73 43 ’O 0 0 3 .2 73 0 0 0 u .5 v o 4*3 g 0 N 43 O bX 0 0 a 0 a I 0 0 a »- 4-» o 0 a O ‘7' O 2 al 0 2 N 75 bx 0 0 cd o 0 o 0 0 0 >44 a 73 .2 43 n a C3 38 O CLD 5’ a a o LQ O\ Cd N 0 0 0 a 0 a 0 a 0 0 a 0 O a a 0 0 0 2 G fl fl 73 fl 2 O O rt- 4-3 o o O 73 s 5x'&> F a o o 0 a 0 0 fl 0 0 73 C cd fl cd a 0 0 0 o u fl fl 0 ïeele inhoud forkum bij de Ned. P. Huisman is dit jaar 4 snno Siemons, e orde, waar- parochie hun ambt vaarwel leer predikte, gezinden out- 'O bk C/1 <u 73 73 <U ’OT e o o o fl <u txo 73 fl <u fl cd 73 rt 43 73 c^ fl cd cd cd 1) 73 fl O OJ r 1) <D fl 73 cd fl <D 73 cd fl cd fl 44 Q cs ^3 ’n <D 73 fl cd cd C i) tuo <u 73 fl <U fl cd cd C cd O O fl 0) fl <u o fl fl <D a fl 44 fl <D bz? .2 73 <D fl fl U CL cn fl cd fl cd 44 G <L> N o 44 fl o br 73 -- D 6 J a "n Q- Q o o fl a/ 73 a o a cn J <u <u fl o ct cd 44 V 73 <L> O <D 4fl C O to <u be cn ’cd o K) u Q •oc a o 2 G 44 2 Cd 44 cd a bjo' V 5 O a u 5 Q a a a Ö0, s a -Q Q Z (A a 9 a 2 a 0 a p a a u a rt "u •Q V I) tuC O ■s n IM fi9 a re 5 CM b m r a (A H Q. M £a 3 CT o n n r* re o> 09 E 09 09 E= V ffi <L> O 4-» o CN •OJD X> N 4) <A <u <u 2 a u <D r~> r- o fl o “3 u 73 fl O X CD CD 45 <D 73 <U c 43 V u O -3 x C .2 '5 a CD CD 'Q <U U a Z2 3 D »r a/ 00 M0 <u cn 73 <U <U bz) o n <u <u D> t> <D 2 s •a 3 o ^4 C cd Cfl 73 fl cd cn J fl O 0 ’QD C C3 ’C£ cd t cd 03 4-4 cn 00 \O s> cd (U N G 7) p a z cn .2 G ten bar foart- iwe, sadat it it. S5T 2* \ASTRA Bz .45 S3 03 fl fl o JI S3 ZV .’5' 72 44 S5 ’o 44 <D +3 :gs OT CD S o 2 -o t beroep naar Alkmaar heeft er bedankt. a ïfc ai 1 eid van ruim ind terug onze Bouwman, ge- In 1940 ver- eeft hij al die r geallieerden rotsch zijn op Heen voor de ze plaats af- leeren F. Vlas, f en Sj. Bouw- boven wonder H fl G Jfl 01 O. b - <D 03 toD Cfl 73 ÖZ) cd 2 ^73 "o G) O O fl <U bz) <u 2 Q* o CL 43 2 O C -o a as O cd cd Q- o o. s E o <D G» fl 40 O 44 cn cd 73 D W 5 7 as •o -C J W w M Q .2 fl fl 2 1> 43 -» <u 03 jy D Cd <u G U 4-a G) iset meiIt ed bikend koe r goed bikend de Skurer, dat foar in mingd kende »Êala Het >Edele r bloed, tsjuch oare wize as Dizze stikken leurde. Master to springen, sjonge, en dan inoar. In aer- ’t er in stik kte om op it i it allinneto do ’t er dit ‘hwat manlju, fan Menaem* gen. Fansêls n net sjonge, e ófwisseling 'a o 2 -o - s tv G> 73 43 :st» en Mc m o 'O ■o ai T3 C Q •u x; S a t. o bZ) 2 o 44 G) O O 4-» 4-» cn cd cd fl 7J G> u V V U 4-a ©.H, 2 n to 73 i G» a O O - G) 73 9 o? <X3 fl o O O o o o a -O o O 73 fl eq -• r-1 Cd J G> G) 75 75 C Q N u bZ) a -a tikale lieding a. Ek wiisde ningswird op „Friso” lang- it wêze soe as ider har dak n joun foar troch de 2e •rlêzen fan ’e G Q 7! G O G> S b w cn G) G» c E ^3 G) u Q G' ai - N k fl CCJ 2 cd -té 525 G <D O 2 o 5 C o o cd 43 zr» 77 E «W >,.hl CC r-C. <C3 M fl cn c C05 QQ fl 4-J O Q fl GQ O O - 4J -2 c d3 CD HH T1 - C3 J E S hjir in Fryske ltsleden binne i Vries, S. Tj, er en Rimke „FRISO” n c. “X E v fl -O S 2 cn fl rt J O predikant der nPingjum beroep naar N 3 73 q O G> 44 u rt M O 1 cd r cd bZ3 o ’j fl G> G> 2 43 i’ N m n van de alhier zijn gekozen de Vogelzang, W. n J. Smith. o c xa o o o O’S 5 >5 -i .r-t G -X S'" ®5.S „Saix^Sg - cn o o 4_> “.2o •fl fl cn cd O cn -o S O o 5= G> S 2 8 tÖ G -G cd cd X 3 O G> .2, G> fl 73 G) G> 02 Tl 45 fl 1) fl 3 G) tU3 N 73 <44 V fl -+a I •ra b. ’S. cn fl <D fl 0x5 c o fl cd cd a E2 is r 8 .2 G> <D 09 5 73 O .1 cn fl O fl cd 2 0 M- r O..2 P1 o 3 73 fl 73 05 4-J kj cn 09 G> 4j* G> O O o N s 73 73 fl O fl T rt re •o c *o J5 rt E teer en Jififer lts in moaije e fan Berend spile troch y de Boer en Iriet Wiersma, r efkes skoft de Hear A i fleurig stik is dan ek in i aid en jong, ’e gong. ure, do ’t de n punt efter isde noch op >un en sei ta, om noch ien jounen balde r meidieling ’e krite om’e op Woansdei- Oer 4 wiken kriich halden ;relkoar wer’t irde. Dêr sil omte it talit eiwirkers oan □ke, en nei it Gez. 180: 1 v. d. Tuin üs cd Ah O q i-S)®£ O 72 <5cj w G O 2 N .2 ’n Q- .tï O 73 r *i cd O\ u C G) nj 43 ai-g G> G> 73 73 b£ G> O fl bc G> 73 cd 73 G> n cd V u bZ) fl 73 rt rt 44 JD 09 43 43 cq Q t; I CL 2 fl o 49 73 O j. b£ 73 <43 49 49 g-5 S'5 9 Jr, rt CL fl 49 8 49^ O G CL 44 49 44 ^5*0 a o 7 49 OZ) CL O .2 ■E e G' G> 44 O -S 49 bx rt 49 73 fl G *J cd 3 5 cn ox O 43 O 09 49 73 09 bZ) rt o -J C 49 73 5 5 o rt cn a) rt rt -X fl bX43 Jfl fl .2 G bZ) 49 ê-S *- G 3 73 fl fl 09 fl 49 49 49 N fl 73 V 73 fl rt rt fl 49 'X öb co f o E - e o a bt> - 4) ■2-S 4) 09 73 MÏ 4» E S 4» .N M o 75 c u, rt Sn 3 m d 2-2 7 o 49 73 49 fl 49 N O a fl 49 .9 43 X O 73 75 3 49 rt fl fl O 49 c - Q- S 5 a o - c X fl) a v CL—* 2 O 4? Cd 4-z 73 rt 'O to E g euj E 7S 6 o o E a -o - u -K wire £.2 ©o x? a to .a bn 2 2 St1, c ,7? g ba re •S ■p a o.’© j-s-g - W4» 2 2 ©m 2 'n rt -O Cb ba a. re xs 49 <u OJ 43 2 73 a 49 49 43 fl 49 73 49 O 49 fl O 73 .L tU5-W a fl IÏT* 49 N 7J fl 49 7 bX 73 Ck fl 49 fl CL O 73 c 49 fl 43 3 cd pq 49 a di A 3 O -G <9 49 73 .- N ’J J a re O cn .^-5 2 a 49 73 fl 49 75 73 *e 49 H 2 u O fl 49 CQ 49 a 49 *7 - 49 G) U5 -fl 73 3 fl TJ 73 49 fl O N O <n fl cd X) <v 73 73 J u CL O i o C - 73 fl fl fl fl rt 49 CL. 4) 49 .Cd 73 A a rt .S 49 rt 2 3 O eq 2 73 rt J fl A rt - fl 73' .^73 73 7d C •’.t? 49 73 O ’(D 73 O U 49 cn »w uz >*Z fl 09 O o 49 a g .t3 bx£ O CL 49 C 3 73 rt 49 m X 49 eq O o -> ■O r2 ba a 5 a rt *7 43 - 49 g 73 49 73 - 49* U 2 g rt fl o J 3 73 O .9 3 rt fl O S’* J rt fl X5 cn S3 a a t'At; re ËQ tS 49 rt 9.2 O T xs c 3 fl fl fl 49 O 4-» dj d) 49 <5 fl <D cn fl Q cn 73 k 3 - cn eq 49 49 J 49 fl 49 hn 49 k rt 49 73 O o JD Cd P-i 49 2 a e cn rt S fl 5 So:&- E cP kaO .$2 49 49 49 rt -S 2 - g -8 ■rt ’rtj S 8 -S - s-e g g g 73 fl rt O cn 49 cc 07 C JD 49 S g a ex ,S a 'H. c 49 73 o a u rt rt ir - fl k 3 o 3 co CSrei'S C S rt -U 6 O E 3 rrt o a 49 bX A •- fl 49 4) o 2 cd tn 49 Q 2«2 •7 5! M '/J 3 rt U 49 Q cn - re XS re S 73 rt 43 rt E u 3 49 w - O-Mbao E-S 4-. 73 49 49 O o w Ch rt 73 C 4/ C O cd -L - o X5 X3 ba N *2 o a g o a r. Q. - X4 J= o o a xs p1^ •E "5 q X) ,r“ 49 49 kw JT T5 cn fl 4_, 49 49 73 -fl •E E 2: rt q fl Q - 49 49 73 rt Q C J u u. rt rt 49 rt 49 CL bX—J J3 h ba-° 'Q -S X’a c o’S-o - "i cn L- rt a S - 3 Cd 49 •o PS 2 -a o cn C ‘7 2 - u tx>© - 49 Ch bX 49 co Td 73 u. 49 73 an k r n - ,E &»-□ 2 g a a 2 2 fl 49 o G -fl •S g w N 49 49 -fl O -fl «7 a o Xi -g a a .S 49 73 ex o w fl rt 49 73 a Sh gC cs xs ®^a at’l&b? S XS .S C rt 'O El a o a-O bx u rt cn rt "bo rt jj 0 o O XS >T' 3 3 2 ba 2 49 ^2 j- eq bX rt •u -rt I o ba a g a. 3 O T3 49 -T" 09 O 49 P a 49 cn a C c. CL 49 fl bX rt bX - 2 9 S J2 S o> m* -Ti fl e hn Sj -0 .S^ rt 49 -fl 49 s rt* w a 49 c S'* bx Ifl «5 49 7^ 49 73 z"\ d i 7" rt.S rrt g g.”0 £-Q h ba o .5 OS a a a U u 3 -fl Tfl> fl ©•OTO ■rt u. «f m 3 T> U1 •S .52 .rt •2 M 2 Q - -—6 19 3 g 2 49 J5 E ©S3 3Z J X a 49 49 k 49 rt ba fl rt cn 49 49 -fl 22®©goo^ J© E xs ta 2 3 ®2^_© o©M g o 8 .t: o o 4> o.3 cn N 49 U 73 49 fl bx 49 V 49 a2 o w w bx Q G 49 2 3 -fl rt a u :p* CG ba -o S ’r- M a H co '”S O Z-. CL u"” Da A3 43 2 0 a *- fl t> -2 .2 O rt U XS -u J N fl rt rt fl 49 bx ji s-s ba 2 &a c rt a "O rt 4U o 3 rt at X) £-.E .'5. 2 I-X r—Q9 N 2 2°£ o ®’S*x ®,g fl ®’C g~- o flxs 8 ba X x> tn a ri j .ts >&^uvSoo‘'G'O.EHo>^.E rt .tS xj fl re- oa rt rt o Or” Or g ba bx ■E o tut h S-'ft o a "a~ 2 rt O 49 - - 4/ fl -fl 49 -fl 73 49 a -■ x> ba a S 2 rt 5 ft rt a 'fl g o -a O 49 O 49 49 0 O 2 .2 Q -p .2 o S .2 c - -o 5 p N .ifl" E G; 49 bx be 49 4-» 2 ’E 2 Sag g .8 S„ - "ft s -fl rt N 49 -► rt :g» j cn fl CL fl -• <9 u 73 rt rt q rt 43 rt bx IS? CQ 49 rq 3 <1 PS H 02 H -O <D <D <D H 73 e. H 73 <1> 43 fl 73 T 'T' fl o 49 a a 49 49 49 73 73 J c z-sP <V O - o G be q C M cd c o-o “E.ssagss f§® hl&e" 3 a egg a 3 4^ 49 fl, rt i u-X«a£_^©rtJ! 1 S-O - rt -ft xs u o a H .8 o xs x) xs xJ 0 SCO .Sil ts a -2 I 49 G> cn c fl rt O rt I XS u *z .rt x 73 G G 49 49 75 P rt a 49 bx a rt fl 73 ^.Sflfl^’ft”’' S® g ©2£sfi fl 5 X X fl ■S^g.^flBflfl^fl©^ -®^.2 ft.®^«^«2 fl fl g- o g 8 ft s g o ft fl CZ2 3 49 49 J 3 5 49 cn T9 S rt 49 3 *-• G> 49 u >P rt rt fl fl 2 J bx G ±T 49 fl cn fl fl rt G) _fl C 49 td 1 73 -O r- S "So fl 2 X 73 S g .22 rt rt fl 49 49 ■Su^ _.«W k- CL. E 0 3 J: ba® 5 8 g - g rt T3 j Z C ft ft •- o a N x< ba x> q a 49 49 3 fl 49 0 u Si3-8 a rt tn -Q 5.2-si CO .2 r3 ft Qd bx fl a - - 73 fl O ba o o o o ’O-g - m o c -O 49 49 2^ 49 3 5 73 ba-o o£ ^.ft JQ9 ft a.® «2 t« ft b5*-11-1 XS -g ël28L|gg^fl ®flöölfl <D 40 fl b"1 'N 2 8£ M.rt .pqc: j S Z cn t- .ft- u ULï! fl^ bX cd Jid V rt 5 -g - —ft rt -g <7 u O O 73 fl «2 M a c_ ft 8ft S.2< cn oq a 49 CL o g -G O a.2 2 e -c. cn 77 G a 2 49 rd ^•5? 49 b£ J3 o O *2 49 O E 73’ fl 5 cn —ft rt 0 49 ft O 2 49 -G 49 bX fl .9 o '19 ox rt a 49 73 d u w O O tj .2 bX O g <9 s .s s 49 -0 19 Jfl 49 P 2 ba 3 .2 O ft 4-, XS ft - in 2-S - ft o -ft W rt Si C bx .9 49 j rt bx a jo 49 49 bx bx 1 49 8 3 49 49 73 bX—ft g a '5 a 3 2 o xs X£ rt m tn S o bx *09 S I *G 73 a o N 49 73 3 ft1"5 fl 49 xa r s d) O - 73 fl fl 49 fl rt 49 S X) 49 -O 71 73 49 49 ^2 g "O rt S .2 w M O g 3 3 o E So|° 3 o s ba G 'Z Tfl n x> ba 2 - - s - 3 o o xs fl *ft fl fl'TS -z rt 3 F a o<< - rt CL. ba'" - tn o a ft c be 2 a rt .ft xs ba tn 2 h. 4_t Z-L ÖX._ U» 09 Lft eG 49 O J CL be rt èq 73 fl 3 8 JA 49 -M 73 O m -4^ e TJ <p ftc - s 3 ft gft S5.-2^ a3 SF000 i> J® h 45 4^02 xi fl - 3 fl 49 bX rt 0 rt h - - f) fl 2 49 0 3 49 O JX 49 - - 49 -0 Ifl .fl eq g ba o 2 3 3 2 o 49 bx g bx 49 fl Q o sv CL <9 be-E o -c - - c Q g &.XS £2-ft- O o a 49 cn 4_» Q G S<ü ►-> 49 ►fl 49 Q -G 49 g - p s a rt C rt rt fl 49 u bx 0 49 bx 0 75 -M z o o u/j 2 0 49 5 E o g ft a - a 3 55 g 2 -g tn 3 h„© ft-2 g 3 J0 rt 'E 32 fl rt “ft ba o u g .ba o xs 8=,“o CL 49 G 0 49 4- 73 S O rt Xt rt 73’ 49 fl O ."5 49 rt bX 8 S •E.-S X3 8 8-, g g>-§ O 73 49 tn 49 V G G 3 3 cn .49 w G G 2 h* 09 49 ïS stn S Sg a ^'E’a 73 49 49 49 -Q O rt£ be 0 ®g.2 J - WK "fl cd 03 ’5 o (X Sft s “5 o •s <2 si s| S i .rt X> ro ■2 g g g e •e C) s 49 49 49 73 td 49 73 G 49 - rt 73 G 49 OX 49 a >-"“*' Xd ft™ F-:a I 3 2 a xs -• xi 2 2 2 TP rt rt rt Jr a rt 3 a k- G «fl -G rt ”rt U tj eq ‘u y CL 09 rG bX 49 O 09 U G “SS 2.0 ft •0 a us s 4ft K a ©r2 ba" rt a o ft- -*-* V- -G -T? g a.ft 49 73 rt o-s bxS2 Cw 2 xi ft "2 T ?5 rt XS ba^ c a rt 3 2 ft 7; a a xs a g v iJl.» •3° rt E 0 c :s> - eq rt .2 x> a ra s-e s .- ba N fl ©xs 5 a rt M: z w a P 49 O 49 oq *- 5 S E-£ E u 3 O fl O ft- 03 fl I rt rt rt o - S-* g 5 ft'" t E^-a “s-a“^^fl^£:s^flS3-B- .ft ©x52£a“O fl'Q" m a ba ft u is^Xs 5 3 s 5 ft 3 fl N O g 3 3 «aPS-g.^a©-* ^ft1 U 73 ^n JA 2 rt rt 7? -2 tn’-Fg-O ft S P rt N u J9 ”cn G CL bX 49 fl 73 rt be r o“Pa’JS©g3> ag^iJft^o© a o xs J3 fl o o lb ft zr-t 19 G 52 SO 19 7j rt -G 49 Qj fM ft ba a-g Q g 2 3 -K tq 73 cn bx G 49 ft- 49 q O 73 G a -ti rt o 73 cn fl O eq fl a 49 49 O zG 49 -G S 3 rt rt a 49 09 fl 49 rt rt u- 73 <9 49 a o 4J O o rG JJ 4* fl E 9- ox 73 rt rG 09 49 fl G> 49 49 tn O 3 3 O G 2 a 49 bX 3 - bx 2 u o 49 eq a 49 o a S GÖ .2^ 09 S - u3 "gj rt q re0 bX MS‘ :a.XP .2 k- M u. bx 49 cn fl -G rt uW o a r 09 ba u 49 19 fl o 03 T? be Ji t_ <v ‘r* xs ba ba C a k— U. 0 xs 3 03 j n a ft. t® C .5? 49 7J rt 49 '—GO O CL 7* G cn O eq N CL 19 a a? fl E ©-'g G 09 C G cn j ost*^® c S as ft.2 57° s^is-p lë O ft ft d ri <S rt jn td jd 49 49 09 OX fl 09 O 73 ^3 49 rt s s s 11 G 0) rt "3 _L 49 O E-3 M rt cn rt 49 OX fl be a rt a cd J rt 73 G FT-". LE 49 bx 73 a 73 eq s s 73 0 19 49 rt g JD 3 O CL O rt o o a 49 7j fl 73 49 cn 2Z 49 - 49 49 73 49 o o fl 19 19 2 '2 ’3 rt cn fl Cw rt J 73 bX h. rt o xs o 0.2 o"^s .2 <-* PS N rt O rt ^A 49 O ÖX 49 'a q -S 2 ft .a >co ’K S O a g g a CL. -O 3 cn JA :a» *G> &Q E ct, 0 49 19 49 (D 73 73 73 -G fl 49 rt 73 rt 49 O bx a 2.73 09 73 *2 -G O 4> cn b£T5 a 19 49 g; 09 X 3 rt* o o S 49 49 73 73 u 0^0^ -1 - 49 49 »- 09 49 fl rt 49 g-2 rt rt 2, rt a bx 09 0 rt 49 19 a 3 *- eq 73 fl rt rt S'©© oxz CL.JM xs ,z .2 X5 M rt o 3 C o S Q. 73 49 v O XP 49 bX ‘3 O r-1 7 rs 49 J - 49 s ^■p p-i O cn rt O 45 XS u rt O g ba 2 52 ft ft -. o rt z 2 s 49 5 a 19 ÏX5 Q £- 3 o - 49 N 73 2 O’ O -- tn 3 G fl 49 49 5 ;’a - rt 73 cn Td a 49 o .2 u .2 b flirt qj C 73 jd G 73 S •<s> S ••5 e» ro S. 5<<. S -C ere co fl ^49 'rt - 4^© ba*u ■P O tn .a O 19 fl 19 o C. cS xxd ©'P 3 ft C ft g pPi L 2 O 49 a 49 49 F—. a, 3 £-2 ba o 3 a ”2 cn G o G Q G PuO .2 -o o 49 xs ba S c fl 2 tn ft -oghmP3©^,™». -> tn xs JS g£E ba E 73 49 fl CL g 2 49 49 73 O 49 73 E w.2 'baxs "’8 r? -G U 4., u? re 6 -IS 2 N3 u O S rt 49 ■v a S' ©-^ - L rt N XS XS fl Q.X5 o fl 5 rt O -G g©- k- ft- 49 <U 49 rt *-* 73 <O fl 49 O .2 73 73 U Q <2 3 8? ba rt ©-2 lL-rto)/£ 49 0492: fl bn •b*. t 0 eq cn cd k- CL 49 C .2 bX-G bx 19 49 ftG 'G 49 O 73 rt - fl ai fl rt O 49 i ■*-’ 7^ rt 5 u w u _2 -Q 49 c zO u 49 a cd ^A 49 19 rt G rt 8 o. Oft© s ©■-a - ft 2 u r rt 54 O -3 O Q.,rt ft JÜ g •g, re xs a o g xs M oj <M O U5 ft o .rt -E 19 fl 49 fl 0 rs - 3 E a 49 49 rt 3 g «üft"^X3^’a^ 3-PO tï49 49 49.i,- 0^o)ft19 J?i- J 3 rt o fl o o cn 73 eq G 73 - 49 JA ■u Ï5 S fl* 19 U 3 O - d— .2 o o 73 fl 49 49 OX 49 73 J fl rt kM >30 g 19 o a .2 ‘eq 73 49 cn Utl JC - ■2 5T z—G> Ph fl 2 .2 '3 t- fl 49 ■vr bx fl rt 7J >v C 09 73 O rt O -g .t; 3 ^a 79 a J9 "o 2 C- cd .3 5 xs 2 .F, u g a o ba F O 8 ba ft - O g E N 3 ft?* t 3 S "rt g Js g i -o t: U 3 ^aO^>ft§©E« 49 fl 49 Z* fl bx 3 H cd eq CL O - 5 o 73 09 3 a 5 ft Z ba^ PC c -5 <NX u r' U 49 49 49 73 -G a 3 -E,ft ft.ftXS ■ft g re g xs .2 u. cn 1- 73 cn a 49 G 0 49 -ft ft 49 73 49 - IV u rt 73 5 fl ft 2 tn xs -X. ba fl tr xs rt <3 rt 3 rt cn a ‘a .2 87^ o 3 rt M hnUS CL- O u fl g G rt ft.n ?»rt a a o C h - 49 73 ®9 49 t*. 0 -C q 09 cn q 3 0 49 rt tt be g be g 49 o rt O.’E O 49 g c a a cn 49 Td rt !G» 73 fl ft .2 ”6 2 3 2 h' 73 cn rt rt 73 3 iu E 5 xs u«: a 1 CL •cn 49 bX73 o o ft 49 rt 73 73 :zr>L3 u> rt t 49 73 1 O 19 JA 73 ^d 73 cn fl CL rt cn 4-» cn 0 u- 2 bo an* bX 0 - --3 O Q fl zC 19 rt 49 <3 *49 49 O bx u fl CL 49 0 bx jrf 49 73 3 09 Q 73 o 73 w a o -G 49 19 Q 49 bX^1 S O -J-ft ♦- 73 •P> re eq a rt fl 49 09 49 o -fl A> re oa 2 s «P 49 Z - W c Qj c u giSS J 25 fc C k- S' S .2 re ft - re CL —O “5 \O O -rt ruF±d.® X. o o 0 S t» SÖXSFg|'F® L - -- ft a rt o o. fl rt fl 19 bx fl 49 fl bx 3 •rz rt -O tï re:C 3 N rt or W. Z0 ba c o' 2 rt X ba ci reSftau^M'E'-Q^-5rt'g >2^5flU-a'Gfl4jt>2^-0 O73^°490U.°u>G^79 2 3 5 S- rt 0 i ftc’N-gOMba©© gj l ©g©S^£,cixs2«-2 S ha 49 'r'7 77 T1 fl M k a rt z *-L fl 49 zrrt" 49 2 a rt 2 ES xs ^2 fl o O bn ft~ w - X. re 33 rt psi - rt rt cd 2d fl C u u 49 O V -ft s? CJ 73 0 19 G v. 0 bx fl c 0 0 0 <C <O 0 k- *-> Z- fl z O a u rt J- ka bx 0 49 73 3 19 S'0 rt be .2 ft xs ja irt* o ft rt fl. P(i - 2 re g N ©PS a a a ’rt o ft M - a ft •’ft’ z~l "td ■t rt ©£'EE^©33l5J3©^«fta '3©©rt3rt5«'ö.gc§w©§ Eg’', a 'S’© - fl —- 2 xs a xs a re .2 P -A S l. -r 3 fl ft u ft “re S «0 O S E rt 3 ft rt .>*o 5 o 0 a cn* g U O 73 0 j5 49 q tn 0 •- E re zfl u cn 0 0 0 zfl cn rt eq fl 0 O rt 3 xs cn 0 re) a 4-> 0 0 0 <7 in - ft Earth ft S 2 3 rt O rt ft fl ba 3 rt E F fl£rt 2'£'0 F 2 —ft F r F rt O O F F SO P. ,O —©tftOftO o O F E F j« 42 ft ft 3rt ^F ört7l~ re oZ-^Q ©'g'5 re ©•- bh’0’5 g O G-krt Q 73 ^3 cn -G 02 -go 3S£S flF§gs©£”rt Ert^ 2 ®’g s o. - p£ art ort_ flrt ft rH O s—73 G 4ft O Ö-® ®-®s ®^£rt s c'5? r“ - -O cn ”0 0 49 7) .ÈPa xs o re d g o ba o g a rt a a .2 u 2 ©o3©<-,©©-2 ia>ft -ft O -o bartft£ft©t< 0 O cd 0 (-■ --K o F 0 0 fl-9 cn ?2 *c rt ft^rt .S’ ft ft b£ 5 4, O 0 0 U. C 0 0 .2^0- ft a *3 eq u ba 3 o ’0 0 0 73 5 a cn 0 - fl O bx 0 0 CL O o JC fl ei cd tj bX rt 3 0 >-» dt k-io 0 cn O x -G 0 ed O k“^_, k- ^09 cn fl cn O y v l. *G *ft bx^hti 0 N tn a rtrt a fl a xs rt re 3 ©rt ^aa>fcgB© - 3 o 3 rt 0 .2 J 0 Uft 0 49 S o -© o rt ft ba 3 2. 2^5 a xs ba B a - fl o o 0^00 73 b eq 75 a S 0 0 73 4sd 75 rJ -fl ‘êq 73 73 55 jj co SS -4? ej S S - lïdtftfW SjslsS»~h ?Ss8 49 m •<S> rtÓPa*©gre-d©© ba rt fl .2 .ftjfl u O 3 r L3 »- 7< j: aFS g a ’0 a a j 0 73 3 rt' 3 H £C a r 3 >i - o S.ïl 3 a 0 4-< 75 3" 4- Q. a .2 2 g.is’fi.É.^ 8 oI X VZ-J £S “S <1-5 rt Z U 3 ft rt eq O td cd u cn u 0 8 t< 2 ^’■2'13 e-’E 0 e >■2 t; sI s s 2 - 22 a aa ©^rtrt rt rt ttu- g S a fl 0 e eq o 3^^Sfe^fc©a? .rt 2 -K tn bag-bnEPS a ft a o ft rt iJ'E 4-J r— j <- bx bx bx^ fl a 0 Td 73 L ÖX 0 O t 0 0 X z. ft '5 rt E rt E 5 cn cd -Q O Lu a r E F O GO °i.s c o xv W <C> bp ®a,grtft^-'§®'S) LF g .ft O re rt* - CS s F -M .w G c -^73 G O -03 a 3 o 2 f f o~ 3 Cft E o o g E öftS££ft^ - ^'re8 2 - 0 3 0 -a cd b-i Nrft - o S M 0 o o -bd a - Q CL 0 bx 0 a 0 73 0 o 3 M 3 2 rt 3 rt£©©©Earea W MhJ curt o o ba.S u 3 cd cd 0 J -G a Q o rH ■*“’1J-72rrt Lh<G-4-> •G G z-< 73 - N cn B S G C9 cn G G w 73 G O b£o £ft-t o - a 0 <M O ba ba a Q« ■g ba q ba.3 g us ft 3 3 Q. £0 3 3 S 0 S u cd s rt M 3 rt N O U ©Ort - rt o M J o a H us a Fag. t; a 5 e u a UL 4-» *3 O fl 0 0 73 fl 0 CL O 3 1 3 00 d3 0 u be g xs 3 a 1 e^.o rt a rt - u ba73 M- ba re j> 8 g üxs 'F' a a a O art 5» —g xs N a re ‘Z O rt’ u bn" or 3 ®fl’U3u§Jjhao©>O5Eft tn a ^^^©rtg1-© i 43 rt rt 3 rt J u u 2 o 2 2 ,3 a a 2 E 2 E S 0 2 2 cn fl O 2A fl a ftgrt >3£ a o i5Ü0«.52u?öfl^aSo«a >T3S32<-i^2i^G73aU0> A tj •- c fl o -L- k- o 0 lj fl M E O fl 4J 73 SS3£^ftS£’5S^-ft©«3®Sre 0<u ocd0*^O>OO)_2 5~~rt ba.2 ft p a 3 00 :a> 3 a fl u ba.3, t" 8 <T fc 0 fl 0 0 4-> 2 0 0 Q &0.3 - U rt 8 U bx JJ zG 0 73 4>* 75 X bx .9 ‘S 0 a 3 E o 2 UJ 28^^^ h tft N - u ■5 -3 *oe n fl M tfl q cd I-, h- *- *0 öx 0 -q 0 u 49 73 0 l""1 fl 73 0 O 0 -- s -R u O CQ cd cd "rt O iG o cd »z -_ o 'rt ba.2 00 o ©2i_ E jy xs i- ft 0 M ba “’ft e-s 0 0 J fl 75 0 fl fl^ 3 F - S'EQ 3 cd 0 00 r rt u W G fl 2 a ba a 4- .2reos©©<-„.. rt o rt rt bart n rt rt a 1 cd u- rt rt tn 3 ^a£>—=- r bo S J" S ft O O J XS _a O U3 n rt rt c ■o a fl re 3 OD <D Q XJ .2 Q M fl cd 3 0 JA 5 O bx g re CS.XS Sa o S-’S-s 5 S S 8 - a 0 .5 G~o g 0*0 2tf o So C t»«TG O 2 2 F S g F «•be® ’C rt ft C rt ft F o ft 2 f 13 ^rtft e >>ft - rt oZ-O. •- bi> F JS M ?fl^ 75 75 bX 0 _cd fl 7j 0 -O ÏTiüó^cd'ÏJ^-S - q o S u -ö - a ba kJ 0 Q 73 fl ‘7 0 k- 0 A 0 73 2 O -S v s ^ft'g-S re 3 g 3- 5 rt E 0 - V Cd >75 cn bX G *C 0 fl h- -4J kL A Kfl ba ba ba 0 3“ bx 49 0 U U 0 0 -Ü. JA 73 Q

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1945 | | pagina 21