1 1 Nieuws- en Advertentieblad voor Workum en omliggende gemeenten 11 No. 22 Zaterdag 24 November 1945 68ste Jaargang OFFICIËELE MEDEDEELINGEN \i GEVONDEN VOORWERPEN PLAATSELIJK NIEUWS des middags 12 uur, uitgezonderd aardappelen en melk. PREDIKBEURTEN BURGERLIJKE STAND Verantwoordelijk voor de geheele inhoud: B. GAASTRA, D 36, Workum Verschijnt eenmaal per week 1 Gouden ring, 2 vulpennen, enkele porte- monnaie’s met inhoud, enkele 'wanten, zil- verbons, 1 zilveren ring. Te bevragen iederen werkdag 910 uur aan het bureau vanpolitie. Medegedeeld wordt dat de geëtaleerde ge vonden voorwerpen op 30 November worden opgeruimd. Men zie van tevoren de inhoud van het kastje na of er mogeljjk nog iets van belang bij is. De Opperwachtmeester, W. KELDERHUIS. Uitgave van: Fa. T. GAASTRA Bz. te Workum - Tel. 45 mestingsplannen, verdient meer dan tot nu toe de belangstelling. Het landbouwonderwijs en bouwvoorlichting, tezamen INGEZONDEN De Klokken van Workum’s Toren Van den Burgemeester van Har lingen kreeg ik bericht dat de eerste klok die Maandagmorgen eenigszins feestelijk aldaar werd gelost uit het schip dat de klokken uit Duitschland terug voerde, onze oude groote Wor- kumer treurklok was. Dat is dus de klok die bij begrafenissen van mannen het eerst begon te luiden. Schipper Eekma uit het Heiden schap belde mij Dinsdag op dat nu ook de tweede Workumer klok was gelost. Wat een feestelijke berichten zijn dat. Zou de derde ook nog komen Het juichende weeshuisklokje is ook terecht. Hethangtin Diever in Drenthe en het komt weer op zijn plek. Zouden ze Oudejaarsavond weer kunnen luiden W. M. OPPEDIJK VAN VEEN. Zondag 25 November Workum (R.-K.) Voorm. 7.30 uur Vroeg mis. 10 uur Hoogmis. Nam. 3.30 uur Lof. (Herv.) Voorm. 8.30 en 10 uur ds J. van Veen. Nam. 5 uur ds J. Loos. (Doopsgez.) Voorm. 10 uur ds G. de Groot. (Geref.) Voorm. 9.30 uur Leesdienst. Nam. 2 uur dr D. S. Attema. (Bapt. Gem.) Voorm. 9.30 uur Dienst. Nam. 2.30 uur Lezen. Dinsdagavond 8 uur Bidstond. Heidenschap (Herv.) Nam. 1.30 uur: ds J. van Veen. Ferwoude (Herv.) Voorm 9 uur ds Molenaar van Idsegahuizen. Daast (Herv.) Geen dienst. Hindeloopen (Herv.) Voorm. 9 uur en Nam. 2 uur ds S. J. Wouda. (Doopsgez.) Voorm. 10 uur da Treffers, van Staveren. (Geref.) Voorm. 9.30 uur ds C. Jansen. (H. A.) Nam. 2 uur ds C. Jansen (Dankz. H. A.) Koudum (Doopsgez.) Geen dienst. de land- met het landbouwkundig onderzoek kunnen een intensieve bodemcultuur en een even- tueele export van kwalitatief zeer goede producten bevorderen. Gezamenlijk streven naar een krachtige en gezonde landbouwgemeenschap zal slechts mo gelijk zijn, indien dit de tegenstellin gen weet te overbruggen en sterker is dan deze. Rectificatie. In de in Friso van de vorige week opgenomen verordening betreffende het verhuren en huren van woning- ruimten is een fout geslopen. De aaahef van artikel 7. Strafbedrei ging moet nl. luiden: Overtreding van de voorschriften, vervat in de artikelen 2, 3 en 5 wordt gestraft enz.” Fryske Brief XX. „Frisia non cantat” wurdt er yn it Latyn sein. Neffens de minsken dy ‘t dy tael machtig binne, soe dat safolle bitsjutte as: Fryslan sjongt net. Ik lean nou just net, dat dizze sizwize alhielendal wier is, hwant der wurdt yn Fryslan like goed songen as oeral op‘e wrald. Tink er marris om, bern noch mar amperoan üt ‘e kakstoel wei, noch mar amper mei de lytse fuotsjes op ‘e groun, sjonge al it heechste liet fan „Ouwe Taaie" en sok slach lietsjes mear. Ja as ‘t mar frjemd en mal is, dan sit it er oarnaris gau genoch yn en it komt er wol üt ek. Mar yn safier is boppesteande sizwize dan dochs wier, dat de Friezen oer ’t algemien, har eigen lieten net- of fiersto min sjonge. En nou kin men wol sizze, hwat moat men der oan dwaen as de minsken net wolle, mar dan foroaret it ek nea. Derom is it sa'n skoan ding west, dat it warbere bistjflr fan de Krite Warkum fan it Kr. Fr. Selskip, de foarstap nommen hat om derris foroaring yn to bringèn. Hwant nou sjongt Warkum de eigen Fryske sangen, of better sein, de Warkumers leare it nou. Wis in minske is nea to aid om to learen. It is mar sa‘t is, dy earstesjongjounismarboppestbêst slagge en hat fan wearskanten moai skoan foldien, hear ik wol. It sil de oare joün(en) grif wol net minder foldwaen. Doe ‘t ik dat forslach sa lies, haw ik my earlik sein, yn ‘e bannen -wreaun fan nocht. En ik haw my, wylst ik efter myn skriuwtafel siet, sa goed foar eagen helje kinnen hoe ‘t it der dy joun west hat. Ik hearde stiver it sjongen fen: Fryslan ropt! De findels foar. Mar ek it sa ynmoaie: „Fan de wylde sé bisprongen. Tüzen kearep op en nij.“ Wis, dizze warden en wizen wolle der by üs folk wol yn.- En dan, it skeelt sa’n ein hwa’t it docht, yn dit getal hwa ‘t de lieding hat. Master Terpstra hat er mar moai slach fan om de wizen er yn to krijen. Jonge noch ’n ta hwat is der sünt myn jonge tiid dochs al hwat foroare. Hwat haw we wy doe faek tsjin elkoar sein: As it earst marris sa fier hinne is, dat de skoalmastej’s hwat mear Fryske sangen oan ’e bern leare, dan is er hiel hwat woun. Nou binne wy al in hiel ein fierder, hwant master leart nou net allinne de bern, mar ek de alderen. As de krite sa troch gean kin, sil it grif safier komme, dat wy sizze kinne: „Frisia cantat.” Fryslan sjongt, alteast hwat Warkum oanbilanget. En nou ’t ik dochs oer de krite oan ‘t wurd bin, wol ik der noch etkes oer oan’twurd bliuwe. By de oprjuchting haw ik der doe noch al it iene en oare fan sein. It antwurd hwat ik der doe op krige foldie my bést. Mar noch folie better foldocht it my, as ik sa troch in dei sjoch, hoe’t it wurk troch de krite oanpakt wurdt. En de doarren binne net ticht, mar steane mei eltse gearkomste wiid iepen. As der nou noch lju by de doar omhingjen bliuwe, is dat eigen skuld. Ik leau net, dat er ien forieniging yn Warkum is, sa warber as de krite. It beste biwiis derta is wol, dat it tal leden sa njoirkenlytsen al aerdich nei de 150 giet. Noch efkes en dan is de seal by eltse gearkomste fol mei allinne de leden. Derom sille dyjinge, dy ’t graech op ’e gearkomsten komme en oan nou ta der noch in plak as gast fine kinne, der siker rekken mei halde moatte. Wis de krite hat graech in bulte gasten, mar hat noch Ijeaver leden. Witte jimme, net leden, hwerom? To’n earste: Folie hannen meitsje licht wurk, (ek al is it, de divel yn’e itenspanne.) En twad: Hoe mear leden, hoe mear jild yn’e pong en hoe mear der ek dien wurde kin. Derom hoopje ik, tige, dat der in bulte Warkumers sizze sille: Né nou: Net mear drige Wy komme, Yn 'e rige. FRISO. Workum Van 15 t.e.m. 21 November 1945. Geboren: Catharina Anna Maria dv Mar ten Visser en Maria Catharina Muller. Gehuwd Geene. OverledenMarijke Rampion 89 jr wed van Jacobus Robijns. WORKUM. Ds. J. Loos alhier, die voor het beroep naar de Ned. Herv. Gem te Groningen bedankte, heeft dat naar Hilversum aangenomen. Jongerein Afd. „Workum en Omstr.” 9 Nov. 1945. Hedenavond ver gaderde bovengenoemde afdeeling in Hotel „Ketelaar”. Ruim 8 uur opende de voorz H. de Jong de vergadering, die mede in 't verband met het slechte weer, zeer matig bezocht was. Spreker heette allen welkom in ’t bijzonder de Weled. Heer R. A. Bouma directeur der Coöp. Zuivelfabriek „De Goede Verwachting”, Hierna werden de notu len der vorige vergadering voorgelezen en goedgekeurd. Ingekomen stukken werden voorgelezen en besproken. O.a. was er een schrijven van den adjunct- directeur der C.A F. uit Leeuwarden die genegen was een avond voor de Jongerein te komen spreken en tevens de film „Friesland” te laten vertoonen. Dit werd door de vergadering goed gekeurd en de verdere afwikkeling werd aan ’t bestuur overgelaten. T.z.t. wordt hiervan nader in dit blad mededee- ling gedaan. Verder deelde de secr. mede, dat als candidaat voor’t Hoofdbestuur gesteld was, de heer Harmen de Jong te Ferwoude. Spreker moedigde de leden aan om de vergadering der Jongerein op 30 Nov. a.s. te Leeuwar den te bezoeken. Hierna gaf de voorz. het woord aan den heer A. W. Buning die een inleiding hield over„Itsüvel- product yn dizze tiid”. Spreker zette op duidelijke wijze uiteen hoe ook de Zuivel in de oorlogstijd was achteruit gegaan. Verder stond spr. nog even stil bij de uitbetaling volgens de kwa liteit der melk. De voorz. dankte spr. voor zijn leerzame lezing. Hierna besprak Dir, Bouma nog met ons, de moeilijkheden die voor de toekomstige boeren te wachten staan. Vooral het afzetgebied voor Zuivel lijkt heel donker. Spreker drong aan op coöperatie. Ook de uit betaling der melk volgens kwaliteit, zal wel van toepassing worden, doch niet eerder dan dat alle reinigingsmid delen wederom in de handel zijn ge bracht. Ook deze spr. werd door den voorz. bedankt. Hierna werd nog een korte inleiding over: „Doel der Jongerein” door den voorz. gehouden. Spr. kwam tot de conclusie dat de „Jongerein” is inge richt op ’t algemeen belang van de jonge plattelanders. Verder splitste spr. de leden der Jongerein in drie groepen en wel. Ie Leden die alles voor de Jongerein over hebben en altijd paraat staan voor de belangen derJongerein. Ten 2e, leden die niet zoo actief zijn (of kunnen zijn) zich iets meer op de achtergrond houden, doch wel hun plicht doen, en tenslotte de leden die wel eens ter vergadering komen, ook hun contributie betalen maar verder als een lap erbij hangen. Dit moet en mag niet in de Jongerein. Allen paraat zijn, om voor en metelkander in de Jongerein ons allen algemeen en al zijdig te ontwikkelen tot heil van ons allen en van ’t Friesche platteland. Hierna gaf H. Castelein nog een keurig verslag van de laatst gehouden vergadering te Leeuwarden. Jetze Vaartjes werd gekozen tot af gevaardigde van de Algemeene Leden vergadering op 30 November a.s. te Leeuwarden. Daar de rondvraagverder geen nieuws meer opleverde, werd deze vergadering door den voorzitter met dank aan allen gesloten. Het Landbouwbedrijf in de naaste Toekomst. Radiorede van Ir. H. T. Tjallema, Inspecteur van den Landbouw. De technische, economische en so ciale problemen in het landbouwbedrijf zijn thans zoo veélomvattend en be langrijk, dat zij slechts door gemeen schappelijke inspanning van alle krach ten kunnen worden opgelost, aldus Ir. H. T. Tjallema, Inspecteur van den Landbouw, in een causerie in deRubriek ten behoeve van de Landbouw, ver zorgd door de Afdeeling Voorlichting van het Ministerie van Landbouw, Visscherij en Voedselvoorziening. Door oorlogsgeweld, inundaties en wegvoering van menschen, vee en werktuigen, is een ontzaggelijke schade aangericht. Door het gebrek aan kunst meststoffen is de bodemreserve vrijwel geheel opgeteerd, Tekort aan werk krachten en werktuigen veroorzaakten moeilijkheden bij de verpleging der gewassen, waardoor de onkruidgroei belangrijk is toegenomen. Gebouwen, werktuigen en gereedschappen konden door schaarschte aan materialen niet worden vernieuwd, hersteld of onder houden. Over het geheel is ons land bouwbedrijf op technisch gebied sterk achteruit gegaan. Ontwikkeling in de Toekomst. Gezien de bevolkingsdichtheid en de vele kleine bedrijven in ons land is een intensieve bodemcultuur noodzake lijk. Een extensieve cultuur zoo ont volking van het platteland beteekenen, terwijl nu reeds duizenden jonge boe ren niet aan een bedrijf kunnen komen. Het percentage granen, dat geteeld wordt, is een maat voor de intensiteit van de cultuur op het bouwland, daar granen onze meest extensieve bouw- landgewassen zijn Het percentage, dat tijdens de bezettingsjaren 56 bedroeg moet nog verder dalen. De tendenz om bouwland voor blij vend grasland in te zaaien, dient te worden geremd, daar men ook uitge boerde stukken en sterk met onkruid bezette perceelen wil inzaaien. Dit beteekent slechts vermorsing van het dure zaaizaad, terwijl men door de onvermijdelijk slechte kwaliteit van het bestand, de productie niet hoog kan opvoeren. Men moet niet te vlug het besluit nemen van bouwland gras- Men verzoekt ons volledigheids halve mede te deelen, dat, behalve de onlangs genoemden, ook gedurende den oorlogstijd hebben gevaren onze plaatsgenooten de heeren J. D. Visser (die met verlof thuis is geweest) en Y. B. Smid, resp. als machinist en matroos, terwijl de heer R. Repko als stuurman en thans bij de administratie in Engeland eveneens voor onze koop vaardij in den vreemde werkzaam is. Op 7, 8, 9 en 10 November werden hier door de Voetbalvereeniging „Workum” propaganda-avonden gehou den, welke in alle opzichten een suc ces zijn geworden. De eerste avond was alleen voor leden toegankelijk, terwijl op de volgende avonden dona teurs en publiek toegang hadden. De zaal was alle avonden tot de laatste plaats bezet en de bezoekers hebben ondanks de korte tijd van voorberei ding toch nog een gezellige avond gehad. Vooral de onder regie van den heer Soomers opgevoerde revue viel zeer in de smaak, waarbij de finale door zijn bonte kleurenmengeling veel bij val oogstte. Door een samenloop van omstandigheden kon de geluidsfilm niet worden gedraaid, daarom werd een smalfilm vertoont, welke met een muzikale omlijsting van gramofoon- platen toch tot zijn recht is gekomen. Het ligt in de bedoeling van de V. V„Workum” ieder jaar een der gelijke feestavond te houden, welke naar wij meenen veel zal bijdragen tot propaganda voor de sport in het algemeen en voor de V. V. „Workum” in het bijzonder. Krite Workum en Omstr. District 7. 21 Nov, De voor hedenmorgen door de Krite Workum en Omstreken uitgeschreven vergadering was druk bezocht. Na een kort openingswoord van den voorzitter, den heer A. M. Brandsma, las de secretaris, de heer E. U. Dijkstra, de keurige notulen voor en deed me- dedeeling van enkele ingekomen stuk ken, n.l. eenige vraagpunten, die door de Friesche Landbouwcommissie aan dit district ter beantwoording waren voorgelegd. In verband met een bui tengewone belastingheffing werd ge vraagd hoe groot de waardeverminde ring van één of enkele typen van bedrijf was als gevolg van de oorlog. Bedoeld werd de verminderde produc tiviteit van land, vee, en uitgesteld onderhoud van gebouwen en werktuigen; kortom de geheele inventaris en inrich ting van het bedrijf dient vergeleken te worden met de toestand in 1939. Met die waardevermindering zal bij de belastingheffing rekening worden ge houden Verder werd gevraagd naar de opbrengst van bet vee, waarbij dus ook de voedermethoden onder oogen moeten worden gezien. Welke voor uitzichten zijn er bij verdere mecha nisatie van den landbouw Al deze vraagpunten werden verschillende commissies in handen gegeven voor onderzoek en ’t uitbrengen van rapport. Hierna kreeg de spreker Dr. Ir. J. B. van der Meulen, secretaris van de Friesche Landbouwcommissie te Leeuwarden het woord om over de Stichting van den Landbouw iets naders mee te deelen. Het doel is om alle bedrijfsgenooten, dus zoowel boeren als landarbeiders in één groote landelijke publiekrechtelijke organisatie onder te brengen om zoodoende op de krachtigste wijze de agrarische be langen te behartigen. Zoo wordt o.a. gestreefd naar een loonpeil en bestaans zekerheid als in andere bedrijfstakken, trouwens alle vraagstukken op technisch en sociaal economisch gebied zullen door deze groote, mettertijd publiek rechtelijke organisatie behandeld worden om zoodoende de regeering met kracht en deskundigheid van advies te dienen. De stichting is ontstaan op initiatief van de zes groote vereenigingen van boeren, tuinders en landarbeiders, welke vereenigingen voortaan als z.g.n. bezinningsorganisaties meer op cultureel gebied werkzaam zullen zijn. De »Fryske Lanbou-stifting» heeft in ons gewest een aantal Kriten met voorloopige besturen aangewezen, doch met eenig overleg kunnen de grenzen van die kriten zoo practisch mogelijk worden vastgesteld. Het kritebestuur zal vermoedelijk uit 9 personen komen te bestaan, n.l. 6 boeren en 3 land land te maken. Mocht er volgend jaar nog een tekort aan werkkrachten zijn, dan kan men beter tjjdelijke kunst- weiden aanleggen of op andere wijze een oplossing trachten te vinden. De grond dient echter eerst voldoende schoon te'zijn. De productie moet in verband met onzen toekomstigen export zoo hoog mogelijk worden opgevoerd. In verband met den exportprijs dient men vooral aandacht te schenken aan kwaliteitsproducten. Verbetering van de werkmethoden. In de naaste toekomst zal men hoogere loonen voor de landarbeiders, gepaard aan kortere arbeidsuren kun nen en moeten verwachten. Het moei lijke vraagstuk van verbetering van de werkmethode'n zal met kracht ter hand worden genomen. Betere scholing en ontwikkeling van de landarbeiders is eveneens van groote beteekenis. De rationeele voortbrenging is en blijft van het allereerste belang. In dit opzicht kunnen onze boeren de vergelijking doorstaan met collega’s uit welk land ter wereld ook. Gezien het feit, dat overal het technisch peil is vooruitgegaan, mag men niet verge ten, dat het bij ons is achteruitgegaan; men zal dus hard moeten werken, niet alleen om bij te komen, maar om weer een voorsprong te kunnen vesti gen. Dit is vooral van belang voor de gemengde zandbedrijven, daar bij deze de kostprijs van de landbouwproducten hooger ligt dan op de zuivere grasland- of akkerbouwbedrijven. Dit wordt ten deele veroorzaakt door de vele kleine perceelen, die dikwijls ongunstig en verspreid liggen. Hier zal nieuwe ver kaveling een oplossing kunnen brengen. Van veel belang is, dat bij de werk- verdeeling op alle bedrijven zoo syste matisch mogelijk wordt gewerkthet opmaken van bouw-, voeder- en be- Bonkaarten KD, KB 513. 400, 401 800 gram brood 402, 403 200 gram bloem i 404 250 gram rijst of kindermeel 1 405- 500 gram suiker 406 100 gram suiker I 407 250 gram boter 408 125 gram margarine 409 200 gram kaas 410 6 liter melk 411 150 gram vleesch 412 1 kg aardappelen D 21, D 22 400 gram brood E 21 250 gram rijst of kindermeel Tabakskaarten enz. T 01 2 rants, tabaksart. (geen imp.-sig.) V 01 100 gram chocolade of suikerw. X 01 2 rants, tabaksart. (geen imp.-sig.) De bonnen voor vleesch, melk en aardappelen zijn geldig tot en met Zaterdag 1 December a.s. Voor de week van 2 tot en met 8 December a.s. zullen nog bonnen worden aangewezen voor vleesch, melk, aardappelen, bloem, biscuits, zout, peul vruchten, tabak en versnaperingen. Het koopen op deze bonnen is toegestaan vanaf Vrijdag 25 November 1945, Herdenking Gevallenen. Het gemeentebestuur heeft, nu de pogingen zijn mislukt om de Engelsche eenheid, die hier Mei jl. gelegerd was in de plechtigheid te betrekken, het initiatief opgevat tot een herdenkings plechtigheid met kranslegging op de Nieuwe Begraafsplaats bij de graven der Engelsche vliegers op Zondag 2 December a.s. des middags 12 uur precies. Daar in verband met de vele repe tities voor Kerstmis de gezamenlijke koren niet konden instudeeren een bij uitstek daartoe geëigend gezang en het Hervormde Kerkkoor dit reeds in studie had, zal dit koor op 2 Decem ber a.s. tot slot dit gezang ten gehoore brengen. Het gemeentebestuur verzoekt een ieder op de begraafplaats de orde te bewaren en kinderen onder direct toe zicht te houden. Workum, 22 November 1945. Burgemeester en Wethouders van Workum, W. M. OPPEDIJK VAN VEEN. De Secretaris, S. H. JELGERSMA, Wnd. BONNENLIJST geldig van 25 November t.e.m. 8 December ‘45 Bonkaarten KA, KB, KC 513. 300 t.e.m. 306 800 gram brood 307, 308 200 gram bloem 309 400 gram suiker 310 10Ó gram suiker 311 125 gram boter 312 250 gram margarine 313 100 gram vet 314 200 gram kaas 315 150 gram vleesch 316, 317 2 kg aardappelen B 21, B 22 400 grgm brood A 23 2 liter melk B 23, C 23 3'/2 liter melk B 24 1 kg aardappelen Begrafenisrechten. Burgemeester en Wethouders van WORKUM brengen ter kennis van, belanghebbenden, dat vanaf 26 Novem ber tot en met 15 December a.s. ter Secretarie in de gewone kantooruten, gelegenheid bestaat tot het betalen der grafrechten. Na laatstgenoemden datum zal over het bedrag per postkwitantie worden beschikt. Workum, 21 November 1945. Burgemeester en Wethouders voornoemd, W. M. OPPEDIJK VAN VEEN. De Secretaris. S. H. JELGERSMA Wnd. Als voorzitter van de provinciale R.-K. Jongeboeren- en Tuindersbond in Friesland werd gekozen de heer Tjebbe S. Westendorp alhier. Ds. Th. A. Hoen, oud 50 jaar, voorheen Ned. Herv. predikant alhier, thans te Bussum, werd op weg naar huis aangereden door een kolenauto en overleed kort daarna in het zieken huis. «Bfc’.-‘Oxi J

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1945 | | pagina 1