$2 ELNA 1 WORKUMER KRANT Nieuws- en Advertentieblad voor 'lusma/üAeii de gemeenten Workum, Hindeloopen en Zuidwesthoek van Friesland Dames tricotages RADIO HINGST RADIO EN TELEVISIE l MAISON IRENE S.V.W. AGENDA WEME DE BOES Fré de Boer AUTO-VERHUUR met en zonder chauffeur (All-risk verzekejd) 85ste JAARGANG No. 35 VRIJDAG 31 AUGUSTUS 1962 «Si de organist Yme Visser KERKDIENSTEN BURGERLIJKE STAND PLAATSELIJK NIEUWS en tot Hebt u een oppas nodig? Schakel de oppascentrale in I Noard 47 - tel. 282 Verschijnt éénmaal per week Uitgave: Fa. Tl GAASTRA Bzn. Drukkerij en Boekhandel Workun Abonntsprijs f 1.25 pet kwartaal per post f 2.75 per halfjaar Telefoon Redactie en Adm. 05151=314 Roatrekening 882259 Van verslagen, berichten enz. gaarne spoedig opgaaf Sneek-week successen Ondanks de slechte weersom standigheden met meestal een zeer krachtige wind, werden tijdens de Sneek-week door de Workumer zei- C. GORTER OPTICIEN - HORLOGER Telefoon 310 Workum Buurtver. „Oer de Dolte” Zaterdag j.l. hield de buurtver. „Oer de Dolte" haar jaarlijks kinder feest. Een en ander werd opgeluis terd door muziek via een luidspre ker, verzorgd door de heer D. Kroeze. De kinderschaar was ruim vertegen woordigd. Allen kregen op het ter rein een tractatie, wat altijd een pro- gramma-onderdeel uitmaakt, waar van succes verzekerd is. Bovendien werd (door bemiddeling van de win kelier A. Veenema) door de N.G.V.- Van 22 Fm 28 augustus 1962 Geboren: Geen. Ondertrouwd: Teke Visser, 41 jaar te Workum en Gertrud Minkenberg, 40 jaar te Rheindahlen. Gehuwd: Eile Jetze van der Valk, 26 jaar te Leeuwarden en Luusje Ha gen, 24 jaar te Workum; Pieter Jan de Vries, 23 jaar te Makkum en Hen- drikje Adema, 21 jaar te Workum. Overleden: te Leeuwarden: Jacob Twijnstra, 40 jaar, echtg. van Min- tje Wijnia. Fa. ROMKEMA - WORKUM Telefoon 495 Süd 18 Advertentietarief: 7 cent per m.m. Adv. van bulten Friesland 9 ct: per m_m. Contracten volgens algemene regeling Muziek van Leger des Hells Naar ons ter ore kwam, zal door het muziekcorps van het Leger des Heils uit Schiedam op zaterdag 8 september, aanvangende 's avonds acht uur een muziekuitvoering wor den gegeven in de ned. herv. kerk alhier. De toegang is vrij; er wordt alleen een collecte gehouden. ZONDAGSDIENST ARTSEN Van zaterdagmiddag 12 uur maandagmorgen 7 uur M. W. J. M. MUDDE Tel. 535 grossier voor de „kleintjes" gratis een feesttoeter beschikbaar gesteld. Aan de volgenden werd een prijs uitgereikt: Vlagsteken 46 jaar: 1. Marietje Hofman, 2. Janny Oosterbaan, 3. Jo hanna de Jong. Spijkervissen 78 jaar. 1. Douwe v. d. Bijl, 2. Hanneke Goedhart, 3. Dickie Nauta. Autopedraces 910 jaar. 1. Jaap Dikken, 2. Jaring v. d. Veen, 3. Janny Roskam. Autoped met hindernis 1112 jaar 1. Pieter Roskam, 2. Geesje Vinke. Zaklopen 1315 jaar: 1. Annemie- ke Goedhart, 2. Jan Dikken, 3. Mar tha Oosterbaan. Nadien werd er nog een kruiwa genrace gehouden voor personen van 16 jaar en ouder: 1. J. Jaarsma en mevr. Vinke, 2. G. Hoekstra en echtgenote. AFD. VOETBAL Programma zaterdag 1 september Workum IHeerenv. Boys I, aan vang 4 uur. (competitie) Junioren tournooi Bolswardia Vertrek om 2 uur zie clubkastje Inzending van advertenties vóór of woensdagmorgen Familieberichten uiterlijk donderdags^' morgens 10 uur WORKUM. Naar aanleiding van enkele vragen over de juiste data, zij hier nog even vermeld, dat de kalverfokclubkeuring van „De Ta- komst" is vastgesteld op donderdag 13 september a.s. en de grote feest dag voor Workum de „keurings- dag" is weer op de vierde woensdag van september, dus de 26ste. Sommi gen bleken deze data met elkaar te verwarren. en gezelligheid Meubelen van Jnconê gaan een mensenleeftija mee Jnconê voor kwaliteit Voordeel Meubelhuis Inconé - Workum Opleiding steenzetters Men schrijft ons vanuit Harlingen: Na de ramp van 1953, die vooral in Zuid-West-Nederland vele bressen in onze zeeweringen sloeg, bleek, dat het totaal aantal beschikbare steen zetters in ons land verre van vol doende was. In allerijl zijn door Rijkswaterstaat en het Rijksarbeids- bureau maatregelen genomen om de gebleken tekorten aan te vullen met volgens nieuwe methoden opgeleide arbeidskrachten. Daardoor konden althans de eerste behoeften worden gedekt. Toen evenwel de plannen voor de Deltawerken en Europoort en later IJmond en Lauwerszee tot ontwikkeling kwamen, kon niet wor den volstaan met de aanvankelijke opleidingsmethodiek. Overleg met het bedrijfsleven had tot resultaat, dat een stichting (Stichting Productiviteit Rijswerkers en Steenzettersbedrijf) tot stand kwam, welke tot taak kreeg de op leiding van steenzetters te verzorgen Sinds ruim 5 jaar vindt ieder jaar een opleidingscursus plaats, waarbij 10 a 12 ongeschoolde, oudere arbeids krachten in ongeveer 9 maanden tot all-round steenzetter worden opge leid. Deze opleiding vond tot nu toe Zij die nog wensen mee te spelen in de a.s. competitie kunnen hun pas foto nog inleveren voor 1 sept. Bij de pasfoto 1 gld. inleveren. Dit geldt voor junioren en senioren. Zondag 2 september 1962 Workum (R.K.) Voorm. 7.30 uur Vroegmis. 10 uur Hoogmis, 's Av. 7.30 uur Lof. (Herv.) Voorm. 9.30 uur ds. W. E. Verdonk, 's Av. 7.30 uur ds G. van Zeben. Voorm. 11.15 uur Zondagsschool in Kerk, Latijnse School en Ons Gebouw. (Geref.) Voorm. 9 uur en 's av. 7.30 uur ds D. Middelkoop (Doopsgez.) Voorm. 9.30 uur ds. J. S. Postma van Warns (Bapt.) Voorm. 9.30 uur ds. Hofhuis. Voorm. 11.15 uur Zondagsschool. Heidenschap (Herv.) Nam. 1.30 uur ds W. E. Verdonk (Geref.) Voorm. 9.10 uur Leesdienst Nam. 1.30 uur ds D. Middelkoop van Workum Ferwoude (Herv.) Nam. 1.30 uur ds. P. E. van Ooijen Gaast (Herv.) Voorm. 9 uur ds P. E. van Ooijen Hindeloopen (Herv.) Voorm. 9.30 uur Bevestiging vicaris Broeder door ds de Wolf. Nam. 2 uur ds Broeder (Doopsgez.) Voorm. 9.30 uur ds. M. C. Postema van Itens. Koudum (Herv.) Voorm. 9.30 uur en nam. 2 uur ds J. Tammeling Molkwerum (Herv.) Voorm. 9 uur eerw. heer C. H. de Groot van Leeuwarden, 's Av. 7.30 uur ds R. IJtsma van Hemelum Warns (Herv.) Voorm. 9 uur nam. 2 uur ds mr Q. Rovers Staveren (Herv.) Voorm. 9.30 uur en 's av. 7.30 uur ds B. J. Riemersma (Doopsgez.) Niet ontvangen. TELEFOON 306 —2 b.g.g. 437 plaats in het Brabantse plaatsje Ruc- phen, doch thans wordt overwogen deze opleiding over te plaatsen naar Harlingen. Definitieve overplaatsing kan echter plaats vinden, indien blijkt, dat in Friesland een voldoen de aantal deelnemers zal zijn. Voor personen, die de leeftijd van 40 jaar nog niet zijn gepasseerd, biedt de opleiding een unieke gele genheid zich een goed vak eigen te maken, dat vooral ook financieel aantrekkelijk is. Gezonde mannen, die goed betaald werk in de buitenlucht ambiëren, krijgen een prachtige kans, temeer daar ook de voorwaarden, waaron der de opleiding plaats vindt, zeer gunstig afsteken bij andere oplei dingsvormen voor volwassenen. De eigenlijke opleiding is gesplitst in twee fasen, nl. 1. basisopleiding te Harlingen; duur ongeveer zes maanden; 2. nascholingsperiode op een water staatsobject (waarschijnlijk Af sluitdijk); duur ongeveer drie maanden. Daarna vindt tewerkstelling plaats bij de aannemer, waarbij evenwel nog een bepaalde nazorg wordt uit geoefend om de oud cursisten bij te staan, indien er onverhoopt toch nog moeilijkheden optreden. De ervaring heeft geleerd, dat de op bovengenoemde wijze opgeleide cursisten zich volledig weten te handhaven tussen de „steenzetter van huis uit". Hun bekwaamheid steekt dikwijls gunstig af bij hun oudere collega's, hetgeen tot uit drukking komt in het feit, dat er enkelen thans als voorman werken of als kantonnier zijn overgegaan in dienst van Rijks- of Provinciale Wa terstaat of van een Polder. De nieuwe opleiding start dus be gin oktober. Reeds nu kunnen gega digden zich bij de gewestelijke ar beidsbureaus aanmelden en eventu eel bijzonderheden over de cursus vernemen. Hier geldt vooral: „Wie het eerst komt, het eerst maalt." GEBOUWENPRAAT XVI Ja, wat moet je daar nu aan doen? Ik bedoel aan die mensen, die geen vertrouwen hebben in ons cultureel centrum. Feiten helpen hier weinig. Toch moeten er nog een paar komen. Allereerst dit: er is nu in kas voor het gebouw 8160.63.Leest u even goed: acht-duizend, een-honderd en zestig gulden, drie en zestig cent, terwijl er nog een kleine drieduizend gulden toegezegd is en regelmatig in kleine bedragen binnenkomt. We be schikken dus over een kleine elfdui zend gulden. Dat is binnengekomen zonder dat er veel moeite voor ge daan is, zonder dat nog een beroep op de hele bevolking is gedaan, zon der veel tam-tam. Alleen door een stille, kleine financiële aktie. Als Workum dus eens echt in de bus blaast! Dan blijft het niet bij dit bedrag, dan wordt het verdrievou digd! En daarom zoeken we op het ogenblik nog een paar mannen van stavast, die erop uit willen, om ieder die het geld in de zak voelt branden, maar het nog niet afdragen durft, te overtuigen. Mooi werk, anders zou ik u er niet voor vragen; dankbaar werk, want niemand die nadenkt, niemand die van Workum houdt, kan medewerking weigeren. Goed, er moet voor gepraat worden, maar dit heb ik wel geleerd: er is hier nog een echte gemeenschapszin, men wil wel En wie daar een beroep op doet, doet het niet tevergeefs. Nog iets: wist u dat in alle groepe ringen, die Workum kent, mensen zijn die meedoen? Daarom alleen al, is het werk aan het gebouw zo mooi, want hier is heel Workum samen aan het bouwen. Wie helpt mee? Finan cieel? Wie helpt mee om op pad te gaan en te vechten voor de goede zaak? Meld u bij de tegenwoordige penningmeester van het Stichtings bestuur: de heer C. v. d. Woude, postdirecteur. Stichting Cultureel Centrum AFD. GYMNASTIEK In de vacature van de heer E. Jan sen is benoemd de heer G. Schuur mans van Sneek. De lesrooster is nu als volgt: Maandags: 4.155.15 kleuters 5 en 6 jaar 5.156.15 meisjes 8 en 9 jaar 6.157.15 meisjes 11 jaar 7.158.15 meisjes 12 jaar 8.159.15 meisjes 14 en 15 jaar 9.1510.15 dames (ryth. les) Woensdags: 5.156.15 jongens 10, 11 en 12 j. 6.157.15 jongens 13, 14 en 15 j. 7.158.15 keurgroep adsp. dames 8.159.15 keurgroep dames 9.1510.15 heren Donderdags: 4.155.15 meisjes 7 jaar 5.156.15 jongens 7, 8 en 9 jaar 6.157.15 meisjes 10 jaar 7.158.15 meisjes 13 jaar 8.159.15 dames 9.1510.15 sen. dames Iers goede prestaties geleverd. In de 16 M2 klasse A II behaalde F. Robijns driemaal een eerste prijs plus de hoofdprijs in die klasse. D. Venema won een tweede en een vierde prijs in dezelfde klasse. In de 16 M2 klasse B II won P. J. Dijkstra tweemaal een eerste en tweemaal een derde prijs. Jn de op dinsdag gehouden dames wedstrijden behaalde mej. H. G. Bak ker de eerste prijs in de 16 M2 klasse en mej. J. Steensma de tweede prijs. D. Venema presteerde het om met krachtige wind in de 16 M2 klasse A. in de éénmanswedstrijden de eerste prijs te behalen en P. J. Dijkstra even eens een eerste prijs in de 16 M2 klasse B met als tweede G. van Wieren. Fryske Brief It sprekt hast wol fansels dat wy dizze kear it nijs fan ,Fyftich jier V. lyn’ rêste litte, en hwat skriuwe oer de trije dagen dat de ald-Warku- f* mers yn Warkum byelkoar west hawwe. En ik doar hjir wol sizze dat it bysündere moaije dagen wiene. Né, net hwat it waer oanbilanget, hwant dat hie wier al net folie minder kinnen. Doe ’t wy woansdeitomoarns yn Warkum üt 'e trein stapten wie 't pür stoarm waer en reine dat it easde. Dat de ynset wie daliks al min. Süver kleare barre hjerst. Ja, en hjerstwaer is it bleaun oan de freedtomoarns ta doe 't wy wer fuort moasten, hwant doe briek sa mar ynienen de sinne troch. Men soe der nidich om wurde kinne. Mar al hoe strie min it waer dan by tiiden ek wie, it hat üs de wille net bidjêrre kinnen en wie net fan ynfloed op de gesellichheit. Miskien wol krekt oarsom, dat just troch it minne waer de ald-Warkumers de gesellich heit sykje yn it byelkoar wêzen. Hwant wy hawwe üs aimeast yn ’e hüs formeitsje moatten en der hat it wier net oan mankearre. Nou is it in min ding om forslach to dwaen fan alles hwat der dy trije dagen dien- en sein wurden is. Der is, tinkt my, gjin bigjinnens ein oan. len ding stiet lykwols wol fêst, nammentlik dat alles hwat troch it bi- stjür op tou set wie, de ynstimming fan de leden hie, en dat hja allegearre tige foldien wer op hüs ta setten binne. Dat nou just alles net op de stelde tiid bigoun, och hwat joech it. Hwant och de ald-Warkumers hawwe elkoar altyd safolle to fortellen. En foral sa oan it bigjin as men elkoar yn in jier of faek ek wol langer, net sjoen hat. Gjin wünder dos dat de Jaarvergadering’ dy ’t neffens it pro gramma om twa üre bigjinne soe, pas in ure letter iepene wurde. Hwat de ald-Warkumers tige goed dien hat, is dat der dizze kearfrij- hwat bilangstelling wie fan de kant fan de eigen Warkumers. It is op hege priis steld wurden dat it Gemeentebistjür, de Kulturele Rie en de V.V.V. mei oansitten hawwe oan de mienskiplike kofjetafel. Dit hat moai grif ien fan de hichtepunten fan it feest west. En hwat to sizzen fan de feestjoun? Hwat hawwe de measten fan de ald-Warkumers dy joun switte moatten. Ja, net om ’t it sa waernywie, mar om 't hja harren sa drok makke hawwe. Spitich dat de kuijer nei it stran nou just net wurden is hwat men der fan forwachte. Heal stoarm waer en dan de Waard op, né dat foldie net. Mar ja soks kin men net foar wêze. Der tsjinoer stiet dat de kofjedrin- kerij de moarns op Séburch, in feest op him seis wurden is. Minsken noch n ta hwat wiene dat in gesellige pear ürkes. Fiersto gau om. In tige moai en in waerdich bislüt hat west it oargelkonsert yn de greate tsjerke. Boppe forwachting sa’n 150 minsken dy ’t mei greate en stille oan- dacht lüstere hawwe nei de organist Yme Visser en de sang fan Juff. J. Terpstra. Foar it ófskie de freedtomoarns om 10 üre wie noch wer mear bilang stelling as forliden jier. Ek der binne wer de nedige taspraken haldden en men hat der üt op. meitsje kinnen hoe goed it alle oanwêzigen foldien hie. En wy kinne dan ek net oars sizze as it earste lustrum fan de Ver. van Oud-Workumers is tige by tige slagge, en hat de ban tusken de leden un der elkoar wer forstevige. Ik wol ta bislüt graech de winsk ütsprekke dat wy op 6 oktober in great diel ald-Warkumers yn Amsterdam it wolkom taroppe kinne. It plan is om de ,Oud-Workumer’ hwat earder forskine to litten, foar 1 okt. dos, hweryn wy dan alle bysünderheden oangeande dizze reis opnimme sille. F. op OPELS siH‘r V.W. BUSJES CHEVROLET IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII lllltlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll DE SPECIAALZAAK VOOR LAAT UW VERZORGEN Zwitserse precisie- naaimachine NOARD 69 WORKUM

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1962 | | pagina 1