ERFSKIP Fyftich jier lyu I SOLEX” Nieuws- Advertentieblad en voor en van S.V.W. agenda Petrejus Tiara 064 Wasautomaten Bij taf*. Visser dkZ. Workumer Krant de gemeenten Workum, Hindeloopen Zuidwesthoek van Friesland FA. WESTFRHUIS RADIO HINGST RADIO EN TELEVISIE AUIO-VERHUUQ HAVEVANDER WERF gespecialiseerd in gezelligheids- dranken WARKUMS te Fré de Boer STIJLVOLLE HERDENKING IN GROTE KERK Meubelen van Inconé gaan een mensenleeftijd mee Inconé voor kwaliteit Voordeel en gezelligheid n V FM DE SPECIAALZAAK VOOR Merk 27-28 Telefoon 358 met en zonder chauffeur (All-risk verz.) OPELS V. W. BUSJES CHEVROLETS IJEME DE BOER wli F j Verschijnt éénmaal per week Kontracten volgens alg. regeling 87ste JAARGANG No. 42 VRIJDAG 23 OKTOBER ME E» Programma zaterdag 24 oktober ’64 AFD. VOETBAL in dorp zijn Belgische ballingen ondergebracht 3 AFD. VOLLEYBAL 31 oktober SVWRKVC Aanvang 19.00 uur F. Meubelhuis Inconé - Workum W.T.B. Jan C. Sweelinck OFFICIËLE MEDEDELINGEN BEKENDMAKING Uitgave Hunia’s Drukkerij Workum voorheen Fa. T. Gaastra Bzn. Telefoon adm. 05151-466 Postrekening 865699 dat de 1776 in oan de transaksje, der net de dupe fan wurde, of, sa as it oantekene stiet ,dat haar ten allen tijden zal zijn en blijven onschadelijk de verko ping by Joh. Coopmans aan zijn zuster aangegaan.’ It protest wurdt In deze gemeente bevinden zich thans -1 en 21 te Warns. Deze Dins- pen. Blauw Wit 2 - Workum 2 Vertrek 2 uur Workum IA Zwaluwen IA Aanvang 3.30 uur Workum 2B - Zeerobben 2B Aanvang 3.15 uur DIT NUMMER BESTAAT UIT TWEE BLADEN t. g- n, 1’ &1 te LAAT UW VERZORGEN ke an er er ot en k_ P- de n il ï- y j- n in n_ le ee g, *g :t- an >ij n_ ,al an a- ;al >t- il. ak ;ie n biedt u de meeste service sn ht ag te ur lt- e- 1. it n n ig te ig is id n, e. ie ■ij m k ï- te ij t- j- :e n. i- 1- 1- L n n It j- P 1. Abonnementsprijs 1.50 per kwart, per post 3.25 per halfjaar Advertentietarief: 9 cent per m.m. Adv. van buiten Friesland 10 cent per m.m. Noard 69 Workum Telefoon 306 b.g.g. 437 Workum 3 - Oeverzwaluwen 2 Aan vang 1.45 uur ONS 7 - Workum 4 Vertr 2.30 uur Workum 1B - de Walde 1B Aanvang 2 uur FRISO de zathe en naar naam en faam foar 5000 c.g. fan ,te betalen in goed Inzending van advertenties vóór of op woensdagmorgen Familieberichten ukerlijk donder dagsmorgens 10 uur Korr. adres voor toezending van uitslagen en berichten enz. W. Mundt, Noard 104, Workum Telefoon 05151.402 ALDE SATEN XXXI Yn de forige stikjes binne stikmannich printeflaters kommen De lèzer sil dy wol forbettere haw. we. Printer en skriuwer moatte earst ek op elkoar ynspilje. Yn 1747 dan giet .Welgelegen’ oer yn hannen fan Johannes Koop mens’ een welbegoedigt coopman’ sa as dat yn dy dagen hjit Hy wenne op it Süd tusken twa ipottebakkerijen yn. Ek sate ,De Reade Hel’ wie syn eigendom. As yn 1749 Ate Hilbrants in jier op de pleats sil, wurdt fan dizze boer tsjüge: ,een gemeen boer, heeft maar 4 koeijen’. Dat bits jut fansels mar in heukerich bistean. In oare opjefte üt datselde jier sprekt lykwols oer 9 kij 7 rierren en 4 hynders. Hoe moatte wy dit nou me.ielkoar yn ’t lyk bringe?. Ik tink foar ’t neist dat de ien of oare slimme fésykte, b.g. fépest' dat jiers under Ate syn kij hüs. Workum 2A is ingedeeld met on derstaande elftallen: Balk IA; Heeg 2A; ONS 5A; Woudsend IA; Heerenv. Boys 2A en waarschijn, lijk Delfstrahuizen 2A. De eerste wedstrijden worden zaterdag ge speeld, doch Workum is vrij ten was van den aard, dat allen nog lang niet van den schrik gesiane angst waren bekomen.’ .Warns. Ook op ons - - - familiën, te zamen 21 personen tellende.’ .Hemelumer Oldephaert. I 70 Belgische vluchtelingen t.w. 49 te Koudum zijn allen in leegstaande gebouwen ondergebracht.’ .Hindeloopen. Onder veel belangstelling arriveerden hier dag een twintigtal Belgische vluchtelingen. Bij aankomst in het sion ,de Hinde’ werd hen voor rekening van den burgemeester dezer gemeente een versnapering aangeboden. Een deel van de anderen in het pension .Bakker’ gehuisvest. Zodat ze zich wel op hun gemak ge voelen. Onder het gezelschap is een grijsaard van 84 jaar en een jon getje van ongeveer 12 jaar, dat bij de vlucht uit Antwerpen bij zijne ouders is weggedwaald. Hij staat echter nu onder de hoede van fami lieleden.’ Burgemeester en wethouders van Workum maken bekend, dat de ge. meenteraad in zijn vergadering van 12 oktober j.l. besloot tot vaststel ling van een nieuwe verordening op de heffing van rechten voor het begraven van lijken op één der al gemene begraafplaatsen in de ge meente Workum. Belanghebbenden worden er jp gewezen, dat hierdoor de jaarlijkse betaling (in de maand november) van rechten voor zgn. eigen graven is komen te vervallen. Workum, 14 oktober 1964. Burgemeester en wethouders van Workum, B. van Haersma Buma De secretaris, H. M. Gielink Oevering en (1562—1621). W elkomstwoord De burgem. van Workum mr. B. van Haersma Buma richtte zich in zijn welkomstwoord tot verschillen de genodigden, die aanwezig waren en heette allen hartelijk welkom. De bijeenkomst werd o.m. bij ge woond door de volgende personen en instanties: De heer P. van der Mark, lid College van Gedeputeerde Staten; Dr. J. F. van Royen, curator Rijks universiteit Leiden; Mr. N. F. Hof stee, secretaris Rijksuniversiteit Leiden; Prof. Dr. P. A H de Boer, oud.rector magnificus, van de Aca demische Senaat Rijksuniversiteit Leiden; Pater H. Hettema, bestuurs lid Fryske Akademy; Mr. K. de Vervolg op pagina 4 Ta bislüt in biricht fan in hiele oare strekkng. .Warns. 15 Oct. de Doopsgez. Gemeente alhier mag het feit herdenken, dat voor 250 jaar hare eerste kerk alhier gesticht werd.’ Hoe drok it op it stasjon yn Utrecht wol west hat, kin men op. meitsje üt in koart biricht, dat der op 14 okt. mar leafs t 4500 vluchte lingen op it perron yn treinen oan iten en drinken holpen wurde moasten. lykwols fan ’e han wiist omdat de skuld (bilestingskuld op lan yn it Warkumer Nijlan) bést bitelle wurde kin, sa makket de rjuchter üt. Letter mear Een trein met vluchtelingen uit de richting Bergen op Zoom, die te Roozendaal bnrien kwam, konden wij van brood voorzien, doordat onze trein rangeerde, en wij aan den achterkant van den viuchtelin- gentrein kwamen te staan. Conducteurs brachten het brood aan de vluchtelingen, van wie er sommigen reeds acht dagen onderweg waren van uit Mechelen en omstreken. Inmiddels voorzagen soldaten en pad vinders, de menschen van drinken. Vrijdag 16 okt. jl. stond Wor kum in het teken van de Tiaraher. denking. De Friese vlag wapperde van de oude toren ’s Mid. zag men o.m. verschillende oud-Workumers en andere genodigden zich naar de Grote Kerk begeven om daar de herdenking bij te wonen van Pe. trejus Tiara de grote Workumer ge leerde. Deze herdenking, die bijgewoond werd door een honderdtal genodig den en belangstellenden werd ge houden in het koor van de Grote kerk. De bijeenkomst werd artistiek omlijst door orgelspel van de orga nist Piet Post, die geen onbekende voor Workum is. Tijdens deze herdenking werden gespeeld werken van Jacob Obrecht (14501505). Rynoldus Popma van halden hat mei it needlottige ge folch dat hy minder as de helte oer- halde. Dat wie yn dy tiden gjin ütsündering. Oft Ate.boer noch dy 250 c.g. hier (sa as ófpraet wie) opbringe koe nei ’t him dizze ramp, faeks troffen hie, wit ik net. Pyter Douwes, yn 1758 boer op .Welgelegen’, skynt yn better dwaen to wêzen. Hy moat alteast twa kear safolle hier bitelje. Wis is, Jan Ypkes, dy ’t sünt 1768 pleats bibuorket der yn foar dy tiid bihoarlik tal bisten op nei haldt nl. 21 kij, 3 rierren en 3 hynders. De hier hat mei 600 c.g. dan wol it maksimum fan dy ieu birikt. Yn 1778 bislüt Johannis Koop- mans de sate to forkeapjen syn suster Riemke. Hja wist widdou fan Gillis Mesdag en wen ne yn Boalsert. Riemke kocht dizze zathe en landen met huisinge, schuure en watermolen c.a. Wel gelegen genaamt, gelegen in ’t Heidenschap wordende by Jan Ypkes als huurder bewoond en gebruikt voor de jaarlijkse huur van 540 c.g. en nog 60 cg. tot re paratie van de huisinge, schuure en watermolen c.a. en dus te ra men voor 600 gelijke Keizers gul dens zijnde de zathe en landen groot naar naam en faam 178 pm foar 5000 c.g. fan har broer ,te betalen in goed gang baar silvergfeld’. Dizze forkeaping kaem noch al hwat dalje op. Om hjir hwat fan to bigripen is it nedich to wtten dat Johannis Koopmans troud west hie mei Tettsje Nauta in dochter fan de foarige eigener. Yn 1773 makken Johannis en Tettsje harren testa. mint der ’t ü.o. de brourren fan Tettsje as erven yn oanwiisd wur de (it testamint wurdt, sa ha ’k fornommen, yn Ljouwert biwarrë). Wy kinne üt in protest tsjin de forkeaping dat ynstjinne waerd troch Bauk Heres Sloep, de frou fan Jan Minkes, dy ’t doe op sé en .u.itlandig’ wie, Albert en Hylke Nauta as erven fan Tettsje, op- meitsje, dat der skulden op it bisit leinen. Hja woene troch dizze Forliden wike hawwe wy it oer de .Belgische vluchtelingen’ hawn en ik soe der dizze kear mei troch gean wolle. Foar safier ik dat nei gean kin, wie it yn oktober (1914) dat de Belgen by tüzenen oer üs grinzen kamen. Men kaem hjir yn üs lan hannen to koart om de minsken oan iten, klean en ünderdak to helpen. Yn de Friso fan 17 okt. léze wy der ü.m. dit oer: Zondag is een comm. uit de Nederl. Ver. van werkgevers in het bakkersbedrijf naar Roosendaal en Bergen op Zoom geweest om 10000 broden onder de Belgische vluchtelingen uit te deelen. Ook deze comm. vertelde, dat de toestand ontzettend is. Hadden wij het dubbele aantal broden ge had, zoo verklaarden zij, we waren ze gemakkelijk kwijt geworden. In Bergen op Zoom vooral was de toestand ontzettend. Auto’s met brood waarmee de commissie door de straten reed, werden letterlijk be stormd door vluchtelingen. Rijk en arm, jong en oud, alles smeekte om brood. .Workum. Ook onze plaats herbergt eenige Belgische vluchte lingen. Dinsdagmiddag zijn een klein 30 tal hier om halftwee per trein aangekomen. Eerst ging de beklagenswaardige stoet omstuwd door talrijke nieuwsgierigen naar het stadshuis. Op een handkar volgde de bagage, doeken en lakens, waarin het meest bij de hand liggende was gepakt. Ook de bagage werd naar het stadshuis vervoerd, waar alles werd uitgezocht en aan de verschillende eigenaren toegewezen. Vele dames deden hun best, allen van het noodige te voorzien, en om streeks half vier gingen allen naar hun tijdelijke huisvesting, eenigen in het RK gesticht, anderen in het weeshuis en enkelen bij een paar particulieren. De indruk die de hier aangekomen vluchtelingen maak- en door. Volgens insiders in de televisie-wereld heeft Rudi Carrell beslag weten te leggen op Marika Kiliusen Hans Jurgen Baumler, de ster ren van de Weense ijsrevue vooreen optreden in zijn show vrijdag a.s. Marika Kilius en Hans Jur.gen Baumler hier in actie.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1964 | | pagina 1