PLAATttUJK NIEUWS Erlskip ■elna SoleX Romkema Wasautomaten Radio HINGST VAN DE l< heem; Workumer Krant Nieuws- en Zuidwesthoek Friesland en van J. Miedema radio AutO“Verho nr ta Visser Zbi. BMW Advertentieblad voor de gemeenten Workum, Hindeloopen agenda Is er dan ook wat? HAÏEVAN DE&WGRF WARKUMS Man en vrouw gelijk? NAAIMACHINES DE SPECIAALZAAK VOOR OPELS V. W. BUSJES CHEVROLETS WORKUM BE 1600 GEHUWD en OVERLEDEN: geen DE JONGEREIN (Herv) voorm 9.30 uur ds L Jansen Schoonhoven; nam 2 uur ds A Groe nenboom van Leeuwarden FRISO NO. 14 DONDERDAG 14 APRIL 1966 89ste JAARGANG avond BLAUW WIT 2-WORKUM 2 0-1 zagc gjin mar Tel. 234 UW I.M.-Advertentie SLIJTER W. T. B. TEL. 406 Baenspaed 3 ERRES- WLn- AFSCHEID EN INTREDE FA. GEBR. DS M. C. POSTEMA 16 18 aanvang 2, VERZAMELAARSLOKET aanvang IA, vertrek 30 vetrek 14.30 thans Gezellige mensen blijven kopen bij: de Wijnhandelaar FEESTAVOND GEREF. JEUGDVER. per m.m. per m.m. de kalk is dernei wurdt dizze kalk, yn skippen laden ver- tijd- enz. met 21 28 TANDARTSEN Zaterdag en zondag van 10 tot 10.30 uur H. S. SCHAAP, tel. 490 UW ADRES VOOR. AARDAPPELEN, GROENTEN EN FRUIT Adres redaktie: HUNIA’S DRUKKERIJ, Merk 9, tel. 05151-466 VERZORGEN AFDELING GYMNASTIEK De gym. lessen beginnen weer dinsdag 19 april. WEEKENDDIENSTEN HUISARTSEN Van vrijdagavond 6 uur tot maan dagmorgen 7 uur Dr. B. Stoel H de met en zonder chauffeur (All-risk verz.) LAAT CBTB Ned. Bond van PI. vrouwen Theaterbureau Telstar presen teert: The Jugglers Verschijnt éénmaal per week Uitgave: HUNIA’S DRUKKERIJ - Workum voorheen Fa. T. Gaastra Bzn. Telef. adm. 05151-466, Giro 865699 Merk 2728 Telefoon 358 Noard 69 Workum Telefoon 306 b.g.g. 437 De Workumer reserves hebben za terdag maar weer voor een aange name verrassing gezorgd, een lelij ke streep door de rekening van de BI. Witters die hun kampioenskan sen hierdoor aanmerkelijk verkleind. doorgaat voor een boerenorganisa tie terwijl het in werkelijkheid zo is, dat iedereen ongeacht godsdienst of beroep lid kan worden Als afsluiting van de kwam nog een licht programma waarbij benen, hersens en longen Eerste woensdag van de maand dr. Stoel Derde woensdag van de maand dr. Mudde april: Theaterbureau Telstar presen teert: The Highlanders Jaarvergadering VVV in hotel De Wijnberg Jaarverg. Warkums Erfskip Opvoering van ,In het witte paard voor ouden van dagen in de Klameare Opvoering van ,In het witte paard’ in de Klameare mei: 12 12 14 Als vrouw verdient l) bij Van der Heem hetzelfde loon als Uw mannelijke colle ga's. Interessant werk? En of. Want U helpt mee bij de bouw van ERRES- radio’s. Een muzikale” baan dus. Met verkoopkortingen en uitstekende sociale voorzieningen. De moeite waard om eens te komen praten. WARNS Ds M C Postema zal zon dag 17 april a.s. in een gecombi neerde dienst afscheid nemen van de Doopsgezinde gemeenten van Warns en Koudum en de week daarop intrede doen als predikant van de Doopsgez. gemeente vap. Arnhem. Sneek, Lorentzstraat 15, tel. (05150) 4145. Bel, schrijf of kom eens langs. HET BEDRIJF WAAR MUZIEK IN ZIT! KERKDIENSTEN van zondag 17 april WORKUM (RK) voorm 7.30 uur vroegmis; 10 uur Hoogmis; nam 7.30 uur lof KOUDUM Onder leiding van de heer D Bloem, Geref. jeugdouder- ling werd het toneelstuk Gerrit de Swalker’ door eigen krachten voor het voetlicht gebracht. Dit humo ristisch en opvoedkundige stuk, be staande uit drie bedrijven, vraagt 8 spelers (4 dames en 4 heren). Het was verrassend hoe goed de ama- teurartisten in hun rol zaten Er mag dan ook van een ten volle ge slaagde avond worden gesproken. Na een kort woord van dank aan spelers, speelsters, serveersters en verkopers van loten sloot de feestleider mei. dankgebed. BURGERLIJKE STAND GEMEENTE WORKUM van 5 tot en met 11 april 1966 GEBOREN: geen ONDERTROUWD: Dirk Marius Wielinga, 26 jaar en Grietje Sjoerdtje Tjalsma 23 jaar beiden te Workum WORKUM Op woensdag 6 april hield de Jongerein afd. Workum en omstreken haar laatste vergadering van dit seizoen in de Klameare. Om acht uur opende voorzitter Wiersma de avond met het wel kom heten van een 25 leden. Hij op hun soepelheid werden getest, wekte in zijn toespraak de leden op zich geestelijk niet te laten slappen, maar kranten en schriften te lezen, lezingen bij te wonen, en dit vooral klakkeloos maar kritisch te doen. Na de notulen volgde een inge komen stuk over de actie .Trijntje Beimers’ Getracht zal worden met andere Workumer verenigingen hiervoor iets te organiseren. Daarna kregen de leden gelegen heid om via discussie groepjes hun hart te luchten over het afgelopen winterprogramma. Hier werd druk gebruik van gemaakt en niet ge schroomd om op lange tenen te gaan staan. De meest voorkomende klachten waren een teveel aan spre kers en te geringe opkomst van de leden. Ook werden veel tips gege ven voor een volgend winterpro gramma. Het bestuur werd geadviseerd de Jongerein meer in de openbaarheid te laten treden bijv, door het orga- seren van een cabaretavond of om samen met andere Workumer ver enigingen iets te doen. Tevens zag men hierin een middel om de Jon gerein als algemene organisatie meer naar voren te schuiven, dit omdat de Jongerein bij velen nog ken e.d. forparte waerd under de baes en syn wurkfolk: elk de helte Foar dat jild kochten se dan bran. dewyn. voor 16 april 1966: Workum-Oranje Nassau 16.15 uur Workum 2-Zwaluwen 14.30 uur BI. Wit 1A-Workum 13.45 uur QVC 2B.Workum 2B, uur Workum 1B-Bakhuizen 1B aanvang 15.15 uur DE WALDE-WORKUM 4 5-3 Wat is er met het vierde elftal aan de hand, een overwinning die anders met gemak, werd behaald, schijnt nu een te zware opgaaf. Mogelijk zijn ze nu over hun diep tepunt heen. tard wurdt wer by de krêft der alhiel üt giet. Dizze ütfining om fan üt skil kalk to brannen is fan ün- bidich nut foar de Hollanders, om dat hja gjin kalkstiengraverijen hawwe’. Oan ’t safier it priizjende frijhwat technyske forhael fan de Dütsker oer de kalkovens yn War- kum. Ta bislüt noch in lytse oanfolling oer de .brandewyn’. De hear Bijl- sma wist my noch to sizzen dat de opbringst fan de oerbleaune slak- (Herv) voorm 9.39 uur ds H Tulp; nam 7.30 uur ds W A Pree Voorm 11.15 uur zondagsschool (Doopsgez) geen dienst Voorm 11 uur Westhill (Geref) voorm 9 uur ds D Middel koop; nam 2 uur ds D Middelkoop (Bapt) voorm 9.30 uur ds Hofhuis Voorm 11.15 uur zondagsschool HEIDENSCHAP (Herv) nam 1.30 uur ds H H Tulp (Geref) voorm 9.10 uur leesdienst nam 1.30 uur ds Horlings FERWOUDE (Herv) voorm 9 uur ds B Jager GAAST (Herv) nam 1.30 uur ds B Jager HINDELOOPEN (Herv) voorm 9.30 uur ds W A de Pree; nam 7.30 uur ds M van der Leun (Doopsgez) voorm 9.30 uur ds J P J Knipscheer KOUDUM (Herv) voorm 9.30 uur ds J G F Ankersmit; nam 2 uur ds J G F Ankersmit MOLKWERUM WARNS (Herv) voorm 9.30 uur leesdienst nam 1.30 uur ds L Jansen Schoon hoven STAVEREN (Herv) voorm 9.30 uur ds J Scho- neveld; nam 2.15 uur ds A de Klei ne van Nijemirdum In verband met de ziekte van de heer Mundt, moeten de mede delingen voor deze agenda, nu wor den opgegeven aan HUNIA’S DRUK KERIJ, telefoon 466. AGENDA Schaakclub ODI om half 3 en Damclub OG om 8 uur, iede- ra vrijdagavond in de herg Consultatiebureau voor zuige lingen: Abonnementsprijs 1.50 per kwart per post 3.50 per halfjaar Fam. berichten: 10 cent Advertentietarief: 9 cent Kontrakten volgens alg. regeling 4 I.M.-advertenties dubbel tarief 4 Inzending van advertenties vóór of op woensdagmorgen De openstelling van het verza melaarsloket voor filatelisten op de derde woensdag van elke maand op het Post- en Telegraafkantoor te Sneek is met ingang van april uitgebreid. De openstellingsuren zijn van 16.30 tot 18.30 uur KALKWURKEN (IV) De Dütsker von Uffenbach seit der dan fierder yn syn forhael üt 1710 it folgjende fan: ,De ovens binne folie moaijer as by üs, roun, fan bakstien boud, ün- gefear 10 foet heech en yn troch- sné 16 breed. Der is in doar yn der ’t men de skil en turf ta yn bringt 6 of 8 loftgatten dy ’t yn de ring- muorre makke binne tsjinje foar de trek fan ’t fjür. It brannen giet sa: earst in laech turf, dan twa han bré skil dan wer turf en der op wer skil en sa trochgeand oan ’t boppe ta. Der nei stekt men se troch ien fan de lytse loftgatten oan (der binne 8, 9 of 10, al nei de greate fan de oven) en - mar dat hinget fan de wyn óf - dan binne se gau ütbrand. Der moat lykwols net to folie wyn stean, mar ek net to min. Is der to folie wyn, dan forkalkje de skulpen net goed om dat de turf dan to gau opbrand is en dan moatte se desto faker yn e oven Stiet der to min wyn, dan nimt it mear tiid. Se moatte der op dizze wize twa, trije, ja fjouwer kear yn. As se genóch forkalke bin ne, wurde se yn de by de oven steande huzen, of, men kin better sizze, skuorren brocht, yn heapen der delsmiten, en mei wetter las- ke. De skulpen falie dan fansels elkoar ta in grouwe moalmassa en klear. Dernei sünder fetten, en sa forstjürd binammen nei Hamboarch en Bre men. En hoewol men op beide plak ken soksoarte kalk brant, dochs hat men dizze kalk it leaf st, ik tink omdat hy troch it oanhaldende en evenredige fjür fan de turf better brand wurdt as troch houtfjür. Diz ze kalk hoecht net earst laske to wurden as hy foar it metseljen o__i It hoecht jin gjin nij dwaen dat de kalk, hoewol t hy oven laske sa krêftich bliuwt, wylst üs stienkalk, dy ’t net laske wurdt, troch de loft for- Om ongeveer elf uur sloot de voorzitter de bijeenkomst en wen. ste allen een wel thuis. brükt wurdt, mar hy wurdt dan mei san mongen -- - net daliks fan üt ’e wurdt, dochs noch Mei tank oan al dyjingen dy ’t my oer ien en oar ynljochte haw we Foarlopig woe ik it hjir dan wer by litte. KONING VOETBAL Kortgeleden had ik met animo staan kijken naar een voetbalwed strijd hier ter plaatse. Toen ik la ter thuis zat begon ik opeens te lachen. Mijn vrouw vroeg: ,Wat is er toch?’ Ik zei ,ik moet lachen als ik aan mij neigen voetbalperiode denk.’ Dat is ongeveer een 45 jaar geleden. Een tijd dat er weinig werd verdiend Wij als jongens had den zo goed als nooit een cent op zak. Zo af en toe hielden we op ’n vrije dag wel eens een hek voor het verkeer open aan de Makku. merdijk, zo snapten we dan een paar centen. Passeerde er iemand met gevoel voor humor dan was een dubbeltje ook welkom Om in die omstandigheden een voetbal club op te richten, behoef je niet met koorts te lopen. Zo stonden de zaken er voor- toen wij in een die pe greppel aan het Tillefennepaed onze eerste vergadering hielden. De open lucht was onze vergader zaal, dat kostte niets en in geval van herrie was er ruimte genoeg. Grote rookwolken dwarrelden om hoog als van een kampvuur. We hadden nl. voor een paar warm ge houden centen wat kleine sigaar tjes bij Kees Hunia gekocht. Ze hadden wel een ietsje van pijpjes drop. Deze waren goedkoop en gin gen nooit uit. Onder het genot van deze opiumstaafjes, namen de be sprekingen een aanvang. Aan de orde kwam allereerst een naam voor de baby-club die op het punt stond geboren te worden. Over een terrein maakten we ons geen zor gen. Om Workum lagen zoveel vel den daar konden we gratis zonder ie vragen wel een stukje van hu ren. Een club zonder terrein en bal dan had je het begin. Een terrein en eer. bal z-i.cei club dat was n kam over een kale schedel sun ken. Moei, jongens t en naam! (wordt ver ugo)

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1966 | | pagina 1