WYMERTS WILLEM’S IDEALEN Is er dan ook wat? i Nieuws uit de omgeving LANGS DG No. 36 FEUILLETON (wordt vervolgd) jurk. Altijd dat goedkope C. dragen. Of zelf wat maken dat jij geen werk meer had. Ik wilde t niet, als getrouwde vrouw leven van enkele guldens steun. Dat was het en anders niet.’ door Henk van Heeswijk mooie kleren bezitten, een echte dure en A. goed van een goedkoop lapjeEen man heeft daar misschien geen erg in. Maar een vrouw. Ik was woest op je, ik zag mijn hele toekomst al vernietigd, om- ,Wat?’ ,Me geslagen hebben, omdat ik....- nu ja, er zo onverzorgd uitzag? Sla je je vrouw wel eens?' Hij schoot ongewild in een lach. ,Ria slaan.... Ik sla m’n kinderen nooit, hoewel ze het heus wel eens verdienen Hoe laat is je man eigenlijk vertrok ken?' Haar gezicht betrok. ,Kom je hier om hem te controleren?’ Hij schudde zijn hoofd. .Welnee. Wat ben je toch wantrouwend? Heb ik dat aan je verdiend?’ Ze legde over de tafel haar hand op zijn arm. ,Neem me niet kwalijk, Wil lem. Je bent goed voor ons.’ Doch het volgende ogenblik trok ze haar hand terug hem onderzoekend aankijkend. Waarvoor kom je eigenlijk? Is er toch wat met Jan? Hij werkt toch goed?' Willem begon langzaam te lachen. ,Als ik nu zeg, dat ik je graag weer eens wilde zien, dan geloof je me zeker niet, hé?’ Er kwam heel geleidelijk een gloed op haar wangen. Ze trok aan haar siga ret. Langzaam schudde ze haar hoofd. ,Nee, dat geloof ik zeker niet. Je hebt een knappe vrouw. Ik heb haar nooit ontmoet, ik weet niet eens wie het is, maar Jan heeft haar een paar keer ge zien. Bij je fabriek. En ik.... ik hoef maar in de spiegel te kijken. Ik kan na tuurlijk niet in haar schaduw staan. Ze hief haar hoofd op en keek hem weer scherp aan. ,Waar ben je op uit? Zoek je een avontuurtje? Ben je zo iemand geworden?' Willem leunde achterover in zijn stoel, nog steeds lachend. ,Wat denk je?’ Ze had haar blik nog steeds op hem gericht, en toen ze niet antwoordde vervolgde hij: ,zie ik er uit als een vrouwenjager? Je mag het eerlijk zeg gen. Ik word niet zo gauw- boos.' Er kwam een glimlach op haar lip pen. ,Je.... Nee, dat geloof ik niet. Hoewel.... je was altijd een knappe jongen en al ben je wat gezetter ge worden en zijn de lijnen om je mond scherper, je kunt nog altijd best voor de dag komen. Ik neem aan, dat er wel vrouwen zullen zijn, die met jou een avontuurtje willen beleven. Maar ik ge loof niet, dat je zo bent. Vroeger was je al een heel serieus jongetje. Daar om mocht ik je zo graag.’ Ze zuchtte. ,Als je het over zou kunnen doen, Lei da, wat dan?’ Ze schudde nog eens haar hoofd en kwam met een ruk overeind. Ze drukte haar sigaret uit en draaide hem de rug toe. Willem, houd op. Waarom is het nodig, me aan vroeger te herinneren? Je weet drommels goed, dat ik veel van je gehouden heb. We waren ver loofd en zouden trouwen. Er stond een huisje leeg bij de molen. Daar had ik al m’n oog op gevestigd. Maar toen jij je ontslag genomen had en het in het dorp bekend werd, zeiden ze tegen me ,Nou Leida, je krijgt nu ook een stem pelaar als man. Leuk hé?’ Daar ben ik woedend over geworden. Zo’n goeie baan er aan geven. Ik heb thuis nooit anders gekend als armoe. Altijd geld tekort, altijd schulden, nooit eens ,Je komt in het grote huis te wonen als directeursvrouw. Maar als ik niet slaag, moeten we er uit en zullen we genoegen moeten nemen met een klein huisje in een arbeidersbuurt. Ja, dat heb ik haar allemaal verteld. En weet je, wat haar antwoord was, Leida? Ze zei: Willem, dat is allemaal van onder geschikt belang. Zelfs op een zolderka Hij had rustig geluisterd en toen ze uitgesproken was, antwoordde hij: ,Ik heb mijn vrouw voor de oorlog al le ren kennen. Op een gegeven ogenblik tvaren wij het eens. We verloofden ons en maakten trouwplannen. Op een avond, enkele weken voor we zouden trouwen, vertelde ik haar alles van de fabriek. Dat ik min of meer tegen mijn wil gebombardeerd was tot directeur. Dat Overduins Cartonnagefabriek vol schulden zat. En het mijn taak was, om te proberen het bedrijf weer financieel gezond te maken. Maar, ik zei tegen maar als me dat niet lukt, dan be nik directeur af. Dan moet ik weer van de grond af aan beginnen. Zonder geld. Ik zei, ik weet niet, of ik daartoe dan de moed zal kunnen opbrengen. «Weet dus, als je met me trouwt, dat er een risicofactor hangt.’ ,Wat scheelt er aan? Ben je niet in orde?’ ,O jawel. Ik maak me alleen 's mor gens nooit zo druk. .Financiële zorgen? Of andere moei lijkheden?' Ze schudde haar hoofd. ,Jan verdient goed bij je. 't Gaat goed hé? Hij zegt, dat hij iedere dag volop bestellingen krijgt.’ Zo’n leugenaar, dacht hij. .Kleed je aan,’ antwoordde hij op korte toon, ,wees blij, dat je mijn vrouw niet ge worden bent, want dan had ik je al eens een pak slaag gegeven, als je er 's morgens - hij keek op zijn horloge om half tien nog zo bij loopt.’ De vrouw werd rood en keek hem stom verbaasd aan. Ze had een scherp woord op haar lippen, doch iets in zijn blik weerhield haar. Ze slaakte een zucht en nam één van de kinderen op. ,Kom jongens, mama zal jullie eerst wassen en aankleden.' Drie kwartier later speelden de kin deren buiten, achter het huis, en zat Leida met gekamde haren en gekleed in een fleurige jurk, bij hem aan tafel. Ze dronken koffie. Hij gaf haar een sigaret en vuur en stak er zelf ook een op. Ze had hem al enige tijd aangekeken ,Zou je dat echt gedaan hebben?' vroeg ze zacht. opga- Kom sen zaak. worden. over en het is RAAD HINDELOOPEN De raad van Hindeloopen sprak als haar oordeel geen bezwaar te hebben, tegen de door de minister van Volkshuisvesting en Ruimtelij ke ordening voorgenomen maatre gelen, met betrekking tot een gro- Gaarne zoveel mogelijk ven. AGENDA Consultatiebureau voor zuige lingen: Eerste woensdag van de maand dr. Stoel Derde woensdag van de maand dr. Mudde loods bij Monumente: gediend, met v;;- subsidie hierop te rzz' Van Monumentenzorg dat In verband met de ziekte van de heer Mundt, moeten de mede delingen voor deze agenda, nu wor den opgegeven aan HUNIA’S DRUK KERIJ, telefoon 466. eens te proberen uit te vinden wel ke huizen dat allemaal geweest zijn. Niet dat ik twijfelde aan de cij fers, niks hoor. Maar je denkt vaak dat er in Workum niet zoveel verandert. ,Alls blijft hier bij het oude’, hoort men nog al eens zeggen. Maar inderdaad, er zijn heel wat huizen verdwenen: Ik heb elke keer als ik in mijn gedachten zo’n ver dwenen huis zag, een streepje ge zet op de rand van de Friso die ik bij me had. Ik kon ze niet allemaal terugvinden, (ik ben ook niet bui ten de stad geweest), maar toch wel een cijfer dat in die richting wees. Het lijkt erg tegenstrijdig: maar dat afbreken schijnt veel .geruislo zer’ te gaan dan dat bouwen. Op elke twee nieuwe huizen ver dwijnt er één! Dat geeft te denken. Het stads beeld verandert daardoor toch ook meer dan we eigenlijk dachten. Petrus nog eens hartelijk dank voor je uiteenzetting. Ik denk dat het voor heel veel Frisolezers een nieuwe kijk heeft gegeven op de woningpositie in Workum. Peter Antwoord aan Peter Oranjefeest 30 april 196b. Beste Peter wist je niet beter? Peter vond niet veel aan het Oranjefeest op 30 april. Nu ik ook niet, dus zijn we het eens. Maar doet het bestuur van de Oranjever anders niets dan contributie cpha. len? Toen onze prinses kortgeleden in het huwelijk trad, wat gebeur de er toen Peter? Ten eerste kinderfeest voor de kleintjes in St Jozef; ten tweede al ie grote kinderen in de Klamca- re een gezelschap en traktatie; ten derde ’s avonds optreden voor de grootten, een gezelschap in de Kla meare. Waar waren die avond de bezoekers en voorstanders van een Oranjefeest. Grote strop voor de Oranjever. Boeken ter inzage bij de penningmeester. Kom gerust eens kijken Peter! Dan zegt Peter, als je gekozen bent in ’t bestuur moet je ook iets doen Weet Peter wel dat enkele jaren geleden het bestuur het bijltje er voor electrowagentje, bijv, een met bijpassende aanhang schaffen. De voorz. heeft van al deze sug gesties en opmerkingen aantekening gerrta^kt. B&W zullen zich over een en ander nader beraden. tere vrijheid in het bouw-, huur- en woonruimtebeleid. De raad heeft geen bezwaar het erfpachtsrecht van de heer J Dijk stra op het koolstrand over te dra gen aan de heer Spits onder de zelfde voorwaarden met alleen wij ziging van de erfpachtscanon van 35 in 100 per jaar. Het z.g. eerste stuk land (le Meenschar) wordt verpacht aan de veehouders L Ykema en H Hage tegen een pachtprijs van 75 per pondemaat. Het perceeltje grond aan de Spin huisstraat wordt in erfpacht uitge geven voor 47 jaar aan W Kuipers Rzn., voor de bouw van drie auto- boxen tegen een canon van 26 per jaar. Het voorschot op de vergoeding art. 101 der l.o. wet 1920 over 1966 t.b.v. van de bijzondere lagere sch. wordt vastgesteld op f 6363.61, ter wijl het bedrag der vergoeding over 1965 wordt vastgesteld op 5612.46 Op een vraag van de hr Abma naar de toestand van het electro wagentje antwoord wethouder Blom dat bij een heden gehouden con trole door de leverancier gebleken is, dat het wagentje totaal is ver waarloosd. Een algehele revisie zal noodzakelijk zijn. Na de revisie wordt het wagentje weer voor 100 procent gegarandeerd. De hr W Kuipers klaagt over de slechte toestand van de reed tuin bouwland. Is hier nu werkelijk niets aan te doen, kunnen we de heren uit Den Haag niet eens naar Hindeloopen halen en hen met de neus op de slechte toestand van de straten, haven, Westertoren etc. wijzen. Het protest schrijven over de slechte toestand van de gemeen te.financiën aan de minister heeft tot nu toe geen enkel resultaat op geleverd. Er zijn enkele ondiepten in de haven, aldus de hr Kuipers, de bin nenkomende schepen raken vast. Hier moet ook iets aan gedaan wor den. Momenteel gebruikt de gemeente reiniging de losplaats bij de Tho- masbrug, voor het overladen van ’t huisvuil in de praam. De omwonen den ondervinden hier overlast (veel stank) van. Kan er niet een ande re plaats gevonden worden. Ook de heer Stallmann zag graag dat er nu eens iets aan de reed Tuin bouwland werd gedaan, deze reed is ook erg slecht voor het electro wagentje, dat hier dagelijks langs moet rijden. Kunnen de ergste ga ten niet wat worden geslecht? De heer K J Mulder, zou er wel voelen in de plaats van het trekker aan te BLAUWE WEEK KOLLEKTE De aangesloten drankbestrijders- verenigingen van alle richtingen van de nationale commissie tegen het alcoholisme komen in de week van 16 tot en met 22 mei met een kollektebus om ook uw gave voor het goede werk op te halen. In 65 bracht deze kollekte op f 135.000. Maar er is veel meer nodig. Wij willen graag nog meer doen. Stop royaal wat in de kollektebus. Dan kunnen wij meer doen. Tenslotte vraagt de heer K J Mul der of de afbraak materialen van de oude scheepsloods, ook elders opgeslagen kunnen worden. Er blijft zo niets van een raar gezicht. Hierop deelt de Y?or de herbouw -mzorg was in- verzoek 100 procent mogen ontvanger Van Monumentenzorg is bericht binnengekomen, dat men gezien hun beperkte middelen, hiervoor geen subsidie kan verlenen. Wan- neei de gemeente niet tot herbouw fW overgaan wordt verzocht con tact op te nemen met het Zuiderzee museum te Enkhuizen. Er is daar dan zeker wel rijksgeld voor her bouw beschikbaar. B&W hebben nu S verzocht 100 procent subsidie n de herbouwkosten te willen vel lenen. VERGADERING SUPP. VERENIGING WORKUM Vrijdagav. kwam de supp. vereniging bijeen in hotel De Wijnberg. Om ongeveer half ne gen heette de voorzitter een ieder hartelijk welkom, maar kon in z’n openingswoord geen waarderende woorden uitspreken over de op komst. Niet meer dan zes leden lie ten zich zien, zodat van de grote bovenzaal naar de kleine eetzaal werd verhuisd. Ook herinnerde de voorz ons eraan en betreurde ook dit tevens, dat het met ons eerste elftal niet zo ging als wij dit graag hadden. De heer H de Jong deed hierover iets meer uit de doeken, zodat we over de gang van zaken wat ons eerste elftal aangaat, niet te gauw moeten oordelen, en deze of gene de schuld geven, zolang we er niet alles vanaf weten. Hierna werden de notulen en het jaarverslag voorgelezen en (zij het wat tragisch) goedgekeurd. Daar de vorige kascomm. uiteen is ge vallen omdat één ervan als lid heeft bedankt, werd als nog een kascommissie samengesteld voor de herfstvergadering. Voorts werd vastgesteld de con tributie met 25 cent per week te verhogen, men mag dan gratis op de tribune plaats nemen. Het belangrijkste punt van deze vergadering was wel het kiezen van een nieuw bestuurslid. Daar de hr S Algera gemeend heeft te moe ten bedanken, werd met alg. stem men als vervanger uitgeroepen Tj Dijkstra Gzn, die deze benoe ming dan ook met één hand aan nam. Ook zijn er nog plannen be raamd voor en eventuele feestav. daar dit het bestuur in handen werd gegeven, liet de voorz de ha mer voor de laatste maal vallen en wenste een ieder wel thuis. Dat .ingezonden’ antwoord aan Peter over de woningbouw in de Friso van vorige week, was toch wel duidelijke taal. Dank je wel, Petrus voor de dui delijke uiteenzetting die je gaf over dat woningprobleem in Wor kum. Want een probleem was het voor mij en, ik ben daar zeker van, ook voor vele andere Workumers. Maar als je het van die kant be kijkt, ja dan zullen er zeker nog heel wat huizen bij gebouwd kun nen worden. Over vijf a zes jaar dat hele bouwterrein volgebouwd! Ik noem het nog al wat. Ja ik hoop dat we elkaar dan nog eens mogen spre ken: In het jaar 1972, en dan op ’n volgebouwd terrein over de Zui- derbrug. Ik hoop het niet te ver geten. Maar er was toch één cijfer in dat stukje waar ik erg van schrok: 144 woningen waren verdwenen. Fn daarvan zouden ongeveer 80 a 90 zijn afgebroken. (Je schreef 2/5 af gebroken en 1/5 onbewoonbaar ver klaard en later in veel gevallen af gebroken). Dat noem ik nog al wat. Ik ben direct na het verschijnen van de Friso aan een wandeling langs ,de Wymerts begonnen, om juni 4 Judokampioenschappen ZAKENNIEUWS WORKUM Schreven we de vorige week dat het de zakenlui alhier niet aan durf en initiatief ontbreekt deze week kunnen we dit van toe passing brengen op Sikkema’s spe ciaalzaak in Rookartikelen, noard 45. De heer Sikkema heeft de oude winkel laten vergroten en modern! seren op een manier die bewonde ring afdwingt. Het vroeger naast liggende kamertje is aan de win kel toeg^voegd. Dfe bejde zijden zijn nu veranderd in mooie z.g.n. winkelbetimmeringen, van onder hout en van boven glas. Het is een zaak die volkomen past in deze tijd Een reuze keuze in sigaren, siga retten, rooktabak en pijpen is op overzichtelijke wijze voor de lief hebbers uitgestald. De heer Sik kema brengt ook iets nieuws. NI. leuke en apparte souvenirs met de naam van Workum. Maar dat niet alleen. In de winkel vindt u een stander geplaatst waarop vele tijd schriften en avondlektuur keurig liggen uitgespreid. Dan vindt u verder nog gasaanstekers, asbakken messen en ansichtkaarten. Een keur van artikelen die straks in het zo merseizoen door ingezetenen en va kantiegangers en doortrekkers ze ker met veel animo zullen worden gekocht. Wij kunnen niet anders dan de heer Sikkema die zelf de gasleidingen, het elektrisch en der gelijke heeft verzorgd, geluk wen- met (deze mfcidern ingerichte bij neerlei en er op de aangekon- digde ledenvergadering zegge 7 personen op deze vergadering wa ren? (Peter was er ook niet bij Om toch de kinderen iets te ge ven zijn de nu in ’t bestuur zijnde personen bij elkaar gekomen om iets te organiseren. Dus geen ge kozen bestuursleden. Weet je, hoe het gaat Peter? Het gaat zo: Wat doe jij Jan: niks Wat doe jij Piet? Ik help Jan! Op de eerstvolgende ledenverga dering aangekondigd in de Friso, verwachten wij Peter en die het beter weten, met voorstellen op de vergadering van de Oranjever. Voor flinke werkkrachten plaat sing in het bestuur! Levenspositie! Namens het bestuur van de Oranjevereniging.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1966 | | pagina 8