PLAAJSEUJK NIEUWS ■elna SoleX Romkema I jier lyn Fyftich dm Wasautomaten Workumer Krant Nieuws- Advertentieblad en en van BMW Fa. Gebr. Romkema J. Miedema ta Visser Zn. voor de gemeenten Workum, Hindeloopen Zuidwesthoek van Friesland Is er dan ook wat? A ulo - verhuur S. V. W. agenda HAVE VAN 9ER WERF FA. WESTERHUIS RADIO EN TELEVISIE DE SPECIAALZAAK VOOR SIEMONSMA WORKUM TEL:05151-232 NAAIMACHINES WORKUM OPENBARE LAGERE ORGELCONCERT IJENE DE BOER Merk 2728 Telefoon 358 agenda OPELS V. W. BUSJES CHEVROLETS kollekte FRISO regeling tarief NO. 2C 89ste JAARGANG DONDERDAG 26 MEI 1966 1'1 vaardigheid^proeven opga- Pier uit en dr. Mudde dames dragen Ode aan de bruine boterham (m. F. 'j/<0 BÊ Naar een goed adres! Baenspaed 3 TEL. 406 UW Nassau SLIJTER aan- Wijzigingen voorbehouden 3-1 voor zuige- Eerste woensdag van de maand Gezellige mensen blijven kopen bij: de Wijnhandelaar Posthuma, der bruine brooden! Kerel, wat heb jij ’t verbruid SVW NIEUWS AFD. GYMNASTIEK Zoals u in de SVW agenda hebt kunnen lezen zijn 11 juni de jeugd Maar de allerbeste lachen ’d Adviseurs van Rotterdam Die zoo onbaatzuchtig zorgden Dat ’t bruine brood er kwam ,’t Is toch nauwelijks te gelooven’ Schatert Kroller met van Stolk: ,Wat je veilig uit kan halen Met ons schrander Neêrlandsch volk.’ Voor een goede KOELKAST Telefoon 495 UW ADRES VOOR. AARDAPPELEN, GROENTEN EN FRUIT VERZORGEN FA. GEBR. Verschijnt éénmaal per week Uitgave: HUNIA’S DRUKKERIJ - Workum voorheen Fa. T. Gaastra Bzn. Telef. adm. 05151-466, Giro 865699 Ook de dokters maken zaken Ieder klantje stelt de vraag .Dokter, hebt U niks gemorken Van dat lijden van mijn maag? Als ik bruine mik mot eten, Ga ik vóór mijn jaren dood Daarentegen zoo’n bewijsje Geeft ons allebeiden brood.’ TOELATING LEERLINGEN SCHOOL Burgemeester en wethouders Workum brengen ter kennis ouders en voogden, dat per 1 tember 1966 nieuwe leerlingen kun nen worden toegelaten tot de open bare lagere school alhier. De kinderen moeten voor 1 okt a.s. de leeftijd van 6 jaar hebben bereikt. Aangifte bij het hoofd der school de heer G. Thijssen, Inthiemasin. gel 18, alhier. Bij aanmelding trouwboekje fnee nemen. Workum, 18 mei 1966 Burgemeester en wethouders voornoemd, B. van Haersma Buma De secretaris, H. M. Gielink van van sep UITSLAGEN van 21 mei jl. Sleat 2-Workum 4 Workum 3-Makkum 2 Bl. Wit 1A-Workum IA dr. Stoel Derde woensdag van de maand BURGERLIJKE STAND GEMEENTE WORKUM van 17 tot en met 23 mei 1966: GEBOREN: Age, zoon van Anne van Dijk en WORKUM De Culturele Raad van Workum organiseerde woensdag avond 18 mei voor de deelnemers aan de Elfstedentocht een orgel concert in de Ned. Herv. Kerk. De heer Harry Mast, organist ver tolkte een rijk gevarieerd program ma, o.a. werden ten gehore ge bracht werken van F Borowski, J S Bach, J Swart, J Strauss en van enkele anderen. Helaas was er weinig belangstel ling voor dit mooie concert. Noard 69 Workum Telefoon 306 b.g.g. 437 Abonnementsprijs 1.50 per kwart, per post 3.50 per halfjaar ij Fmn. b-richten: 10 cent Adverti ntietarief: 9 ■*3- Kontrakteu volgens alg. l.M.-advertenties dubbel Inzending van advertenties vóór of op woensdagmorgen IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIi dat deze 17-eeuwse Friese 'dichter overleed.. Zij past dus in het kader van de manifestaties die bij deze eeuw herdenking plaats hebben. Zij wil op deze wijze een visueel beeld oproepen van een dichter figuur die - eenzaam als een berg top - staat aan het begin van de TENTEN TE HUUR 2-, 4- en 6 persoons L. BANDSTRA - WORKUM Süd 20 - telefoon 394 Maar de boeren kijken glunder Al dat bruin is. waterbrood En de melk, in kaas omtooverd Maakt ons ’d oorlogswinsten groot Heel de Teunnissensche garde Steekt de centen in de la Knipt een oog en zegt vol liefde: ,’t Is een baas, die Posthuma.’ Friese literatuur. Een dichter zon der voorgangers en meer dan 100 jaar lang ook zonder navolgers. De (tentoonste|ling kwam tot stand door nauwe samenwerking van het ,Gysbert Japicx Komité’ en het .Bureau van de Rijksinspec- teur voor Roerende Monumenten’. De samenstellers hopen dat deze tentoonstelling er toe mag bijdra gen, dat Gysbert Japicx en de tijd waarin hij leefde meer bekendheid bij de bezoeker zullen krijgen. die wordt gedaan, dragen de meisjes I witte rokje en allen schoenen. Zwarte broekjes blemen zijn te verkrijgen bij T Yntema-Sikma, Süd 110 Workum Heeft u een rokje dat te klein is, u kunt het misschien ruilen, of even een ander in bruikleen krijgen, aan bovengenoemd adres. We rekenen er op dat alle leden in dien moge lijk de lessen steeds bezoeken Heel de Nederlandsche natie Scheldt je driemaal dagelijks Als ze voor d’r kuchie zitten Zegt het kroost z’n ouwers na Met d’r mond vol droge zemels ,Wie het kan, straff’ Posthuma!’ Adres redaktie: HUNIA’S DRUKKERIJ, Merk 9, tel. 05151-466 GYSBERT JAPICX TENTOONSTELLING WORKUM Deze tentoonstelling over het leven, het milieu en het werk van Gysbert Japicx, die van 1 tot en met 10 juni in het stad huis wordt gehouden, dankt zijn ontstaan aan het feit, dat het in 1966 driehonderd jaar geleden is En ik bislüt mei: ,Op 1 jan. 1916 bedroeg de bevoiKing van ons land 6.449.348. (m. 3.202.711, vr. 3.246637) Gaarne zoveel mogelijk ven. Consultatiebureau lingen: co’ de spoorhaven binnengesleept. Het schip dat diep geladen was be gon tijdens de storm water te ma ken. De sleepboot ,Dieson’ met ka pitein Snoodijk verleende op zee assistentie en sleepte het schip bin nen. KOLLEKTE HINDELOOPEN De opbrengst van de blauwe week kollekte bedroeg dit jaar 102.26. per m.m. cent per m.m. TENNIS WORKUM Wolvega kwam zater dag jl met een team naar Workum De ontvangende vereniging bracht het er goed af, alleen de damesdub bel moest in Wolvega haar meer dere erkennen. De eindstand was dus 4-1 ‘voor Workum. KOLLEKTE voor zaterdag 28 mei 1966 De Emmabloemkollekte heeft in Workum-Oranje Nassau aanvang Workum, Heidenschap, Ferwoude 16.15 uur 4O_ Workum 4-CVVO 4, aanvang 15.15 Nijhuizum en omstr. 485.90 op- UUr gebracht. Workum 1A-Zeerobben 1 A, vang 17 uur Makkum 1B-Workum 1B, vertrek 14.30 uur Workum 2B-De Walde 1B, aanvang 15.15 uur P.S. in verband met inlassen van Workum-Oranje Nassau met en zonder chauffeur (All-risk verz.) GESLAAGD WORKUM Jl. maandag 23 mei slaagde te den Haag onze stadge noot de heer B. Sieperda voor het diploma 2e stuurman. Ferwoude omstr. 485.90 op- INGEZONDEN De wirden fan ’e earblazer binne as lekkernijen, en hja glide del yn it binnenste fan it liif. Boppesteande spreuk is net fan üs seis, mar fan in wize man. En wy tochten deroan do ’t we hearden hq ’t bipaelde mjnsken mienden üs namme yn diskredyt bringe to moatten, troch praetsjes roun to stroaijen, oer bannelingen, dy ’t by üs pleats foun hiene, wêrby de iene ’t noch moaijer wist to for- tellen as de oare. Op sichsêls is dat gjin niget, hwant dêr stiet net forgees skreaun dat de laster in skerp swurd is. Men wit faeks wol wer ’t wei- komt, mar men wit net wer it ein digt. Dêrom wolle wy hjir iepenlik meidiele, dat er fan alles, hwat er dat oangeande forteld wurdt, gjin krityk op de dieden fan de ring. En net allinne fan it lansbistjür, j fan de provinsjes en de gemeen ten. Nou leau ik wol dat it altyd sa west hat, hwant .safolle mins, ken, safolle sinnen.’ en der sil gjin ien minister of mar ien regearing wêze dy ’t it de minsken nei ’t sin dwaen kin. Tink marris oan hwat dokter Eeltsje Halbertsma yn de ,Rimen en Teltsjes’ skriuwt yn ,It pelsrjucht’ en dat bigjint mei ,To Warkum buten oan de brêge. Ticht oan de greate sésylskolk. Dêr stie yn ’t jier fan achtenfjirtich. In tropke liddich farjensfolk.’ En nou giet it my om dit: ,Dat liigde der fen frjemde dingen. (Ut fiere lan- nen liigt it goed!) Mar meastal kri- gen hja op ’t léste. De iansregea- ring by de hüd.’ Ek doe, wie ’t dus al krekt itselde as yn üs tiid. Gjin wünder dat it fyftich jier lyn ek sa wie. Ien fan de hege beammen yn dy tiid, dy ’t hiel hwat to for duorjen krige wie de minister fan lanbou Posthuma. De man fan it ,regeeringsbrood.’ It is yn de Fri so fan 20 maeije 1916, hwer wy dit yn léze: Jimme kinne allegearre wol it sprekwurd: ,Hege beammen fange in bulte wyn.’ Der tink ik wol faek oan, as ik sa yn de kranten lés de -„j regea- op de dieden mar ek op dy STAVEREN De kollekte voor het Hoogeland heeft 51.69 opgebracht STAVEREN Jl zaterdag werd het 1000 ton metende motorschip ,Dam Trijntje Dijkstra Jeltje dochter van Klaas Meintema en Jinke Rijpkema ONDERTROUWD: Arie Adam Mundt 23 jaar Geertje Wietske van der Bijl 23 jr beiden te Workum Gerrit Folkertsma 26 jaar te Hin dcioopen en Jantje Lootsma 29 jr te Workum Wiebe Hijlkema 27 jaar te Wor kum en Yvonne Maria Wilhelmina Frederika Saan 23 jaar te Lange- dijk GEHUWD: Pieter IJkelenstam 24 jaar te Oudorp en Baukje IJbema 23 jaar te Workum OVERLEDEN: Meintje Hellingwerf 89 jaar ge huwd geweest met: Melle Westra en Johan Looman. OFFICIËLE MEDEDELINGEN GEMEENTE WORKUM VERKIEZING GEMEENTERAAD WORKUM De burgemeester van Workum maakt bekend, dat er op woensdag 1 juni a.s. van ’s morgens 8 tot ’s avonds 7 uur de stemming ter ver kiezing van de leden van de raad dezer gemeente zal worden gehou den. Hij herinnert een ieder, die inge volge de kiezerslijst bevoegd is aan de stemming deel te nemen, aan zijn verplichting om op het stembu reau te verschijnen. Degene, die op vrijdag 27 mei a.s. nog geen oproepingskaart heeft ontvangen, wordt verzocht dit ter gemeente-secretarie te melden. Workum, 24 mei 1966 De burgemeester voornoemd, B. van Haersma Buma juni 4 Judokampioenschappen Afd. Gymnastiek: Vakantie vanaf 31 mei tot 6 juni Jeugdvaardigheidsproeven 11 ju- jnkeld wurd fan wier is, mar fan ni in de zaal. Het 10 en 12 km wan delen is op 31 mei ’s middags 2 uur vanaf de gym. zaal. Dan moet ook het welbekende kwartje worden meegebracht. Indeling voor 11 juni: 2-3 uur voor lintje A; 3-4 uur voor lintje B; 4-5 uur voor lintje C. 18 juni Koudum Rayon betoging Zie SVW nieuws. bigjin ta ein op kwea-spraek bi- - - rêst. LAAT De boarne wêrüt de praetsjes weikomme is üs frij goed bikend £<3(110 HllNGrSl en wy meije oannimme dat dy dei alle bilang by hawwe, dat it for- hael foartgong fynt. Mar elts sinnich minske sil dochs wol foar ’t forstan ha, dat wy üs namme en üs saek net bleat stelle oan praktiken, sa ’t men üs dy ta tocht hat. As d’er ek mar ien wurdtsje fan wier wie, dan soe de gerjochtlike ynstansje wol sa yngripe, dat it foar it peblyk düd’lik makke waerd omdat dit swier straft wurde soe. Keuringtsjinst en Warenwet bin ne beide ynstansjes, dy ’t er op ta sjugge dat it peblyk biskerme bliuwt, tsjinoer ündeugdelike prak tiken, en wy doare hjir iepenlik forklearje, net allinne dat er noch nea ien stikje üngekeurd flêsk de doar üt gien is, mar ek, dat we der üs altyd op talein ha, om troch le klas produkt, dat net allinne de gdadkarring fan de rykskontróle 4- 1 weidrage koe, mar ek de wardear- 5- 0 ring hie, fan üs ütgebreide klan tenkring, üs saek op to bouwen, ta in saek fan fortrouwen. Wy miene dat wy deryn slagge binne, en hope ek yn de takomst sa troch to gean. BRUORREN PRUIKSMA Model Slachtery - - 1 en wel in de zaal De oefenstof is geheel veran derd en net zo goed te beoefenen m de zaal met de hindernisbaan op het schoolplein. We beginnen om twee uur, de kleintjes doen deze keer niet mee De kinderen die voor lintje A wel ken moeten kwart voor 2 aanwezig zijn, die voor lintje B om kwart voor 3, en voor lintje C om kwart voor vier. Het wandelen van 10 en 12 km is op 31 mei ’s middags om 2 uur van af het gym. lokaal, dan ook de wel bekende kwartjes meebrengen. Ouders kom de verrichtingen van uw kinderen gadeslaan dat kan ook in de gym. zaal, het zal door het bestuur en door de kinderen erg op prijs worden gesteld. Denk er om dat je kleren in orde zijn, en draag geen sieraden, dit laatste geldt ook voor de Rayon be toging in Koudum 18 juni. De jongens dragen een wit mouw loos hemdje met embleem en korte witte broek. De meisjes en dames dragen een wit tricot gym. shirt met embleem met kolt zwart broekje, of de meis jes een wit rokje, de dames het wit te zijden jurkje met klein embleem dit hangt af van de soort oefening In de optocht en dames het witte gym. en em. mevr

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1966 | | pagina 1