WILLEM'S IDEALE I i feuilleton I No. 37 maar ,Ga zit- wel snik volgen. Het is verantwoordelijk werk ik de voor de bui- hoorbaar. tikte een klok. Op de straat reed een melkboer met zijn carrier. Langzaam zakte ze terug op haar nu voel ik het. Geef je hem zijn ontslag? Wilde door Henk van Heeswijk l de bestaande hal. Dat is ook met enkele weken klaar Baanders die er nu ihef is gaat van de winter met pensioen. Dan werkt ie 25 jaar bij Overduin. Je moet hem kennen Ik wil je man volgende maand bij hem mertje met een kist als tafel en de plan kenvloer als bed zal ik gelukkig met je zijn. En als jij de moed zou verliezen oen ik er nog. Als jij niet meer zou kunnen werken, zal ik dat doen. Onder alle omstandigheden zullen wij samen gelukkig zijn.' Ze draaide zich om. Zonder hem aan te kijken, antwoordde ze: blij, dat je mij niet gekregen hebt. Ik zou er niet tegen opgewassen zijn, als Jan weer zonder werk zou komen, ge loof ik, dat ik er van door ging. Ik kan er niet meer tegen.' Hij knikte. ,Dat wilde ik weten, hoe wel ik het al vermoedde. Ga zitten.’ ,Daar heb ik een goeie reden voor, Leida. In het dorp als het onze, kent iedereen elkaar. En gaat amicaal met elkaar om. Als ik Freek zou nemen - Freek de Raat, je kent hem, hij was mijn eerste knecht, toen ik voor mezelf begon - heb ik een goeie kracht, die er verstand van heeft. Maarieder een kent Freek. Hij heeft zijn kamera den op de fabriek, en het is jij en jou onder elkaar. Als ik Freek die baan geef, is hij van de een op de andere dag gebombardeerd tot meneer' de Raat. En zijn collega's, die gisteren nog ,Hé, Freek!' riepen, moeten nu vragen: meneer de Raat, wat zal ik gaan doen? Begrijp je? Dat schept nooit goede ver houdingen. Als ik Jan Verleun deze baan geef, dan komt er een vreemde in het bedrijf. En vreemde ogen dwin gen. Je man kan commanderen, dat heb ik al gemerkt. Soms kan dat goed zijn. Baanders is een wijs man, die, zoals maar ik denk wel, dat je man daarvoor geschikt is. Het geeft een goed salaris, meer als hij nu verdient. Hij krijgt één van de acht huizen, zit vlak in de buurt, en je zult nooit meer financiële zorgen hebben. Zo, en zeg nu eons, of je er wat voor voelt. Hij stak een nieuwe sigaret aan en leunde achterover, naar de vrouw kij kend. Geruime tijd was het stil in het ver trek. Alleen de geluiden van cA ten spelende kinderen was Op de schoorsteenmantel is voor je kroost. Voor hun spaarpot ten. Enne. te zijner tijd neem kosten van de verhuizing mijn rekening.’ Ze keek naar de briefjes, die hij op het tafelkleed had gelegd. Een sni welde in haar op. Spontaan boog ze zich naar hem toe en drukte een zoen op zijn wang. ,Dank je Willem, voor alles. Ik kan me voorstellen, dat je vrouw dol op je is (wordt vervolgd) ik al zei, een kwart eeuw meeloopt bij Overduin. Hij zal Jan kneden en pas klaar maken voor die baan. Het zal mijn bedrijf ten goede komen. Begrijp je?’ Ze knikte. ,Je wil zeggen: ik sla 2 vliegen in één klap. Ik help Leida voorgoed uit de narigheid en ik krijg een opzichter, die respect zal afdwin gen. Zo bedoel je het toch?' Hij lachte. ,Je kent me nog goed, Leida. Wil je wel weer terug naar El- zekamp?’ Ze knikte. ,Als het een nieuw huis is, aan het andere eind van het dorp, nou e nof! Thuis trekt me niets meer, toch had ik wel eens verlangen naar mijn geboorteplaats.' Hij stond op. ,Laat het maar aan mij over. Je hoort het wel. Via je man. Hij trok zijn portefeuille en wilde er wat uithalen, doch de vrouw liep om de tafel heen en legde haar hand op de zijne. ,Nee, Willem, dat wil ik niet meer Ik kom niets te kort.' Hij keek haar lachend aan. ,Je krijgt ook geen cent van me, wat denk je wel? Hij duwde haar hand opzij en haal de drie tientjes te voorschijn. ,Hier, dat noemen. Dat neemt niet weg.... ik ben evenmin vergeten, dat ik vroeger van je gehouden heb. En heel wat. me vrouw Verleun, neem dat maar van mij aan. Terwille van dat, wat er vroe ger tussen ons bestond, zal ik er voor zorgen, dat het jou goed blijft gaan. Maar ik wil jullie in Elzekamp hebben ,Wees dan Als vertegenwoordiger is je man een mislukking. Dat kan hij niet helpen, want hij mist nu eenmaal dat, wat een goeie vertegenwoordiger moet bezit ten. Hij kan eenvoudig niet verkopen. Hij is niet commercieel aangelegd. Dat is helemaal geen schande, want je hebt het in je of je hebt het niet. Ik laat hem De 'vrouw** bleef staan. Opnieuw zei voorlopig nog een poosje doorgaan, hij, ditmaal op beslister toon: ,Ga zit- Nu wordt er bij ons een blok huizen neergezet. Dicht bij de fabriek. Met n 6Langzaam zakte ze terug op haar paar maanden zijn ze klaar Zogenaam stoel Er is wat met Jan, nu voel ik de industrie woningen Kom maar het Geef je hem zijn ontslag? Wilde eens een keer kijken, als je er gele- ïe eelst weten hoe ik daaronder zou genheid voor hebt. Ik «11 je ook wel eens ophalen met de wagen. Mijn plan Praat geen onzin, Leida. Jan krijgt nu is dit: Op de fabriek wordt de af- geen ontslag. Hij blijft bij mij in dienst eens nu i- deling ruwcartonnage uitgebreid. We Misschien niet als vertegenwoordiger, bouwen een vleugel aan -- Maar dat is van minder belang. Ik wil niet, dat jij nog ooit terugvalt in de ar moede. In de eerste plaats heb jij een zwak plekje in mijn hart, nog steeds. Maak je niet ongerust, ik ben geen - - vrouwenjager. Ik ben niet van plan zetten. Baanders moet hem inwerken, met jou aan te pappen, je het hoofd dan kan hij van de winter Baanders op- op hol te brengen of hoe je het wilt Opeens keek ze hem weer aan. Waarom neem je Jan daarvoor? Waar om niet één van de mensen, die inge wérkt is? Die het vak kent?’ ,Daar heb ik een goeie reden rncwM r/CTBUU>e>^ft«ffTOBÏ-.» IT5 ■fij f - In overeenstemming met het ad vies van de comm. voor het land bouwbedrijf stellen B&W voor tor aankoop van bovenbedoelde schuur voor een bedrag' van 5000 te be sluiten. De raad kan zich hiermee ver enigen komt men door een ruime reparatie afde- een der gelijke han t en de de te gebruiken vans en dat er Hierna sluiting. VOORSTEL VAN B&W TOT AANKOOP VAN DE LANDBOUW SCHUUR VAN R BAJEMA In verband met de sanering Punt 19 is een voorstel tot wij ziging van de gemeente begroting Dit wordt door de raad zonder dis cussie aanvaard. ccn, brommers, ijskasten enz. Rechts van deze gang komt men de muur allereerst tegen een 1- te bestemd voor en even deel te waar met delijk in het oog etaleer-rujimte is halverwege muur nog een bracht waarpp op Het timmerwerk berustte bij de firma B Wouda, het glas en schil derwerk bij de firma J Riemersma en de electrische verlichting bij de firma Bakker uit Ijlst. Het naastgelegen pand dat eerst dienst deed als winkelruimte en bovenwoning is beneden al ont ruimd en krijgt een andere bestem ming. VERZOEK. VAN DE HEER W. BOONSTRA OM ONTSLAG UIT ZIJN FUNKTIE VAN TECHNISCH AMBTENAAR BIJ GEM. WERKEN In verband met zijn benoeming tot technisch ambtenaar bij de dienst Openbare Werken der ge meente Ooststellingwerf, vezoekt de heer W Boonstra hem ontslag te willen verlenen uit zijn funktie als technisch ambtenaar bij gem. wel ken. B&W stellen voor het gevraagde ontslag, met ingang van een nader te bepalen datum, eervol te ver lenen. Zonder discussie wordt hiertoe besloten. VOORSTEL VAN B&W TOT REGELING VAN HET GEBRUIK VAN HET SPORTTERREIN EN HET GYM. LOKAAL Het college stelt voor om met SVW een regeling te treffen inza ke de huren van het sportterrein en het gymnastieklokaal bij de sch met de Bijbel. Hiertegenover wil men aan SVW een subsidie geven waardoor de mogelijkheid bestaat om deze huren te betalen. Deze subsidie zal voor 1966 900 bedragen. De heer Bakker zegt blij te zijn met deze oplossing waarover reeds enkele jaren bij verschillende ge legenheden is gesproken. De heer Westendorp vraagt of door de lage huur die SVW voor het gym. lo kaal zal betalen, eigenlijk nog geen verkapte subsidie wordt gegeven. Spreker vindt dit op zichzelf niet erg, maar hij zou er voelen om dit administratief in orde te brengen, met het oog op de gemeente be groting. De burgemeester zegt toe dit te zullen onderzoeken. De heer de Jager vraagt of bet sportterrein wel voldoet aan de ei sen van een goed sportterrein. SVW zal nu een huur betalen, maar heeft dan ook recht op een goed terrein. De burgemeester is van mening dat het sportveld thans wel in or de is, maar zegt toe hierover in lichtingen te zullen inwinnen. van zijn bedrijf heeft de heer R Bajema de landbouwschuup staande op her voorheen door hem gepachte land aan de gemeente te koop aange boden. het grote plan’ is het dan een kleiner BUURTVER. ,OER DE DOLTE’ WORKUM Woensdag 18 mei maak ten 27 dames van onze buurtver eniging een excursie naar de zuivel fabriek ,De Goede Verwachting.’ Bij de ingang van het fabrieks complex werden de dames welkom geheten door de heer Kooistra, waarna het gezelschap in groepjes werd verdeeld, die ieder onder des kundige leiding een rondgang door de fabriek maakten. Men zag het gehele produktiepro- ces vanaf de aankomst der melk tot het gereede produkt, waarvan men ook een proefje kreeg. Het viel de bezoeksters op, dat ook hier de mechanisatie ver is doorgevoerd. Na de excursie verzamelde het gezelschap zich in café Jorritsma alwaar de heer Kooistra onder het genot van een kopje koffie nog éen en ander vertelde over de uitbrei ding van de fabriek en haar pro- duktie. Hierna was er nog gelegen heid tot vragen stellen waarvan ’n zestal dames gebruik maakten. Mtevrouw Nauta sprak namens de deelneemsters een woord van dank aan de directie, die het mo gelijk had gemaakt dat deze zeer interessante excursie gemaakt kon worden. Hierna keerden de dames vol daan huiswaarts. huurprijsbe- huurbescherming en van aan DE STORM WORKUM Fel heeft de storm die zondagavond is begonnen en maan dag nog voortduurde het water van het Ijsselmeer tot aan de zomerdijk opgejaagd. Angstig vlogen de vo gels boven hun nesten met eieren en jongen. Helaas er was geen par don. Weggespoeld zijn de eieren en de jonge vogels zijn door de kou cn het water omgekomen. Heel jam mer voor dat mooie drukke stuk je vogelwereld. Voorts heeft men bij het onderzoek naar de vogel stand dat door de vogelbescher ming op het strand is gedaan een roer van een boot, een nieuwe haak en een teerkwast gevonden. En ook dit geeft weer te denken. We ho pen echter dat er geen mensenle vens bij betrokken zijn. Van een ongeluk op het water is nog niets bekend. HEROPENING VERNIEUWDE EN VERGROTE MEUBELTOONZALEN WORKUM, 21 mei. Het moet eer lijk gezegd worden de zaken in Workum gaan wel met hun tijd mee Ditmaal waren we aanwezig bij de heropening van de vernieuwde en vergrote meubeltoonzalen van de firma Robijns aan de Merk.. Deze zaak die voor 1918 specialiteit was in tapijten en dergelijke na die tijd in meubelen is begonnen heeft reeds ongeveer een 200 jaren be staan. Thans is er maar liefst 200 vi,-rkante meter aan meubeltoonza len bij gebouwd. De diepte bedraagt 50 meter, voorwaar geen kleinig heid. Het is voor de kopers erg ge makkelijk een keus te doen uit de vele bankstellen, bergmeubels etc. omdat alles óverzichtelijk is ge plaatst en er genoeg ruimte is over gebleven om er rustig bij langs te wandelen. Mocht u vragen naar slaapkamer meubelen die kunt u bo ven in een keurige toonzaal vinden Het is vrij plotseling voor het pu bliek in zijn werk gegaan, daar van voren nooit iets van de verbou wing is gezien, omdat alle mate riaal met de vorst reeds' achter over het ijs is aangebracht. De firma Beuker alhier had de zorg voor de verbouwing. De firma J de Vries heeft het schilderwerk opgeknapt en de electrische ver lichting is door de firma D Wes- terhuis aangelegd. BESPREKING VAN HET SCHRIJVEN VAN DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING EN RUIMTELIJKE ORDENING INZAKE HET WONINGBOUW-, FIUUR- EN WOONRUIMTE VERDELINGSBELEID Dit schrijven van de jminist&r betreffende de grotere vrijheid op het gebied van contingentering lossere Vormen van hjerersing en geleidelijke intrekking van de woonruimtewet 1947 is aan de raadsleden in afschrift toegezon den. In het prae advies wil het colle ge van B&W zijn waardering uit spreken voor het initiatief van de minister. Toch zijn wij geneigd aldus het advies van B&W een paar vraagte kens te plaatsen bij het betoog van de minister. Naar ons gevoel zijn de konsekwenties van de voorge stelde maatregelen niet volledig te overzien. In ieder geval vragen wij ons af of de visie van de bewinds man op het kwantitatieve woning- overschot niet te optimistisch is. In dat overschot zijn ongetwijfeld wo ningen begrepen, die volgens te genwoordige maatstaven nauwe lijks als woningen zijn aan te mer ken. Wij vrezen dat bij de bereke ning van de minister te weinig aan dacht is besteed aan het kwalitatie ve woningtekort waarvan Friesland gezien het grote aantal onbewoon baar verklaarde bewoonde wonin gen en de vele één- en tweekamer woningen, kan worden gesproken. Het is met name dit kwalitatie ve woningtekort, waarop wij u ad viseren in uw antwoord aan GS de aandacht te vestigen. Voorts lijkt het ons van bijzonder groot belang, de reeds in het schrij ven van de minister naar voren ge komen gedachte te onderstrepe dat bij invoering van het voorgestel de complex van maatregelen, de gehele provincie betrokken wordt en bijv, de grotere steden niet bui ten beschouwing worden gelaten. Ook naar onze mening zou de door de minister beoogde ontwik keling naar meer normale verhou dingen door het buitensluiten van de grotere steden ernstig worden belemmert. Mevrouw Gaastra vraagt of er tengevolge van deze maatregelen niet het gevaar ontstaat dat de man met de smalle beurs straks de du pe wordt. De heer Westendorp zegt zich wel akkoord te kunnen verklaren met het voorstel van B&W, maar zou graag zien dat hierbij werd ge voogd dat GS meer zeggenschap moeten hebben in de data van bui tenwerking stellen van de verschil lende bepalingen. De burgemeester antwoord dat hij ook nog wel bij enkele punten inzake het te voeren beleid vraag tekens plaatst. Wa(t de suggestie van de heer Westendorp betreft is het college bereid deze suggestie over te nemen. De raad besluit hierna conform RONDVRAAG Mevrouw Gaastra zegt dat zij indertijd heeft 'gevraagd waarom de torenklok niet meer luidde, ’t Bleek toen het gevolg te zijn van een kleine reparatie. Zij vraagt of die kleine reparatie nog nooit is verholpen, aangezien de klok nog niet luidt. De burgemeester zegt dat dit in derdaad het geval is en zegt toe hieraan nog eens aandacht te zul len schenken. •fr De heer Bakker zegt dat B&W tijdens de behandeling van de be groting hebben gezegd dat men zich bij de berekening van de Alg. Bij standswet hield aan de richtlijnen van Divosa. Hij meent dit op grond van enkele hem bekende feiten te moeten betwijfelen. De gang van zaken bij de ABW is zodanig dat men zich vaak onder voogdij voelt o.a. van Soc. Zaken. B&W ant woorden dat genoemde richtlijnen worden toegepast en dat deze aan gelegenheid nader onder ogen zal worden gezien. De heer de Jager vraagt hoeveel tijd er verloopt tussen een aan vraag voor de ABW en de eerste uitkering. De burgemeester ant woordt dat die in normale gevallen ongeveer zes weken duurt. De heer Westendorp vraagt of er geen brief is ingekomen van de Ried foar de Fryske Beweging. Deze brief was gericht aan het bestuur en is door B en W kennisgeving aangenomen. gem. voor - De heer Westendorp zou behande ling hiervan in de Raad nog op prijs stellen. Vervolgens vraagt de heer Wes tendorp of het waar is dat de aan wezige tenthuisjes op de camping op 1 oktober zullen moeten worden afgebroken. Kunnen er, aldus spr., niet méér permanente huisjes wor den gebouwd. Als dit moet wach ten op 1... niet beter eerst maar plan uit te voeren. De burgemeester geeft hierop ’n zeer uitvoerig antwoord. Inderdaad zullen, in opdracht van GS de tent huisjes per 1 okt. moeten worden af gebroken. Zij mogen dan een vol gend voorjaar weer worden opge bouwd. Deze bepaling gold reeds vanaf het tijdstip dat ze gebouwd werden. Evenwel hangt het welzijn van de camping niet af van de zo merhuisjes alleen. Het blijkt een gewilde plaats te zijn voor cara- tenten, gezien het aantal nu al weer staat. HEROPENING ZAAK WORKUM Op zaterdag 21 mei na middags 2.30 uur vond de herope ning plaats van de geheel gemo; derniseerde zaak van de firma Vis ser, Merk 27. Het kleinzoontje van de heer G Visser draaide de sleutel om en de genodigden konden naar binnen om een kijkje te nemen.. Het is niet overdreven te zeggen dat men de oude zaak er niet meer in te rugvindt. Als men binnenkomt ziet men links een bijna geheel in glas opgetrokken uitstalruimte voor fiet sen, brommers, ijskasten enz. --*■-1 in 1 ruim scheerapparaten verder een wat groter ge- ook met glas afgesloten en het etaleren van een solex benodigdheden ook heel dui- valt. In de grote - ---de verhoging aange- het allernieuwste op het gebied van moderne rijwie len staat te pronken. Op het einde van de gang deur in de i ling. Deze is op dige manier ingericht, dat gereedschappen en d_ ‘.z onderdelen voor het grijpen liggen

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1966 | | pagina 6