PLAATSELIJK NIEUWS S»LEX a Workumer Krant Advertentieblad Nieuws- en voor en Zuidwesthoek Friesland van voor een nieuwe ^A^angszij Fa. Gebr. Romkema ta Visser Zn. Auto-verliiiur Wasautomaten Radio HINGST de gemeenten Workum, Hindeloopen BMW 1600 Eerste paal geheid Openb* Lagere School have van der werf FA. WESTERHUIS RADIO EN TELEVISIE UEME DE BOER J. MIEDEMA llllllllliniHIinillllHIIHIIIIINIIhINIIHM per m.m. per m.m. naar een goed adres SIEMONSMA WORKUM TEL:0515L232 V M HUNIA’S DRUKKERIJ NO. 35 89ste JAARGANG DONDERDAG 8 SEPT. 1966 5 jaar e.v. open 1966 s het was WEEKENDDIENSTEN J 1 ,.v. Voor een goede NAAIMACHINE UW ADRES VOOR; AARDAPPELEN, GROENTEN EN FRUIT Merk 2728 Telefoon 358 KLACHTENDDIENST GASBEDRIJF 8 en 9 september: tel 05157. 2861 Adres redaktie: HUNIA’S DRUKKERIJ, Merk 9, tel. 05151-466 HUISARTSEN: Van vrijdagavond 6 uur tot maan dagmorgen 7 uur Dr. MUDDE met en zonder chauffeur (All-risk verz.) OPELS V.W. BUSJES CHEVROLETS DE SPECIAALZAAK VOOR LAAT UW VERZORGEN Stal. ver- om twee KERKDIENSTEN van zondag 11 september a.s. WORKUM (RK) voorm 7.30 uur vroegmis; 10 uur Hoogmis; nam 7.30 uur lof (Herv) voorm 9.30 uur ds G van Zeben; nam 7.30 uur ds G de Vries van Wons IA Abonnementsprijs 1.50 per kwart, per post 3.50 per halfjaar Fam. berichten: 10 cent Advertentietarief: 9 cent Kontrakten volgens alg. regeling I.M.-advertenties dubbel tarief Inzending van advertenties vóór of op woensdagmorgen i TRACTOR ONTSPOORD WORKUM Een tractor die dinsdag jl uit de richting Sylspaed kwam aanrijden passeerde met vrij gro te snelheid de Hoek van de Daardoor had de bestuurder moedelijk geen gelegenheid vroegtijdig te stoppen voor voor hem uit rijdende personenwa gens die moesten afremmen voor een van rechts over de brug ko mende auto. De tractor bestuur- naar links uit reed bij het trottoir op, bij de stoep op van de bakke rij van C de Vries en ramde de winkeldeur uit haar voegen. Zodat een deurpost middendoor brak. Een dame die daar net langs liet ste werd helaas bekneld tussen de tractor en de muur. Met ernstige verwondingen werd zij naar ziekenhuis overgebracht. der haalde hij moest toch wat - zoen moeten wachten op eert in deze reeks. ONGEVAL WORKUM Tijdens de jl gehouden oriënteringsrit heer R. Blom het ongeluk op de Al dedyk in een kuil van de Gasunie te belanden. Zijn auto werd zwaar beschadigd zaterdag had de Gezellige mensen blijven kopen bij: de Wijnhandelaar - SLIJTER EERLIJKE VINDER BELOOND WORKUM Dezer dagen vond onze plaatsgenoot H. de J. een beurs met inhoud (plm. 98.00) doordat er een kaartje met naam ingesloten was, werd de eigenaar spoedig op gespoord. Als blijk van waardering ontving de eerlijke vinder drie sigaren! OP HET NIPPERTJE WORKUM Vorige week donderdag morgen ontkwam onze plaatsgenoot de heer B. Folkertsma op het nip pertje aan een treinongeluk. Na zijn koeien te hebben gemolken bracht hij z’n melkbussen weg op een fietskar. Bij het Papeleantsje, waar de spoorlijn de weg kruist, wilde hij oversteken. Daar de wind nogal stevig was en hij gebogen liep doordat de fietskar was bela den, zag de heer F. de trein uit Sneek pas op het allerlaatste ogen blik. Met een fikse sprong wist hij zich in veiligheid te brengen. De kar met melkbussen werd nog door de trein geraakt. Ncard 69 Workum Tciefoon 306 - b.g.g. 437 van de 72 palen die geheid moeten worden de grond ingeslagen. Toen dit gebeurd was ging er een luid hoera’ op van de schooljeugd. De heren ontvingen een rokertje en daarmede was de plechtigheid weer afgelopen. Het terrein had een enigszins feestelijk aanzien, doordat men op de hoeken de Workumer, de Friese en de Nederlandse vlag had gezet Het is maar te hopen dat de bouw- vlug vordert, zodat het nieuwe ge bouw door het personeel en de kin deren spoedig in gebruik kan wor den genomen. ULCO WON WEER PRIJZEN WORKUM Bij het zaterdag te Dok kum gehouden concours hippique werden door Ulco van de heer K Postma alhier de volgende prijzen gewonnen: Eenspannen tuigpaarden klasse 1ste prijs; tweespannen tuig paarden Fries ras Ulco met Frouk je van de combinatie Hoefnagels- Zijlstra te Heeg 3de prijs. TANDARTSEN: Zaterdag en zondag van 10 tot 10.30 uur mevr. A R Borggreve-Keizer Bolsward J ORIËNTERINGSRIT WORKUM De oriënteringsrit die zaterdag jl werd georganiseerd, zal over zes weken worden overgere den. De oorzaak hiervan is te wij ten aan het feit, dat bij de Galama- dammen een boot vastraakte ten verscheidene deelnemers aan deze rit daardoor op het tijdschema ach Baenspaed 3 TEL. 406 WORKUM Vrijdagmorgen jl was het dan eindelijk zover dat de eer ste paal geheid kon worden voor de te bouwen nieuwe Openbare School. Ter gelegenheid van dit feit wa ren ’s morgens negen uur op het terrein aanwezig de leerlingen met het personeel van de school. Het bestuur van de vereniging voor Volksonderwijs afd. Workum, het gemeentebestuur was vertegenwoor digd door de burgemeester Mr B van Haersma Buma en de secreta ris de heer H M Gielink. Om negen uur werd door het personeel van fa. Beuker de eerste Voorm. 9.30 uur zondagsschool (Doopsgez) voorm 10 uur ds J P J Knipscheer (Geref) Jeugdzondag voorm 9 uur dienst verzorgd door de jeugd; nam 2 uur ds D Middelkoop (Bapt) voorm 9.30 uur ds F G J Hofhuis; voorm 11.15 uur zondags school HEIDENSCHAP (Herv) voorm 9 uur ds M van der Leun (Geref) Voorm 9 uur ds Horlings nam 2 uur leesdienst HINDELOOPEN (Herv) voorm 9.30 uur ds W A de Pree; nam 7.30 uur ds W A de Pree (Doopsgez) nam 7.30 uur ds J P J Knipscheer GAAST (Herv) geen dienst FERWOUDE (Herv) nam 1.30 uur ds B Jager KOUDUM (Herv) voorm 9.30 uur eerw hr H Kooistra; nam 7.30 uur ds G van Zeben, jeugddienst MOLKWERUM (Herv) voorm 9.30 uur de heer W Postma van Heidenschap; nam 7.30 uur eerw hr H Kooistra WARNS (Herv) voorm 9.30 uur de heer D S Veldhuis; nam 2 uur eerw heer H Kooistra STAVEREN (Herv) voorm 9.30 uur ds J Scho- neveld, H. Doop; nam 7.30 uur ds J Schoneveld GEMEENTE WORKUM BURGERLIJKE STAND van 30 augustus tot en met september 1966 GEBOREN: Geertruida Elisabeth dochter van Bokke Taeke Huitema en Susanna de Jong Wieger zoon van Jannes van der Schaaf en Trijntje de Jager ONDERTROUWD: Pieter Feenstra 22 jaar en Min- tje Deinum 22 jaar beiden wonende te Workum Jeljer Dijkstra 25 jaar wonende te Amsterdam en Neeltje Akke de Jager 23 jaar wonende te Workum GEHUWD: Jan Minnema 24 jaar wonende te Arnhem en Baukje Visser 19 jr wonende te Workum Gerben Stellingwerf 23 jaar wo nende te Ferwoude en Eelkje Har kema 20 jaar wonende te Workum OVERLEDEN: Dirk Westerhuis 61 Trijntje van der Goot GEMEENTE HINDELOOPEN BURGERLIJKE STAND over de maand augustus GEBOREN: Sijbrand zoon van Hendrik Bor neman en Woltje Mulder Rein zoon van Hendrik Mulder en Tietje Muizelaar HUWELIJKEN: Auke Plantinga en Aafke Zoet hout Age Gerrit Couperus en Tietje Muizelaar OVERLEDEN: geen Verschijnt éénmaal per week Uitgave: 4 HUNIA’S DRUKKERIJ Workum voorheen Fa. T. Gaastra Bzn. W ||||j|jjjMW Telef. adm. 05151-466, Giro 865699 1? JHLJloU GEKRAAKT WORKUM Zaterdagmiddag reed ’n trailer van de Gasunie, beladen met een bulldozer, door de Begine hierbij werd de fiets van het doch tertje van de heer J Beuker ge raakt. Persoonlijk ongeluk deed zich niet voor doch de fiets werd be hoorlijk gekraakt. CONCERT WORKUM Vrijdagavond werd het laatste zomeravondconcert op de Merk gegeven. Deze keer was het de Workumer muziekvereniging Crescendo. Het weer werkte niet mee, het w'as- buiig herfstweer. Toch de belangstelling iets groter dan de vorige keer. We zullen nu tot het volgend sei een con ter raakten. Daar de gehele ver houding door bovengenoemde stag natie scheef kwam te liggen, wer den er geen prijzen uitgereikt en besloten deze rit nogmaals te or ganiseren. Abraham wist: ,God kan ook uit de doden opwekken’ Hebr. 11 vers 19a. Ik sprak eens met een vroom oudje over het christendom. Zij had een verdrietig hart over alles en nog wat. Toen pakte ze de bij bel, om er wat in te lezen en te bidden. Toevallig wees ik haar even de plaats aan in Hebreën 11 vers 19a: Abraham dacht: God kan ook uit de doden verwekken!’ Het was een oud bijbeltje en de woor den: ,God kan’ had iemand daarin onderstreept met een potlood. Toen zei ik tot het vrouwtje: ,maar la ten die twee woorden nu altijd een grote troost voor ons zijn voor wat er ook in ons leven of elders mo ge gebeuren.’ ,God kan!’ Deze woorden mogen we allen in dagen van nood en ver driet in onze gedachten en in ons hart hebben en overdenken. De wereld redeneert en berekent vaak anders. Maar het geloof jubi leert: ,God kan!’ Onze God kan zijn volk spijzi gen in de woestijn. Onze God kan de wanhopige twijfelaar weer moed geven. Onze God kan de gebonden en geknelde zondaar bevrijden! O dat we allen kunnen geloven in onze God, die kan! Daar komt het op aan, dat wij deze God, die zulke heerlijke dingen kan doen tot onze vreugde en onuitsprekelijke troost, opbeuring en bemoediging hebben, want het is vreselijk Hem tot vijand te hebben, Die niemand weerstaan kan. Zijn wij echter door Christus met Hem in liefde ver bonden, dan kan vreugde en geluk ons doortrillen, ook op moeilijke en donkere wegen, zoals eertijds Abraham gaan moest, toen hij zijn zoon naar het offeraltaar moest brengen! Hij wist in vreugdevolle overtuiging: ,God kan!’ ,Uw eeuwige goedheid en trouw O Vader, weet alles en ziet, Wat goed is of vol rouw, Gij zijt de Vader die ons alles biedt!’

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1966 | | pagina 1