f Fyftich jier lyn PLAATSELIJK NIEUWS Workumer Krant Nieuws en en ta Visser <A Zn Fa. Gebr. Romkema BMW 1600 FA, WESTERHUiS Wasautomaten A ut o-verhuur 1 f angszij Advertentieblad voor de gemeenten Workum, Hindeloopen Zuidwesthoek van Friesland Radio HINGST 7V RADIO Eft' TELEVISIE n’et verzorgen HAYE VANDERWERF SIEMONSMA WORKUM TEL:B5151-232 UEME DE BOER Merk 27-28 Telefoon 358 HOTEL ,,C2)e ‘QOi/nfeer^" WORKUM 'l t T Adres redaktie: DONDERDAG 30 NOV. 1967 NO. 48 90ste JAARGANG Laus van P M en Die II nadere sizze: de naar een goed adres in Jatz- 'TÜ. 0uclökoorn ‘3 HBI FRI HUNIA’S DRUKKERIJ Merk 9, tel. 05151-466 50 JAAR SLAGER WORKUM Het zal op zes decem ber juist vijftig jaar geleden zijn, dat de heer R van der Meer voor het eerst als slager werkzaam was. Eerst was hij bij zijn vader, die een slagerij had aan het Noard juist te genover de Geref. Kerk. Later nam hij de zaak zelf over en vestigde zich aan hezt Dwarsnoard. Enkele 'jaren gelec|en verkocht hij deze zaak aan de heer H Hoekstra. Maar hij bleef nog evengoed in de zaak werkzaam. Men kon deze sympa thieke figuur nog iedere dag ach ter de toonbank vinden om de vele klanten te bedienen. Maar op 6 december wordt de hr van der Meer 65 jaar en vindt hij de tijd gekomen om het bijltje er bij neer te leggen. Hij hoopt nu nog van een welverdiende rust te kun nen genieten. den ten Voor een goede NAAIMACHINE DE SPECIAALZAAK VOOR met en zonder chauffeur (All-risk verz.) OPELS V.W. BUSJES CHEVROLETS l l Inzending van advertenties vóór of op woensdagmorgen vóór 10 uur Abonnementsprijs f 1.50 per kwart, per post 4.25 per halfjaar OPENBARE BIBLIOTHEEK WORKUM Hierbij enkele van nieuwe doeling dat een dergelijk lijstje aange- en Advertentietarief: 10 ct. per m.m. Kontrakten volgens alg. regeling I.M.-advertenties dubbel tarief LAAT UW de vischvangst dadelijk te sta- KOLLEKTE WORKUM De kollekte voor geestelijk gehandicapte kinderen heeft te Workum, Heidenschap en Nijhuizum opgebracht 1327.50. Gezellige mensen blijven konen bij: ie Wijnhandelaar - SLIJTER It wie yn 1917 al sahwat to sjen hwa ’t de oarloch winne soe, ek al wie it ein dan noch net yn sjcht. En wy hjir yn üs lan sleten tusken Lwa fjurren yn. len fan de gefaer- likste biroppen yn dy tiid, wie wol dat fan fiskerman, op ’e Noardsé. Wol lei it greatste part fan de fis- kersfloat foar de wal, mar dochs wiene der noch altyd loggers dy ’t sa foar en nei prebearren om hwat fisk oan ’e wal to bringen, hwer tj- ge forlet fan wie. Mar freegje net hwat dat loggerfolk faek krige üt to stean. Wit hoefolle fan dy skip pen waerden troch de Dütskers op- brocht, leech helle en dan ta bi- slüt yn ’e groun boarre. len fan de folie forhalen, dy ’t yn de Fri so üt dy tiid to finen binne, sil ik hjir oernimme: De geredden van den tot zinken gebrachten Schevenjngsche logger .Huibertje’ hebben het volgende medegedeeld: De Huibertje’ was 'n houten vaartuig en behoorde aan de reederij Frank Vrolijk te Sche- veningen. Het stond onder bevel van schipper L de Ruyter. Op 1 No vember was het schip ter haring vangst uitgezeild. Maandagmorgen omstreeks half twaalf bevond men zich op 26 mijlen W.N.W. van [Jmuiden, toen eensklaps een gra naat tusschen de masten door kwam suizen. De schipper liet onmidde- lijk de zeilen strijken, toen hij een duikboot gewaar werd. Nog eenj- ge schoten vielen, zoodat onmidde- lijk de scheepsboot buiten boord gedraaid werd. Juist zette een der opvarenden, de 15 jarige C. Groot- veld uit Scheveningen, de vanglijn vast, toen een granaat het achter schip raakte. Een der scherven trof den jongen in het achterhoofd en sloeg hem op slag dood. Allen ver lieten het schip en namen het lijk mede naar de duikboot, waarheen inmiddelijk koers werd gezet. Toen men bij de duikboot, dje van Duit- schen nationaliteit bleek te zijn, doch ongenummerd, was aangeko men. gingen de schipper en eenige mannen over. Op bevel van den commandant moest het lijk op het dek van de duikboot worden neer gelegd. Toen echter vaststond, dat voor den jongen geen hulp meer Noard 69 Workum Teiefoon 306 - b.g.g. 437 Uitgave: Verschijnt éénmaal per weer. HUNIA’S DRUKKERIJ WORKUM voorheen Fa. T. Gaastra Bzn. Telef. adm. 05151-466, Giro 865699 UNIE KOLLEKTE WORKUM De opbrengst van de Uniekollekte was 1470.50. Dit is twintig procent meer dan vorige keer. Het comité is dan ook zeer erkentelijk voor dit mooie bedrag, dat grotendeels ten goede komt aan de plaatselijke scholen. Het co mite wil dank brengen aan de vele medewerkers, die tezamen hebben bijgedragen om dit grote bedrag bijeen te brengen. kon baten, moest het dadelijk weer in de scheepsboot worden gebracht Ofschoon de schipper den comman dant verzocht het schip te sparen, opdat men zou kunnen wegzeilen, wijl men toch op zee ging om een stuk brood te verdienen, werd het verzoek barsch afgewezen. Ten ein de raad vroeg de schipper, of hij dan met zijn volk weder op logger mocht teruggaan om minste het lijk naar een haven te brengen. Doch de commandant een man van ongeveer 26 jaar, ant woordde op barschen toon, dat men wel aan boord mocht, maar om een paar bommen weg te brengen, want het schjp moest en zou tot zinken worden gebracht wegens ’t verblijf in veboden gebied. Terwijl eenige Nederlanders op de duik boot moesten achterblijven, gingen de overigen terug naar den logger om een onderofficier en een ma troos over te brengen, die in op dracht hadden een tweetal bom men op te hangen. De lonten waren reeds aangestoken, toen de Neder- landsche visscherlui op bevel van den onderofficier nog gedwongen werden in het ruim af te dalen ten ejnde een paar manden haring voor de duikbootbemanning boven te ha len. Een mand met aardappelen ging dezelfde weg op. Nauwelijks hadden allen den logger verlaten of de bommen ontploften en veroor zaakten het zinken van het vaar tuig. Met elf man en een lijk was men nu in de boot en men moest maar ergens zien land te halen. Afwis selend roeiend en zeilend in ooste lijke richting, zag men des avonds een visschersvaartuig aan het net liggen. Daarop aansturend bereik te men den moterlogger .Marten Bernardus’ ujt IJmuiden. Ofschoon deze eerst jl. Zaterdag was varen, aarzelde de schipper om ken en naar IJmuiden terug te kee- ren. Door de zorgen van de politie commissaris werd het lijk dadelijk gekist, in afwachting van bevelen van de familie. Foral yn dy tiid koe men .De vis wordt duur betaald.’ TWEEDE TREKKING SINT NICOLAAS AKTIE WORKUM Zaterdagavond werd in café De Zwaan de tweede trekking gehouden van de Sint Nicolaasac- tie. Deze werd evenals vorige week verricht door de heer E Hoekstra, postcommandant der Rijkspolitie. De uitslag was als volgt: Waardebon van 250 gulden Bouma, Algeraburren 15; Waardebon van 100 gulden Bijlsma, Merk 23; Waardebon van 80 gulden mevr. J Sikma-Groen, Balkfinne; Waardebon van 50 gulden H Fel le, de Burd; en verder waardebonnen van 10 gulden door: mej. J de Roest, Ma- riënacker; J Kooijenga, Noard; L van der Zee, Inthiemasingel; mej S IJntema: Noard 74; L F Wijnja, Spoardyk; R Molenaar, Station; J de Witte, Süd 82; C Riemersma, Spoardyk: mevr. Foekema-Visser, Kaeidyk; mevr. J Wouda-Vaartjes; T Siemonsma, Séburch; J Bootsma Süd/132; A de Jong, Spoardyk 1; Johs. Steiginga, Süd 2; B Feenstra, Baenspaed; J Visser, Merk; mej S de Boer, Noard 25. De waardebonnen kunnen wor den afgehaald bij Bijlsma’s Vishan del, Merk. Bij de derde trekking op 6 de cember gelden alleen de rode kaar ten. mer mer heeft dit orkest te van Eeden; De heks van Haarlem Mahieu; Tjies Mulisch; De versierde mens van Ostayen; Music-hall Nooteboom; De verliefde gevange ne Ruyslinck; Wierook en tranen Vondel; Joseph in Egypten Vroman; 126 gedichten Receptie van 17.00—19.00 uur. o Op vrijdag 1 december a.s. zullen wij ons hotel met een vernieuwde benedenzaal heropenen. UITVOERING LAUS DEO WORKUM Het mannenkoor Deo gaf vorige week woensdag avond onder leiding van haar diri gent de heer Hoekstra uit Koudum een uitvoering. Aan deze uitvoering, die gehouden werd in de Klamearê werd mede werking verleend door het mando line orkest ,Oost Wieringen’ uit Den Oever, dir. de heer Bakker. Laus Deo begon met enkele bekende lie deren als ,Piet Hein’ en de .Serena de van de Landsknecht’. Met orgel begeleiding van de heer B Sij per sma zong het lid van het koor, de heer B de Zwart enige ernstige lie deren .Nader mijn God tot U’ en .Spreekt tot mijn hart’. De door de ze solist werkelijk goed gezongen liederen, werden gevolgd door en kele móóie liederen door het man nenkoor, .Zondagmorgen’, ,Tene- brae Fastae Sunt’ en .Morgen zang’. Het mandoline orkest speelde in de pauzes enige goede in het ge hoor liggende nummers, ,Die Heim- reise’ van Konrad Wolki en melo- diën uit de opera ,Der Freischuts’ van C M van Weber. Verder wer den nog gespeeld .ouverture Grosse Stunde’ en het mooie num- .Sinfonia'Flora’. Met dit num- Arnhem enige weken geleden in de supe rieure afdeling van het daar ge houden concours de eerste prijs ge wonnen. Ook werd door dit orkest nog enkele gedeelten gespeeld uit de opera ,Der Zigeuner Baron’, ,Der Bettelstudent’, ,Der Vogelhandler’ en ,Die Fledermaus’. Het mando line orkest besloot met een Neder landse bewerking van de Mozart Fantasie ,Ave Verum’ door J B Kok. De zang- en muziekavond werd door het mannenkoor besloten met het zingen van .Dankt, dankt nu al len God’. Het was een genotvolle avond, waarmee Laus Deo en haar diri gent veel eer mee inlegden. Tevens willen we niet vergeten de prachti ge muzikale prestaties, die het mandoline orkest .Oost Wieringen’ wist te brengen. Erg jammer was dat de zaal van de Klameare niet geheel bezet was, zodat niet meer mensen hebben kunnen genieten van deze zang- en muziekkunst. TOARNSJE Hylperdyk 4 wordt dus binnen kort weer bewoond. Over dit bij zondere huis zal jn de omgeving wel het nodige of onnodige ge praat zijn: wie zou er willen wo nen en: wie zou er komen te wo nen? Velen uit onze woonplaats zullen opgezien hebben tegen een dergelijk woonoord: zo afgelegen, geen buren in de directe omgeving je kan nooit zomaar eens een praat je maken met buurvrouw, over de heg of over het muurtje; o ja, de natuur zal er wel prachtig zijn, maar dat éne blijft: geen buren: dat telt, toch wel mee! Wat kunnen we hierop zeggen? Dat er vele boerderijen aan de stil le kant van een vaart staan? (Kijkt u maar eens langs de Bolswarder- trekvaart). Of kunnen we nog iets anders zeggen? Dat de buren ei kaars leven niet altijd zo behoe ven te bepalen? Is het zo belang rijk alles van elkaar te weten? Mo gen we elkaar niet wat rust gun nen en elkaar een grotere kans gun nen om zelf te leven dan geleefd te worden? Is het njet een teken van moed om zelf aan het leven vorm te geven, in plaats van je tevoren al te willen aanpassen aan de buurt? De wereld heeft zelfstandig den kende mensen nodig - overal, ook waar oude huizen aan Noard of Süd, of nieuwe huizen aan de Bas- cohof zich aaneensluiten. BURGERLIJKE STAND GEMEENTE WORKUM van 21 tot en met 27 novem ber 1967 GEBOREN: Henderika Eelkje dochter Pieter Nauta en Arnolduske Bree- mer (18 nov. 1967 te Sneek) Monique Boudina Maria dochter van Petrus Cornells Nicolaas Post- ma en Boudina Maria Bonnema ONDERTROUWD: Hindrik Piter de Boer 21 jaai wonende te Workum en Hanna Smits 18 jaar wonende te Stave ren GEHUWD: Melis Dominilus Palsma 24 jaar wonende te Bolsward en Wilhelmi na Maria Siemensma 24 jaar wo nende te Workum Catherinus Flapper 23 jaar Siebrigje Maria Jorritsma 21 jar beiden wonende te Workum OVERLEDEN: geen de aanwinsten. Het is de be- re gelmatig verschijnt. Niet alle nieu we titels zijn opgenomen; in de bibliotheek kunt u nog veel meer ontdekken. Deze keer enkele titels, schaft ten behoeve van ULO Middelbare scholen. ROMANS: van Aken; Het begeren Heinsius; De vermakelijke avontu rier Lampo; De belofte aan Rachel Oltmans; Het slot Loevestein 1570 Minco; Het bittere kruid Nooteboom; Philip en de anderen Paap; Vincent Haman Philips; Bruiloft in Europa Ruyslinck; De ontaarde slapers Vestdijk; Ierse nachten Vestdijk; Rumeiland van de Werfhorst; Madame kowa Wolkers; Een roos van vlees Wolkers; Terug naar Oegstgeest VARIA: Andreus; Een keuze uit zijn gedich ten Cats; Het Spaens Heydinnetje J.P.J.K. Bloem; Verzamelde gedichten

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1967 | | pagina 1