PLAATSEUJK NIEUWS Iole; jier lyn Fyftich angszij Workumer Krant Nieuws- Advertentieblad en voor en van ia Viseer Zn. Fa. Gebr. Romkema de gemeenten Workum, Hindeloopen Zuidwesthoek van Friesland BMW 1600 Wasautomaten Auto-verhuur met en zonder chauffeur (All-risk verz.) Radio HINGST Een goede gewoonte is het uw familie, vrienden, be kenden en cliëntèle bij de wisseling alle goeds toe te Ook dit jaar kunt u dit de meest geschikte wijze doen door het plaatsen van een Nieuwjaarswens in Friso van oudsher HET gezinsblad voor Workum en omgeving. XXXXXXXJOO SIEMONSMA WORKUM TELI5151-232 W. WESTERHUIS RADIO EN TELEVISIE HAYEVAN VERWERF IJEME VE BOER Merk 27 28 Telefoon 358 02 Y n- u o- If- bt et at ft m te le >n rs is is ar ‘t is ht v. m ti- ix er r- jn :n t- s. .1- st Adres redaktie: uur 90ste JAARGANG NO. 50 DONDERDAG 14 DEC. 1967 de de Ie- overheidswege en n 100.— N de mej. F. WO- [en D. M. van Abonnementsprijs 1.50 per kwart, per post 4.25 per halfjaar HUNIA’S DRUKKERIJ Merk 9, tel. 05151-466 dochter Geertje de dan net fan mei nov. in dy yn we en jaar- wensen. weer op S- ide ;en ijk ind •en le de geen OVERLEDEN: Esther Elisabeth de Vries, oud 5 maanden Voor een goede NAAIMACHINE naar een goed adres B A ;en >sl- 2-1 aan- DE SPECIAALZAAK VOOR OPELS V.W. BUSJES CHEVROLETS Uitgave: Verschijnt éénmaal per weeK HUNIA’S DRUKKERIJ - WORKUM voorheen Fa. T. Gaastra Bzn. Telef. adm. 05151-466, Giro 865699 rie vat ■n net LAAT UW VBRZOBGEN Gezellige mensen blijven koneT> bij: de Wijnhandelaar - SLIJTER Br al is :e sa de in h le frij peteroalje mear riedslid syn foarstel SVW-WROTTERS 2 Matige match met weinig trekkelijk volleybal. De 1-0 achter stand was na de vermoeiende match van vrijdag niet gemakkelijk in *e lopen. Dat dit toch gebeurde was te danken aan een goed leiden de coach van de ploeg. Inzending van advertenties vóór of op woensdagmorgen vóór 10 FRISO Ncard 69 Workum Teiefoon 306 - b.g.g. 437 schadigd, de chauffeur kwam met de schrik vrij, maar het negenja rig jongetje Lucas IJbema, dat naast hem zat kreeg enkele ver wondingen aan het hoofd door het versplinterde glas van de voorruit van het busje. Lucas kon echter naar huis worden vervoerd, waar dr Mudde de eerste geneeskundige hulp verleende. BUSJE BOTSTE TEGEN BOOM WORKUM Zaterdagmiddag tegen zessen wilde de heer M Miedema zijn vrachtwagen achteruit in de garage rijden toen juist op hetzelf de ogenblik de heer Reitsma met zijn busje vanaf het Süd kwam aan rijden. Deze wilde de vrachtwagen ontwijken, maar door deze manoe- vre botste het busje tegen een boom. Het busje werd zwaar be- AANRIJDING WORKUM Zaterdagmorgen om 10 uur gebeurde er een ongeluk aai» de Makkumerdijk. De heer D.F. uit Workum wilde bij één der onover zichtelijke bochten aan deze dijk de heer B, uit Gaast die met zijn volkswagen kwam aanrijden, pas seren. Dit gelukte echter niet, daar de rijbaan te smal was. Het gevolg was dat de auto’s elkander aanre den. Beide volkswagens werden be schadigd. Persoonlijke ongelukken kwamen niet voor. Op deze plek gebeuren de laatste weken telkens ongelukken. De chauffeurs mogen hier wel uiterst voorzichtig zijn, daar de rijbaan hier slechts drie meter breed is, zadat hier weinig ruimte overblijft om elkaar te pas seren. de man gjin hie, lukte it yn. Ut de Friso fan 1 des. 1917. Workum. Door dén harden wind geraakte Maandagavond een goe derenwagen bij de loods alhier in beweging en liep in den openstaan de spoorbrug over het Vliet. Dins dagmorgen kon hierdoor de brug niet gesloten worden wat veei ver traging in het reizigersvervoer ver oorzaakte, omdat de reizigers aan den eenen kant van de brug moes ten uitstappen om over planken den anderen kant te bereiken en daar in den gereedstaanden trein te stappen. In de loop van den dag gelukte, het den wagen te kantelen, zoodat de brug weer gesloten kon worden en het verkeer per spoor ’s avonds weer geregeld was. ’t Scheepvaartverkeer is nog steeds belemmerd. Ja, en de man dy ’t dy joun tsjinst op it stat jon hawn hie, wie op sokken de wein achternei flein, mar de wein koe hurder ride as de man drave. Workum. Van wordt all - gedaan om de aange spoelde mijnen zoo spoedig moge lijk op te ruimen, en als gevolg daarvan hooren we dan ook af en toe ontploffingen en voelen trillingen en schokken hevig minder hevig al naar gelang van de afstand waarop de ontladingen plaats hebben. Woensdagmiddag om streeks 5 uur hoorden en voelden we weer dat er zeer nuttig werk was verricht. De mijn die hier dicht bij het torentje was aange spoeld werd onschadelijk gemaakt. De ontploffing was zoo hevig dat vele inwoners onzer plaats door schrik bevangen naar buiten snel den om de oorzaak te vernemen van deze geweldige schokken, ’t Aantal ruiten dat gesprongen is, moet verbazend zijn nog steeds ko men ons meerdere gevallen van ge barsten of verbrijzelde ruiten ter oore. Meerdere bekendheid van het oogenblik der ontploffing was ze ker wel a'anbevelenswaar^ig ge weest. DERDE TREKKING SINT NIC. ACTIE WORKUM De vorige week woens dagavond vond de laatste trekking van de St. Nicolaasactie plaats in café De Zwaan. De trekking werd deze maal verricht door de heer- S B Algera van de rijkspolitie. Hier volgt de uitslag: Waardebon van 250.D Kra mer, Noard 78; Waardebon van Boer Ferwoude; Waardebon van 80 gulden KI Pruiksma Süd; Waardebon van 50 gulden C van den Akker Panwurk; Waardebonnen van 10 gulden A Brouwer Noard 122; mej D Dijk stra Mariënacker; A Simon Die men; C Kemker Süd 80; Van der Werf Dwarsnoard; E Postma Noard 99; D Heins Balkfinne 12; Marten de Jong Schoolstraat; mevr. A de Jager-de Hoop Noard 180; Suze IJntema Noard; mevr J Ottema- Fekkes Doltewal; mevr. Schippers -Hof Merk; mej W de Boer Noard; wed. Tjerkstra Nonnestrjitte; Spijksma Breewarsdyk; mevr Foekema Kaeidyk; B Wouda Dolte wal plaatselijke verenigingen, want sinds zijn komst naar Musselkanaal heeft de heer Vlas zich ook voor de burgerij ingezet. Namens de ge meente Onstwedde kwam de bur gemeester Knotterus de gelukwen sen overbrengen. In zijn speech stelde deze, dat de heer Vlas on der alle omstandigheden een goed politieman is gebleken met daar naast een goed postcommandant, die er in geslaagd is een goede geest te kweken. De burgemeester, die ook mevrouw Vlas in de huldi ging betrok, bood tenslotte de heer Vlas de gebruikelijke gratificatie aan. In de morgenuren was de hoofdinspecteur korpschef D N van Wier met twee adjudanten ge komen om de heer Vlas geluk te wensen. De heer van Wier liet zijn waarderende woorden vergezeld gaan van een prachtige hangklok. Ook bereikt u met zo’n nieuw jaarswens diegenen, voor wie in de vreemde ons weekblad Friso’ me de nog een band vormt, die hen met ,it Heitelan’ verbindt. De kosten zijn slechts 2.bij normale grootte en gaarne direkt bij opgaaf te voldoen. De speciale rubriek voor zaken, bedrijven of verenigingen over dubbele kolom- f 4.voor gewoon formaat en overigens berekening naar plaats ruimte. Tot uiterlijk zaterdag 23 decem ber kan de advertentie nog in juiste volgorde worden geplaatst. Uitg. Friso GEMEENTE REINIGING Belanghebbenden worden er op gewezen, dat in de week van: 24 tot en met 30 december de as en vuilnis in plaats van op 26 decem ber worden opgehaald op woens dag 27 december d.a.v.; de MORGENROUTE van dinsdag 2 januari 1968 wordt gereden op woensdagMORGEN 3 januari d.a.v. de dinsdag 's MIDDAGS: 2 januari ’68 __J wordt dus wel huisvuil opgehaald; VERWISSELEN VAN PRIVAAT- jl. TONNEN zal plaats vinden op ZATERDAG 23 december 1967 in plaats van op en op ZATERDAG 30 december ’67 in plaats van op maandag 1 janua- POSTCOMMANDANT M. P. VLAS 25 JAAR BIJ DE POLITIE WORKUM Vorige week was het 25 jaar geleden, dat brigadier M P Vlas, een oud stadgenoot, zijn in trede deed bij het Amsterdamse po litiecorps. Het was toen een moei lijke tijd, want Nederland was toen bezet door de Duitsers. Maar de jonge agent Vlas was uit het goede hout gesneden en kwam al spoedig bij de zogenaamde Oranje Brigade terecht. Na een lange onderduik periode kwam Vlas na de bevrijding weer bij de Amsterdamse politie terecht, om twee jaar later te sol liciteren bij de toen in opbouw zijnde gemeente politie te Onst wedde. Na zijn benoeming bij de gemeente politie te Onstwedde met als standplaats Stadskanaal kreeg de heer Vlas al spoedig berouw dat hij van standplaats had gewisseld. Het was aanvankelijk een moeilij ke tijd voor het jonge gezin Vlas. Nu twintig jaar later zou geen van beiden Musselkanaal, waar ze C laatste tien jaar hebben gewoond meer willen missen. Ze voelen zich er thuis en dit bleek maandag wel overduidelijk. De gehele dag was het een komen en gaan van vele vrienden en bekenden. Onder maandag 25 december; hen, die de heer en mevrouw Vlas de hand kwamen drukken waren ook deputaties van verschillendle ri 1968. Hoe zeg je dat: de donkere da gen voor Kerst? Klinkt het wat akelig om de som berheid van die dagen? Geen zon, wel mist of regen. Of zeggen we het met een zekere weemoed: het jaar is bijna voorbij Nog een paar feestdagen en dan Oudjaar, en weg is 1967. We kunnen het ook zeggen met wat behaaglijkheid. Fijn, gezellig. Bij elkaar in de huiskamer. Lam pen aan en fijn een boek lezen, ra dio horen of T.V. zien. Zo leven we heen naar de Kerst dagen. Verwachten iets van Kerstfeestvieringen. Als deze de kerstprediking maar niet in de weg staan. Vaak vinden we onszelf zo belangrijk, dat we niet eens blij kunnen worden om de boodschap van het Evangelie. Deze kan op onderscheidene manieren worden gebracht. De kern evenwel blijft gelijk: God komt naar de mensen! God ontsteekt Licht in de donkere dagen van ons leven. Want Jezus is het Licht voor de wereld. Het Licht van vergeving en verzoening. Zodat God weer bij ons kan nen. Dit is het evangelie - de bood schap van blijdschap - Zo zegt de HERE: Ik kom in uw midden wo nen! De donkere dagen voor de Kerst. Maar met het vooruitzicht: De God der genade komt in ons huis wonen! Doe dan oog en hart wijd open en u ziet het Licht! Zult u goed kijken? God woont bij u, met al Zijn ze geningen! VOLLEYBAL KOLLUM-SVW 2-3 Dat SVW toch heel behoorlijk volleybal kan spelen, is gebleken in de wedstrijd tegen Kollum. In de kompetitie staat deze club op de tweede plaats in de eerste klas. SV W speelt een klas lager. Dat het Workumer zestal zich in de eerste set even liet intimideren, spreekt voor zich. Deze set ging met 15-8 verloren, ondanks het sterk terug komen van SVW bij de stand 12-4. De tweede set werd door hard wer ken en een goed sluitende verde diging in het voordeel van SVW beslist (15-8). SVW was nu heer en meester in de Kollumer gym zaal. De derde set werd met 15-2 gewonnen. Dat de vierde set ver loren ging, lag aan het zwakke ver dedigen. De vijfde set werd weer met 15-1 in het voordeel van SVW beslist. Het belooft morgen een spannende strijd te worden. De toe gang is geheel gratis. We verwach ten zoals gewoonlijk een uitver kocht huis om acht uur. GEMEENTE WORKUM BURGERLIJKE STAND van 5 tot e nmet 11 december 1967 GEBOREN: Sieberen, zoon van Tjitze Jong en Haebeltje van der Schaaf Henk IJnze, zoon van Jelte Haag sma en Hinke Smits Elly Helena Margriet, van Klaas Pruiksma en Wassenaar ONDERTROU WD Gerrit Jan de Lang 24 jaar wo nende te Workum en Tjamkje Broersma, 20 jaar wonende te Makkum GEHUWD: Advertentietarief: 10 ct. per m.m. Kontrakten volgens alg. i’egeling 'Ar I.M.-advertenties dubbel tarief Sahwat de hiele Südwesthoeke wie op de foarmiddei fan 22 nov. 1917 yn ünstjür. Workum Gistermorgen omstreeks 11 uur passeerde hier een vlieg machine. ’t Geraas van de motor was duidelijk hoorbaar en de ma chine zeer goed waar te nemen. Het vliegtuig bewoog zich snel, kwam uit Z.O. richting en verdween in de Z.W. richting. Lang voor men de machine kon waarnemen wera het gesnor van de motor gehoord. Hindeloopen, 22 Nov. Hedenmor gen elf uur paseerde hier een vlieg machine. Nog al hoog in de lucht, maar het snorren van de motor was binnenshuis goed hoorbaar. Ja, soks wie great nijs yn tiid. Wy bliuwe noch efkes Hynljippen hingjen. Ut it Riedsforslach fan 20 blykt dat it traktemint fan skoalmaster wie: 1-3 dinstjaren 550.—. Van 3-6 625.—. Van 6-9 700.—. Van 9-12 775.— en van 12 en meer dienstjaren 850. Voor het hoofd der school, 1-3 dienstjaren 900.—. Van 3-6 950 van 6-9 1000.en 9 en meer dienstjaren 1050. Op 1 jan. 1918 soe dat wurde: Voor het hoofd der school: 1-3 dienstjaren 1000.Van 5-10 1100.—. Van 10-15 1200.— en 15 en meer dienstjaren 1300. Onderwijzers: 1-3 dienstjaren 700.—. Van 3-6 775.—. Van 6-9 850.—. Van 9-12 925.— en 12 en meer dienstjaren 1000. Dizze forheging kaem de gemeen te Hynljippen 850 goune to kost- jen, en dat wie yn dy tiid in aer- digesom. Hwant, it kaem yn de lytse gemeenten tige krap om. In foarbyld is wol dit: De lantearnt opstekker to Hynljippen hie net al- linne syn traktemint, mar boppedat ■vrij gebruik van petroleum’. Nou sil dat traktemint wier heech west hawwe. len ■Vroede vaad’ren’ kaem foarstel: ,Zou, nu er bijna geen lan taarns worden gebruikt, het trac- tement van den lantaarnopsteker niet iets ingekort kunnen worden? Mar doe ’t hy fan de foarsitter heard hie, dat troch de distribüsje

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1967 | | pagina 1