PLAATSEUJK NIEUWS SoieX i Workumer Krant Nieuws* Advertentieblad en voor van Fa. Oebr. Bomkema Ml Kti de gemeenten Workum, Hindeloopen Zuidwesthoek van Friesland BMW 1600 Auio-verhuur Wasautomaten Radio HINGST en l$reigt*nde crisiM in FA. WëSTëHHU/S1 RADIO SN TëLEWSIE SIEMONSMA WORKUM TEU5151-232 HAYSVANDFRWFRF tJZME DE BOER openings- ViSM*!' dfc Zit, de opvoering Merk 27 28 Telefoon 3 werd een kerstspel opgevoerd. per m.m. 90ste JAARGANG NO. 52 DONDERDAG 28 DEC. 1967 van uur J GEMEENTE-REINIGING nam de geen te BUITENLANDS OVERZICHT deze tweede weigering van R DRUKWERK NAAR HUNIA’S DRUKKERIJ 'i HUNIA’S DRUKKERIJ Merk 9, tel. 05151-466 Voor een goede NAAIMACHINE naar een goed adres maar en een 50-JARIG BESTAAN JONGEREIN KOUDUM De Jongerein afd. Kou- dum c.a. vierde haar vijftig jarig bestaan in het gebouw te Koudum. Van organisatie oud-leerlingen en Landbouwcursus tot algemeen Land bouwjongerein via een vrij langdu rig verblijf op het. tussen station Uitgave: Verschijnt éénmaal per week HUNIA’S DRUKKERIJ - WORKUM voorheen Fa. T. Gaastra Bzn. neer- com- APOTHEEK: s avonds na 6 uur gesloten (spoed-recepten uitgezonderd) TANDARTSEN: 30, 31 december en 1 januari H S Schaap KLACHTENDIENST GASBEDRIJF zaterdag en zondag Tel. 05157-2861 Adres redaktie: met en zonder chauffeur (All-risk verz.) OPELS V.W. BUSJES CHEVROLETS DE SPECIAALZAAK VOOR LAAT UW VERZORGEN van het kerstspel afgèwisseld door zangnummers. Mej H de Vries ver telde over de zanger van Hebron. Te ongeveer half negen volgde de sluiting, waarna de uitdeling dei boeken en versnaperingen. menzijn had Leun. Het is een geworden die zeker aan de wachtingen heeft voldaan. In afwijking van hetgeen hier omtrent reeds eerder werd gepu bliceerd, wordt aan belanghebben den medegedeeld dat het achteraf mogelijk is gebleken dinsdag 2 ja nuari 1968 as en huisvuil op te ha len. Abonnementsprijs 1.50 per kwart, per post 4.25 per halfjaar GEMEENTE WORKUM BURGERLIJKE STAND van 19 tot en met 26 decem ber 1967 GEBOREN: Engelina Janke dochter van Pie ter Hendrik Gaastra en Trijntje van der Wal ONDERTROUWD: VERWISSELEN VAN PRIVAAT- TONNEN zal plaats vinden op ZATERDAG 30 december 1967 in plaats van' op maandag 1 januari 1968. WEEKENDDIENSTEN HUISARTSEN: Van vrijdag 29 december 6 uur tot dinsdag 2 januari 7 uur dr Mud- de Advertentietarief: 10 ct. Kontrakten volgens alg. regeling I.M.-advertenties dubbel tarief Gezellige mensen blijven kooen bij: de Wijnhandelaar - SLIJTER 't- kindersnoetjes de het kerstfeest sen. Nu berustte de leiding bij heer K Haitsma. Na het woord volgde het kerstverhaal. Ook deze avond was er Ncard 69 Workum ï’ciefoon 306 - b.g.g. 437 God lief gehad hebben, Hij ons heeft liefgehad Zoon gezonden heeft als zoening voor onze zonden.’ H. MAANDAG 1 JANUARI 1968 WORKUM (RK) voorm 7.30 uur vroegmis en geen GEHUWD: Bernard Jozeph Zwaga 22 jaar wonende te Apeldoorn en Catha rina Anna Maria Visser 21 Jaar wo nende te Workum OVERLEDEN: BENOEMING KOUDUM Per ingaande 12 januari werd tot bemaler bij het water schap IJmedam benoemd de heer is geworden, L Koopmans te Hemelum. Dit electrisch gemaal staat te IJme dam onder Koudum, evenals de' dienstwoning. Aan de secretarie van de gemeen te HO werden benoemd als schrij ver de dames H A Draaijer te Molkwerum en Th G Harkema te Koudum. INTERKERKELIJK KERSTFEEST VOOR BEJAARDEN WORKUM Vrijdagmiddag jl kwa men circa 300 belangstellenden be horende tot de verschillende plaat selijke kerken in de Klameare bij een, om gezamenlijk kerstfeest te vieren. Het programma bevatte sa menzang kerstliederen, declamatie zang kinderkoor onder leiding van de heer Kruikemeijer en het luis teren naar een kerstverhaal. De leiding van dit feestelijk sa- L..J mevrouw van der geslaagde middag - „c ver- moot van dit feest kon met recht worden genoemd een revue, ge bracht met eigen krachten. En men mag met zekerheid stellen dat het publiek een prettige avond had. De leiding berustte bij de heer Semplo nius, daar de voorzitter reeds te veel bij de revue betrokken was. Er waren veel extra gasten te verwel komen, hoewel weer andere geno digden verstek lieten gaan, zoals B en W der gemeente HO. Talrij ke sprekers en spreeksters kregen nu de gelegenheid om hun geluk wensen uit te spreken. Velen lieten deze toespraak vergezeld gaan van de gebruikelijke enveloppe met in houd. Voor de muzikale omlijsting zorgde deze avond ,The melody Boys’ van Balk. GESLAAGD WORKUM Voor het EHBO diplo ma slaagden mej. P Franckena te Molkwerum, mej M Bokma te Fer- woude en verder mej A Bakker en de heren D Bouwsma, W van der Werk en P van der Weide, allen te Workum. De cursisten werden opgeleid door dr Stoel met assistentie van mevrouw Haersma Buma-van Wer- kum en de heer H Sj. Minnema NIEUWJAARSRECEPTIE De burgemeester van Workum en Mevrouw van Haersma Buma- van Werkum stellen zich voor op Nieuwjaarsdag 's morgens van 11.30 tot 12.30 uur te hunnen huize te ontvangen. DE VIJF GAAN ZONDER FRANKRIJK MET ENGELANL ONDERHANDELEN VOORSTEL VAN JOHNSON VOOR OPLOSSING VIETNAMKWESTIE 35000 AMERIKAANSE MILITAIREN WEG UIT EUROPA GRIEKSE KONING HOUDT VOET BIJ STUK WORKUM Onze vroegere plaatsge- note mej J IJbema, thans werk zaam als verpleegster in het diaco nessenziekenhuis te Groningen slaagde te Groningen voor het 2de jaars verpleegstersdiploma. voorm 10 uur Hoogmis; nam 7.30 uur lof (Herv) voorm 9.30 uur ds M van der Leun (Doopsgez) geen dienst (Geref) voorm 9.30 uur ds D Mid delkoop (Bapt) voorm 9.30 uur ds F G Hofhuis HEIDENSCHAP (Herv) voorm 10.30 uur ds M van der Leun (Geref) voorm 9.30 uur leesdienst GAAST (Herv) Voorm 9.30 uur ds B Jager FERWOUDE (Herv) geen dienst HINDELOOPEN (Herv) voorm 10 uur ds W A Pree KOUDUM (Herv) voorm 10 uur ds J G F An- kersmit MOLKWERUM (Herv) voorm 10 uur eerw heer H Kooistra WARNS (Herv) voorm 10 uur ds L Jansen Schoonhoven STAVEREN (Herv) voorm 9 uur ds L Jansen Schoonhoven WORKUM Geslaagd voor het ex amen jonggezel-drukker de heer J. Rusticus. KERSTFEEST HERV. ZONDAGSSCHOOL WORKUM Maandag jl hield de Herv Zondagsschool haar kerstfeest in de Klameare voor de laagste klassen. Er waren ongeveer 80 ou ders en 100 kinderen aanwezig. De leiding van deze middag berustte bij de heer G Folkerts. Na opening en welkomstwoord van de voorzit ter, hield mej. R van den Akker de door Er Wat men reeds geruime tijd kon zien aankomen is nu een feit ge- woren; Frankrijk in de persoon van president De Gaulle heeft voor de tweede maal belet, dat Engeland zich bij de EEG kan aansluiten, althans op korte termijn. In weer wil van de vele pleitreden die door alle afgevaardigden van de overige EEG-landen te Brussel werden ge houden, hield de Franse minister van buitenlandse zaken Couve de Murville, zich strak aan het dooi president De Gaulle bepaalde stand punt, dat er zelfs geen onderhande- lingen met Engeland behoefden te worden gevoerd over toetreding, aangezien naar de mening van de generaal Engeland economisch nier rijp is voor toetreding tot de Ge meenschappelijke markt. Het ziet er echter naar uit, dat Fran krijk tot ernstige spanningen bin nen de EEG zal leiden, want Neder land en België zijn van mening, dar Frankrijk nu maar eens voelen moet, dat het niet alleen het voor het zeggen heeft in de EEG. Voor Engeland blijft er een be langrijke troost en dat is, dat de vijf overige EEG landen voorne mens koesteren om buiten de EEG onder de Vietcong staande deel Zuid-Vietnam moet vrij zijn over zijn toekomst te kunnen stem men. Aangezien een en ander komt op een stoppen van de munistische aktiviteit, voelt Hanoi en ook de Vietcong weinig voor de Amerikaanse voorstellen, zodat mag worden verwacht, dat ook dit voorstel weer op niets zal uitlopen Naar aanleiding van de vergrote aktiviteiten van de Amerikanen in (vervolg op pagina 2) kerstvertelling, afgewisseld kerstliederen 1, waai de stal Vries bracht een vertelling getiteld ,De zanger van Hebron’, traktatie en samenzang volgden elkaar op. Om half vier volgde de sluiting, gevolgd door het uitdelen der boeken met versnaperingen. Om half acht volg der hoogste klas- j de Inzending van advertenties vóór of op woensdagmorgen vóór 10 uur het zingen van Cl II OSXII door wiJ werden bepaald bij c J van Bethlehem. Mej H de De kerstdagen zijn weer voorbij In vele huizen prijkte de kerst boom, zelfs op de ,Merk’, getooid met de mooiste versieringen, zorg vuldig gekozen in de warenhuizen. Tal van glundere 1' hebben gestaard naar de brandende kaarsjes in de boom, die voor hen een onmisbaar onderdeel van de feestvreugde is geworden. Wij ouderen hebben meegenoten al was het alleen maar door de stralende ogen van onze kinderen. Maar er is meer! Overal is dezer dagen de boodschap gepredikt dat Christus geboren werd als kind, dat Hij om Uwentwil arm i opdat gij door Zijne armoede zoudt rijk worden. De engelenboodschap ,Zie, ik ver kondig U grote blijdschapU is heden de Heiland geboren, name lijk Christus de Here’ heeft weer klonken in allerlei toonaarden en heeft ongetwijfeld ook u bereikt. Het is de boodschap van Gods liefde tot u. Maar als u Gods liefde wilt zien, moet u niet bij de kribbe blijven staan, bij Jezus’ geboorte, dan moet u naar het kruis. God bewijst Zijn liefde jegens ons, doordat Christus, toen wij nog zondaren waren, voor ons gestor ven is. .Hierin is de liefde, niet dat wij dat Landbouwjongeren, deze weg werd Zijn door de afdeling Koudum in vijftig ver- jaar en zeven maanden af gelegd nl. van april 1917 haar oprichting tot heden medio december 1967. Hoofd om de onderlinge handel uit ie breiden en wel in die zin, dat het later voor Engeland aanmerkelijk gemakkelijker zal worden om tor de EEG toe te treden. President Johnson van de Ver enigde Staten, heeft voor de zo veelste maal vier punten aange voerd die zouden kunnen leiden to’’ een snelle oplossing van het probleem Vietnam. Deze voorwaai den waren: a. erkenning van de gedemilitariseerde zone; b. de eenheid van Vietnam moet bereikt worden door vreedzame schikkin gen en onderhandelingen; c. stop zetting van de Noord Vietnamese infiltraties in Laos en terugtrek king van de daar reeds aanwezige Noordvietnamese troepen en d. het van om KERKDIENSTEN zondag 31 december 1967 WORKUM (RK) zaterdag nam 7 uur mis; zondag voorm 7.30 uur Vroegmis; 10 uur Hoogmis; nam 7 uur dank eucharistie (Herv) voorm 9.30 uur ds W M v. Schuijlenburg; nam 7.30 uur ds M van der Leun; voorm 9.30 uur zon dagsschool (Doopsgez) nam 8 uur ds J P J Knipscheer, Bouwfonds kollekte; geen Westhill (Geref) voorm 9.30 uur en 7.30 uur ds D Middelkoop (Bapt) voorm 9.30 uur ds F G J Hofhuis; geen zondagsschool HEIDENSCHAP (Herv) nam 1.30 uur ds M van der Leun (Geref) voorm 9.30 uur ds W Hor lings; nam 1.30 uur leesdienst GAAST (Herv) voorm 9.30 uur ds B Jager FERWOUDE (Herv) nam 7.30 uur ds B Jager HINDELOOPEN (Herv) voorm 9.30 uur en nam 7.30 uur ds W A de Pree (Doopsgez) nam 18.45 uur ds J P J Knipscheer KOUDUM (Herv) voorm 9.30 uur eerw heer H Kooistra; nam 7.30 uur ds J G F Ankersmit MOLKWERUM (Herv) Voorm 10 uur ds J G F An kersmit; nam 7.30 uur eerw heer H Kooistra WARNS (Herv) voorm 9.30 uur en nam. 7.30 uur ds L Jansen Schoonhoven STAVEREN (Herv) voorm 9.30 uur eerw heer B de Bild; nam 2.15 uur eerw heer H Kooistra Kg' WOO 'fÉÜik Telef. adm. 05151-466, Giro 865699 jc mo v

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1967 | | pagina 1