I :1 VOOR WORKUM WOENSDAG 18 AUGUSTUS 1976 MARS EN SPECTACULAIRE SHOW PASVEERCORPS LEEUWARDEN 18 augs. 18 augs. 18 augs. EEN PRIMEUR VOOR WORKUM EN OMGEVING GROOTSE SHOW OP HET GEMEENTELIJK SPORTPARK De Zomercommissie Workum presenteert TELEVISIE RA*DIO HING ST MEVROUW T. BOUWSMA-KASPERSMA PROPAGANDISTE RADIO c. FRISO - tweede blad door het internationaal bekende HALF ACHT 1976: 1976: Openbare bekendmaking - GEMEENTE WORKUM ZEILVER. WORKUM Spuitwerk RIEMERSMA Openbare bekendmaking - GEMEENTE WORKUM DE PRIPPER CONDITIETEST MERK WORKUM Zeven uur: Mars via route: Sporthal - Aldeivei - Dwarsnoard - Noard - Merk Sud - Bascobrug - Hearewei - Sporthal 1974: 1975: (55 leden) Instructeurs: D. Huizinga - T. Woudstra Tamboer-maitra: A. Pasveer AFSCHEIDSDIENST DS. J. VAN WOERDEN Donderdag 12 augustus 1976 GEVONDEN VERLOREN en de nieuwste modellen In verband met de aanleg van de Nieuwe IJsselmeerweg (2e fase) is met ingang van 9 september 1976 de dijkvaart voor alle scheepvaart gestremd tot zolang de werkzaamheden dit noodzakelijk maken. Burgemeester W orkum, J. J. L. Pastoor, burgemeeste* G. Schilstra,, loco-secretaris Voor en wethouders van en wethouders van Moeilijkheden met uw SCHOENREPARATIE? Geen nood! Het adres voor al uw Plaatschade Kaartverkoop: Voorverkoop a 1 1,50 bij het V.V.V.-kantoor Op de dag van de voorstelling d 2,aan de kassa - kinderen 50 cent Een kleine greep uit de prijzen kast van het Pasveerkorps le prijs Wereldmuziekconcours Kerkrade le prijs „de Duitsland-bokaal” op het Europese muziekconcours le prijs op Internatiopaal concours voor mars en show in West-Duitsland Diverse trofeeën voor het optreden in Frankrijk -Compiegne en 4-daags optreden in Cannes aan de Cote d’Azur Breng ze bij JAN DE LANG Noard 54 - Workum SCHOENREPARATIEBEDR1JF Y. DE BOER, Hoofdstraat 19, Koudum In verband met de aanleg van de Nieuwe IJsselmeerweg (2e fase) is met ingang van 10 september 1976 de Makkumerdyk van Séburch tot oprit asbelt voor alle verkeer gesloten. Het verkeer van Makkum naar Séburch dient om te rijden via Doniaburen-Brouwersdyk. Burgemeester Workum, J. J. L. Pastoor, burgemeeste* G. Schilstra,, loco-secretaris jarae 1 en «S 1 fototoestel merk Etai 1 beurs inhoud 5 gulden ten, 3 J. Beuker 45 punten, 4 A. Loot- sma 39 punten, 5 J. Stuiving 35 punten, 6 IJ. Venema 7 punten Uitslagen kaatsvereniging De Pripper: 1 D. Bergstra 62 punten, 2 P. Sprik 47 punten, 3 G. Koopmans en B. Haanstra 46 punten, 4 J. Weerstra 45 punten, 5 F. Kuipers 43 punten, 6 J. Wester 42 punten, 7 P. van Stralen 41 punte i 8 A. Struiving 37 punten, 9 S. Talsma 33 punten en T. Oosterbaan 33 punten, 10 J. Venema 30 punten 11 L. Bandstra 28 punten, 12 E. Witteveen 26 punten en K. van der Weij 26 punten, 13 E. Miedema 23 punten en G. Draaier 23 punten, 14 J. Hoekstra 21 punten, 15 J. Meindertsma 17 punten, 16 J. Bles 14 punten, 17 R. Venema 12 punten, 18 D. Venema 8 punten, 19 J. Brouwer 3 pun ten, 20 W. Bakker 2 punten Junioren 1 A. van der Wey 52 punten en H. D. Bergstra 52 punten, 2 A. Bremer 47 pun- Vooral tijdens de donderdagmiddagmarkten stond mevrouw T. Bouwsma-Kas- persma in het middelpunt van de belangstelling. Niet alleen gaf zij demon straties in het wassen van mutsen die over het Friese oorijzer werden gedra gen. Maar meer nog was zij representatrice van de Stichting Oud-Workum. Zij was steeds tijdens de toeristische marktdagen op en om de Merk aanwezig om informatie en voorlichting te geven, zij was hier de vraagbaak voor iedereen. Gekleed in Fries kostuum trok zij de bewonderende blikken van veel toeristen, die haar vaak allerlei vragen stelden over de Friese klederdracht. De toeristische marktdagen zijn weer ten einde, maar aan de belangstelling is duidelijk komen vast te staan, dat deze dagen in een behoefte hebben voor zien en het zal zeker volgend jaar herhaald kunnen worden. De commissie be staande uit leden van de H.I.N. (de Workumer Zakenclub) heeft in samen werking met de gemeente, een goede propaganda voor Workum gevoerd. De donderdagrrtddagen waren druk bezocht met toeristen, waarvan velen hun inkopen op de Merk en in Workum deden. Vefder ontbrak het niet aan ge zelligheid op de Merk, waar de kleurrijke kraampjes voor sfeer zorgden en waarbij de toren ook een rol speelde omdat hier verschillende mogelijkheden op het weefgetouw konden worden beoefend en geleerd, terwijl er demonstra ties waren in het maken van schapekaas en het wassen van de mutsen beho rende bij het Friese oorijzer. Ook werd het maken van het alom bekende Wor kumer aardewerk gedemonstreerd. WORKUM. Nadat ds van Woerden zijn afscheidsdienst, met als tekst een ge deelte van vers 23 van 1 Corinthe 7: Gij zijt gekocht en betaald, gehouden had, werd door ouderling J. van der Schoot het woord tot de scheidende predikant gericht. Ook sprak hij mevr, van Woerden toe, die o.a. medewerking had verleend aan de zondagsschool en deel uitmaakte van de Hervormde Vrou wendienst. Men ruilt de kleine stad Workum voor de grote stad Rotter dam, waar hij hen Gods zegen toewen ste tot het vervullen van hun taak. Op verzoek van de heer van der Schoot zong de gemeente hen Psalm 27 vers 7 toe. Er was gelegenheid de familie de hand te drukken in de Klameare, waarvan velen gebruik maakten. Hierna werd koffie geserveerd voor een groep genodigden en voerden enke le sprekers het woord. Namens de kerkvoogdij door de pre- sident-kerkvoogd, de heer E. U. Dijk stra, die hem namens de kerkeraadsle- den en de kerkvoogden een tableau aanbood van Workumer aardewerk en hen een zegenrijke toekomst in Rotter dam wenste. Ds B. de Boer sprak namens de Geref. Gemeente eerst een persoonlijk woord, toen over de samenwerking met hem en tenslotte namens de leden van het Convent van Kerken. Hij bood een door pastoor Janning gemaakt schilde rij aan en wenste hen Gods zegen toe in hun nieuwe standplaats. Ook voerde burgemeester Pastoor het woord namens B&W en verder namens de directie van Mariënacker, waarvan ds van Woerden geestelijk adviseur was. Hij stelt hem een paar boekwerkjes over Friesland ter hand. In opdracht van de Jeugdraad, zowel uit het Hei denschap als uit Workum, sprak de heer Lolke Folkertsma enkele woorden in de Friese taal, hem ook al aardewerk aanbiedend, met het opschrift: ,Der ’t God de doar tichtklapt, set Hy in fin- ster iepen’. Ook mevrouw Bouwsma sprak nog enkele woorden, speciaal aan het adres van mevrouw van Woerden in verband met haar werkzaamheden aan de zon dagsschool. Wiebe Reinstra uitte zich ook met enige welgemeende woorden. Uit Rotterdam was de heer v.d. Berg, ouderling van de Hervormde Kerk te Rotterdam-Delfshaven aanwezig en hij verklaarde dat men vertrouwen in de beroepen predikant stelde en hij riep hem nu reeds een hartelijk welkom toe. Ds Vroegindeweij zei tenslotte dat zij als collega’s prima hadden samenge werkt, dat men voor zijn werk dat een drietal taken betrof namelijk als scri ba en verder als redakteur van Ons Kerkblad en als administrateur anderen moest zoeken en hij eindigde met hen Gods zegen toe te wensen. Ds van Woer den had alle sprekers reeds bedankt voor hun woorden en zei nu nog dank aan de gemeente die volgens hem op een goede manier kritisch is. Over veertien dagen op 22 augustus doet ds van Woerden, die vanaf 1969 predikant in Workum was, intrede in zijn nieuwe gemeente in Rotterdam- Delfshaven. WORKUM. Het bestuur van de Zeil vereniging Workum organiseerde afge lopen weekend een clubtocht, die een groot succes werd. Zaterdagmorgen kwart over tien was de start vanaf de Nijhuizemerbrug, waarna Bolsward de eerste aanlegplaats werd. Daar werden wat gezamenlijke inkopen gedaan en werd de hele club op ijs getrakteerd. Om plm. 2 uur via Ijlst naar het Hee- germeer waar we nog de ronde jachten hebben bewonderd die een reünie had den. Voor de overnachting vonden we een prachtige plek vlakbij Woudsend, waar flink werd gevolleyd, getennisd en nog meer leuke sportiviteiten. Om een uur of negen werden de barbeque’s aangestoken en genoot ie dereen van heerlijk geroosterd vlees en een lekker drankje, terwijl er veel over de tocht werd gesproken, welke we die dag hadden afgelegd. Zondagsmorgens werd er weer flink door jong en oud aan sport gedaan, waarna we 1 uur begonnen aan een prima uitgezette puzzeltocht op het Hee ger-, Gaast-, en Zandmeer. Op het Hee- germeer was Admiraalzeilen en tijdens het pozzelen genoten we van dit mooie schoowspel. Om half vijf reikte secretaris Teake Bouma de prijzen uit op een van de stij gers op de Zandmeer. De hoofdprijs ging naar mevrouw T. IJntema-Sikma, met motorboot ,Tjit- ske’, zij won met 109 punten en ont ving een prachtig stuk Workumer aar- rewerk. Verder de complimenten voor de or- ganisafe en we hopen volgend jaar Aee,. al' maal van de partij te zijn. Resultaten conditietest van Workum 2. afdeling voetbal. Tijdsduur 12 minuten. De afgelegde af standen zijn: W. Venema 3390 meter G. Wouda 3210 meter L. Miedema 3048 meter G. Blom 3045 meter M. Venema 3025 meter D. Dijkstra 2995 meter T. Deinum 2975 meter H. Dijkstra 2905 meter J. de Groot 2905 meter W. Wouda 2680 meter K. Wesselius 2605 meter IJ. de Jong 2470 meter

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1976 | | pagina 5