F.M.DE BOER oh B w KOI llwn AUTOBEDRIJF Boetiek Janicke showde in V.V.V. WORKUM Y NTEMA De Petiele Jaarvergadering Gemeenteraad schiet werk groep vormings en ontwikke lingswerk uit de startblokken De Folklore Look bij Modetti; romantiek K vol crêpe ren bloemen H OCCASSIONS GROTE KLEDINGAKTIE IN DE ZUIDWESTHOEK IN FRIESLAND SAMEN MENSEN HELPEN MCWTT! de veelzijdigste mode-specialisten I It 1 Jill WORKUM Joh. Bakker wagen WORKUM OP DE RADIO VOLLEYBAL FOTO: Aagje in een sportief ensemble van Marielle Boillier TE YUGHT Wagens boven 400,worden met BOVAG garan tiebewijs verkocht. Na een kort welkomstwoord en een tropisch drankje begon de zomerse modeshow, welke op mandagmiddag en maandagavond jl. in de Petie le werd gehouden van Boetiek Janicke. Er werd een grote variatie van kleding geshowd, zowel voor grotere en kleinere maten, was er genoeg keus. Niet alleen werd er nadruk gelegd op de kleren maar ook de accessoires kregen de aandacht. Ook nu waren er weer 2e hands kleren van het Waterlooplein, het bleek dat hier bij de jongeren nogal belangstelling voor was. Mannequins showden o.a. strandkleding, avondjaponnen, folklore, jeans en mini. En als iets nieuws had Janicke een kollektie van zeem leren kleding, die aardig prijzig waren, maar voor de liefhebbers tch wel aantrekkelijk. De Fa. Eisma verzorgde de bloemen, die veel in het kapsel werden ge dragen. Hierdoor kwam iedereen nog meer in de lentesfeer. De show was goed verzorgd en trok ook veel belangstellenden. Aan allen die blijk van medeleven hebben gegeven tijdnes mijn verblijf in het ziekenhuis en bij mijn thuiskomst, mijn oprechte dank, ook namens mijn kinderen OP DINSDAG 29 MAART TE HOUDEN DOOR DE NATIONALE STICHTING MAZDA MAZDA MAZDA SUD 22—24 - WORKUM TEL. 05151—1439 1975 1974 1971 1973 1972 1972 1974 1971 O.a. zal er op deze bijeenkomst een serie KLEURENDIA’S VAN WOR KUM (1976) worden getoond Hoewel in een eerdere publika- tie al het een en ander uit de doeken werd gedaan over het von mings- en ontwikkelingswerk voor vlwassenen lijkt deze nadere infor matie niet overbodig. Temeer daar de leden van de werkgroep ook de nodige moeite hadden de ware finesses van deze regeling te doorgronden. Daarom nog even Wat dacht u Ook de Folklore Look, die fijne romantische mode met veel landelijke fleuris door uw Modetti-specialist ruim opgezet Kleren met veel crêpe en bloerpen waarin u zich lekker vrij 1 kunt voelen. B Belangstellenden ook van harte welkom'. HET BESTUUR Workum, maart 1977 Süd 139 Workum. Vorige week dinsdagavond keurde de gemeenteraad van Wor kum het principebesluit voor het maken van een plan plaatselijk vor mings- en ontwikkelingswerk voor volwassenen goed. Een beslissing die de reeds gevormde werkgroep vrij mandaat gaf om een plan en program ma samen te stellen dat geheel afgestemd is op de vraag en de behoefte van de Workumer bevolking. Bovendien krijgt iedere Workumer of Workuwer vereniging de gelegenheid zijn of haar wensen op o.a. cursus- gebied te uiten. Nieuwe ontwikkelingen in het cursuswerk voor volwassenen. Verder nog enkele opknappers o.a. Citroën 2CV 4 - Simca 1501 special station- In het bekende radio-program- ma van de RONO afdeling Omrop Fryslan „De Greate Pier Show” wordt aandacht besteed aan Wor kum, medewerkers aan deze show zijn Jan Singelsma, Mike Andela en Klaas Jansma. Het Workumer item gaat over ,,it meast opmerklike feit fan de wike”. De datum van de uitzending is vrijdag aanstaande om 18.00 uur. Vandaar de rijkssubsidieregeling voor het vormings- en ontwikke lingswerk en vandaar ook de werkgroep. De taak van deze werkgroep zal zijn om in een plan aan te geven hoe een edukatief netwerk er voor Workum uit kan zien. Daarvoor is in de eerste plaats ndig dat nagegaan wordt aan welke kursussen de bevolking hier behoefte heeft en wie deze kursus sen willen organiseren. Wat het laatste betreft gaat het erom na te gaan welke verenigingen, groepen of individuen in staat zijn een groep geïnteresseerden op een be paald gebied verder te helpen om zich te ontwikkelen. Daarom wor den in de loop van deze week of volgende week alle Workumer ver enigingen aangeschreven om een vragenlijst in te vullen, waaruit hun mogelijkheden kunnen blijken. Het eerste punt, de behoeftepei ling van de bevolking wordt eigen lijk op dezelfde manier, dus via vragenformulieren, aan gepakt. Op dit formulier kunt u uw wen sen op edukatief gebied kenbaar maken. Mocht bijvoorbeeld blijken dat een grote groep gaarne een kursus „traktoronderhoud” of een kursus „houtsnijden” zou willén, dan kan bekeken worden af deze kursussen hier gerealiseerd kun nen worden. De werkgroep zal proberen uit al deze gegevens een educatief plan samen te stellen, daarna geeft en uiteindelijk programma aan wie de aktiviteiten uitvoert, welke groepen willen deelnemen, welke prioriteiten zijn gesteld en hoe het betaald moet worden. Dit programma zal steeds geva rieerder moeten worden, waar door meer mensen de kans zullen krijgen om via een kursus zich verder te ontplooien. Mfc_->bs kbrarwunac v. T-nKOMm» mm dit: De overheid is het de laatste jaren steeds meer als haar taak gaan zien om de mogelijkheden te vergroten vóór volwassenen die graag de een of andere kursus wil len volgen. Dit is gebeurd vanuit de erkenning dat iedere volwasse ne recht heeft zich verder te ont plooien nadat hij of zij de school heeft verlaten. Daarom wordt vaak gesproken over het recht op permanente edukatie of wel het recht op een levenlang leren. De rijksoverheid heeft geprobeerd via subsidies diverse kursussen moge lijk te maken. Zo wordt het kursus werk San landbouwscholen gesub sidieerd door het ministerie van landbouw, terwijl het ministerie van onderwijs en wetenschappen^ een financiële bijdrage levert aan kursussen die worden georgani seerd door scholen voor voortge zet onderwijs. Toch blijkt dat een redelijk aanbod van kursussen in een bepaalde gemeente slechts 5 procent van de bevolking bereikt of misschien interesseert. Dat er niet meer mensen zijn die gebruik maken van de bestaande mogelijk heden kan verschillende oorzaken hebben. De een kan misschien niets van zijn gading vinden, voor een ander kan de afstand een be zwaar zijn. Een derde heeft tot nu toe misschien helemaal geen ber hoefte gehad om een kursus te volgen. Toch moet iedere volwas sene de kans krijgen om zich liefst in eigen plaats „bij te spijkeren”. Deze heerlijke wijde japon in modieuze crêpe j heeft driekwart mouwen, en losse ceintuur. En is extra fleurig door de gezellige veldblóem-garnering. Zonnige japon met korte mouwtjes en’n I, beetje blote Ü4 schouders. Met sierlijke opge- i stikte ceintuur die op de rug gestrikt wordt. Gereg. Min. van Just. 4-3-958, in samenwerking met de plaatselijke organisaties. Deze inzameling komt geheel ten goede aan missie en zending. Er vindt geen verwerking tot lompen of verkoop elders plaats.. De noodgebieden Noord-Ghana, Pakistan, Brazilië, Chili en Libanon, getroffen door natuurrampen en oorlogsgeweld hebben uw hulp dringend nodig. Daarom: Denk aan deze aktie, steun naar uw vermogen. Alle kleding, winter-, zomer-, onder en bovenkleding, babykleertjes - dus kortom alles - ook schoeisel is welkom bij de vrachtauto in: St. Nicolaasga bij de kerk van 8.159.00 uur; Blauwhuis bij de kerk van 11.1511.45 uur; Witmarsum bij de kerk van 12.1512.45 uur; Makkum bij de R.K. kerk van 1.001.30 uur, bij de Geref. kerk van 1.302.00 uur; Workum bij de R.K'. kerk van 2.152.00 uur; Staveren, Gele Plein van 3.004.00 uur; Oudemirdum, Brink van 4.155.00 uur Eventueel kan in Workum eerder worden ingeleverd bij de dames: me vrouw R. Westendorp-de Vries, Brouwersdyk 6; mevrouw Galama-Dijk- stra, Ursuladyk 26, bij de Bejaardencentra en andere goederen kunnen worden opgehaald. S.v.p. opgeven aan de vrachtauto. RX Coupé 1300 4-deurs 616 DX 4-deurs DATSUN 1200 DATSUN 100A CHERRY FORD ESCORT SIMCA 100 CITROEN 2CV4 De aangifte voor de volleybal- competitie van buurtverenigingen en bedrijven verloopt gunstig. Al meer dan 20 teams hebben zich inmiddels aangemeld en de aan vragen voor meedoen komen met de regelmaat van de klok binnen. Tot 1 april kunnen teams zich op geven daarna is de aangifte ge sloten en worden de poules inge deeld. op DONDERDAG 24 MAART 1977 ’s avonds 8 uur in hotel ,De Wijnberg’ f V O

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1977 | | pagina 6