luim muizelanr LI WORKUMER KRANT SUD102 A. de Jager FYFTICH JIER LYN Dagelijks opvorderbaar 5% Termijngelden 2jr. vast S0/» HYPOTHEKEN BESCHIKBAAR 1306 KEUKENS 1439 TAXI? til bei Wim Muizelaar bij-de-tijds in mannenmode, rwwwww’WVTvemrv MAKELAARDIJ BLANKSMA SCHRALE BLANKSMA'S RENTEVERGOEDING SPAARGELDEN BLOM'S SLAGERIJ voor de allerhoogste KWALITEIT RADIO HINGST HAYE VAN DER WERF NOBA KEMPERS TAXI NODIG? AUTOBEDRIJF YNTEMA VERF 660 kleuren BEHANG uit voorraad leverbaar S. VAN DER MEVLEN FA. WESTERHVIS de speciaalzaak voor WASAUTOMATEN BLOEMEN iff» V.D. WERF FA. G. S. VISSER EN ZN. „SCHIESSER" (ONDERKLEDING) voor betere kwaliteit en blijvende pasvorm TEXTIELHUIS MOLENAAR EISMA RIJSCHOOL SPEERSTRA N.V. FRIESCHE ONDERLINGE BELEGGINGS- EN VOORSCHOTBANK NIEUWS- en ADVERTENTIEBLAD voor de gemeenten Workum, Hindeloopen en Zuidwesthoek van Friesland Appelmarkt 16, Bolsward, Telefoon 05157-3636 ITv MEN 5 SPECIAL MODE IMMH mode trefpunt lOOSTE JAARGANG „FRISO” is TIMMERBEDRIJF Waar nu het park is werd tijdens de oorlog het A.D.-kamp gebouwd Postrek. 836296 4 F. Abonnementsprijs 5,50 per half jaar; per post 7,per halfjaar Advertenties kunnen tot en met dinsdagmiddag vóór 5 uur worden opgegeven DONDERDAG 7 APRIL 1977 NO., 15 Voor VERKOOP van uw woning en TAXATIES van alle Onroerende Goederen Redaktie-adres HUNIA’S DRUKKERIJ WORKUM uw RADIO EN TELEVISIE SPOOK VOOR ZIEKENVERVOER en TROUWRIJDEN Ds. Touwenlaan 32 M A K K U M Tel. 05158—1586 of 05151—1397 BIJ ONS KUNT U ALLE KANTEN UIT VOOR AL UW VERZEKERINGEN Financiering van uw AUTO BOOT of CARAVAN persoonlijke lening hypotheken ASSURANTIEKANTOOR M A K K U M Ds. L. Touwenlaan 32 Telefoon 1586—1689 Tel. 05142—1313 KANTOOR GEOPEND: maandag, woensdag, donderdag, vrijdag van 912 uur en van 24 uur. Bovendien op vrijdagavond van 7.30—9.00 uur. (dinsdags gesloten) Voor al uw HAARVERZORGING DAMESKAPSALON JOH. KEMKER telefoon 05151—1526 05151 Laat Wij hebben een steeds wisselende collectie INRUIL- WAGENS Kom vrijblijvend cens langs AUTOBEDRIJF YNTEMA SUD 22—24 - WORKUM Tel. 05151—1439 Voor verzorgen HET adres voor uw SPORT- en SPEL ARTIKELEN Dwarsnoard 63 - Workum Telefoon 2093 BEL WEEKBLAD li- Uitgave: HUNIA’S DRUKKERIJ WORKUM - Merk 9, tel. 05151- 1466 b.g.g. 1767 - Giro 86 56 99 Noard 99107 - Workum HOBBY- EN DOE-HET-ZELF ZAAK Noard 176 - Tel. 05151—1738 Voor Dagelijks open van 13.3018.00 uur Vrijdags 21.00 uur Zaterdags 9.0012.00 uur en Tel. 05151—1224 of 1319 Noard 69 - Workum Telefoon 05151—1306 GAZELLE FIETSEN MERK - Telefoon 1358 Workum - tel. 05151—1848 Gedipl. Rij-instructeur VAMOR gediplomeerd Wilt u RIJLES? Belt u dan 05151-1893 b.g.g. 1666 It blykt al gau, dat gjin ien fan de riedsleden der foar fielt, om in „ventverbod” foar net Warkumers yn to stellen. En net sünder reden. „De heer H. gaat niet accoord met het argument, dat door de Worku- mers elders niet wordt gevent. Hij kan zijn stem aan het voorstel niet geven en vindt de kwestie erg moeilijk. De heer S. vindt eenige beperking, met het oog op brutale venters, wel goed. Gezonde sterke kerels met een kamferbakje dienen geweerd te worden, doch de gewone venters niet. Dit zal in de practijk wel moeilijk heden opleveren. De heer de B. wil de verkapte bedelarij ook tegengaan, maar is tegen het voorstel. In andere gemeenten kunnen ze dit dan ook wel invoeren. De Voorzitter merkt op, dat er in Koudum een dergelijke bepaling be staat. Persoonlijk gevoelt hij niet veel voor het belemmeren van venten, doch als hoofd van de politie krijgt hij wel eens klachten. De bedoeling van B. en W. is een eind te maken aan de verkapte bedelarij. De moei lijkheden zullen zich in de praktijk wel oplossen. De heer G. is het voorstel van B. en W. niet onsympathiek. Hij is be slist tegen een algemeene bepaling om kleine handelaars uit te sluiten en vindt een scheiding der categoriën vrbazend lastig. De voorzitter wil dit de praktijk laten uitwijzen. B. en W. gaan niet met het voorstel van adressanten mee om allen te treffen. In andere ge meenten werkt de voorgestelde verbodsbepaling goed. De heer B. kan niet voor het voorstel stemmen, 't Zou mooi zijn als de kwade elementen geweerd konden worden, doch er komen onbillijk heden. De ondergeteekenaars gaan hun waren toch ook in andere ge meenten verkoopen. Spreker komt geregeld met zijn artikelen in de ge meente H.O.N. en behoeft nooit een vergunning. De Voorzitter zou de heer B. zonder vergunning niet toelaten. De heer S. gelooft, dat de onderteekenaars de zwaarte van hun voor stel niet doorzien en stelt voor het adres voor kennisgeving aan te ne men. De. voorzitter zegt, dat in sommige gemeenten van de venters een be wijs wordt gevraagcj, dat zij als koopman in hun gemeente bekend slaan. Hij stelt voor, gehoord de besprekingen het voorstel van B. en W. in dien geest te wijzigen en van uit te reiken vergunningen geen leges te heffen. Met algemeene stemmen wordt besloten niet te voldoen aan het ver zoek van de neringdoenden.” Oan saifer ta üt dit Riedsforslacht. Ut de Friso fan 26 maert 1927: „Workum, 24 Maart. B. en W. dezer gemeente hebben den heer Albert Bakker te Leeuwarden vergunning verleend om in de maand Mei met zijn schouwburgtent oh het Marktplein eenige voorstellingen te mogen geven. Er zullen stukken worden gespeeld, die niemand aanstoot kunnen ge ven, en door ieder gezien mogen worden.” KOUDUM Nieuweweg 4 Gezellige ,ensei blijven kopen bij DE SLIJTER WIJNHANDELAAR IISO Si

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1977 | | pagina 1