WORKUMER KRANT FYFTICH JIER LYN KEUKENS SUD 102 1439 wim mulzElanr Wim Muizelaar bij-de-tijds in mannenmode. A. de Jager 1306 TAXI? bel 1 MAKELAARDIJ ffe BLANKSMA SCHRALE AUTOBEDRIJF YNTEMA R VERF 660 kleuren BEHANG uit voorraad leverbaar S. VAN DER MEULEN FA. WESTERHUIS de speciaalzaak voor WASAUTOMATEN BLANKSMA'S ASSURANTIEKANTOOR M A K K U M EISMA KEMPERS TAXI NODIG? AUTOBEDRIJF YNTEMA HAYE VAN DER WERF NOB A BLOM'S SLAGERIJ voor de allerhoogste KWALITEIT AGENDA V.D. WERF FA. G. S. VISSER EN ZN. „SCHIESSER" RADIO HINGST NIEUWS- en ADVERTENTIEBLAD voor de gemeenten Workum, Hindeloopen en Zuidwesthoek van Friesland RIJSCHOOL SPEERSTR A Appelmarkt 16, Bolsward, Telefoon 05157 - 3636 t ■EH MHUH BH .^F mode trefpunt -TAXIBEDRIJF 05151 ^WWWWWWWWW^ MtNb SPECIAL MODE ■TOOK voor ZfEKENVERVOER en trouwrijden "A. I r 21 TIMMERBEDRIJF ”<ift 7— -- n - Abonnementsprijs 5,50 per half- -aar; per post 7,per halfjaar Uitgave: HUNIA’S DRUKKERIJ WORKUM - Merk 9, tel. 05151- 1466 b.g.g. 1767 - Giro 86 56 99 Advertenties kunnen tot en met dinsdagmiddag vóór 5 uur worden opgegeven NO. 16 DONDERDAG 14 APRIL 1977 19 25 18 26 3 10 14 17 Redaktie-adres: HUNIA’S DRUKKERIJ WORKUM Gezellige r ^ensei blijven kopen bij DE SLIJTER WIJNHANDELAAR Ds. Touwenlaan 32 M A K K U M Tel. 05158—1586 of 05151—1397 SUD 22—24 - WORKUM Tel. 05151—1439 100STE JAARGANG Voor BLOEMEN Noard 99107 - Workum VWVWWWWWVWWVWWWWW^VW HOBBY- EN DOE-HET-ZELF ZAAK Noard 176 - Tel. 05151—1738 BIJ ONS KUNT U ALLE KANTEN UIT VOOR AL UW VERZEKERINGEN Financiering van uw AUTO BOOT of CARAVAN persoonlijke lening hypotheken Ds. L. Touwenlaan 32 Telefoon 1586—1689 atou».-1. A km x— rna»a.u» Ti TW-j-jr wwrrw» Voor een betrouwbare OCGASSION met Bovag-garantiebewijs Workum - tel. 051511848 verzorgen X'. HET adres voor uw SPORT- en SPEL ARTIKELEN Dwarsnoard 63 - Workum Telefoon 2093 BEL Voor Voor al uw HAARVERZORGING DAMESKAPSALON JOH. KEMKER telefoon 05151—1526 Beeld van een stukje WARKUMS ERFSKIP in de Waag. De 'moeite waard om eens te bezichtigen JUNI: 4 JULI 2-3 7 13 14 20 00 Dagelyks open van 13.3018.00 uur Vrijdags 21.00 uur Zaterdags 9.0012.00 uur en Tel. 05151—1224 of 1319 WEEKBLAD F R I S O APRIL: B edrijfsvolleybal Ledenvergadering-ouderav. Chr. Schoolonderwijs Jaarvergadering H.I.N. Bedrijfsvolleybal MEI: Bedrijfsvolleybal Bedrijfsvolleybal Bazar Mariënacker Bedrijfsvolleybal Noard 69 - Workum Telefoon 05151—1306 GAZELLE FIETSEN MERK - Telefoon 1358 (ONDERKLEDING) voor betere kwaliteit en blijvende pasvorm TEXTIELHUIS MOLENAAR Laat uw RADIO EN TELEVISIE Zeilwedstrijden Toeristische koopmarkt Bruggenkamp bridge drive Toeristische koopmarkt Campingprestatieloop Oriënteringsrit voor auto’s en motoren Kermisattracties 19 t/m 23 Toeristische koopmarkt 23 Ringrijden in friese sjezen 28 Toeristische koopmarkt 24 Bedrijfsvolleybal 25 Ned. Bond van Plattelands vrouwen 31 Bedrijfsvolleybal Wilt u RIJLES? Belt u dan 05151-1893 b.g.g. 1666 Gedipl. Rij-instructeur VAMOR gediplomeerd den Vrijheidsbond alleen het Gaastra is gecandidateerd, werd door beide kies- een lijst uit te komen.” „Workum. Door de Anti Rev. kiesvereeniging alhier, werd de candida- tenlijst voor de a.s. gemeenteraadsverkiezing als volgt samen gesteld: 1 H. Haijtema (aftr.). 2 L. H. Roelofs. 3 Wiebren ten Dam. 4 P. Riemer- sma. 5 G. Stellingwerf.” „Voor de a.s. gemeenteraadsverkiezing op 18 Mei, is door de Chr. Hist, kiesvereeniging „Nederland en Oranje” de volgende candidatenhjst sa mengesteld. 1 H. de Vries. 2 S. S. Hobma. 3 H. van der Gaast. 4 F. Sik- kes. 5 R. F. de Boer. 6 G. T. Hoekstra. 7 B. IJ. Wielinga. 8 R. Kroese. 9 D. Faber. 10 D. Th. Notten. 11 G. van der Plaats. 12 J. Koopen. En dan nou mar ófwachtsje, hwat 18 maeije brocht.) „Amsterdam. In vele opzichten was de achter ons liggende week veel bewogen. In de eerste plaats de Tweede Kamer. Daar eindigde het felle debat rondom ht ontwapeningsvoorstel der S.D.A.P. met een slaags ra ken van den heer Stenhuis met den communist de Visser, welke laatste de hardheid van den vuist des heeren Stenhuis aan den lijve moest on dervinden. Het ontwapeningsvoortel werd ingetrokken.’ Tink’ ris ta, yn de 2e Keamer op ’e fust. It moast al net maller wurde. F. Voor VERKOOP van uw woning en TAXATIES van alle Onroerende Goederen Finales bedrijfsvolleybal en instuif 11 ZWH Rijwieltocht 14 t/m 17 Avondvierdaagse wan deltochten 20 t/m 24 Avondvierdaagse fietstochten „Onder zeer grote officieele belangstelling - H.M. de Koningin-Moeder en PrinsHendrik, alsmede vele ministers waren aanwezig - werd in Den Haag door het CorAité Vliegtocht Indië in de Ridderzaal een bijeenkomst gehouden, gewijd aan de luchtverbindingen in en naar Ned. Indië. Prof. Treub verklaarde, dat het noodzakelijk was groote spoed te betrachten bij de ontwikkeling van het luchtverkeer in Indië, om het ons toekomend aandeel in het luchtverkeer tusschen Europa en Azië niet te verspelen, door onverantwoordelijk treuzelen. Generaal Snijders kwam tot de conclusie, dat het luchtverkeer in Indie rijp is voor onverwijlde uitvoering en reusachtige vooruitzichten opent, terwijl terstond uitvoerbaar was, de vliegdienst Soerabaja-Sabang en Am sterdam-Cairo, waardoor de reisduur Amsterdam-Batavia tot 14 dagen terug te brengen was.” „In de Drentsche venen is een staking ontstaan. Het begon met het neerleggen van het werk door 300 arbeiders te Vathermond. Er wordt een loonsverhooging van 8 procent gevraagd. De staking omvat de bij de moderne en christelijke bonden aangesloten arbeiders en neemt in om vang toe. De verveners in Overijsel besloten geen loonsverhoging toe te staan. „Workum. Volgens verkregen inlichtingen zal onze plaatselijke afdee- ling der S.D.A.P. bij de op 18 Mei a.s. te houden stemming voor de ver kiezing van leden voor den gemeenteraad, zelfstandig met een candida- tenlijst uitkomen. Het volgend tweetal zal als candidaat worden aanbevo len: No. 1 P. Dijkstra. 2 J. de Vos.” „Workum. Voor de a.s. verkiezing van leden van den Gemeenteiaad alhier, werden door de R.K. Kiesvereeniging de volgende candidaten ge steld: 1 G. G. Posthumus. 2 S. R. Dijkstra. 3 A. Brandsma. 4 D. D. van der Werf. 5 S. Westendorp. 6 F. Ydema.” „Door de Vrijz. Dem. kiesvereeniging alhier, werden voor de verkiezin gen van'leden van den gemeenteraad d volgende candidaten gesteld. 1 E. de Roest (aftr.) 2 W. R. de Jong, 3 Th. Horensma. 4 A. Zeilstra. 5 J. W. de Jong. Aangezien door de kiesvereeniging voor aftredend lid de heer P. vereenigingen besloten met HBi

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1977 | | pagina 1