7 teue r.ande met eene binnenlandsche ballingschap - - is ook de heer Alvaredn, die een jaar ge- den minister van Spanje bij het Nederlandsche I iff is geweest. Ulijnheer de Redacteur I LAATSTE BER1GTEN. Oostenrijk. De vrijheer von Rothschild en zijne zonen die zkh te VVeenen hebben ge vestigt!, hebben den eed nis Uosleniijksche onderdanen en buigers der hoofdstad oigelegtl. Alen zegt dal de lannhe llolhsciidd voornemens is een groot lainiiie paleis te v> eeneu te laten •bouwen. Te Weenen heerscht thans, volgens de Neue Freie Presseeene bezuinigingswoede, maar teue verstandige wordt hierbij mei iu acht genomeu. Zoo heelt b. v. de bezuinigings kommissie besloten in i.e bioeikassen te Schön brunn de temperatuur vau lö graden op de helft te verminderen, liet gevolg hiervan was dal reeds vele der zich daanu bevindende kost bare planten gestorven zijn. Wij mogen intusschen niet verzwijgen dat dit berigt ollici- ëel wordt tegengesproken. Italië. Hel onderzoek in de zaak van ad miraal Persano wordt steeds geregeld voortge zet. Zijne verdediging rust voornamelijk op de volgende redeneringde uitrusting der viool was niet voltooid; in weêrwil hiervan werd bij gedwongen slag te leveren; derhalve is hij niet verantwoordelijk. Alen gelooft, dal de senaat den 22 dezer in geheim {comité zal worden opgeroepen, ten einde te beslissen of er al dan niet termen zijn, om de vervolging legen den admiraal verder voort le zetten. Frankrijk. Ten gevolge van den storm, die te Parijs heeft gewoed, is een paviljoen van 4 verdiepingen op het Champ de Muis, bestemd voor de tentoonstelling der voortbrengselen van Nederland, met vervaarlijk gedruisch ingesloit en is er ook een muur omgevallen. Geluskig zijn al de aldaar bezige werklieden ongedeerd gebie ven. openbaar staatsambtenaar in staat van beschul diging gesteld wordt. Zie hier de ee.s.e v.jf gevallen: lo. In 1799, William lilouat be schuldigd van heulen met de Indianen van hel Westen; vrijgesproken. 2o. in 180i, Sa muei Chase, regier plaatsvervanger bij hel hoog gereglshof, beschuldigd van zes feilen met be trekking tol de uitoefening vau zijne politieke reglsiuiiktien; vnj^espioken. 3o. In 1804, John Pickering, distnkisregier, beschuldigd van dioukeuscnap, van hel bezigen van onbehoor lijke taal en van weigering uitvoering le geven aan ue belaslingwellen; ouls.ageu. 4o. lu Iö3(l, Peck, disniklsregter, beschuldigd van onwettige, willekeurige en veruiukkende handelingen legen een advokaat; vnjgespioken. 5o. In 18ö2, 22 Mei, West Humphries, disinkisregter in den staal Tennessee, beschuldigd van zinder- gezindheid; ontslagen. Madrid 13 January. De Esperanza deelt mede, dat Garibaldi van i iprera was verdwenen; men vermoedde, dal i j naar Candia was vertrokken. -MER1KA. Aangaande Mexiko wordt berigt dat keizer ■aximiiiaan met dc grootste geestdrift in de oofdslad ontvangen was. De ontruiming van m-Luis-dePotosi door de keizerlijken wordt evestigd. Verder leest men: Officieel is aan- pkondtgd geworden dat maai schalk Bazaine last mlvangen heeft in overeenstemming met Maxi- niliaan te handelen zoo lang de Fransche troe pen zich in Mexiko bevonden." De Parijsche Moniteur berigt dat volgens ie tijdingen uit Vera Cruz van 14 December de bewegingen der Fransche troepen in de onderscheiden provinciën van Mexiko minder 'iel karakter hebben van militaire operation, dan wel van voorbereidselen tot den terugkeer naar hel vaderland. Volgens de Indépendance Beige zal met den dag, waarop hel laatste regement Fransche troepen le Vera-Cruz scheep gaat, het Mexi- kaansche keizerrijk opgehouden hebben te be slaan; en de pogingen van keizer Maximiliaan, om an zijne regering nog een schijn van leven te geven, zullen enkel hebben gediend om de t .eespalt, sedeit verscheiden maanden bestaande sschen Napoleon Ill en zijn beschermeling, óen afstammeling van het aloude huis Habsburg, nog meer te doen uilkomen. Dat hel besluit van het Noord-Ameri kaansche Unie-koivgres, om president Johnson in staal van beschuldiging te stellen, niet is eene bloole bedreiging, wordt bewezen door het feit dal de juridische kommissie uit het buis der afgevaardigden zich reeds bezig houdt met het on Je. zoek van de gronden, waarop de uilvoe- ing van hel besluit moet berusten. Zou Johnson weldra Jefferson Davis gaan gezelschap houden Art. 11. afd. 4, der L’nickonslitutie luidt als volgt: „De president, vice-president en alle burgerlijke ambtenaren kunnen ontslagen wor den, wanneer, ten gevolge eener tegen hen ingebragle beschuldiging, het bewezen is, dat zij zich hebben schuldig gemaakt aan verraad, aan verspilling van ’s lands gelden of aan an dere groote misdaden en wangedrag (misdemea nour)’’ Voor de wijze van procederen zijn bij de grondwet de volgende voorschriften gege ven: Art 1, afd 2, 5. „Alleen de kamer van vertegenwoordigers heeft de bevoegdheid ambtenaren in slaat van beschuldiging te stel len om politieke redenen.” Afd. 2, 6. „Alleen de senaat heeft het regt te oordeelen over de beschuldigingen door de kamer der vertegenwoordigers ingebragt. Wanneer hij als zoodanig handelt, leggen zijne leden den eed of de belofte af. Is de president der Vereenigde staten de aangeklaagde, dan wordt het voorzilletschap waargenomen door den opperregter. De beschul digde kan niet schuldig verklaard worden dan met de meerderheid van twee derden der tegenwoordige leden.’ 7. „De vonnissen uilgespioken ten gevolge van hel in staat van beschuldigingslellenhebben geen ander gevolg dan dal de beschuldigde ontslagen wordt un de betrekking welke hij waarneemt, en dat hij wordt verklaard onbekwaam een post, ambt ol bediening van eer, van vertrouwen of van voor deel welke ook, in de Vereenigde Stalen te bekleeden; maar de schuldige kan door de ge wone reglbanken gestraft worden." Hel is thansgde zesde maal, sedert de op- ligting der republiek, dat eea hooggeplaatst ming van ouderlingen en diakenen en tot beroeping van --- predikanten zelven wenschee uit te oefenen op dé In dit reglement verder beschreven wijze, dan wel den (Alge- mceuen) Kerkeraad bepaaldelijk magtigen om daarmede op den besiaanden voet voort te gaan. if lAGEZOXkJEK, In het laatste nummer der Sneeker Courant worden de schokken van aardbeving den 3 January jl. in de om- trekken van Spa waargenomen, in verband gebragt met de gescheurde muren der bolwerksbrug, liggende over het kanaal tot verbinding der stadsgracht met de stink sloot (verouderde stijl). Hierbij worden tevens, in het belang der wetenschap, natuurkundigen opgeroepen om zoo mogelijk oorzaak en gevolgen op te geven en aan te wijzen, ter wederlegging van het zoo scheve oordeel der minkundigeu, die meenden verband te vinden in d« MEliÜ- AtAÜE.UlE en SlÜOULXUl Ws. Door de Algemeens Synodale Commissie der Nedei- landsche Hervormde Kerk is, na vereischte kennisneming door de Regering, uitgevaardigd hel volgende Synodaal lleglemctil op de benoeming van ouderlingen en diakenen en de beroeping van predikanten. At. 1. Het regt der gemeente tot benoeming van ouderlingen en diakenen en tot beroeping van predikan ten (art. ib Algemeen Reglement) wordt behoudens de regten van derden en met luachlntmiug van de synodale reglementen voor de herberaden en op de vacaturen, door hare slemgeregtigde leden uitgeoefeud. Slemgeregtigde leden eener gemeente zijn alle mans- lidmaten, die opder haar ressort wonen, den ouderdom van 23 jaren bereikt heüben en ten minste één jaar ge leden by den Kerkeraad geloofsbelijdenis hebben afge legd of op ingediende attestatie of bewijs van lidmaat schap als ‘lidmaten der gemeente erkend zijn. Manghdmalen, die in het jaar, dat aan de stemming of vej’kieziug voorafgaat, door eenig armbestuur zijn be deeld geworden, en zij, die onder censuur of curatele slaan, zijn van deze stembevoegdheid uitgesloten. Art. 2. Binnen drie maanden na de invoering van dit reglement onderwerpt de Kerkeraad aan het oordeel der stemgeregtigden de vraag, of zy het regt tot benoe De meerderheid der behoorlijk uitgebragte stemmen beslist. Rij het slaken der stemmen blijft de bestaande wijze van benoemen en beroepen voortduren. Art. 3. Heeft de meerderheid het regt tot benoeming van ouderlingen en diakenen en tot beroeping van pre dikanten, volgens art. 2, zich voorbehouden, dan wordt dit in gemeenten van minder dan 1ÜÜ stemgeregtigden door de slemgeregtigde leden zelven uitgeoefend. In gemeenten van 100 en meer stemgeregtigden ge schiedt dit door een Kiescollegie Dit Collegie bestaat uit de gezamenlijke ledenvanden (Algemeenen) Kerkeraad en uit twee maal zoo vele gemagligden, tc benoemen door en uit de stemgeregtigden. Deze worden benoemd voor den tijd van vier jaren. Jaarlijks treedt een vierde gedeelte af, volgens een rooster, voor de eerste maal door het lot vastgesteld. De aftredenden zijn terstond herkiesbaar. Voor de vergaderingen, tot de benoeming van ouder lingen en diakenen en tot de beroeping van predikanten belegd, gelden de voorschriften van artt. 8 en 9 van het Algemeen Reglement. Art. 4. Binnen zes maanden, nadat de meerderheid het regt tot benoeming van ouderlingen en diakenen en tot beroeping van predikanten, volgens art. 2, zich heeft voorbehouden, wordt de uitvoering van art. 3 door den Kerkeraad bij plaatselijk reglement geregeld. De Kerke raad zendt dat reglement ter beoordeelmg aan het Clas sicaal bestuur. W anneer het Classicaal bestuur oordeelt, dat het plaatselijk reglement met in strijd is met dit reglement noch met andere algemeene of bijzondere regle menten, zoo onderwerpt dat Bestuur het aan de goedkeu ring van het Provinciaal kerkbestuur. Aanstonds na de goedkeuring treedt het in werking Indien in de kosten van het werk der verkiezing niet op eene andere wijze kan worden voorzien, verbindt de Kerkeraad de uitoefening van het stemregt aan eene contributie, die evenwel de som van één gulden ’sjaars niet mag te boven gaan. Art. 5. De ouderlingen en diakenen, die bij het in werking treden der nieuwe wijze van verkiezing in dienst zijn, blijven hunne betrekking vervullen tot dat hun diensttijd verstreken is. Art. 6. De in art. 2 bedoelde beslissing van de meer derheid der stemgeregtigden blijft van kracht gedurende vier jaren. Na verloop van dezen termijn, en vervolgens telkens na verloop van tien jaren, roept de Kerkeraad. van nieuws de stemgeregtigden op om tc beslissen over de vraag, of zij het regt tot verkiezing der kerkeraads- leden zelven wenschen u.t te oefenen op dein dit regle ment beschreven wijze, dan wel den Kerkenraad daartoe bepaaldelijk magtigen. De bepalingen in art. 2 worden daarbij steeds in acht genomen. Art. 7. Met de invoering van dit reglement zijn art. 6 van het synodaal reglement voor do kerkeraden en art. 48 van het reglement op da vacaturen vervallen. Aldus voor goed vastgesteld door de Algemeene Sy node der Nederlandsche Hervormde Kerk in hare zitting’ van 25 July 1866, en na kennisgeving aan de regering’ volgens art. 1 der wet van 10 September 1853 (Staats- blad no. 102), uitgevaardigd door de Algemeene Syno dale Commissie den 14den December daaraanvolgend® om in werking te treden den Isten Maart 1867. Be Algemeene Synodale Commissie voornsemd (ie. g. R. J. Koning President. S, F. van Hasselt Secretaris, Voor eensluitend afschrift, Be Secretaris der Algemeene Synode S. F. van Hasselt. Beroepente Slijk-Ewijk en Oosterhout, N. Osti van Haltem; te Zwammerdain, W. Mijsberg van Benthuizen? ie Upperdoes, J. Polpmers cand. in Drenthe,- te’s Heer HendriKskinderen, A. S. Joustra van Wezepe,- le Lol- ium, J. van der Meulen van Losdorp. Bedankt voor de beroeping naar Heemse door J. C» K. Nonhebel van Oude en Nieuwe-Wetering. Aangenomende beroeping naar Koudum, door L. Tiuholt van Haarlemmermeer; naar Kattend jke door den candidaat J. L. Tatum Zubli,

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1867 | | pagina 3