N JAARGANG NIEUWS- EN ADVERTENTIE-BLAD VOOR DE STAD EN DET ARRONDISSEMENT SNEER. Woensdag 30 Januarij. BINNENLAND. 1 El o. van den 26 Januarij 1867. De Burgemeester voornoemd WOUDA. Deze COURANT verschijnt WOENSDAGS en ZATURDAGS. Abonnementsprijs voor 3 maanden is binnen deze Stad f 1.65 buiten de Stad franco f 1.90 KENNISGEVING. De BURGEMEESTER tan de Gemeente SNEEKnoodigt ter voldoening aan art. 7 der wet tot regeling van liet Kiesregt enz. van den 4 July I860 (Staatsblad n°. 37) de inwo ners dezer gemeente uitom zoo lij elders in de direkte belasting zijn aangeslagen, daarvan voor den 15 February e k. te doen blijken. En zal deze worden afgekondigd en geplaatst in de Sneeker Courant Sneek men te kennen, er den nieuwen cursus in September plegtig te openen, wanneer het la boratorium in al zijne onderdeden naar liet vastgesteld plan zou zijn ingerigt. Van eene zeer bevoegde zijde wordt aart de Midd Ct hel volgende gemeld „De keuze van een ingenieur voor hel inter nationaal onderzoek van de Schelde-kweslie door het Engelsche gouvernement gedaan, wordt niet gelukkig geacht. De benoemde is vroeger nerkzaatn geweest aan de verbetering der Donau-mondingen en heeft daar te doen gehad, met eene rivier, geheel buiten den invloed van ebbe en vloed, daar die in de Zwarte Zee niet gevonden worden. De Schelde daarentegen wordt, tot Antwerpen althans, geheel door ebbe en vloed beheerscht, en diepten en ondiepten, door die periodieke stroomingen geregeld. De bevaarbaarheid en het behoud van beide rivie ren hangt dus van geheel verschillende wetten af, en het is welligt te vreezen, dat dit verschil niet genoeg zal worden in het oog gehouden hetgeen tot onjuiste gevolgtrekkingen kan aan leiding geven Te bejammeren is het, dat het onderzoek van Engelsche zijde is niet opgedra gen aan een der ingenieurs, die gearbeid heb ben aan de verbetering der Clyde in Schotland, daar de groote overeenkomst van dat water met de Schelde allezins geschikt is om hem die dezen had leeren kennen tot een bevoegd beoordeelaar te maken van den laatsten.” De ótaatsCourant deelt de volgende op gaven mede betreffende den veelyphus, over de week van den 13 tol 19 Januarij: a. In de provincie Zuidhollandaangetast 2018, sedert het begin der ziekte 83144, ge- slurven 37460, afgemaakt 14767, hersteld 2901, nog ziek 1896; b. in de prov. Utrecht aangetast 1301, sedert het begin der ziekt» gestorven 27 419, afgemaakt 3479, hersteld 14004, nog ziek 1284; c. in de provincie Noord Holland aangelast 480 sedert hel begin der ziekte aangetast 6750, gesloiven 881 af», gemaakt 5071, hersteld 798, d in de provincie Gelderland aangetast 87 sedert het begin der ziekte 468, gestorven 36, afgemaakt 1835. SNEEK, 29 Januarij. De zoo zeer gevreesde runderpest heeft zich op nieuw in deze provincie geopenbaard, en wel bij Jan Gasset Hiemslra, landbouwer ie Foudgum, in de gemeente Westdongeradeel. Nadat bij dien veehouder een rund was ge storven, dal door den geraadpleegden deskundige werd verklaard van aan longziekte te hebben geleden, en een ander rund terzelfder oorzake was afgemaakt, stierf een derde rund. Dit gaf den burgemeester aanleiding van den heer com missaris des konings te verzoeken, dat een on derzoek aan den provincialen veearts werd op gedragen. Dal onderzoek vond plaats op den ADVERTENTIEN vau 1 tot 4 regels, g»wo»« letter 40 Centsvoor eiken regel daarenboven 10 Cen»6 behalve 35 Cents Zegelregt voor iedere plaatsing, KENNISGEVING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de Gemeente SNEEK maken hiermede bekend, dat vonrloopig is vastgesteld, het Kohier van den Uoofdelijken Omslag dezer gemeente, over het dienstjaar 1867, en dat het van af den 21 dezer maand, gedurende 14 dagen ter Secreta. rie der gemeente voor een ieder ter inzage zal woi den nedergelegd En zal hiervan afkondiging geschieden waar het behoort en geplaatst in de Sneekèr Cou rant. Sneek den 19 Januarij 1867. Burgemeester en Wethouders voornoemd, WOUDA. De Secretaris HAGA. aan: burg, G. H. van H. Lumkeman, geboren te Helder; G. Moeys, geboren te Hees, gemeente Nijmegen; 1’. C. Plugge, geboren te Middelburg; K. van Ringh, geburen te Sneek; W. J. Huberlus van Veerssen, geburen te Nijmegen en J. de Wit, geburen te Kakhuizen. Onder de belangrijke instellingen, waarin de Ulrechtsche huugcschuol zich mag verheu gen, beheert hel nieuw gebuuwde physiolo- gisch laburalonum. Uiterlijk bevallig van aan zien, geeft het, bij hel intreden, ouk een zeer upwekkenden indruk en treft deur de doelmatige verdeeling en inrigling der zalen. Du nieuwe instelling werd onlangs betrokken, de gelegen heid tot praktische oefening is er voor de studenten opengesteld, en de in hel oude labo ratorium begonnen lessen werden hier weder opgeval en voortgezet. Op de eerste zamen- komst gaf de hoogieeiaar Doudeis zljuvoorue- eens werd geklaagd Het traktement van een referendaris is bij dat besluit bepaald op ƒ2660 als minimum en f 3500 als maximum. Bij Z. M. besluit is benoemd lot regter in de arrondissements regtbank te Gorinchem den heer mr. D. J. Mom Visch, thans regter plaatsvervanger in de arrondissements regtbank en advokaal te Haarlem, en zijn benoemd; tot kanlonregter te Ginneken en Bavel de heer mr. A. 11 de Bruyn, thans griffier bij het kan- longeregt aldaar; lot griffier bij het kanlonge- regl te GinneAen en Bavel, jhr. mr. G. Six, advocaat te Breda. Donderdag jl. is aan hel ministerie van binnenlandsche zaken te s Gravenhage aanbe- sleed het bouwen van wachterswoningen, hel maken van perrons en het uitvoeren van eenige andere werken voor het ged eelte van Leeuwarden lol Groningen van den spoorweg van Harlingen naar de Hannoversche grenzen. Daarvoor waren 8 inschrijvingsbillellen ingekomen. De minste inschrijvers waren de heèren G. E. Peterson te Berhkuin en P A. van Bloemen te Marssum, voor de som van f 49,800. De Maatseourant bevat het verslag, ge daan aan Zijne Excellentie den Minister van Binnenlandsche Zaken door de commissie te Leiden, in 1866 belast met het afiiemen der examens als hulpapotheker. Aanvankelijk had den 28 candidate!! verzocht om lol het examen te worden toegelalen; een van hen heeft dat verzoek vóór den bepaalden lijd ingetrokken, terwijl het zelfde geschiedde door vier, gedu rende de dagen, waarop het onderzoek werd ingesleld. Drie en twintig candidalen hebben zich dus aan het examen onderworpen, welke acht zijn toegelalen en jijflieu afge wezen. De aele van bevoegdheid werd uiigereikt L. J. van der Harst, geboren te Middel Hooi wei ff, geboren te Hoorn; P. G. I. M. heeft, bij besluit van 23 Januarij jongstleden no. 51, geagreèerd de opklimming van den Is'.en kapittel-ridder C. W. baron van Dedem tot jongslee kommandeur der Duitsche orde, Balye van Utrecht, en van den ridder- expektant A. U. G. graaf von Munster-Lange lage lot 2deu kapittel-ridder en te gelijkertijd lot Isten kapittel-ridder van gemelde orde, en tevens vergund de opklimming der komman deuren, welke ten gevolge van het overlijden van A. T. ’A. graaf von Kielmansegge kan geschieden. Naar men verneemt heeft Z. M. dezer dagen een besluit genomen, waarbij geregeld wordt de bezoldiging van de referendarissen en van de hoofdkommiezen, en verdere ambtena ren der onderscheidene departementen van algemeen bestuur. B.j dat besluit wordt nu een maximum en een minimum voor die trak tementen vastgesteld, zoodal er evenredigheid tusschen de traktementen der ambtenaren van de departementen zal beslaan, en de regeling dier tiaklemenlen niet eigendunkelijk of willekeuiig aal kunnen geschieden, waarover vroeger wel i I COURANT. -;'V' ’I

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1867 | | pagina 1