aandeelhouders verklaard Gisteren is hier ontvangen het antwoord Engelsche Pruisische, eene de Mid- uier drukpersor op een hiel rond Nadat toen talen staatsuitgaven die der mid- zoodat een overschot op de dienst verwacht wordt van ruim 726,0(0 ham s De opbrengst der voor 1868 geraamd op 39 milli d r registratie op 16 miilioen; die pohtieke verwikkelingen door de Luxemburgse west-e m het leien geroepen, want zij S at de zoogenaamde „narüj van handelen’ V11| gelegenheid partij trekken z.d orn haar do I St |Urtftke,‘ Het Sehijflt alzoü di,t de Heilige Stoel afkeurt den berekenden ijver, waarmede de katholieke bladen in Frankrijk de hartslo ten ophitsen en tot den oorlog drijven en men veronderstelt dat de plotselinge teranderim de aanmerkelijk verzachte tail t” panen, een gevolg js van een uit' Rome vangen bevel. Weenen, 12 April. Gisteren is hier ontvangen een dépêche van in ge- d -bondgenoot 1 ruisen ter zijde zal staan. Waarschijnlijk zal iet antwoord hierop ontkennend zijn. BELGIE. De Belgische begrooting van voor 1868 beloopt 168,682,683 delen 169,403,280 fr. PRUISEN. Berlijn, 12 April. Men verneemt, dat de exkoningin Maria van Hanover emdehjk besloten heeft om Hanover I e".e" zic,‘ naar de Villa Hietzing bij Weenen, bij harm gemaal te begeven. J i n Nurd üeiJtsche Zeitung wederspreekt no!abvar,° pder Borsenzeilu"l!- aangaande eene p rPl .U1*en aü" de buiten‘andsche hoven, betreffende Luxemburg. De Zeitung zegt, dal er voor 1 ruisen geene aanleiding bestond tot eene nota, dewijl het in geene onderhandelingen over Luxemburg was getreden. De Pruisische regering heelt alleen aan haren gezant instruc gTKlen, met dekking tot den stand der zaak, en hem tevens gelast bij de mogend heden, die het traktaat van 1839 hebben ge sloten, inlichting te vragen omtrent hare ziens wijze te(1 opzigte van dat traktaat. Overigens heeft Pruisen in deze aangelegenheid niets ge uaan. spoorwegen nu dt i .>en francs die _.J der inko mende legitn op 15 imuioeu (uehal.e runu 2 milhoen, welke ten bate der gemeente-fondsen komen) die van den bier-accijns op 9 midi- oen die van den accijns op hel binnenlandsch gedistilleerd op nagenoeg 8 midioen die van den zout-accijns op ruim 1 >/a miilioendie der zegelbelasung op ruim 4 mill die der poslenj op nagenoeg 4 mill. Onder de ru briek „velschillende ontvangsten’ is, zoo als leeds gemeld is geworden, de post van 660 096 francs voor de speelbank te Spa weggevallen. De Belgische Handelmaatschappijdie te Antwerpen gevestigd was, is door de algemeene vergadering van aandeelhouders verklaard te zijn ontbonden. Van den J^den. - De Noord Duitsche rijksdag heeft heden bij de tweede lezing van de bondsconstilutie de artikelen 1—-50 aangenomen, de nieuwe amendementen verworpen en de presentiegelden voor de afgevaardigden m t 178 tegen 90 slem men afgestemd, na herhaalden aandrang van graat von Bismarck die mei bet nemen van zijn ontslag dreigde, indien de oppositie hem ver hinderde om het aangevangen werk te volein digen. I ~7 kreuzzeitung deelt een telegram mede uit Luxemburg waarin gezegd wordt dal talrijke I adressen aan den konmg der Nederlanden voor hel behoud der zelfstandigheid van het groot hertogdom circuleren en dal duizenden deze reeds hebben onderteekend. OOSTENRIJK. Een Weener chemicus, Leinelbrock, heeft een middel gevonden, om in kleine glasbollet jes electrische vonken op te hoopen, sterk ge noeg om een mensch te dooden. Dit nieuwe vermelmgsmiddel ontploft bij de ligtsie drukking en is met een stalen hulsel omgeven, om in het vleesch te kunnen dringen. Proeven, daar mede genomen op runderen en paarden, heb ben geheel aan de verwachting beantwoord; de beesten vielen dood, alsof zij v m den bliksem I waren getroffen; van allen die slechts, hoe ge ring ook, getroffen waren, bleef niet één in t ‘even. De bolletjes zijn niet grooter dan hagel uo. 4, waarvan op een geweeih.ding zes stuks gaan, zoodat met een achlerlaadgeweer 75 stuks doodende voorwerpen in de minuut kun nen worden afgezonden. Bij zulk een volmaakt oorlogsmaterieei zal de oorlog weldra on- mogelijk zijn.’’ de archeologen gewis in genin eene onlangs keuken is i ketel gevonden ketel r rich daarin bevindende welk daarin kookte stad, ruim achttien werd. De Italiaansche kamer der afgevaardigden heeft met 228 tegen 25 stemmen het°met Oostenrijk gesloten vredeslr ktaal goedgekeurd Rome was dezer dagen hel tooneel eener ■ernstige opschudding, veroorzaakt door hel aan - plakken bij nacht van eene proklamatie, waarbij g,aa^ ®lsmarck> waarin hij verlangt dat, het volk tot oproer aangezet en de bijstand van n’J..:.-"”. °°r!??Ö0Sle,,riJk als bom Garibaldi aan opstandelingen beloofd wordt. Deze oproeping had intusschen geene manifesta tie ten gevolge doch de regering achtte het imodig troepen naar de grenzen te zenden. Ofschoon zij voor het oogeubhk gerustgesteld ’chijnt, is zij niet zonder bekommering over de ïigen, en niet het minst aan de redenaars zelven een groot genoegen vei schaft had. Kerkelijke Courant. Volgens de floientijnsctie halia wordt een Pruisisch eskader in ue Middellamfsche zee verwacht. Bevestigt zich deze tijding, dan zul len, zegt het blad, gelijktijdig eene eene Fransche, eene Russische, eene eene Oostenrijksche, eene Amerikaansche, Turksche en eene Spaansche vloot in dellandsche zee aanwezig zijn. Volgens den napolitaanschen korrespon- dent van het Journal des Debate, is in den omlrek van Pescara, in de Abruzzen, eene rijke petroleum-bron ontdekt, weike veel meer be looft te zullen opbrengen dan gemiddeld door de Ameiikaansche bronnen wordt oo-elcverH Dezelfde korrespoadent maakt nog van eene andere ontdekking gewag, die, naar hij meent vervoering zal bren- te Pompeji opgedolven namelijk een met water gevulde en daar het deksel van dien zeer stevig sloot meent men dat het ..-.J water hetzelfde is. het- op het oogenblik dat de eeuwen geleden, bedolven Brussel, 11 April. te Parijs aangeko- incog uil o -.„J van bezoek van den -en vriend- schappehjkste wijze bejegende. Kort daarna bragc Leopold aan Napoleon een tegenbezoek. Deze wederzijdsche blijken van toegenegenheid bleven met onopgemerkt bij de geruchten, dm ver-preid zijn en worden betreffende de kwaad willigheid van Frankrijk ten aanzien va., Belgie. GRIEKENLAND. Te Napoli op het schiereiland Morea woont een koraalvisscher en dmker, Nicolaas genaamd die by voorkeur in het water schijnt le leven. Hij IS de zwemmende bode tusscheu het vaste land en de omliggende eilanden, of ook wel met de schepen, die door het onstuimige weêr de haven niet kunnen naderen. Hn zwem! zoo snel als een vi». i> i)e br(even (J(e h ov3f_ brengt, draagt hij in een lederen zak Lm d»n hals, om ze voor nat worden te bewaren. sonen werden voordraglen gehouden en het was voor de aanwezigen zeer belangwekkend het verschil op te merken van de gebaren en den verschillenden toonaard welke aan de op genoemde talen eigen is. Na de voordragl m het latijn trad een slank jongeling mei een ruig gelaat uit Mesopotamia op die in hel Chal- deeuwsch over Abiahams offer sprak. De eentoonige lang gerekte klanken van deze taal, gingen van even langzame en ernstige gebaren vergezeld, bel nieuw Cbaldeeuwsch klonk daar enlegen veel levendiger en zuiver. Een driestemmig gezang in hel Chaldeeuwsch klonk zeer eentoonig, en men hoorde onopnou- delijk hierin bet wooid „sigdench” herhalen Een jong Syriër trad daarna op, en vervolgens een oud Armeniër. Toen kwam een Arabier aan de beurt. Vlug en wild sprong deze op de katheder, maakte «jet handen en loeten allerlei gebaren, en droeg zijne rede nu op een krachligen en ernsligen dan weder op een vveeken en smeekenden loon voor. Nadat no« toen een Persier, een deftige Turk, drie Kop ten uit Theben, in Egypte, en een Moor ge sproken hadden, kwam de heer Guglieimo van hel eiland Sl Alaiie in Senegambiéaan de beurt Zijn gelaatskleur was blinkend zwart, hij had gekroesd haar, was zeer opgewekt, en droeg een grooten ouderwelscheu bril Byna ieder woord dal door hem gesproken werd, was van zeer heftige gebaren vergezeld, en hij maakte allerlei bewegingen en zwenkingen met het ligchaam. Vooral op eenige verwilderde woor den drukte hij; b. v. rum bum bum bell rueruen rabia mamoro; vvaaidoor de lachlust der aanwezigen zeer opgewekt werd Dit scheen hem zeer veel genoegen te doen, want hij wreef zich de handen, draaide op een hiel rond en maakte duizend buigingen Nadat toen de I voordragten in de Europeesche talen gevolgd waren, eindigde dit feest, dat aan alle aanw°e De koning der Belgen is men, en ofschoon hij in het strikste i reist, betond hij zich pas in de hoofdstad Frankrijk of hij ontving het keizer, die hem op de minzaamste -- - J 0(11' bf>« van verdediging van stellingen. ten Bruggencate stellingen. Den 13 April is aan c vorderd tot doctor in de M’v uoo Lanschot, geboren te ’s Hertogenbosch Voor behoud van den bestaanden voet: Classis Heerenveen: Langezwaag (117 steingeregh>. den) met 50 tegen 19 stemmen; Ondesdioot (pf. m 900 stemgeregt.gdenj met 13 tegen 3 stemmen Doste" zee, met 48 tegen 27 stemmen. Voor verandering Classis SneekMolkweruin, met eenparigheid der 29 uttgebragte stemmen. Ciassis Eraueker: Bolsward (325 stem-ere^tionl,.,,1 met 208 tegen 24 stemmen. o^tigden) Classis Heerenveen: Wijnjeterp c. a. met groote meer derheid; Ureterp <112 stemgeregtigdenj met 16 teX 4 stemmen. u - w.iv uatintj ziekelijke ontwikkeling der organen uro genitalia enden normalen descensus testiculorum” en tot doctor in de regten de heer VV. M. Jolles, van Amsterdam, na Ópen’ bare verdediging van een akademisch proefschrift óver Den 10 dezer is aan de lioogeschool te Groningen gepromoveerd tot doctor in de be.de regten de heer VV. van Almelo, na liet verdedigen van de hooge school te Leiden 5 regten de heer H. P. M na KSiilii- ACADEMIE en SCïIOOENIElf WS. te Harderwijk N. Warmolts van Ee hód W “c’lï'b' lde“ UUe VauUusterwulde.tcMÓas. K N 'k Cal.enbacli van Gaastmeer; te Muiden, J. C K. Nouhebel van Uude eu Aieuwe-Wetering. Befank‘ T00r de beroeping naar Aalzum door H D R^,nÓ JSeU Nleu*e'rü“ge;’oor Uostburg, door' iJ. Kynders van Vleuten.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1867 | | pagina 3