JAARGANG 1867. NIEUWS- EX ADVERTENTIE-BIAD VOOR DE STAD EN BET ARRONDISSEMENT SNEÊL PAABD1HMBBKT. Paardenmarkt IW 38. ZATURDAG 11 MEI. BINNENLAND. 99 r XXste schrijving tneenle zijn oorlog gewikkeld te worden. De gevolmag tigde van België zegt dat, aangezien België 1 BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de Gemeente SNEEK maken hier mede bekenddat de VOORJAARS- dit jaar invalt op WOENSDAG den 29 MEI e. k. Burgemetsttr tn Wethouder» tan de gemeente SneekWOUDA. De Secretaris, HAGA. I vallen in dr> straf bij hel aangehaald art. 9 bepaald. En oplat niemand hiervan eenige onkunde zal kunnen voorwenden, zal deze worden af gekondigd zoo als gebruikelijk is en geplaatst in de Sneekcr Courant. Sneek den 1 Mei 1867. Burgemeester en Wethouders voornoemd WOUDA. De Secretaris HAGA. i Naar men verneemt, heelt de Nederlandsche Bank besloten, het getal harer agentschappen te vermeerderen door het vestigen van zooda nige inrigting te *s Gravenhage, en aan onder scheidene hare correspondentschappen een uitge breider werkkring te openen. Dit laatste moet reeds in toepassing zijn gebragt te Breda, Nij megen, Zierikzee, Amersfoort en Winschoten. Den 6 dezer is te 's Gravenhage uit Luxemburg aangekomen eene deputatie bestaande uit de burgemeester en twee wethouders dier stad. Na aan het hólel Paulez te zijn afge stapt, begaven zij zich naar Z. K. H. prins Hendrik, alwaar zij een langdurig onderhoud hebben gehad. Des andere morgens vroegtijdig is deze deputatie weder van hier naar Londen vertrokken, ten einde, naar men wil weten, bij de aldaar te houden konferentie, een adres aan te bieden, houdende verzoek, om het groot hertogdom onzijdig te verklaren door zijne aanhechting bij Belgie. De Amslerdamsche Courant geeft het vol<» gend beknopt verslag van hetgeen in de eerste zitting der Londensche konferentie betreffende Luxemburg is voorgevallen „De zitting wordt geopend Dingsdag 7 Mei ’s namiddags ten 3 ure Het presidium wordt waargenomen door lord Stanley. Aanwezig zijn Dat de zoodanigen, welke schoon bevorens in andere Gemeenten ingeschreven, sedert de in- van het vorige jaar binnen deze Ge- i komen wonen, zich insgelijks op dien dag" zuilen moeten laten inschrijven in dat register, loopende over een der jaien 1833 lot en met 1841 waartoe zij volgens hunnen ouder dom behooren. Dat een ieder zonder onderscheidof zij vermeenen al of niet tot de vrijgestelden of uitgeslotenen te behooren tot deze inschrijving verpligt is. Dat voor ingezetenen worden gehouden alle Nederlanders, alhier hun gewoon verblijf hou dende, alsmede alle vreemdelingen binnen deze Gemeente woonachtig, welke hun voornemen, om zich binnen dit Rijk te vestigen zullen heb ben aan den dag gelegd, hetzij door eene uit drukkelijke verklaring, hetzij door het werkelijk overbrengen van den zetel van hun vermogen en de hoofdmiddelen van hun bestaan. Dat zij, die in meer dan ééne Gemeente hun gewoon verblijf houden of den zetel van hun vermogen hebben gevestigd tot de inschrij ving verpligt zijn binnen die Gemeente, alwaar eené dienstdoende schutterij aanwezig is Dat de registers ter inschrijving op den 15 Mei eerstkomende geopend en op 1 Junij daaraanvolgende gesloten worden, en dat allen, die bevonden worden zich alsdan niet te hebben doen inschrijven, volgens art, 9 der wet op de Schutterijen, door het Stedelijk Bestuur, ambts halve zullen worden ingeschreven en door den Schuttersraad lot eene geldboete worden ver wezen; terwijl zij bovendien zonder loting bij de schutterij zullen worden ingelijfd indien het zal geblijken, dat er, tijdens de verzuimde inschrij ving, geene redenen tot uitsluiting of vrijstel ling ten hunnen aanzien bestonden. Dat eindelijk een ieder, welke binnen deze Gemeente niet geboren is, wordt aangemaand om zich tijdig van eene geboorte-acte te voor zien en zich alzoo van zijnen juisten ouderdom ie verzekeren ten einde de inschrijving naar Behooren geschiede, en hij alzoo niet kome te „Lord Stanly houdt een korte toespraak verklaart de konferentie voor gekonstitueerd en uit den wensch dal de werkzaamheden dezer vergadering in den korist mogelijken tijd mogen leiden tot verzekering van het behoud des vredes. „De heer d’Azeglio, gevolmagtigde van Italië, houdt ook een korte toespraak waarin hij ver klaart zich gelukkig te achten dat Italië, tot aanvang zijner verrigtingen als groote mogend heid, kan deelnemen aan een werk van bevre diging. „Het ontwerp der betreffende Luxemburg te nemen besluiten wordt aan de orde gesteld. „I. De Pruisische troepen ontruimen de vesting Luxemburg binnen drie maanden na de ratifi- katie der overeenkomstdie het gevolg der konferentie zal zijn. II. De vesting Luxemburg wordt ontmanteld onder loezigt van een kom missie, bestaande uit Engelsche, Oosleiinjkschtt en Russische officieren. III. De stad heeft een. bezetting.wier sterkte niet grooter mag zijn dan noodig is om in de behoeften der politie te voorzien. IV. de groothertog kan over het groothertogdom niet beschikken zonder toestem ming der vijf groote mogendheden.’’ „De voorzitter zegt, dat het vierde punt (yerbindtenis van den koning.groothertog, zonder toestemming van de vgf groote mogendheden niet over het groothertogdom te beschikken^, beschouwd is geworden als niet zeer strookende met da waardigheid van dezen soeverein, en hij stelt voor hel van het programma te doen vervallen.. Dit voorstel wordt aangenomen met alge- meene stemmen. Tot de ontruiming der vesting door de zonder eenige aan- BEKENDMAKING BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Sneek, roepen bij deze op, alle manspersonen binnen deze gemeente woonachtig, welke op den 1 Januarij 1867 hun 25ste jaar zullen zijn iugelreden, en mitsdien allen die geboren zijn in den jare 1842. ten einde zich voor de Schut terlijke dienst te doen inschrijven zullende daartoe door en namens Heeren Burgemeester en Wethouders op de Secretarie der ge meente worden gevaceerd: MAANDAG DEN 20 MEI 1867; 10-11 H-12 Fruisische troepen wordt merkiog besloten. „Wat de ontmanteling der vesting en het verbod rakende de sterkte van hel garnizoen betreft, verzoekt de heer de Tornaco, gevol magtigde van Luxemburg, de aanhouding van deze punten, opdat hij den koning groothertog daar over kunne raadplegen. „Graaf Bernstorff, gevolmagtigde van Prui sen, wenscht dat de onzijdigheid van Luxem burg door de mogendheden gewaarborgd worde. Deze wensch wordt ondersteund door den gevolmagtigde van Frankrijk. Lord Stanley oppert bezwaren. Engeland betoogt hij heeft de onzijdigheid van België gewaarborgd omdat België zich verdedigen kan, en die onzijdigheid zal altijd gehandhaafd worden maar het kan zich niet ver binden een stukje grond te waar, borgen, dat niet bij magte is zich te bescher- men. Hij (Lord Stanley) wil Engeland niet de vertegenwoordigers der groote mogendheden blootstellen aanhet gevaar in een Europescben en der andere bij de zaak belanghebbende regeringen. -I COURANT SNEEKER van Deze COURANT verschijnt WOENSDAGS en ZATURDAGS. Abonnementsprijs voor 3 maanden is binnen deze Stad ƒ1.65, buiten de Stad franco ƒ1.90 des morg. 9» M midd. om 12 i 1 i ADVERTENT1EN van 1 tot 4 regels, gewone letter 40 Centsvoor eiken regel daarenboven 10 Cent* behalve 35 Cents Zegelregt voor iedere plaatsing, Wijk 1, 2 en 3, 4, 5 en 6, 7, 8 en 9, 10. van 55 9 10 uur voor die t» i» 'M

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1867 | | pagina 1