JAARGANG 18(57. N1EWS- EN ADVERTENTIE-BIAD VOOR DE STAD EN BET ARRONDISSEMENT SNEER. 22ste b n n iu a n o. z No.' F WOENSDAG 22 MEI. I 1 f. vroeger eerst tot - Het Staatsblad no. 49 behelst het besluit des konings nopens de regeling en zamenstel- ling der vrijwillige scherpschutters vereemgingen Men schrijft uit de residentie dd. 17 Mei aan de Arnh Ct. „Naar wij vernomen hebben, is door den heer Fabius, kommandant van de zeemaot in Nederlandsch Indië, verzocht om naar het vaders land te mogen terugkeeren, en zal dit verzoek worden toegestaan, terwijl hij in dit volgende jaaï zal vervangen worden door den heer Au dreae, thans nog kapitein ter zee, |en afgevaardigde voor Leeuwarden, die dan den vereischten diensttijd zal hebben om schout bij nacht te worden bevorderd --Naar men verneemt zal Zr. Ms fregat met stooravermogen Adolf hertog van Nassau nog een jaar in dienst blijven, na vooraf eenige herstellingen te hebben ondergaan; verder zou men een eskader formeren bestaande behalve uil genoemden bodem, uit de stoomschepen Curasao, Metalen Kruis en Zoutman, benevens uit de op de ree van Texel liggende flolille vaartuigen Schouwen en Kijkduin en het uit Engeland verwacht wordende ramlorenschip; hel is echter nog onzeker of men een reis zal doen naar de Middellandsche Zee, dan wel naar de Oostzee. Na afloop van den voorgenomen kruislogt zouden de genoemde flolillevaarluigen naar hunne oorspronkelijke bestemming, West Indië, stevenen. Men verneemt, d t het voorstel der ad viserende leden van de commissie tot reorga nisatic der Koninklijke militaire akademie door den Minister van Oorlog is aangenomen, en er dus een driejarige cuicus zal zijn met toe.atmg op tateren leeftijd en verzwaard admissieëxamen. Arnh. Cl De jaarlijksche vergadering der leden van het Nederlandsch onderwijzers genootschap waarbij tevens het 25jarig bestaan dier vereeni ging zal worden herdacht, zal in Juhj e k te Amsterdam worden gehouden. Naar men ver neemt, hebben de stoomboot maatschappijen te Harlingen besloten, bij die gelegenheid retour biilellen af te geven voor verminderde prijzen, aan de ouderwijzers uil de noordelijke provinciën die de feestviering willen bijwonen Naar men van geloofwaardige zijde aan het Handelsblad berigt, heelt de heer van der Linden zijn ontslag genomen als lid der Kamer, ten gevolge zijner benoeming lot rijks-commis- saris bij de Kanaalmaatschappij. Hij stelt zich echter weder verkiesbaar. De koloniale scholen te Viedder, die in de laatste jaren tol zoo veel onaangenaamheden in die gemeente aanleiding gaven, zijn thans njksscholen geworden. De vermoedelijke dader van den moord aanslag op den notaris L. A. Ghijm te Hengelo ia een klompenmaker te Keijeuberg, onder Hengelo. Hij is den 16 dezer, ia tegenwoor digheid van het geregt gekonfronleerd met den notaris, wiens toestand gelukkig thans builen gevaar is, en de dienstmeid, die nog niet kan spreken, doch die, naar men zegt, op eene lei heelt geschreven dat hij de dader was. Ook haar meester heeft den gearresteerde als zoo danig herkend. Deze laatste blijft alles ont kennen, en zegt met een dom gezigt, dat hij niet begrijpen kan wal men eigenlijk van hem i seinen verkregen. il. Do gemeente Vcorburg zak worden ver- licht mei gas uit petroleum. Het is de eerste gemeente in ons land, die zulk gas voor openbare verlichting bezigt. De vlam van dit gas moet die van het steenkolengas in helderheid overtreffen. Blijkens eene mededeJing van het Neder landsch konsnlaat (e St. Petersburg van 9 dezer, is het Russisch quaranlaine-reglement van No vember 1864 thans verscherpt geworden. Dien ten gevolge zullen alle schepen, in Russische havens aankomende uit plaatsen aan gene zijde van den Sond gelegeneen gezondheidspas moeten vertoonen, vervallende bij gebreke van dien in eene boete van 25 roebels wanneer zij uit eene gezonde haven komen. Ten einde eenheid te brengen in de verschillende seinstelsels, die tot dusverre bij de onderscheidene zeevarende natiën in gebruik waren, hebben de Engelsche en Fransche rege ringen, in overeenstemming met elkander, een Internationaal Seinboek doen ontwerpen, dat weldra alleen, met uitsluiting van alle andero stelsels, voor het doen van seinen op zee zal worden gevolgd. Die regeringen hebben de nood ge stappen gedaan, om het seinboek door a le zeevarende natiën bij hunne oorlogschepen te doen invoeren en, zoover zulks mogelijk is, de aanneming daarvan bij de koopvaardijvloot te bevorderen. De Nederlandsche regering is tot dien maatregel toegetreden en heeft den heer H. Nijgh te Rotterdam, de uitgave van het Seinboek in onze taal opgedragen, onder toezigt eeuer daartoe benoemde kommissie, zoodat daar door ook de Nederlandsche reedery jde voor- deelen kan gemeten, die onmiskenbaar aan een éérng seinslelsel verbonden zijn. De Amerikaansche, Russische en Italiaansche regeringen zijn ook reeds bij dit seinslelsel toe getreden. Het Seinslelsel voor alle natiën vormt eene algemeens taal, die verstaanbaar is voor ieder een, die zich in het bezit van het boek gesteld heeft. Die taal kan niet alleen door seinen worden geuit, maar laat zich ook door schrif. lelijke teeketien kenbaar maken, waardoor het voor de meest verschillende volken mogelijk geworden is hunne gedachten in verstaanbare ieekenen aan elkander mede te deelen; een voordeel dal, bij het zich uitbreidend telegraaf* net over alle landen der aarde, van onbereken« baar nut worden kan. Het stelsel van seinen is zeer eenvoudig. Door middel van 19 vlaggen of wimpels kun i nen 78,000 verschillende seinen worden gedaan, een getal dal voldoende is om alle mededeel.Dgen te kunnen doen. Voor seinen op grooten afstand wordt door hel gebruik van drie ballen en twee vlaggen of wimpels hetzelfde aantal De geheele zitting van de Tweede Kamer op den 18 dezer is besteed aan de discussie over de kosten der schutterij in tijd van vrede Een amendement van den heer Geertsema om bijna al die kosten geheel door het rijk te laten dragen is verworpen met 39 tegen 20 stem men. Een amendement van den heer Viruly Verbrugge om die kosten bijna geheel op de gemeente over te biengen is verworpen met 44 tegen 13 stemmen. Over een amendement van de heeren Stieltjes en de Roo van Alder werelt om drie vierde der kosten ten laste van het rijk en een vierde ten laste der ge meenten te brengen., hebben de stemmen ge staakt zoodat maandag hierover herstemming zal plaats hebben. In de Tweede Kamer der Staten-Gene raai is den 20 Mei de behandeling der schut terijwet voortgezet. O'er het amendement van de heer de Roo van Alderwerelt en Stieltjes strekkende om het Rijk drie vierden en de ge meenten een vierde te doen dragen in de kos- sten van oprigling en onderhoud der schutterij, hebben de stemmen weder geslaakt, zoodat dit amendement verworpen is. Art. 164, bepalende dat het Rijk als maximum ƒ5 bijdraagt aan aan de gemeenten voor iederen schutter, is aan genomen. Bij art. 37 heeft de minister van oorlog verklaard, dat aan den koning is onder worpen een besluit lot verbetering van den toestand der officieren van gezondheid, en hierop heelt de heer de Roo van Alderwerelt zijn amendement ingetrokken. Morgen voortzetting Z M. heelt goedgevonden: lo met wij zigirig van art. 1 van het koninklijk besluit van 1 Maart jl. no. 77 aan de kommissie belast met de vervaardiging van een supplement op de Pharmacopoea Neerlandica en de Nederland sche Apotheek de vervaardiging op te dragen van eene nieuwe Pharmacopoea Neerlandica en Nederlandsche Apotheek; 2o. tot leden van voorno.mde kommissie te benoemen dr. H. Fabius te Amsterdam en dr. J. J. Homoet te Arnhem. De wapens der infanterie, kavallerie artillerie en genie zijn dezer dagen door den koning gereorganiseerd. I SHEERER iniiimiiiiniii J I I I COURANT. Deze COURANT verschijnt WOENSDAGS en ZATURDAGS. Abonnementsprijs voor 3 maanden is binnen deze Stad 1.65 buiten de Stad franco /1.90 AD VER TENTIEN van 1 tot 4 regels, gewone letter 40 Cents, voor eiken regel daarenboven 10 Centa behalve 35 Cents Zegelregt voor iedere plaatsing, hebben wil.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1867 | | pagina 1