NIEUWS- EN ADÏERTBTIE-BI.U) VOOïl ÖE STAD EN HET ARRO 1867. JAARGANG r 22ste D i 1N JN E N 1 a A Di I J ZATERDAG 6 JULIJ. VERGADERING VAN DEN GEMEENTE-RAAD VAN SNEER, maandag den 8 julij 186z des voormiddags ten 10 uur. Slat e n-G e n e r a a i. Ie Kameri 2.e Kamer. ininniii|i[iiiBiiitii!iiiii:iiiiiiiiiiri I t I 'iW O? No; a is de tweede maal, dat, hoe schuldeloos het feit ook moge zijn, een Nederlandsch minister wegens eene overtreding zal teregt staan Ee- nige jaren geleden zou een lid van den raad van state zich ook wegens politie overtreding voor den Hoogen Baad hebben moeien veraut woorden, maar daar op dit feit eene enkele geldboete als straf was gesteld, voorkwam de overtreder, door het betalen van het maximum der boete, de regtsvervolging. Nu echter tegen het thans gebeurde ook gevangenisstraf wordt bedreigd, kan de regtsvervolging niet worden voorgekomen. De vroeger voorgevallen zaak tegen eenen vorigen minister betrof een verzuim van aangif.e van eenen zoon voor de nationale militie. De Arnhemsche 'Courant schrijft het vol gende In Hanover heeft de Pruisische politie toege laten dal de herinnering aan den slag van Langensalza door de Hanoveranen werd gevierd. Ook hier werd zij door de Hanoveraansche officieren door een feestmaaltijd herdacht. Wij hebben daarvan geen melding gemaakt, omdat de mimsier Van Justitie misschien ook daarin e^ne reden zou zien voor eene zijner eigenaar dige toepassingen der vreemdelingenwet en zoo danig feestmaal hoogst gevaarlijk zou geacht hebben voor de rust van ons land. Thans maken wij er zonder eenig bezwaar melding van, nu de Hanoveraansche officieren onze stad verlaten hebben, en voegen er bij dat onder de dronken aan het diné uitgebragt er geen was op Nederland als het land der vrij heid en herbergzaamheid, eene lofrede die wij ons tot hiertoe steeds waardig maakten. De heer Borrel heeft gezorgd dat ook die goede eigenschap van Nederland verloren ging. Jl. Zaturdag namiddag ten 2 ure werd te Deventer dé gemeenteraadsvergadering ge houden, waarin, naar men Verwachtte eindelijk de treurige én zeer bekend wordende zaak van den hoogleeraar van Vloten tol een einde zoude gebragt worden. Een publiek, talrijker dan ooit ie voren, woonde deze zitting bij. De wethouder Hulschef opende de diskussiën door eene kórte uiteenzetting van de geschiedenis van hél procés; ten einde daarmede te bewij zen, dat de Zaak niet bij den raad was mge- sm'okkëldwaarop de brief werd voorgelezen door kuraïoren ingezonden als advies op de missive van den heer van Vloten aan den raad. Nadat daarop eene vrij levendige gedachtenwis seling gevoerd' was over hel al of niet wensche- iijke om dé zaak in eens af te doen, werd emdeiijk besloten den heer van Violen een etmaal tijd ie geven om zich te beraden en, in optima forma in te trekken ais wat aan’ laad en kuratoren aanstoot en ergernis gegeven h.id, terwijl bij weigering daarvan, kuratoren, volgens hunne voorstel bij hun aanvraag our In den loop der zitting van de Tweede Kamer der Staten Generaal van 2 Julij is döor den heer Rochussen namens de daartoe be noemde kommissie (beslaande uit de heeren Thorbecke J K. van Golistein Rochussen Wmtgens en van der Maesenj rapport uitgebragt over helLondensche tractaat betreffende Luxern burg. In dit rapport wor It een kort overzigt van de zaak gegeven. Twee leden der kom missie meenden, dal de werkkring der kom mis sie zich ve der moest uitstrekken en hebben dit gevoelen in eene aan het rapport gehechte nota ontwikkeld. De konklusie is, dat het vei slag zal worden ged;i<kl en rondgedeeld en het afschrift van het tractaat voor kennisgeving aangenomen. Uier die konklusie zal later worden beraad slaagd. Dour Z. M. is eervol ontslag verleend op zijn verzoek aan M A M W. Idzerda, als plaatsvervangend kantouregter te Lemmer. in het hoofdkiesdistiikt ’s Gravenhage is Dingsdag jl lol lid der Tweede Kamer geko zen jhr. C. A. van Sypesteyn met 638 van de 801 uitg. bragte geldige stemmen; dr. Bosscha Verkreeg 99 stemmen. Alen schrijft uit ’s Gravenhage Heden (3 Julij) houdt de algemeene synode der Nedcrlandsche Hervormde kerk hare eeiste zitting. Zij is zamengesleld, behalve uit den secretaris en den kweslor-generaal, uit de af gevaardigden der godgeleerde fraculieiten te Leiden Utrecht en Groningen, de heeren dr, L. W. E Rauwe..noff, dr. J J. van Oosterzee en dr. P. Hotstede de Groot, hnogleerareti benevens de afgevaardigden der provinciale kerkbesturen, de heeren dr. R. C. H Romer G. Kiabbe, R J. Konuig, B. A Overman, J. b. Wetter, A. Wilteveen, G. Brunn, J Buscli Keizer, J. Pleite, J. W Liellinck, J. H. Ger lach, D. Hendriksz, predikanten te Deil c a. Leiden Limmen liemkenszaod Vreeswijk Huizuin. Hasselt, Mensingeweer, Bergen op Zoom, Odoorn Middelburg Meersseo, en üe heeren nar. H. O. beidt, P. G J. van Galen en mr. E. K. J. Bertling, oud-ouderlitigeii eti ouder.ingen te Groningen, Bergeik en Assen. Ctr Cl. Naar men verneemt moei bij den prokureur- generaal bij den Huogeu Raad ter »ei volging bij dit regtsKoilegie zijn ingekomen een relaas, opgemiakl tegen eenen der ministers, ter zake Van hel laten Josloopen van zijnen hond. Dit PUNTE31 TER BEUANbELLX G: Resumtie der notulen van 29 Junij. Vaststelling van die van 26 Junij. Adres van de scherpschultcrsvereeniging. Mededeeling tengevolge van de vraag vati het raadslid Stam, gedaan in de vergadering van 20 Mei jl. Missive en voorstel van de Commissie van toezicht op het middelbaar onderwijs! Voorstel van Burgemeester en Wethouders betreffende de verpachting der marklgelden 1867/68. Mededeeling Van een schrijven Gedeputeerde Staten ten opzichte van de Instructie van den Secretaris met voorstel van Burgemeester en 'Wethouders daaromtrent. Mededeeling vdn een missive van het raads lid A Veen Mededeeling van een Schrijven van den heer mr G. J. Pruim Benoeming van stemopnemers bij het Stem bureau van 16 Julij eerstkomende. Zitting van 2 Julij. SNEEKER I I van 1 tot 4 regels, gewone eiken regel daarenboven 10 Cents voor iedere plaatsing, ADVERTENTIEN letter 40 Cents, voor behalve 35 Cents Zegelregt ■v COURANT v-t?. Ujkc- iNDISSEJIENT' SNEEt Deze COUKANT verschijnt WOENSDAGS en ZATURDAGS. Abonnementsprijs voor 3 maanden is binnen deze Stad 1.65 buiten de Stad franco ƒ1.90 drang verklaarde hij, dat onder handhaving van de be ginselen ook het programma begrepen was De heer kransen van de Putte heeft daarvan acte genomen en de regering bedankt. Alle verdere onderwerpen afgedaan zijnde, is de ver gadering gescheiden. Ecagg:, ,1 T-i’T. r.T ..»-■■■■ i ==s=g=sa Zitting van 3 Julij. In de zitting van heden is de overeenkomst met de stad Leijden, betreffende de oprigting van een ziekenhuis aangenomen Daarna had eene langdurige discussie plaats óver het Wetsou; werp belrekkelijk de brug bij dén Moerdijk, dat eindelijk met 18 tegen 15' stemmèn is aaUgeaoliien, als mede de onteigeningswet met 30 tegen i stemmen Ten slotte is het wetsontwerp tot verhooging der trak tementen van de inlandsche hoofden in Oost Indi'é’,' ha door den heer Trakranen, minister van koloniën, te Zijn verdedigd, met algemeene stemmen aangenomen. In de Tweede Kamer der Staten Generaal heeft dé minister van financiën heden medegedeeld dat morgen of overmorgen eene wet tot aanvulling van de middelen voor de dienst 1867 kan inkomen. Noch nieuvVe belasiingen, noch buce.igewone middelen zijn noodig om de begroe ting te dueu sluiten. Daarna 's aangenomen het wets ontwerp op de bieren en azijen en dat. nopens het zegel regt op de buitenlandsche schuldbrieven. Op de interpellatie van den heer Kransen van de Putte heeft de minister van financiën eerst geantwoord, dat de minister van koloniën Trakranen, ten gevolgejvan de aan neming van het amendement van de Putte op de wet tot het uitgeven van gronden in erfpacht, die wet heeft ingetrokken en zijn ontslag heeft aangeboden, De ko- ning overweegt dit. Op de tweede vraag, of het mini sterie het koloniaal programma, dat meermalen is bloot gelegd, handhaaft, heeft de minister Schim melpenninck eeist geantwoord, dat de regering ia den gegeven stand Van zaken die vraag onbeantwoord moest laten maar getrouw bleef aan hare beginselen. Op nadetea aau-

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1867 | | pagina 1