JAARGANG NIEUWS- n ADVERTENTIE-BIAD VOOR DE STAR EN DET ARRONDISSEMENT SE1 I WOENSDAG 7 AUGUSTUS. B I N N E N ÏTÏÏd? tot eon - de regering de van feislerd. feesten en 'an van over ginsel, die, belijdenis didaten staats doel daartoe Weder zal hier verdwijnen. Zoo als vee en welke zijn. Men apothekers vindt en maar men moet dit smelten in glazen water. Men neemt bevochtigt er de deelen v het gevoeligst voor en het meest grootsten dichter is het plan gevormd oplogt door de stad Bergen-op Zoom 1 Augustus. ’s morgens 9 tot ieder ter inzage is nedergelegd ter S.-cretarie' voorts in afschrift tegen dezer gemeente en voorts in afschrift tegen betaling der kosten algemeen verkrijgbaar wordt KENNISGEVING BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de geineenie SNEEK maken hiermede bekend, dat aan den gemeenteraad in zijne vergadering den 27 dezer is aangeboden, de rekenin" alle ontvangsten en t het jaar 1866, en dat die rekening af den 29 Juli 1867 gedurende 14 dagen, namiddags 1 uur, De provincie Zeeland is thans door de spoor wcglijn Bergen-op'ZoornGoes niet meer van de geheele wereld afgescheiden Gisteren werd voor hel eerst een p.oefrid gedaan van het station dezer stad tot Goes; de weiktreinen waren hiertoe expresselijk met vlaggen en groen ve sierd; de ingenieurs, die met de uitvoering >an dit grootsche werk belast waren, benevens een deel van het overige personeel en een aantal genooiligden, waren hierbij tegenwoordig. Van Goes Itrugkeerende werd de stad aangenaam verrast door een bezoek van de Harmonie uit die stad,; welke op de markt eenige muziek» stukken uitvoerde, daarna de stad doortrok en ten 7 ure, onder het gejubel eener overgroote menigte, weder per werktrein naar Goes terug keerde. De ingenieurs, opzigters enz vereenig den zich na aankomst al <er auo een gemeen schappelijkcn maaltijd. Lochem 3 Augustus, eene historische bijzonderheid men weet, is Lochem in de geschiedenis bekend door den aanslag der Spanjaarden in 1582, toen de vijand zich van hooiwagens bediende om te trachten krijgsvolk in de stad te brengen, doch welke aanslag ver ijdeld werd door het zoogenaamde hooiplukken. Het huis, dal het garnizoen tot wacht verstrekte en dat nog den ouden vorm had, met zijne vier pilaren, waarop de dakbedekking gedeeltelijk rustte, is dezer dagen aan een nieuwen eigenaar overgegaan en wordt door dezen afgebroken. Hel is wel te bejammeren dat dit beslaande gedenkteeken vernietigd wordt, en dat er geene teekening ot fotografie van genomen is. Het Ctrechlsch Dagblad zegt „Men verneemt, dut, behalve de bestaande postzegels van 5, 10 en 15 cents, eerstdaags mede aan de postkantoren verkrijgbaar zullen worden gesteld postzegels van 20, 25 en 50 cents, en later ook die voor drukwerken. „In de dienst der poslkarren is eene ver andering gebracht om het vermissen van pa kelten te voorkomen, is op elke postkar voor taan, behalve de postiljon, een conducteur ge- is ook het vervoeren van passagiers en bestel- goederen door poslkarren opgeheven, van welk vervoermiddel nog al veelvuldig werd gebruik gemaakt.” i|;pt weekblad Deventer Courant behelst eene 'Oklaring van den heer J. van Vloten aan de vrijzinnige kiezers daar ter stede, waarin hij wijst op de zinspreuk „renovabilur, (hernieu wing) van Deveuters versleten Athenaeum, het Bij koninglijk besluit van 27 Julijjl.no. 70, is: 1 aan geneeskundige ambtenaren opge dragen de oprigting en in standhouding van bureaux voor vaccinatie zoo veelj mogelijk te bevorderen, 2 bepaald, dat aan de bureaux voor vaccinatie, welke zich bezig houden met de verzameling en koslelooze verzending van zuivere koepokstof en met de regeneratie dier stof, eene subsidie uil ’s rijks kas kan worden verstrekt, wanneer daartoe aan de regering de behoefte zal zijn gebleken Z. M. heelt benoemd tot notaris binnen het arrondissement Leeuwarden, ter standplaats de gemeente Ameland, N. L. J. Bruinsina kandidaal-notaris te Leeuwarden; binnen het arrondissement s ller.ogenbosch, ter standplaats de gemeente Veghel, jhr. F, A, L J. deKuyper, caudidaat notaris aldaar. De minister van binnenlandsche zaken is uit de residentie vertrokken en heeft zich naar de koloniën der maatschappij van weldadigheid begeven, ten einde die itiriglingen in oogen- schouw te nemen. Heden zou zijne excellentie de kolonie Veenhuizen bezoeken. Den 13 Augustus ek. zal in bet Paleis voor Volksvlijt ie Amsterdam het vijftigjarig bestaan feestelijk herdacht worden der vereeni- ging ter bevordering van de belangen des boek handels, welke feestvieiing waarschijnlijk door meer dan 200 boekhandelaren uit alle steden 'il!i ons land zal worden bijgewoond. Men verneemt, dat de onthulling vondefs standbeeld in de maand October a. st. fe Amsterdam door feesten zal worden opge- Teu einde de geheele stad aan die zoo veel mogelijk te doen deelnemen tot verhooging van de eer aan Neêrlands gesteld. Sneek den 28 Julij 1867. Burgemeester en Wethouders voornoemd WOUDA. De Secretaris, G. J. PRUIM. uitgaven dezer gemeente dat die rekening van van voor een welk nu zoo versleten is, dat men er het vrije mannenwoord niet meer dulden durft.” Met de nieuwe wet op het onderwijs zal het dan ook wel zijn eigen dood sterven en in een» voorbereidende schooi worden hernieuwd. In- tusschen heeft geheel Deventer hernieuwing noodig, en mag men hopen op de toekomst daar meer dan honderd verstanuigen dooi hunne uitgebragte stemmen hebben getoond, niet in te stemmen met de verbijstering van den gemeen teraad. Deventer heelt nog’altijd hare „konink- jes,” wier magt moet worden gebroken. De heer van Vloten wil hen bestrijden, en rekent op onverdroten bijstand. Hij wil aanvangen met het oprigten eener nieuwe kiesvereniging, genaamd „Hernieuwing”, die niet slechts can- stellen zal, maar ook beginselen van en gemeenteregt zal bespreken. Hij --e een beroep op ieder, die gesteld is op degelijkheid van zin en vastheid van be- onverschillig van welke gelools- iedere opregte godsdienstige zienswijze eerbiedigt, maar alle huichelarij ver- aischuwt. J Het Museum Boymans is uit zijne asscha verrezen. Het gebouw, dut belangrijke verbe teringen en verfraaijingen heeft ondergaan, is meer dan ooit een sieraad der stad Rotterdam. De wanden der zalen prijken, even als vroeger met 4een kostbaren kunstschat. Wat door°da vlammen werd gespaard is behoorlijk gerestau reerd aanwezig en verder aangemld met kunst werken, zoo door aankoop als door geschenken. De scmldenjen die nu reeds aanwezig zijn doen de hoop voeden, dat deze verzameling’ weldra aan haren ouden roep zal beantwoorden. Woensdag den 7dtn dezer heelt de inwijdin» van het Museum plaats, in tegenwoordigheid van den gemeenteraad. De plegtigheid zal slechts eene eenvoudige zijn. Donderdag en volgende dagen, slaan de deuren van het Museum even als voorheen voor het publiek open. Bollerd. Zondagsblad. Men verneemt dat prof, llalbensma de betrekking van hoogleeraar te Utrecht heeft aangenomen. —J. Calp, directeur van het théêlre des vari étes en meester in dc Gymnastiek, vertoont woensdag eerst komende te Franeker het ker waarin 32 personen werkzaam zullen zijn Iedereen weet hoe de vliegen het de paaiden in den zomer kwellen en ongelukken er soms hei gevolg van Lj... WCI1 koopt 60 grammen duivelsdrek, dat men bijdlïê eenjge een glas azijn en twee eene spons eu men van het dier mede, die -i aan vliegen- Deze COURANT verschijnt WOENSDAGS en ZATURDAGS Abonnementsprijs voor 3 maanden is binnen deze Stad 1.65 buiten de Stad franco 1.90 AD VERTENTIEN van 1 tot 4 regels, gewon, letter 40 Cents, voor eiken regel daarenboven 10 Cent, behalve 35 Cents Zegelregt voor iedere plaatsing,

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1867 | | pagina 1