JAARGANG 1867. NII1WS- EN ADVERTEATIE-BLAD VOOR DE STAD EN BET ARRONDISSEMENT SNEER. i 1 ll No. 66. I ZATURDAG 17 AUGUSTUS. V BUITENLAND. IN E IN L A IN 1). j»»slc WSMMa^MBW voeren, en Leeuwarden. Gedeelte I noch zekerd. 1 Gisteren avond gaf het tooneelgezelschap, onder direktie van Louis Bouwmeester en Cu, zijne eerste voorstelling door de opvoering van: „Natuur en pligt of de zoon regter over zijn vader’ en „de Nachtegaal, of de zangzielie be hanger." Van de uitvoering kunnen wij vooralsnog te weinig zeggen, omdat het de eerste voor stelling was. Wij willen het dan ook daaraan toeschrijven, dat het eerste stuk ons, over 't algemeen, minder beviel; het nastukje even. 11 CHINA. Vólgens brieven uit Shangaï, bij een Fransch half-officiëel blad ontvangenzijn de Chinezen er ernstig op bedacht om hun muntstelsel eene hervorming te doen ondergaan. Er zijn te Peking reeds gouden en zilveren muntstuk - ken vervaardigd met de waarde der twintig-, vijf- en ééufrancstukken overeenkomendedie weldra bij wijze van proefneming in omloop zullen worden gebragt. Men verwachtdut het invoeren deier munten weinig bezwaar ral ontmoeten, daar zij geene andere uit het ver keer behoeven te verdringen. Tot dusver toch bestaat in China, behalve de topeek (nog mm* der waard dan de Fransche centime) alleen eene rekeningmunt de taAleene waarde van 776 francs hebbende. De invoering der Fransche munten zal waarschijnlijk spoedig door die van het Fransche, of liever van het tien* eene nieuwe buste van den koriing die van 1 cent het Rjksvyapen. Ir» het veislag betreffende den aanleg der Staatsspoorwegen, van 1 Januarij tot 30 Junij 1867, (Staatse van 11 en 12 Augustus 1867 kómt omlieiit de Noorderiijneu onder anderen het vólgende voor: Sectie Uleppel Meppol He lenveen De aardebaan, bestek No. 205, is over eene lengte van ruim 19 mijlen geheel en van 17 gemiddeld voor 13/21 gedeelten gereed. Van de bruggen in de baan zijn er 13 voltooid, van de overige is de onderbouw gereed en de boven» bouw aangevoerd. De spooibaan is gelegd ter lengte van ruim 27 mijlen en geheel of gedeeltelijk met ballast onderslopt over 12 mijlen. De over en even wijdige wegen zijn voor ruim 2/3 gedeelten de poort bij Steenwijk geheel in den weg van Steenwijkerwold naar den Baarsmolen zoover gereed, dat zij den 1 Ju,iij (voorzien van tijde* lijke leuningen) voor het verkeer kon worden opengesteid. De gebouwen te Steenwijk en te Wolvega zijn nagenoeg, de haven te Steenwijk als ook de 2 brugwachterswoningen geheel gereed. De toegangweg te Wolvega is geheel, die te. .Steenwijk voor een vijfde gereed. Te Harlingen is de choiera-commissie wijl de cholera te Dantzig is uilgebroken, bij eengeroepen om maatregelen Van voorzorg te beramen, ten opzigte van uit de Oostzee kö- m’eude schepen. SNEEK, 16 Augustus. Begunstigd door het heerlijkste weder, had hier Woensdag nademiddag de vroeger aange- kondigde harddraverij plaats. Acht paardenna men deel aan den strijd De prijs werd eindelijk behaald door de zwarte merrie witvoet, eigen aan H. Takema van Tjerk werd, terwijl de pre mie ten deel viel aan de zwart langst, merrie van J L Ynlema van Cornwerd. ’s Avonds te tien uur werd dit volksfeest tot aller genoegen besloten, door het afslèkeü van een vuurwerk op de kolk, builen de wa terpoort alhier. Beide feesten maar vooral het laatste werden door eene groote schare toeschouwers bijgewoond. -nu «-—gag» Rotterdam, 13 Augustus. De gemeenteraad heeft heden met 15 tegen 10 stemmen hel voorstel Van den heer Pincoffs om voor het oogenblik geene beslissing te ne men, terzake van eene vervroegde sluiting der kermis, ten gevolge van hel uitbreken der cho lera, aangenomen De ingezetenen zullen van wege hel sledelijk bestuur met het beslaan der cholera bekend gemaakt en tot voorzigtigheid aangemaand worden. Aangaande de ziekte zelve kunnen wij mededeelen, dat tot dus ver acht gevallen zich hebben voorgedaan. Door den heer G. P. Wilmer, bisschop van Haarlem, assistenl-bisschop bij den pause- lijken troon, is aan de geestelijkheid en de ge- loovigen in zijn bisdom een herderlijk schrijven geiigl, tergeiegeoheid van zijne terugkomst uit Rome, waar hij de groote kerkelijke feesten bij woonde. Amsterdam, 13 Augustus. Ter gelegenheid van de ophanden zijnde ver kiezingen voor het NoordDuilsch bondsparlement hebben de aanvoerders der liberale partij voor hunne politieke geloofsgenooten een programma openbaar gemaakt, blijkens hetwelk de slemge- regligden bij het kiezert van afgevaardigden zul len moeten voor oogen houdeti de drie volgende hoofdpunten: 1°. Vermindering der belaètmg zooveel mogelijk, verzet althans tegen hare vef- hooging en eisch eener gelijkmatige verdeeling. 2° Het verkrijgen van feen gemeenschappelijk burgerschapsregt voor geheel Duitschland 3° Met de afgevaardigden, welke het Zuiden naar hel Tolverbond zenden zal, de noodige stappen beramen om de nationale eenheid, die thans nog een onvolkomen vorm heeft, iu een toestand van volmaaktheid te brengen Van den 16 Junij tot den 9 Augustus zijn te Rotterdam de eind-examen der hoojere burgerscholen iN Zuid-Holland afgenomen. Van de 27 kandidaten; die hel geheelé examen heb ben afgelegd, zijn de volgende heeren aangeno men J. Boers, J. II. B. Cox, A. E. Lindo J. Drost B. J. W. van Hasselt, J van Hasselt, A W Hein, C J de Jager, J A Roest van Lim burg, C J van der Mandele, J Oldenbörgh Wz. J D Pasteur, D de Joiigh Hz, E R van Welde ren Rengers, A F Steers en NA Wellen Ouder de kandidaten waren 18 van hoogere burger scholen daarvan zijn 13 aangenomen. De Stoompost meldt dat de nieuwe post zegels waarschijnlijk in de volgende week voor het publiek verkrijgbaar zullen worden gesteld voorts dat die van 20, 30, 40 en 50 cent in verschillende kleuren de iaatsten in goud wel werd lief afgespeeld. Intusschen meenen wij toch een paar wen ken aan de directie te moeten geven, die, indien ze worden opgevolgd, zeker veel kunnen bijbreugen om het genoegen van het toeschou- wend publiek te verhoogen In de eerste plaats dan: zou er geen mogelijkheid bestaan om ons wat andere en betere muziek te doen hooren Wij herinneren ons hier nog altijd met zooveel genoegen het welbezet orkest, onder directie van den heer Joh Coenen, in de nette salon van deu heer A. van Lier. Zonder onze eischen nu juist zoo hoog te willen stellen, meenen wij toch, dat eenige straalmuziekanten wij althans zagen ze er voor aan een wel wat pover orkest vormen voor eene salon des vdriétés', en eene enkele viool een zeer arm accompagnement voor een zanger als de heer Bamberg. Ten anderen zou de directie niet kunnen zorgen voor eene betere verlichting Deze liet gisteren avond veel te wenschen over, en, niet alle toeschouwers zitten in den schouwburg gaarne in half schemerdonker. Wij hebben gemeend deze onze opmerkingen, vooral ook iu haar eigen belang, aan de directie, in overweging te moeten geven Meh meldt ons uit NieuwAppelscha d. d. 14 Augustus Gister middag is de woning van Hendrik van Achteren, wonende aan de Brugwijk alhiei afgebrand. De man was afwezig en de vrouw op ’l veld aan 't werk. Ook het huisgeraad is een prooi der vlammen geworden, zoodat dit vlijtige paar in ecus van alles is beroofd, want hel huis, noch de meubelen waren ver- Oorzaak onbekend. hf güuhênt SNEEKER - I? I I •j A D V E R T E N T 1E N van 1 tot 4 regels gewon# letter 40 Cents, voor eiken regel daarenboven 10 Cts, belave 35 Cents Zegelregt voor iedere plaatsing, i Deze COURANT verschijnt WOENSDAGS en l ZATURDAGS. Abonnementsprijs voor 3 maanden binnen deze Stad 1.65 buiten de Stad franco ƒ1.90 j ÏSij flit nummer der Courant wordt een jtijülad verzonden inlioudeitde een vei - Sl’wg van het verhandelde in den Gemeen teraad van 2? Juli il. II,

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1867 | | pagina 1