EN ADVERTENTIEBLAD VOOR DE STAD EN HET ARRONDISSEMENT SNEER. MEIIWS- I S cJ 1867. JAARGANG M I I I I O <1 wege de politie des voorwerpen in geven aan den Burgemeester. r 4 i 18 Dolle hondenof die door „of verdacht worden gehouden gebeten ie zijn, zullen door persoon of en Wel wijzen; zij zullen bij het doen hel bewijs hunner aanstelling i dit des verlangd aan de be- nemen voorzorg legen hondsdolheid, kwaadaardigheid, of anderen overlast van hon den op straat, door Burgemeester en Wethou ders te verordenen. Artikel 137. eenen dollen hond gebeten zijn of van wege de politie worden gedood. Artikel 138. Alle andere, door een dollen of van dolheid verdachten hond gebetene dieren of die, om welke redenen ook voor de open bare veiligheid gevaarlijk worden geacht, zullen op last der politie door de eigenaars of houders opgesloten en zorgvuldig afgezonderd gehouden worden. Zij zullen door of van noodig worden afgemaakt. Artikel 139. De eigenaar of houder van trekhonden of van vreemde in deze gemeente niet behoorende honden, zal deze zoolang zij er verblijven een muilband of muilkorf doen dragen. Artikel 228 {derde alinea}. De secreten en andere middelen tot afvoer van onreinheden zullen bij voldoende ruimte in of bij de hier voren bedoelde woningen niet anders geplaatst of iugerigt worden, dan op aanwijzing en op gave van den stedelijken architect. Artikel 232. Alle voorw'erpen van verbruik die ler verkoop aangeboden, uitgevent of uit- gestald worden, zullen des vereischt, aan keu- ring onderworpen zijn. De keuring geschiedt door den personen daartoe door Burgemeester houders aan te - der keuring van voorzien zijn en ianghebbenden vertoonen. Artikel 233. Het is verbodenonrijp ooft te verkoopen of ter verkoop aan te bieden uit te venten of uit te stallen. Artikel 235. Zij, die bedorven of anderzins voor de gezondheid schadelijke, of verbodene of afgekeurde voorwerpen verkoopen, uitventen of uitstallen, zullen, voor zoover het feit niet valt in de termen van het wetboek van slrafregt of van eeoige andere wettelijke bepalingen, gestraft worden met de boete in artikel 242 bedreigd. Die voorwerpen zullen door de politie °in beslag mogen worden genomen. Bij de toepassing der straf zal de regler mogen bevelen, dat die voorwerpen tot verbruik ongeschikt gemaakt of vernietigd zullen worden. Als maatregel van politie in het algemeen belang zuilen bedorven of anderzins voor de gezondheid schadelijke voorwerpen, in spoed vereischende gevallen, dadelijk na de in beslag, neming vernietigd of begraven mogen worden. Artikel 236 Bij heerschende of besmettelijke ziekten, is ieder verpligt, de verordeningen door Burgemeester en Wethouders, in overleg met de plaalsehjke geneeskundige commissie uitge vaardigd, op te volgen. Artikel 237 Bij het uitbreken der kinder ziekte, (natuurlijke pokkenj in een huis zal hel hoofd des huisgezins daarvan dadelijk kennis Mede uit naam van den Heer Burgemeester, worden de ingezetenen dezer gemeente door den Commissaris van Politie ten ernstigste uit- genoodigdom vóóral gedurende de thans heerschende zomerwarmte de meest mogelijke zindelijkheid te bevorderen, zoowel op eigen erven, als aan de publieke straten, goten, riolen, wanden enz.; met aanbeveling tevens terstipsle naleving van de navolgende artikelen der Al- gemeene Politieverordening voor de gemeente öneek, zullende elke overtreding daarvan ten strengste worden vervolgd. Artikel 74 De Ambtenaar van den Burger lijken Stand kan, hetzij ter voorkoming van besmeltclijke ziekten, hetzij om andere redenen van algemeen belang de begraving zelfs vroeger dan binnen den bij de wel bepaalden termijn van 36 uren na het overlijden, toestaan of ge lasten. Artikel 75. Geen lijk mag begraven worden vroeger dan één uur na zons opgang, noch later dan één uur vóór zonsondergang. In bijzondere gevallen mag de Ambtenaar van den Burgerlijken Stand vergunning verleent n, om de begraving op een ander uur te doen plaats hebben. Artikel 76. Bij de algemeene begraafplaats zal een vertrek beschikbaar zijn, waar men, hetzij wegens noodzakelijkheid om een lijk met bij— zonderen spoed uit het sterfhuis te verwijderen, hetzij door dien de gesteldheid van den grond niet loelaat een graf binnen den bij artikel 73 bepaalden termijn te delven, het lijk inmiddels kan doen opnemen en plaatsen. Artikel 87. leder bewoner of gebruiker van een huis, gebouw of erf zal zorgen, dat zijne goten en waterlossingen des Zaturdags behoorlijk worden uitgeschept en gereinigd. Hij zal levens zorgen, dat de met klinker- steenen gevloerde openbare slraat, vóór, bezij den en achter het door hem bewoonde ol ge bruikte perceel dien dag geschrobt worde. In straten, waardoor geen vaarwater loopt zal dit uitscheppen, reinigen en schrobben, des Zaturdags op zoodanig uur moeten geschieden, als door de politie zal worden aangezegd. Het bij dit artikel bedoelde uitscheppen, rei nigen en schrobben, zal ook op andere dagen der week moeten geschieden wanneer zulks uoor de politie noodig geoordeeld en aangez-gd is. Artikel 89. Goten en riolen lusschen be lendende huizen (wanden) zullen ten minste tweemaal 'sjaars en wel in de maanden Mei en Augustus, worden uilgehaald en schoonge maakt. Artikel 90. De onderhoudpligligen van slooten, havens, waterlossingen, vergaderbakken, riolen en goten zullen deze, onverminderd de bepalin gen van artikels 87 en 89, moeten uitmodde ren, uithalen ca reinigen op de tijdstippen door de politie aan te zeggen. Artikel 91 Zij zullen die werken ten allen tijde behoorlijk onderhouden en des vereischt herstellen. Zij zullen aan riolen en goten, welke blijken te naauw te zijn, of die eene voor de afwa tering ondoelmatig ligging of constructie heb ben, de door Burgemeester en Wethouders verlangde verandering aanbiengen. Het onderhouden, herstellen af verandering hierboven bedoeld, zal binnen een door den stedelijken architect te bepalen termijn plaats hebben. Aitikel 98. Het is verboden, asch, afval, krengen, bioed, slroo, secreeimest, of eenige andere vuile en stinkende stoffen, te wei pen of te laten loopen in of op openbare grachten, havens, straten, opslagen of wallen, of in of de eigendommen van bijzondere personen. Deze bepaling is mede van toepassing, op de thans bestaande secreten en riolen tot afvoer van secreetmest, voor zooverre de uitmondingen met het boven verwulf geene twee palmen be nedeu zomerpeil in de havens, grachten ofsloo ten uilkomeir De bestaande secreten en riolen moeten bin nen twee maanden, na de afkondiging dezer ver ordening door of van wege de eigenaren, met de voorschreven bepaling in overeenstemming zijn gebragt, of iugerigt moeten zijn als beslo ten privaten, voorzien van een vat of bak lot vervoer der meststof. Artikel 99 De stoffen en voorwerpen in het voorgaand artikel bedoeld, zoomede die uit het reinigen van goten of stralen voorkomen waarvan men zich wil ontdoen, zullen niet an ders dan in pollen, bakken of dergelijke, verza meld en uilsluidend bestemd ter beschikking van de aschlieutn worden uitgezet. Die potten en bakken zullen steeds in goeden staal en zoo zindelijk mogelijk worden gehouden. Zij -zullen, uitgezet, steeds gedekt zijn. De bepaling van dit artikel is niet toepasse lijk op het reinigen van wanden. Ailikel 134. Drie uren nadat zulks door Burgemeester en Wethouders bij openbare afkondiging is verboden, mag niemand een hond op de openbare straal laten losloopen. Artikel 135. leder eigenaar of houder van een hond zal dien steeds Joen dragen een koperen halsband, voorzien van den naam des eigenaars of houders Artikel 136. Hij zal tevens in acht de maatregelen van I SHEERER COURAN t i I1 I I ^2ste Deze COURANT verschijnt WOENSDAGS en ZATURDAGS. Abonnementsprijs voor 3 maanden is WOENSDAG 28 AUGUSTUS binnen deze Stad f 1.65 buiten de Stad franco f 1,90 I ADVERTENTIE van 1 tot 4 regels gewo.e «(letter 40 Cents, voor eiken regel daarenboven 10 Cts, J behalve 35 Cents Zegelregt voor iedere plaatsing, F ’«1 tokens' V.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1867 | | pagina 1