I f i. b Waterblanke PETROLEUM, bij 10 Ned. Kan of meer a 20 Cents de Ned. Kan, te bekomen bij <L P. HEKMAN» op het Doog'énd, te Sneek TELEGRAFISCHE BERIGTEN. Afschrift f I 1 >7 i ÏÏA1W.- MARKTBERIGTEN® «GRAANMARKT TE LEEUWARDEN 30 Aug Tarwe /13,5O per mud; Rogge/270 per last, waarnaar de Broodzetting wordt geregeld. 4- De bovenstaand request en bij- Op aannemelijke voorwaarden :i gewezen bij de Reglbank voor raadkamer vergaderdheden den Homme Poiesz. Gekimd Pamboer met Catharina Elisabeth C- De Ontvanger {Get.} J. HAGA. Voor afschrift Conform. A. WILBERSDeurwaarder. h 53 63 ‘4 84 7» 31% BUBGOUJXE ST/iSi'B. Romke Joustrad. Jacob Hendrik Smit z. Mexico Turken 1882 Amerika 6% Engelsche wissel ƒ11.93 1867. Werk. Schuld dito dito 307, 38 7, 92 70% 67 60*4 44 54 22 78 H‘4 29% 7634 Overleden van der Velde oud 10 iaren (wo nende te Witmarsum) 3 h 2% 3 3 3 5 5 5 5 5 2*4 Op aannemelijke voorwaaruen wordt aan de GASFABRIEK al hier gevraagd een jongmensch die goed kan rekenen en vlug en net schrijven, voor het opnemen der Gasmeters, ophalen van gelden en kantoorwerkzaamheden. Aanbiedingen in persoonmet voorlegging van eenig schrijfwerkbij den Direkleur der Gasfabriek ’s voormiddags tusschen 11 en 2 uur. 4oo.es 8«b..i,i. d. a. Pillen van Holloway zijn insgelijks allernuttigst voor de Koos de brandwonden, de open wonden, de verstuiking, derhumatismale en jichtige ontstekingen en «rscheuiene andere ziekten, die voorkomen uit toevallige ziekte aan vallen of vermindering der levenskrachten. -20. NB. Desverkiezende worden er geschikte Blikken BUSSEN bij geleverd a 1 voor 10 Ned. Kan en f 1,75 voor 20 Ned kan. Gedrukt en uitgegeven bij W. €0®I< van BOMMA t© Sneek. Zesden Augustus achttienhonderd zeven en zestig, I waar tegenwoordig waren de Heeren Mrs M. VAN HELOMA, President, J. A. W 1L1.INGE PRINS, Regler, M BAKKER, Regterplaatsver- v anger, en J. W. KLEINSCHMIT. Foor Extract Conform De Griffier (yef.) KLEINSCHMIT Gratis geregistreerd te Sneek, den Twaalfden Augustus 1800 zeven en zestig, deel 15, folio 36, verso vak 4, een blad, geen renvooi. De Ontvanger {getJ. HAGA. Foor Afschrift Conform, Mr. KAPPEIJNE Proc Op heden den negen-en-twintigsten Augus us achttienhonderd zeven-en-zestig, heb ik ARJEN WILBERSdeurwaarder bij het kanlongeregl aldaar woonach ig Ten verzoeke van GERBR1GJE VOOGD Turfmeetsler te Makkum, zooveel noodig do micilie kiezende ten kantore van haren procu reur Mr. FRANCOIS JOHAN KAPPEIJNE van de COPPELLO te Sneek. En uil kracht eener beschikking door de Arrondissements Reglbank te Sneek op een door mijne riquirante aan die Reglbank inge diend verzoekschrift om kosteloos te procederen lol verkrijging van verklaring van vermoedelijk overlijden van haren man den nagenoemden gerequireerde gegeven den 6 Augustus 1867, behoorlijk geregistreerd OPGEROEPEN HENDRIK JaNS BOELENSzeevarende vroeger woonachtig te Makkumthans zonder bekende woonplaats of verblijf. Om te verschijnen op Donderdag der. veer tienden November eerstkomende des voordemid- dags te half elf ure, in het Paleis van Justitie te Sneek, voor de Heeren Mrs. J A. WILLiNGE PRINS en E. BERGSMA leden van gemelde Reglbank en door dezelve in dezen benoemd tot°Regler Commissarissen, ten einde te wor den gehoord omtrent mijner requirantes bedoeld verzoek om gratis te procederen. Behalve van voormeld request en appoitement is door mij deurwaarder levens afschrift dezes overgegeven aan den Heer Officier van Justitie, Ambtenaar van het Openbaar Ministerie bij gemelde Reglbank, sprekende met ZijnEdelGe- strenge in persoon, die het oorspronkelijke met gezien heefl geleekend, terwijl een gelijk afschrift ïUn bedoeld request en appomtemenl en van dit exploit door mij is aangeplakt aan de hoofddeur der gehoorzaal van vaakgemelde Regtbank en zal worden geplaatst in de Sneeker Courant. {GetA. WILBERSDeurwaarder. Gezien bij den Officier van Justitie te Sneek». met overneming van een afschrift op den 29 Augustus 1867. {Get.) W. van NAUTA LEMKE. Gratis geregistreerd te Sneek den negen-en- twintigstea Augustus I860 zeven en zestig, deel 30 folio 152 recto vak 5, een blad geen renvooi. Effectenbeurs van Amsterdam van den 3 Os ten Augustus 2% pet. Nationale dito dito Buitl. Spanje dito Binn. dito Portugal van 1853 Rush A 1798/1816 dito 6de S. Oostr. Met. rente Amst dito Nat. n Oude Oe u Sneek. e.. Aan de Arrondissements Regtbank te Sneek, Geeft met schuldigen eerbied te kennen, GERBRIGJE VOOGD, Turfmeedster te Mak kum, Dat de suppliante in den jure 1800 vier en vijftig, is gehuwd met HENDRIK JANS BOE- LENS, Zeevarende te Makkum. Dat deze haar Echtgenoot in het het voorjaar des jaars 1800 een en zestig als Stuurman naar zee is vertrokken met het schip de Vriendschap genaamd, gevoerd door Kapitein G STERREN- BERG, beslemd naar Koningsbergen. Dat genoemd schip op den Veet tienden No vember 1800 een en zestig van Pdlau is uit gezeild, volgens daarvan ontvangen berigt, en men na dien tijd nimmer iets weder van genoemd schip of de equipage heeft vernomen, zoodal men bijna met zekerheid kan stellen, dat het zelve met de. equipage is verongelukt. Dat de suppliante gaarne vonnis wilde hebben, waarbij hel vermoedelijk overlijden van opge noemde hare Echtgenoot wordt geconstateerd, als zijnde nu reeds meer dan vijf jarenvedoopen sedert het laatste bewijs van het bestaan van haren Echtgenoot. Dat de suppliante onvermogend is om de seregls en andere kosten, ten einde zulks le verkrijgen, te betalen, blijkens certificaat van den Heer Burgemeester van Wonseradeel dd. 7 Februarij 1867, hier atmex. Dat suppliante alzoo benoodigd is toestemming .der Regtbank lot gratis handelen in deze zaak in regten, en eenen Procureur ten einde haar in dezen te dienen. Redenen waarom de suppliante zich wendt .door deze tot Uwe Reglbank met gedienstig verzoek, dat aan haar mag worden verleend bet armregt en eenen Procureur worden aan gewezen, ten einde opgemelde zaak lot verknj ging van Vonnis van vermoedelijk overlijden van haren opgemelden echtgenoot le bevorderen. Quo fado etc. {get.) Mr. KAPPEIJNE Procureur. G. L. VOOGD. Arrondissements Regtbank te Sneek Gezien voor en L- - 10&Gelet op artikel 855 en volgende van bet Wetboek van Burgerlijke Regtsvordering. Gelast de oproeping van de weder partij van de verzoekersche, legen Donderdag den Veer tienden November eerstkomende, des voormiddags ten half elf ure voot de Heeren Mrs. J. A WILLINGE PRINS en E. BERGSMA, leden dezer Regtbank, welke dezelve ten deze be noemt tol Regter Commissarissen, len einde op derzelver rapport zoodanig le disponeren als verslaan zal worden te belmoren. Gedaan en gewezen bij de Regtbank nosmd in i-- I Jochum I w 5? 99 59 n 59 59 55 59 59 t 1 Ui ■SNEER. Van dan 23 tot den 30 Augustus Geboren f 1 - t vee etc. naar Rensburg; 34 LondonEuro- Unöiua) naar Zijn op franco aanvrage a contant te bekomen bij de teeren H. Carmegieier QRz. Stellinawerff Beintema 'te Leeuwarden 8. Q. Zvart te Gorredijk; J A. Ledel te Bolsward en bij J. Straatman. hoofd-dépóthouder te >s Hertogenbosch alsmede in HOLLOWAY’s Etablissementen te Londen 244, pn ie New-ïork 80 Maiden-Lane. 2050. Potjes zalf a/Ó,80/1,85/3,00/7,5 20.95. Riga 24 dito J Hillenius, (2 - vaI1 SCMEEPSTWa VA» »1 ARtlJiGUa! Van den 21 tot den 27 Augustus. Binnengekomcn: 21 Augustus Clark(Magnet) van Newcastle T. Hauff, (Neptunus) van Frederikstad- A Haaijer, (Crcuos) van Riga 22 dito Hollandia, [öj van London European [S] van Hull W aterborg, (2 Gebroeders) van Sint Petersburg 23 dito 1 Hoede- maker, (Leentje) van 1 Gebroeders) idem J Al Laren (2 Gebroeders) Liverpool 26 dito Nora [S] van London. iUügegaan; 21 Augustas, Nora, [S] boter, naar Loudon; -E Berg, (Johanna) nmf dito Hollandias (S) botsr, vee etc naar pean, [8] idem naar Huil; Brouwer, (Agina naar Oosterisoer; 26 dito T Hauff, (Neptuaus) Erederikstad. Boter ta LEEUWARDEN den 30 Aug J 48,50 De prijs der Koehuiden 13 cents en Bullen 11 cents Kalfsvellen ƒ175

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1867 | | pagina 4