JAARGANG 1867. PMRMfflRKT I Paardenmarkt, dit jaar invalt op WOENSDAG den 18 Sep tember eerstkomende. NIEUWS- EN ADVERTENTIMIAD VOOR DE STAD EN HET ARRONDISSEMENT SNEEK. Ij’ [i 22ste I 41 ZATURDAG 7 SEPTEMBER. LtfX" X ’"J i7cL' VAN DEN GEMEENTHAAD VAN SNEEK, MAANDAG DEN 9 SEPTEMBER 1867. des voormiddags ten 10 uur. B I O E JX 1 A JN D. VERGADERING In zijne vergadering I 1 BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de Gemeente SNEER maken hier mede bekenddat de NAJAARS Burgemeester en Wethouders voornoem dj WOUDA. De Secretaris G. J. PRUIM. i&i ^7 nedergelegd en in afschrift tegen betaling der kosten algemeen verkrijgbaar wordt gesteld, de aan den Raad aangebodene Gemeente-begrooting der plaatselijke inkomsten en uitgaven voor den jare 1868. Sneek den 4 September 1867. Burgemeester eg Wethouders voornoemd, WOUDA. De Secretaris, G. J. PRUIM. PUNTEN TER BEHANDELING: 1. Resumtie der notulen. 2. Onderzoek der geloofsbrieven van Mr. i. A. Willinge Prins. 3. Benandeling van de missive van den Minister van Bimienlandsche zaken betreffende den aanleg eener schietbaan, 4. Behandeling van eene missive van de Commissie van toezicht betreffende de defini tieve aanstelling van een leeraar in de Frausche taal aan den voorbereidings cursus. 5. Idem van een schrijven van de plaatse lijke schoolcommissie ten opzichte eener wijzi ging in ’t reglement der Fransche Meisjesschool. 6 Idem van een adres van Sanders en Frijda, leenbankhouders te Sneek. 7 Idem van een adres van P van der Feer en 9 andere bewoners van Wijk 1. 8 Mededeeling van een schrijven van Dr H Onnen houdende aanneming van de benoeming lot Leeraar B aan de Hoogere Burgerschool. 9 Idem van de directie derHarlingerSnee- ker Stoomboot maatschappij betreffende eene verlenging en verbreeding der aanlegplaats bij de Noorderpoort. KENNISGEVING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van SNEEK maken bekend, dat op de Secretarie dezer gemeente, gedurende 14 dagen te begin* nen met heden, voor een’ ieder ter lezing is soms zijn zij tot den arbeid gedwongen door de maatregelen der patroons; soms zijn deze in transactie gekomen. Maar thans maakt de Times, een ernstig blad, dat nooit zonder reden eemg berigt mededeelt, gewag van de aanslaande op rigling eener vereeniging van Engelsche predi kanten, die eveneens den arbeid zullen staken en weigeren zuilen te prediken, zoolang niet aan hunne grieven is voldaan. Die grieven reeds op eene meeting in krachtige bewoordin gen uiteengezet, zijn: het onzekere der positie van de predikanten, de onregtvaardigheid bij de promotie» ten opzichte van kerkelijke betrekkin gen, hel heerschende nepotisme, de slechte be zoldiging„zoodat met weinige uitzonderingen predikant zijn en honger lijden schier synoniem zijn” en nog een legio andere grieven, waarmede men de noodzakelijkheid van tveran- dering betoogd heeft. De predikanten zullen op dien grond, wanneer er geen herstel komt, hun ambt nederleggen. Het is niet waarschijnlijk dat het gouverne ment of de kerkelijke gemeenten nu plotseling het verkondigen van hei, evangelie hooger zullen honoreren. Zal men nu, zoo als toen in Essex de landbouwerskneclils den arbeid slaakten, ook hen die in den wijngaard des Heeren arbei den, door de manschappen van het zooveelste regement dragonders vervang u? Of zuilen de gemeenten nu vrouwen aan het werk zetten? Of wel zal er ook hier eene transactie worden gemaakt? 01 eindelijk zal men de engelsche predikanten met den tekst beantwoorden: „zoekt eerst het koningrijk der hemelen en al deze dingen zuiien u toegeworpen worden?’’ Arn. Cour. In zijne vergadering van Dirigsdag heeft de gemeenteraad van Amsterdam het besluit genomen de kermis, die Maandag aanstaande een aanvang zou nementot op een later te bepalen datum uit te stellen. Men herinnert zich, dat in de eerste helft der maand Mei eene poging tot moord is .be gaan op den notaris Ghijm te Hengelo en diens huishoudster. Die zaak, welke uithoofde der zware verwondingen, vooral aan laatstgenoemden loegebragt, lot dusverre moest worden uilge- steld, zal thans voor het geregtshof alhier be handeld worden op Donderdag 12 September eerst komend. De dader, aan wien als verde diger is loegevoegd de heer mr. baron van Lamsweerde, is een klompenmaker te Hengelo met name Willem Hanekamp. Op de thans te Parijs vergaderde interna - tionale konferentie van de maatschappijen van bijstand aan de geblesseerden der legers te land en ter zee, is Nederland vertegenwoordigd door de heeren Bosscha, voorzitter, van de centrale kommissie der Nederlandsche vereeniging jhr. H. A.van Karnebeek, Schoul-bij nacht, adjudant Arnhem, 5 September. Bijna in elk vak van nijverheid heeft er in de laatste jaren eene schorsing van arbeid plaatsgehad. Algemeen verlangen de werklie den hooger loop. Sons is,ivet hun gegeven Bij beschikking van den 3 September 1867 heeft de minister van bmneniaudsche zaken o a. tot klerken bij den rijkstelegraaf henoemd: G C. Gorter te Heereuveen en J. J. du Saar te Harlingen,, Bij besluit van 14 Julij 1867, n°, 15, Z. M. beschikkende op het verzoekschrift van Jan Foekens en Iwee andere, allen wonende te Harlingen, HD. bewilliging verleend op de akte van oprigting der naamlooze vennootschap Harlinget'Sneeker Stoommaatsckappij, te Harlin gen. De pleglige uitreiking der medailles aan de bekroonden op de bloemententoonstelling in April jl. te Amsterdam gehouden, heeft Dings dag plaats gehad in hel Paleis voor Volks vlijt. Ruim negenduizend bezoekers telde Dingsdag dag avond de feestviering in het Paleis voor Volksvlijt, na het uilreiken der bekrooningen gehouden. De minister van binnenlandsche zaken heeft het verbod tot het houden van markten en openbare verkoopingen van ruudvee, voor de prov. Zeeland, met ingang van 9 September 1867, opgeheven. De Hollandsche maatschappij van fraaije kunsten en wetenschappen zal den 20 Septem ber te Leiden hare jaarilijksche algemeene ver gadering houden. Nrijdag zijn van Putten per centraalspoor met bestemming naar Amerika als landverhui zers vertrokken 162 persenen uit de gemeenten Harderwijk, Elspeet, Garderen en Puiten. Den zelfden dag vertrokken van Groningen een 60tal in verschillende deelen der provincie Groningen te huis behoorende landlieden, meest allen tot den werkenden stand behoorende met bestemming naar Noord-Amerika, hoofdza kelijk om aldaar een beier middel van bestaan te zoeken. SNEEKER V r'; Bij dit ■■miner der Courant ■wordt een Bijblad verronden inhoudende een ver slag van het verhandelde in den Gemeen* teraad van 36 Augustus jl. Deze COURANT verschijnt WOENSDAGS en ZATÜRDAGS. Abonnementsprijs voor 3 maanden is binnen deze Stad f 1.65buiten de Stad franco /1.90 behalve 35 Cents Zegelregt voor iedere plaatsing, COURANT 1 I 2

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1867 | | pagina 1