JAARGANG B E I i d 1 I I I I I I NIEUWS- EN ADVERTEATIE-IJLAI) VOOR DE STAD EN RET ARRONDISSEMENT SNEEK. I I' I VERGADERING UN DEX GEMEENTERAAD VAN SNEER, MAANDAG DEN 30 SEPTEMBER 1867. des voormiddag» ten 10 uur. R 1 N N E N L A N D« ZATUIIDAG 28SEPTOIB. l'l 'Al ’P jfl LJ ,4 O s löüï. i' I, c keizerlijk dekreet en de Bij «154 nummer der Courant wordt een Bijblad verzonden inlioudende een ver slag van het verhandelde in den Gemeen teraad tan 9 September il. de gelijke middden. feil rekwireerd eene bede PUNTEN TER BEHANDELING: 1) Resumtie der notulen 2) Benoeming van twee assistenten boter- drapers en een korendrager 3) Adres van V,' de Ruiter c s 4) Adres van S de Jager, om oo nieuw onderhands te mogen pachten, de opbrengst der aschbelt enz. 5) Behandeling der hogföoting tóet de tóe motie van beantwoording^ en betrekkelijke voor stellen. van 1 tot 4 regels eiken regel daarenboven voor iedere plaatsing. gewoa* 10 et», personen Rotterdam, 24 September. Voor de arrondissements reglbank alhier werd heden de volgende zaak, niet zonder belang behandeld F. E. van Santen Koiff, apotheker te dezer stede, stond namelijk te regt, aange- vervaardigd zijn.' getuigen tenen van van Zuid Holland, zyue apotheek en andere COURANT. gawj'ju W-I *1' 11 wr-—-r - -MT—11 1 Deze COURANT verschijnt WOENSDAGS en XATURDAGS Abonnementsprijs voor 3 maanden is binnen deze Stad 1.65 buiten de Stad franco ƒ1.90 aaw—vu win millioen gulden 1,000.000}, lot hel doen van betaling voor overname van de suikerfabiieken Tjomal en B mdjardawa, met inventaris en loe- behooren, alsmede van de daarop gevallen pro ceskosten en interessenwordt bekrachtigd. De Tweede Kamer heeft 24 September na daarover gebonden discussiën met 32 tegen nopens van die conclusie hei- onbepeikte strekking te Zwolle, 26 Sept. De dingsdagavond II te 6 uur 53 min van Deventer komende personeutiem heeft vóór de brug by het station alhier een tegelijkertijd van Meppel komenden gmiutrein in de fl.mk geliotlën, dewijl deze laatste, door de locomo lief gestuwd, over den aldaar l.ggenden kruis wissel op hel spoor van den personentrein was geraakt Hoewel de seinen, die gevaar hadden moe lén earnooiieü als veilig waren gesteld, heeft de machinist nog hel leeken van remmen ge geveiï, echter le laai De schok was vrij hevig, maar aan de leizigers en hel treinpersoneel zijn geene ongelukken overkomen alleen heeft er beschadiging van wagen» plaats gehad Sedert hei ontslaan der cholera te Rol terdam op 9 Augustus 1867 zijn aan die ziekte overleden: tol en met 20 September ji. té Rotterdam 303, te Dordrecbl 88, le Delft 102, en te s’ Gravenhage 39 personen; tot en met 19 September jl. te Zaandam 94 per-onén; lol en met 14 Sepiembei ji. le Bi.iswijk 22. le Deltshaven 20, le Perms 15, te Schiedam 12, le Vianet) 17, le EiSseiiuonde 14 personen. In de drie laatste dagen (zaiurdag, zondag en maandag), zijn le Rotterdam aangegeven als aangelast door de cholera 11 en als daaraan overleden 5 behalve 35 Cents Zegelregt 31 stemmen aangenomen de conclusie het rapport der commissie tot herziening het reglement van orde, nadat v. r.s ge.ójsigd, met het doel om aan de ziening eene meer geven. De Tweede Kamer heeft 23 dezer na langdu» rige beraadslagingen, met 36 legen 24 stemmen besloten het ontwerp wi tboek van strafvordering eetsl in de afdeelingen te oude? zoeken tia het onderzoek der begroot,ng De heer van der MaesiU heeft vermf gevraagd én bekomen tot eëiie interpellatie aan u-n minister van binmn- landsche zak n over ’,1e bevaarbaailieid der 2uid Wilkimwaart Twee makelaars in effecten te Rotterdam zijn voortvlugtig; een ander heeft zich, gelijk reeds gemeld is, door ophanging van het leven beroofd Z AI. hééft, tot hoogleeraar in de ge-» neeskundige fakulteit aan de hooge school te Gioningen benoemd den heer NV. M H Sanger, doctor in de genees- heel- en verloskunde le ’s Gravenhage; },den heet P. van der Brug, op zijn verzoek eervol ontslagen als schoolop ziener in hel tiende schooldistrikt van Gelderland en in diens plaats benoemd den heer F. Kuypers, te St. Anna, bij Nijmegen. Z M. heeft benoemd tot ontvanger der direkte belastingen en accijnsen le ileemstedo, den heer Grobbel, thans le Getidringen. Door Z M is, op zijn verzoek, eervol ontslagen, mr. Gleichman, als referendaris bij het departement van financiën, eu in diens plaats benoemd graaf van Randwijck, thans kommies. De ministers van binnenlandsche zaken en van iinuiK.én zijn benoemd lot kommandeurs van oen Nederlaudsctien Leeuw. De minister van binnenlandsche zaken heeft bel versbod tot het houden van markten en openbare verkoopingen van rundvee opge- htven voor de provincie Noordbraband, met ingang van 23 September 1867. Bij de Tweede Kamer is ingekomen een onlwe p van wet tot bekrachtiging van een kieuiet, door den gouverneur generaal van Ne der! -ludic geopend boven de begroeting van Nederl.-Indië voor hel dienstjaar 1867. Art. 1 van dit ontwerp luidt a's volgt: „Hel door den gouverneur generaal van Nederl. Indië bij ordon nantie van 3 Mei 1867 (Jndisch Staatsblad n°. 61) boven de begroeting van Nederl. Indië voor het dienstjaar 1867 geopend krediet van een klaagd van het in zijne ap-theek voorhanden henben van geneesm ideleri. ->>et de Pharm: copoea Neerlandica opgenoemd of sonder opschrift volgens welk voorscmifl zy Uil de verklaring van twee den geneeskundigen raad i resulteerde dal beklaagde in Voorhanden h d: biscuits Oliviers, De beklaagde erkende nat Door het openbaar ministerie werd ge— veroordeeiitig van den beklaagde lot van ƒ10. De heer mr. P C. lioynck van P.ipendrecht heelt daaiop mr. P m eene uil-,ewetkle piei.rcde bel onhoudbare der aan— kiagt trachten aan le loonen, waarbij hij be deelde dal men de Zelfstand ghe.d der apothe kers wilde onderdrukken. Hij wees op F.ank- ujk, waar die geneesmiddelen niet alleen getole reerd maar zells door de regering onderzocht worden en dë verkoop daarvan begunstigd P eiler achtte hel ook in tiet belang der al "e- meene gezondheid bij voorbeeld op dorpen of gehuchten, waar dikwijls uren in den omtrek geen geneesheer le krijgen is. zouden dergëiii- ke reméaes secrèles zeer veel nul kunnen s.icir.en Pleiter exhibeerde aan de regtbank v rschidende aanwijzmgen van geneesheeren zoo van mer als eide.s, welke .die geneesmid- ueich auabeielen; hij haalde aan een keizerlijk' dekreel van 1810, waarbij de verkoop daarvan, eveneens verounootd is voorts beweerde hii dat uil de geneeskundige wet van 1865 met zou zijn ai le leiden het verbod om die ge neesmiddelen le verkoopen, terwijl het alleen aan den geneeskundigen raad te danken is dat de beklaagde vervolgd wordt, als willende 'niet dal de apothekers eeuigzins zelfstandig bande- ten De substituut oiücier van justitie, de lieer mr Paujn, rekende zich na de laatste woorden van den gedachten pieiter verpligl de geschie denis dezer procedure mede te deelen iets wat hij anders met zou gedaan hebben. Deze zaak is met kwestieus, wal de feilen betreft - de getuigen verklaren volledig de beklaagde ont kent met hel is alleen regtskwestie Nu weuschtë men ten opzigle daarvan eene afdiende regierijke decisie le verkrijgen, om lot de weieuscuap te geraken of men zulke zaken niet kan vei volgen, lu overleg met het O. M. te s Gravenhage was bij de legtbank aldaar ëerie der gelijke zaafc aanhangig gemaakt, waar op door een zamenloop van omstandigheden;1 geene voldoende decisie was gevolgd, waaro' men zich kon beroepen, en deze nu wetisc’ P men le provoceren. Hij wil den v«;fde at« niel volgen in zijn uitvoerig pletdoe" •'iger treft hel keizerlijk dekreet en de 4 rt at he- gehaalde besluiten, wijst hij ÖVenge aan- van 1863, waarbij dergeliilke beshnteT Wet met die wet, worden te gedaan Sok V

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1867 | | pagina 1