MEEHS- EN ADVERTENTIE-BLAD VOOR DE STAD IN DET ARRONDISSEMENT SNEER. JAARGANG No. 92. 18’57. ’s ZATERDAG 16 NOVEMBER. B R fl fl fl L A fl D. VERGADERING VAN DEN CE1EENTE-BAAD VAN SNEER, maandag den is november issi, des voormiddags te 10 uur. i- I den j" in voor en ge- Wel vr or* J. ch er en en 1 tot 4 regels gewose PUNTEN VAN BEHANDELING. a- 1. Resumtie der notulen. moet Het de metste goede re ’s Gravenhage 12 Nov. Het ontwerp tot herziening der zegelwet, met betrekking tot drukwerken, zal spoedig n ti de Kamer worden iiigediend. Hel behelst Vermindering, niet algeheele afschaffing. s Gravenhage, 14 Nov. Op verlangen van Z. M. den koning heeft lieden de begrafenis van den heer mr. E. J H. Borret met buitengewone plegtigheid op de begraafplaats der Roomsch katholieken plaats gehad. De stoet bestond uit zestig rijtuigen, waarin gezeien waren: vertegenwoordigers van Z. M. den koning, van den prins vau Oranje en van prins FrederiL der Nederlanden, het corps diplo matique, de ministers* oud ministers, deputatiën Van hooge collegiëo enz. De stoet werd vooraf gegaan en besloten door kavalerie. De treurmuziek van het korps grenadiers en jagers eu huzaren woonde de plegtigheid bij. Door den minister van buiten- iandsche zaken werd eene lijkrede gehouden. De broeder van den overledene betuigde den dank voor de eer den overleden minister vau justitie bewezen. houdende verzoek om eervol ontslag als zóó danig. 3. Mededeeling van eene missiy^ van Mr. J. J. Bolman, waarbij deze zijn onjgj^g indient als lid der commissie van toezicht pp ’t mid delbaar onderwijs. ‘"‘•in. 4. Voordracht van de commissie van toezicht lol vervulling der vacature door ’t bedanken tan Mr Bolman ontsLan. 5. Missive van Gedeputeerde Staten, gelei dende de Koninklijke goedkeuring voor de te houden onderliaudsche verpachting der ban. van ieening. 6. Adies van de Sneeker onderlinge brand waarborg maatschappij. 7. Adres van G. ten Briuk, om restitutie Nan hooldelijken omslag. 8 Adres van T. Bokma, om tegemoetkoming Voor het uitgeven der Raad^v^rslagen. 9. Adres van A. Prins,, qm vergunning tot hel bouwen vau een scheephüisjé in de draai- sloot. Deze COURANT verschijnt WOENSDAGS en ZATURDAGS. Abonnementsprijs voor 3 maanden is binnen deze Stad ƒ1.65, buiten de Stad franco ƒ1.90 heeft niet meer kunnen gelden dau/6003, dat is de inzet. Tot directeur en leeraar aan de Harliogei Burger Avondschool, tevens leeraar aan de H. Burgerschool zijn aanbevolen de heeren D. van der Wal, doctorandus in de philosophic te Arnhem en W. J Meijers, candidaat te Hoorn De eerste is benoemd met algemeene stemmen. Men weel, dat in 1864 eenige aanzienlijke ingezetenen dezer provincie zich vormden tot een comité voor den aanleg van een spoorweg van Harlingen naar Heerenveen, over Bolsward, Sueek en Joure. De leden van hel Comité gingen met belangrijke inschrijvingen ontzagen moeite noch kosten, om de zoo wenschte zaak tot stand te brengen, ontving het ^comité van particulieren en be trokken gemeentebesturen doorslaande blijken van belangstelling en nam de provincie voor 100,000 deel in de op te ligten maatschappij doch de ve>der aangewende pogingen, om het nog ontbrekende kapitaal te bekomen, bleven steeds zonder “gevolg In dezen stand der zaak heett hel comité in eene gisteren avond alhier geheudene vergadering besloten zich te ontbinden, Deze uitslag zal stellig algemeen niet leedwezen worden vernomen. Liet gold toch een weg, waardoor een zeer aanzienlijk deel der provincie aan hel staatsspoor wegnet zou woiden verbonden. de geldelijke opofferingen t een beter resultaat Zr. Ms. fregat met stoomvermogen Adolf hertog van Nassau, onder bevél van den kapt, ter zee J. D. de Man, is in den namiddag van 11 dezer van de reede van Texel naar zee vertrokken, lot het doen van eenen kruistogt in de Middellandsche zee Jb^ot’di'ö morgen zijn van Amsterdam 117 jongelirigeii, tiit die stad, en velschillende 2. Missive van den hulponderwijzer J. Gijlstra, andere plaatsen, naar Rotterdam vertrokken, leu eint|e- -n daar yerder rejg naa(. Ro(ne voort te zetten, alwaar zij als vrijwilligers bij het corps puuselijke zouavei) zullen gaan die— uen- (de Jgd Tot heden is aan het bestuur der Maat schappij van Weldadigheid opgaaf van het ge collecteerde bedrag ingezonden tot een totaal cijfer van f 47,659.18 ‘/a. lol aanvulling van het zevental leden der voorloopige kotmtffssie voor het tiende Neder- landsch taalkongres, te ’s Gravenhage te houden zyn eergisteren nog benoemd de heeren mr. J. E Band; en T vany Weslihcene, zoodut men nu weldra lot de verdere regeling dier aangelegenheid kan ovérgaan, maar vooraf eerst zal hebben uit te maken of bedoeld kongres in den loop van hel volgende jaar of wel in den nazomer van 1869 plaats hebben verlangen van veie zoo niet van daarbij betrokkenen heeft zich, om denen, sterk voor 1868 geuil. Men berigt ons dat Zondag jl. op de lijn Enthoven—Luik een ongeluk heeft plaatsgehad. Twee treinen hebben alkaêr op de hoogte van het station Glons on moet De beambten die het gevaar zagen aankomen, sprongen van beide treinen, met uitzondering van den hoofd con ducteur G. die zwaar is gewond. Reiziger., bevonden zich op geen der treinen daar e eene een goederentrein, en de andere eene locomotief met bagagewagen was De scha ie aan het materieel is van weinig of geen bette kenis, daar de schok niet hevig was, uithoofde beide treinen bijna waren gestopt. Arn C SNEEK 15 November. Men schrijft ous uil Oos(stellingwerf dd 13 November De jagers heffen iederen avond, als zij thuis komen „Jeremiades' aan, want zij kunnen dagen jagen, zonder wild te zien Men schrijk dit toe aan het groote getal vossen, dat te Oost- stellingwerf gedomicilieerd is. Sedert eenige jaren heelt men geen vossenjagt gehouden hel geen natuurlijk gunstig influenceert opde vossen mulliplicalie. Har’ingen 13 November. De van ouds bekende lijnbaan van Barend Visser, lang 358 en breed 5,7 Ned. el, met een zolder over l geheele gebouw, completen inventaris en nog zes andere gebouwen, be slaande eene luiiute van 28 roeden en 52 el Ook de ijver en nau het comité hadden mogen doen verwachten -‘- Wij vernemen, dat in den nacht van maandag op dingsdag jl. de woning van den heer Lemke te Rauwerd is afgebrand eu dat -daarbij, behalve het huisraad, eene aanzienlijke waarde aan effëcien is verloren gegaan. Men voegt er bij dal weinig ot niets geassureerd was. LUXEMBURG. Men schrijft uit Luxemburg dat de heer de Cornet, direkteur generaal der financiën, in het openbaar gezegd beeft dal er weder sprake was van den afstand van hel groothertogdom aan eene vreemde mog ndbeid Het scnijnl dal de koning-grootheiiog aanmerkingen ont vangen heelt van Pruisen ter zake van het vormen van zijn leger ver sleikle van 1500 man, te.wijl hel trakmal van Londen bepauil dat in bet groothertogdom geen sterker leger mag b. staan dan voor de behoeften der politie vereischt wordt, en voor de po.itie zijn toch geen 1500 man noodig. Bedoeld leger opgerigt eenvoudig bij een groothertogelijk Des.uitzou den lande 600,000 francs kosten en de Stenden zijn, naar het schijnt, zeer weinig geneigd dezen last goed te keuren, Bovendien beklaagt Prui sen zich op nieuw over de vertraging welke het Slechten der vestingwerken ondervindt. A D V E R T E N T 1E N vau etter 40 Cents, voor eiken regel daarenboven behalve 35 Cents Zegelregt voor iedere plaatsing, SHEERER I. 44 0 0 8 1- IS ■e i 10 cts COURANT.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1867 | | pagina 1