Zaterdag NIEUWS- EN ADVEHTENTIE-BIAD VOOR DE STAD EN HET ARRONDISSEMENT SNEER. 30 Januari. Reddingsbaken B I xe~nlanK~ VERGADERING van den Gemeente-raad van Sneek, OP MaandAq den 1 Februari 1869, voormiddags 11 uur. b/54 W"d“ «Is 6«- Sneek den 28 Januari 1869. ontwerp-verordeningen op er r I van de de resolutie gelast voor dc ;en nauwkeurig Stiel!jes -1 ge- lidmaatschap der -~-i verkiezing te op 26 dezer is de voorma- van de gracht te- Ferwerda, Grofsmid buiten de H. Gilhuiswinkelier buiten de naast den timmerwinkel _4ntoon de Jong, timmerman, achter van T. T. Bloksma, Pompmaker buiten het KENNISGE V ING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS gemeente SNEEK, voldoende aan van Heeren Ged. Staten van Friesland, van den 14 Januari 1869 (Provinciaal blad no. 19) bren gen ter kennis van de ingezetenennavolgende UITNOODIGI1VG »De Gedeputeerde Staten van de provincie Fries- Gelet hebbende op het 2e lid van art 75 der i »wet van den 4 Juli 1850 (Staatsblad no. 37) «noodigenby deze de inwoners dezer provincie >uit, om, zoo zij in andere provinciën in de rijks «directe belastingen zijn aangeslagen, daarvan «voor den 1 April aan hunne vergadering te doen «blijken, ten einde door haar daarop kunne worden gelet bij de opmaking der lijst van hoogst «aangeslagenen voor de verkiezing van de afge vaardigden ter Eerste Kamer ”van de State’n- Generaal. En zal deze op de gebruikelijke wijze worden Co™’g tGVenS met Plaat8ing in de Sneeker dit t e Sneek den 28 Januari 1869. Burgemeester en Wethouders Voornoemd HAMERSTER DIJKSTRA. De Secretaris G. J. P R UIM. PUNTEN VAN BEHANDELING: 1. Resumtie der notulen. 2. Voorstel tot vaststelling van hettractement van den directeur der gemeentelijke gasfabriek. 3. Rekening van den afslag van visch in 1868. 4. Rekening en verantwoording van ’t College van Brandmeesters over 1868. m^'steRekening enverantwoord‘ng vandenWaag- 6. Missive van Heeren Ged. Staten geleiden de eene nota van op- en aanmerking ter zake de gemeenterekening over 1867. 7. Voorstel betreffende de verordening op de vervanging van het floreen door het kadastraal inkomen als maatstaf van stembevoegdheid en onderhoudplichtigheid bij de waterschappen. o. Adres van A. Groenhuizen met verzoek om eene gratificatie. 9. Behandeling van ontwerp-verordeningenop de heffing en op de invordering van den hoofde- lyken omslag. 10. Voorstel betreffende de uitgave van de verslagen der raadsvergaderingen. V00r 3 manden is binnen deze Stad/1.65, buiten de Stad SblS'1»:. 72) eïarU920\nATvaU: Z. m' besluit van den 8slen Mei 1862 (Staatsbl. no. 46) i.oi irenFn d°Or deze ter kennisse der belang hebbenden, dat de loting van de ingezetenen gemeente, die in het vorige jaar voor de Militie zyn ingeschreven, voor zoo ver zij op den 31sten Dec. 1868 nog in het leven waren en in gezetenen van het Rijk zijn gebleven, zal plaats ebben te Sneek m de Concertzaal op Woens- ^10 17 Febn“ri k-’ ten lü ure; dat op den 19 dier maand, ter Secretarie der t?’ door..of,van wege de lotelingen aan- hZV geschieden voor de getuigschriften ter bekommg van vrijstelling wegens broederdienst of op grond van te zijn eenige wettige zoon, alsmede datom vrijstelling wegens eigen mili taire dienst of die van broeders te verkrijgen het paspoort of ander bewijs van ontslag of een’ uit treksel uit het stamboek, of een bewijs van werkelijke I dienst, ten minste tien dagen vóór den dag waarop de eerste zitting van den Militie-raad wordt geopend, ter Secretarie voornoemd moet worden ingeleverd. En zal deze worden afgekondigd waar het I behoort den 30 Januari en 13 Februari, met plaatsing in de Sneeker Courant. Sneek den 28 Januari 1869. Burgemeester en Wethouders voornoemd HAMERSTER DIJKSTRA. I Be Secretaris, I G. J. PRUIM. KENNISGEVING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de Gemeente SNEEK, maken bekend, dat aanwezig zijn bij 1°. Bintje Tjerkstrabij den houtmolen den. heer Ter Horst. 2°. - - Hoogënd. 3°. A. Prins, timmerman aan genover de Pelmolen. 4°. Tjipke voormalige Noorderpoort. lige Oosterpoort wijlen H. Wouda. 6°. Willem Molenaar. Sneek den 24 Januari 1869. Burgemeester en Wethouders voornoemd, HAMERSTER DIJKSTRA. De Secretaris G. J. P R U IM. KENNISGEVING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente SNEEK: Gelet op art. 28 der Wet betrekkelijk de Na- Deze COURANT verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS kennisgeving. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente SNEEK, voldoende aan de resoluüe van den heer Commissaris des Konings in de pro- no 4%noland d' JanUari J’1' 4e afdX no. 1/8, onderwerp: afsluiting der groote wernrn voor zwaar geladen wagens brengen door deze ter kennis van de ingezetenen dat met 29 Januari e. k. tot nadere lasbmvinu de groote wegen in deze provincie zullen zón af- feS? ?n rij’ en voertuigen, welke, wat be- X? de dl!lgences en waffens met breede vellin- (bU'ten en beha,Ve reizigers mei hunne gewone bagage) niet zwaar der vrachten dan van vijfhonderd Nederlandsche Se rii geW‘Cht fijn be‘aden’ en wat aanSaat alle ry- en voertuigenmet smalle of gewone veilingenzwaardere vrachten hebbende dan vierhoude< Nederlandsche pondenen dat in allen gevalle met anders dan halfspoor zal mo gen worden gereden, naar aanwijzing van diToD die wegen te vinden spoorleiders, welke evenwJl s nachts zullen zijn weggenomen, en dat de tol gaarders en andere beambten van het bestuur der wegen zijn gemachtigd en stipte naleving van deze bepalinm zorg te dragen. Sneek den 28 Januari 1869. Burgemeester en Wethouders voornoemd HAMERSTER DIJKSTRA. De Secretaris, BEKENDMAKING. De BURGEMEESTER van de Gemeente SNEEK noodigt, ter voldoening aan art 7 der wet tot I Juh 1856 ?ei‘i Ifiesrecht enz’. va« den 4den I (Staatsblad no. 37), de inwoners dezer gemeente uit, om, zoo zij elders in de Directe Belasungen zyn aangeslagen, daarvan voor den lo Februan e. k., hetzij door de aanslagbillen Sn VZ„“ De Burgemeester voornoemd HAMERSTER DIJKSTRA. Pe heeren S. M. S. Modderman, f van Limburg Brouwer en van Assen worden noemd als candidaten voor het lid. Tweede Kamer bij de aanstaanden Groningen. In den nacht van 25 c 2^ heer mr. D. Koordens te Bennobroek, bij Haar lem, overleden. J naar- De minister van binnenl. zaken heeft bij SNEEKER 4 COURANT G‘ J' PRUIM-

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1869 | | pagina 1