Zaterdag 27 Februari. NIEIIWS- EN ADVERTENTIE-BLAD VOOR DE STAD EN BET ARRONDISSEMENT SNEEK. BINNENLAND. N e» VIER-EN-TWIKTIQSTE JAARGANG No. 16 1860. i r J SNEEKO CODRANT I&4MM - z o- - -vvui uincu lcn':1 Ut Zegelrecht voor iedere plaatsing. Alle brieven en stukken, de uitgave of redactie betredende, gelieve daarop -T* Deze COURANT verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS. Abonnementsprijs franco ƒ1.90. ADVERTENTIËN van 1 tot 4 regels, gewone letter, 40 Cents, ZATERDAGS. Abonnementsprijs voor 3 maanden is binnen deze Stad ƒ1.65, buiten de Stad voor eiken regel daarenboven 10 Gentsbehalve 35 Gents nien franco toe te zenden aan den Uitgever. treffende het begraven van lijken enz., voortge zet en gevorderd tot artikel 21. Amendementen van de heeren Pijnappel en Gratama op artikel 16 zijn verworpen. In artikel 17 zijn, op voor stel van den heer Godefroi, met 41 tegen 12 stemmen, weggelaten de woorden «of kerkelijke slaande op de uitgestrektheid van de begraaf plaatsen. Een door den heer Dumbar voorge steld amendement op artikel 20 is, met 34 te gen 11 stemmen, verworpen. Morgen voortzet ting. Koophandel heeft en scheepvaart een voorstel aan den raad gedaandat zoo ’t aange nomen wordt, van groot gewicht voor de uit breiding en vermeerdering van den handel op onze reeds zoo drukke weekmarkten kan wor den, namelijk, het concentreeren op een gracht, midden in de stad gelegen van alle markt- en veerschepeneen aanzienlijk getal uitmakende, die hunne goederen van heinde en verre op ’t aangrenzend marktplein lossen en laden; en wel door te bepalen, dat een der bruggen, die de passage- van ’t zuiden naar ’t noorden der stad en omgekeerd uitmakenvoor de opvaart der tal rijke schepen uit zee naar Hoogeveen en verder gelegen turfveenen op de weekmarkt van Don derdag van ’s morgens 9 tot ’s namiddags 4 uur, gesloten blijve, waardoor de kooplieden in de gelegenheid worden gesteld om hunne vele goe deren zonder stagnatie te kunnen expedieeren en de duizenden personen die aldaar als ’t voor naamste punt hun doortocht hebbenongehinderd kunnen passeeren; terwijl de opvarende schepen niet de minste belemmering ondervinden, daar de lijn van afvaart ruim en breed genoeg is, om ongehinderd te kunnen op- en afvaren. Mocht de Raad hiertoe kunnen besluiten, dan zou voor onze bij den dag vermeerderende han del en scheepvaarteen belangrijke schrede voor waarts zijn gedaan. Harlingen. Terwijl sints 1714 geheel Fries- Naar men verneemtheeft Z. M. benoemd tot lid van den hoogen raad der Nederlanden den heer mr. G. Kist, lid van het provinciaal ge rechtshof in Zuid-holland. Bij Z. M. besluit van dej^21 dezer, no. 14, is aan den heer mr. H. J. de Carpentier, op zijn daartoe gedaan verzoek een eervol ontslag ver leend als plaatsvervangend kantonrechter te Hin- delopen. Z. M. heeft benoemd tot lid van het dijks- bestuur van de Zeven Grietenijen en Stad Slo ten, contributie Zeedijken, jhr. mr. J. H. F. K. van Swinderentot lid van het dijksbestuur van het Oud BildtB. W. Wassenaarin het be stuur van het waterschap van Kollummerland en Nieuw Kruislandtot dijkgraaf H, Eskes en tot i en wa- Zeedijken binnendijks II. van Beyma thoe van juemse ouuerzocni eemge monsters meel, waar onder een dat als surrogaat ter vermenging met meel door een Duitsch fabriekant was aangebo den. Het bevatte 1 pet. meel en 99 pet. mi- neralische stoffen (kryolieth of chiolieth). Bij de loting voor de nationale militie te Tilburg bevonden zich dit jaar minder nommers in de bus dan er lotelingen warenmen is nieuws gierig wat resultaat dit incident hebben zal. De reehtbank te Arnhem heeft 11. Zaterdag middag J. L. S. de Vink, platformbeambte van de Nederlandsche Rijnspoorweg-maatschappij schuldig verklaard aan de vier hem ten laste ge legde diefstallen en veroordeeld tot eene gevan genisstraf van vijf jaren. Uit Luxemburg wordt geschrevendatblij kens een daar ontvangen dépêche van prins Hen- STATEN-GENERAAL. TWEEDE KAMER. Zitting van Dinsdag 23 Februari. In de zitting van heden zijn de beraadslagin gen over het wets-ontwerp betreffende het be graven van lijkende begraafplaatsen en begra- fenisrechien voortgezet. De behandeling van art. 1 welke Maandag niet ten einde geloopen was, werd nu hervat. De heer de Brauw stelde een amendement voor strekkende om de eerste zinsnede der vierde alinea aldus te wijzigen: «Voor lijkopening of gedeeltelijke ontleding door of onder toezicht van een geneeskundige, waar door de begraving binnen den na te melden ter mijn niet wordt verhinderdis het verlof des burgemeesters niet noodig.” Dit voorstel werd met 28 tegen 26 stemmen aangenomen. Artikel 1 werd daarna met 42 tegen 12 stemmen aan genomen. De heer Kalff stelde voor aan artikel 4 toe te voegen de volgende slotbepaling: «De ambte naar van den burgerlijken stand geeft het in de eerste alinea bedoeld verlof niet al zonder de bovenvermelde verklaring te hebben ontvangen.” Over dit amendement staakten de stemmen, daar 27 leden zich daarvoor en 27 leden zich daartegen verklaarden. Zitting van Woensdag 24 Februari. In de zitting van heden moest worden beslist over het amendement Kalff, waar over de stem ming hebben gestaakt. Het amendement wordt met 29 tegen 26 stem men verworpen en het artikel met 49 tegen 6 stemmen aangenomen. De heer Godefroi stelde voor bij artikel 11 luidende «Tijdens het heerschen eener besmet telijke ziekte kan het vervoer van lijken uit eene gemeente op wier grondgebied eene of meer begraafplaatsen zijn, door ons worden verboden” te voegen deze woorden»of slechts worden toegestaan onder door ons vast te stellen voor waarden.” Na beraadslaging werd dat amende ment met 50 tegen 4 stemmen en het aldus ge wijzigde artikel zonder hoofdelijke stemming aan genomen. Daarna werd behandeld art. 13en daarop drie amendementen voorgesteld, een door den heer Wijbenga, een door den heer Beijma thoe Kingma en een door den heer Heydenrijck, waar van dat van den heer Heydenrijck, die voorstel de het artikel aldus te lezen«Elke gemeente heeft ten minste ééne algemeene begraafplaats. Van dat voorschrift kan door ons, gedeputeerde staten gehoord, tijdelijk ontheffing verleend wor den. Ten behoeve van twee of meer gemeenten kan èéne gesamenlijke begraafplaats worden in gericht,” met 35 tegen 20 stemmen werd aange nomen, en het aldus gewijzigde artikel zonder hoofdelijke stemming goedgekeurd. Zitting van Donderdag 25 Februari. In de zitting van de tweede kamer van heden is de beraadslaging over het wetsontwerp be- gedeputeerden H. Gorter, mr. J. Witteveen D. Feitsma; tot dijksgedeputeerden van het tersebap van de Vijfdeelen 7 mr. G. Schot, jhr. U. J. H. Kingma en A. Wentholt. Bij de memorie van beantwoording op het wetsontwerp tot verhooging van den accijns op het gedistilleerd stelt de Regering voorhet tijd stip van ingang der wet vast te stellen op 1 Mei a. s. Te Amersfoortdat met Utrecht wedijvert in orthodoxie, is de lezing van Dr. Zaalberg met groote belangstelling door een groot auditorium aangehoord. In het laatste der dagen zal men vreemde gezichten zien Te Middelburg zijn door den heer Deinse onderzocht eenige monsters meel. drik, stadhouder, de koning-groothertogaan de Luxemburgsche nijverheid een nieuwe dé- bouché willende gevenverlangt dat de voor naamste voortbrengselen dezer nijverheid perma nent zullen zijn ten toon gesteld in het Paleis voor Volksvlijt te Amsterdam. De kosten daar aan verbonden, zullen, naar het schijnt, door de Luxemburgsche «regeering gedragen worden. De staatsuitgaven in Belgie voor het lager- onderwijs zijn vastgesteld op 4.414.000 francs. Gedurende de discussiën over deze post is ge blekendat vele aanzienlijke steden er ’sjaars nog geen 500 frc. aan te koste leggen. Wat een el dorado voor de mannen van anti-volksbe- schaving in den vorm van openbaar onderwijs- bestrijders. Gend steekt gunstig daarbij af; het lager on derwijs kost daar jaarlijks 341.000 frc. Men zal zich herinneren, dat in Gend nog veel echt Hollandsch bloed zit. SNEEK, 26 Februari. Bij de opening der stembriefjes van de op Woensdag jl. gehouden herstemming tot be noeming van één Volmacht van Wijmbritseradeel c. a. Contributie Zeedijken is gebleken dat er waren uitgebracht 200 geldige stemmen. De meerderheid heeft zich verklaard voor nu wijlen den Heer Hilbrand R. Boschma te Folsgare die 112 stemmen bekwamtegen 88 die op den Heer W. M. Oppedijk te IJ 1st waren uitgebracht. Uit Meppel schrijft men ons dato 24 Fe bruari Onze werkzame Kamer van thans in ’t belang van handel 1

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1869 | | pagina 1