ROMANTISCHE WERKEN A DB. M. P. LINDO. 11 B h Steen houwe r ij te SNEER. I i Waarsehim I1' TELEGRAFISCHE BERICHTEN. Urbaiïus-pillen. .te ft r Naar de bestaande Hollandsche vertalingen en verbeterd door geheel herzien 11. CANNEGlElER tiGz., Hoogënd. DERTIG CENTS. Handels- en Marktberichten. B u r g e r I ij k e St a n <1. I Kalveren fa 2 r i I i In alle Boekwinkels worden bestellingen aangenomen op de dito H. A. M. ROELANTS. Uitgever. 56 65% 88% 32% Mexico Turken 1882 Amerika 6% handteekening is zich i voor het gebruik van dito dito Buit). Spanje dito Binn. dito Portugal van 1853 Rusland A. 1793/1816 dilo 6de S. Oostr. Met. rente Amsterdam Nat. Oude 30% 37% 94% 65% 63% 55% 49 243% 143% 41 86% Engelsche wisse] 12. Aan H.H. leden de vereeniging tot het geven van CONCERTEN BALS te Sueek, wordt bij deze kennis gegeven, dat het CON CERT bepaald op Vrijdag den 5 Maart 1869, door bijzondere omstandigheden wordt witgesteïtï tot WOENSDAG den 10 daaraanvolgende. De Directie. VAN W. M. THACKE en 150 Cts., fj Kampen J. S Rijken Koudum F. G. van der Wal Leeuwarden S. 8 Beintema Wirdumerdijk) Lemmer A J de Biaauw Munnikkeburen J de Rui ter - willen zijn 3 4 2% 3 3 3 5 5 5 5 5 2% Notaris VERWER te Bolsward, zal Woensdag 10 Maart, ’s avonds 7 uur, bij de ROOS te Sneekveilen faiTg e?! De Ondergeteekende stelt zich aanvankelijk voor, om van THACKERAY’S ROEIAN» TISCHE WERKEN achtereenvolgens uit te geven: DE KERMIS DER IJDELHEID. (vanity fair). Twee Deelen. DE LOTGEVALLEN VAN HENDRIK ESMOND. Een Reel. DE LOT GEVALLEN VAN PHILIP. Twee Deelen. DE GESCHIEDENIS VAN ARTHUR PENDENNIS Twee deelen. DE VIRGINIËRS. Drie Deelen. VERSCHEIDENHEDEN (o.a. »het ploerten- boek.”). Twee Deelen. Deze Twaalf Deelen, die te zamen 200 vellen druks bevatten, zullen in 50 Afleveringen ieder van 4 vellen (64 bladz. druks) het licht zien. De prijs van iedere Aflevering is bij in- teekening Eene HEERENHUIZINGE WERK- PLAATZEN en MAGAZIJN, groote MOESTUIN en kamp GREIDLAND tot velerlei zaken bijzonder geschikt, onmiddelijk buiten de voormalige Noorderpoort te Sneek, zamen groot 40 roede 23 elbij den Heer van SOMEREN GREVE in eigen gebruik; te bezig- tigen op verkoopdag van 9 en 1 ure. NiezijlK, J, Los Oldeboorn A. J. Slager Pekel A (nieuwe), G. Grezel Ter naar cl, J, J Hoogeboom \TzumJan J van Dijk Sneek, II. Cannegieter Sloten G F. van der Wal St-Anna Parochie H Fer- werda Sleenwijk H. Spanjaard Stadskanaal (nieuw) H. R Bronscma St-Nicolaasga, H J. Meijer SexbieruwE Kiestra ndtm O H Savenije, J F de Hosson ^eeuwouden G R Kuipers Winschoten Groeneveld Woivega. U A Faber Wot hum J W Meijer Woudtead 8 ll Troelstra zijn verkrijgbaar bij de Heerente Assen E Lambers BerlikumG. A. Boomsma BolswardJ. A, Ledel. R. 8 Dijkstra, Borger-Compgme J Huisman BuitenpostL. v. d Tuin. Blija L. F. van der Ploeg. Dock-um, L. B. F. v. Haeren. DragtenJ, Pcsthuma DronrijpT. L. Veltman, Delfzijl, W. Sissingh. Delfstrah-uizeuH G Beek-1 huis Az. FranekerI Drager Ferwtrd, M. A. Ferwerda. GarijpM I, van der Lee Grouw Wed. T. B. Bouma Gorredijk8 G. Zwart. Groningen, J. H. Kuilenburg GrijpskerkI Woldendorp. Hasselt L van der Vecht Heerenveen, Wed. Dornseiffsn Hoogeveeu C. H Radijs. Jorwerd W. ledema Joure JM Praamema. JanumP. Zuidenia Harlingen. Wed IJ. Jager KollumerzwaagWed I M Faber. De UBBANUSPILLBN bereid volgens het aloude en echte Recept sinds zoovele jaren niet roem bekend en in algemeen gebruik, zijn door ons ie SNEEK alleen en uitsluitend verkrijgbaar gesteld bij den Heer Men wordt inslantelijk verzocht altcuL te Bovendien ontvangen HH. Inteekenaren gratisbij ieder Deeleene Keurige Gravure tegen over den titelalsmede de benoodigde Deelsomslagen. - Abonnementen worden niet aangenomen dan voor de Serie van Twaalf Deelenwaarvan in geen geval meer dan vijftig Afleveringen zul len worden in rekening gebracht. In ongeveer twee jaren zal deze uitgaaf voltooid zijn. De eerste Afleveringen zijn reeds verschenen, terwijl eene geregelde voortzetting verzekerd wordt. Telkens na de verschijning van vijf Afleveringen wordt over een bedrag van ƒ1.50 tegen quitantie beschikt. Schiedam, 1869. ƒ26 a ƒ67. Effectenbeurs van Amsterdam, van den 2den Maart 1869. 2% pet. Natinale. Werkelijke Schuld dito dito dat door ons, bij niemand anders de URBANUSPILLEN bereid volgens het oude en echte recept in Dépot zijn verkrijgbaar gesteld i,i de hierboven opgegeven Steden en 1 taatsen dan bij de hierboven genoemde Depothouders In elk doosje is een billet voorzien met de eigenhan- VF^nnir'^ ’i"1 de Vervaardigcrs de wed. KEU KENZOON Apothekers welke handteekening zich ook bevindt op het zegellak waarmede de Doosjes ver- zegeld zijn. Wij verzoeken de gebruikers instantelijk daar wel op te letten en raden hun aan wel toe te zien bij wien men de doosjes pillen haalt alleen die doosjes waarin een billet met onze handteekening is zich aan te schaffen en zich te wachten voor het gebruik van de vele namaaksels. De werken van THACKERAY, dit is boven allen twijfel verheven, behoeven slechts meer bij ons bekend te zijn, om naar waarde te worden hooggeschat. Er is geen auteur van den te- genwoordigen tijd, die met THACKERAY kan worden gelijk gesteld, en spoedig zal men alge meen erkennen, wat de Heer Dr. L1NDO in het Levenberichtaangaande den auteur zegt, dat hij THACKERAY bewondert »als een fijnen menschenkennereen onvergelijkelijken schilder van j v- Hille Lanting en Aafke Gerhensma. Fim- zeden en maatschappelijke toestanden, een humorist, die heden ten dage zijns gelijke niet heeft,migje, d. v. Ane Glastra van Loon en Ulje Wiers- als een teekenaar, die in vele opzichten, niet onderdeed voor den schrijver, en wiens stijl, met de pen, ol met het penseel, zoo gekuischt is door een fijnen smaak, zoo eigenaardig en treffend, dat men, waarlijk, verstomd staat, als men deze zeldzame vereeniging van groote gaven in één en denzeltden mensch ontdekt.” I ma. I Overleden: Hendrik ten Kate, oud 24 jr. Christina Honekamp, oud 42 jr. HEMELUMER OLDEPHAERT en NOORDW. Van 15 tot 28 Febr. 1869. Geboren: Wiebe Jacobs van der Wal, te E- lahuizen, d. Rein Romkes van der Zee, d. Tiemen Rintjes de Boerd. Anne de Vries, z. Wabe Jacobs van der Veen, d. al len te Koudum; Jarig Durks Feenstra, te Warns, z. Atte Piebes Nauta, te Nijega, d. Gehuwd: Johannes Bijkersma met Doedtie Postma, beide van Koudum. Overleden: Bankje Durks Hoekstra, te Kolder- wol.de, 3 jr. Rein Gerkes de Vries, 5 jr. Trijntje Wiegers Otter, 23% jr. beide te Warns; Aaltje Reinders Zeldenrust, 76jr., wed.Johan nes Martinus van de Velde, 20 jr. Jan Thijs- ses Bijzitter60 jr. wedr. allen te Koudum Douwe Wiebes Feenstra, te Oudega. 11 mnd. Aaltje Douwes van Randen, te Nijega, 11 mnd. J Gedrukt en uifgegeven bij W. COOL van BOKMA t te Sneek. BEREID VOLGENS het aloude en echte recept, WAAROP MEN IN HET BIJZONDER ATTENT MAAKT, zijn zeer nuttig in ongêsteldheden der MAAG, en werken heilzaam op de SPIJSVERTERING; zij zijn uitmuntend tegen GAL, SCHERPTE in het BLOED en UITSLAG der HUIDzij zijn zachtlaxerend en slijmafdrijvend. Verzegelde Doozen van 37%, 75 De Boter te WOUDSEND 1 Maart. geen bericht ontvangen. De Boter te SNEEK den 2 Maart 65.00. 2de soort ƒ58,50. Aanvoer van boter 299%, 173% vaten. Dè aanvoer van Vee bestond haden uit 30 Koeien, Kalveren50 Schapen en Lammeren, 35 varkens. Koeien f 80 a ƒ190, Kalveren - a Schapen ƒ14 a ƒ30, Lamm. f—hf— Varkens IJ L S T. Van den 12 tot den 28 Febr. 1869. Geboren: Geertje, d. v. Sjoerd Lanting en I letje van der Velde. Sjoerdje, d. v. Sipke varLd?r J ^lde en Oedske Vierstra. Annez.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1869 | | pagina 4