Woensdag 17 Maart. NIEUWS- EN ADVERTENTIE-RIAD VOOR DE STAD EN HET ARRONDISSEMENT SNEER. BINNENLAND. lil i tc./ VIER-EN-TWINTIGSTE JAARGANG No. 21 r de lijsten zijn ge- Van de Lijsten, der bevoegden tot het kie- eiken regel daarenboven 10 Cents, behalve 35 Cents men franco toe te zenden aan den Uitgever. ^’?™ne?nnn?5ilS V°°r 3„maanden, is Wnnen deze Stad ƒ4.65, buiten de Stad iedere plaatsing. Alle brieven en stukken, de uitgave of redactie betreffende, gelieve STATEN-GENERAAL. TWEEDE KAMER. Zitting van Vrijdag 12 Maart. In de zitting van heden heeft de kamer de be- BEKEND MAKING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de Gemeente SNEEK, Gelet op artikelen 1034 en 35 der Wet van den 4den Juli 1850 (Staatsblad no. 37), regelen de het KIESRECHT enz. Maken bij deze bekend, dat de lijsten, aan wijzende de personen die in deze gemeente tot het kiezen van leden van de Tweede Kamer der Staten Generaal, de Provinciale Staten voor Friesland, en van den Raad dezer Gemeente be- exemplaar van van voor een aan het Deze CO GRANT verschijnt WOENSDAGS en I franco ƒ1.90. ADVERTENTIËN van 1 tot 4 regels, gewone letter, 40 Cents, Zegelrecht voor i 1 1 De Eerste Kamer der Staten-Generaal bijeengeroepen tegen 30 Maart. Roermond is weder het tooneel geweest va eene ijzingwekkende misdaad. In den laten avm van verleden Zondag heeft zekere aldaar en de omstreken algemeen bekende Joseph Schi aan zijne huisvrouw op de openbare straa’ een mes een zoodanigen steek in het on genomen. Tegen hebben gestemd de heerenHeydenrijk, J. K. van Goltstein, van Sypesteyn, W. van Goltstein, Heemskerk Az., Godefroi, Taets van Amerongen, van der Hucht, Pijnappel, Nier- straszvan Hardenbroek van Lockhorstvan Fo- reest, Insinger, Begram, Saaymans Vader, van Kuyk, Hoffman, Smitz Kien de Bosch Kemper, Borret, van Zinnicq Bergmann, Rochussen, van Wassenaer van Catwijck, de Gasembroot, van der Does de Willcboisde Brauw Verheijen HaffmansBichon van IJsselmonde en de voor zitter. Daarna werd behandeld het wets-ontwerp tot verhooging van den accijns op het gedistilleerd, hetwelknadat de heeren de Brauw, Verheijen en Rochussen kortelijk hunne uit te brengen stem hadden gemotiveerd, met 56 tegen 15 stemmen werd aangenomen. Tegen hebben gestemd de heerenSaaymans VaderHoffman Smitz KienRochussenv. Wassenaer v. Catwijck, de Gasembroot, van der Does de Willebois, Hoffmans, Bichon van IJs- selmonde, Heydenrijck, J. K. van Goltsteinvan Sypesteyn, Taets van Amerongen en de voorzitter. Bij deze stemming was de heer Borret afwezig. In deze zitting is medegedeelddat zijn inge komen de navolgende wets-ontwerpen als Een tot bekrachtiging van twee credieten door den gouverneur-generaal van Nederlandsch Indie geopend boven de begrooting van Nederlandsch Indie voor 1867; een betrekkelijk de executoir-verklaring der ko hieren en uitvaardiging der ordonnantiën van ont heffing, enz. wegens directe belasting. Zitting van Maandag 15 Maart. In de zitting van heden is het wets-ontwerp betrekkelijk het plakzegel voor handelpapieren aangenomen met 45 tegen 1 stem. Met algemeene stemmen is besloten in over weging te nemen de door den heer van Kuyk voorgestelde wijziging van twee artikelen der ar menwet. Daarna is de beraadslaging aangevangen over het wetsontwerp, houdende herziening der zee- brieven en Turksche paspoorten. Nadat de algemeene beraadslaging was geslo ten is artikel 1 aangenomen. Over artikel 2 had een langdurig debat plaats. Morgen voortzetting, nadat vooraf de interpellatie zal hebben plaats gehad van den heer van Sypesteyn, over den toestand van de Kust van Guinea. van Alderwerelt. Aan het einde der zitting bracht de heer Cor nells verslag uit op eenige adressenonder an deren op een van Thomas Etty te Probolingo vragende de tusschenkomst der kamer om eene beschikking te verkrijgen bp zijn gedaan verzoek om naturalisatie. Zitting van Zaterdag 13 Maart. In de zitting van heden heeft de heer van Sy- pensteyn verlof gevraagd en bekomen om op een nader te bepalen dag tot den minister van kolo niën eenige vragen te richten betreffende den toestand der Nederlandsche bezittingen aan de Kust van Guinea. De kamer heeft hare beraadslagingen hervat over het wetsontwerp tot afsehaffing van het ze gelrecht op gedrukte stukken en de advertentien in de nieuwspapieren en het daarmede in ver band staande wetsontwerp tot verhooging van den accijns op het gedistilleerd. De heer Haffmans heeftnamens de com missie voor de verzoekschriften op een adres dat voorstel van wet betreffendeverslag uitge bracht met welks conclusie de vergadering zich vereenigd heeft. De minister van finantiën verdedigde in het breede de door hem voorgestelde maatregelen waarna aan de behandeling der beide wetsont werpen in het algemeen nog deel namende hh.: Pijnappelvan Zinnicq Bergmann van Naamen van Eemnes, JonckbloetMoens, Rochussen, Heemskerk Az.van Eek, van Kuyk, Godefroi, Begram en du Marchie van Voorthuysen. Nadat de minister van finantiën sommige der sprekers had beantwoord werden de algemeene beraadslagingen gesloten. De minister van finantiën veranderde de beide artikelen van het wets-ontwerp volgenderwijs »Art. 1. Het zegelrecht op de gedrukte stuk ken en op de advertentiën in de nieuwspapieren wordt met den laatsten dag der maand Juni van het jaar 1869 afgeschaft. »Art. 2. Art. 19 der wet van 3 October 1843 (Staatsblad no. 47) blijft van kracht ten aanzien van de zegelrechten op advertentiën geplaatst in bladen, welke vóór den 1 Juli 1869 zijn ge drukt en uitgegeven.” Na de goedkeuring dezer artikelen en der be weegredenen zonder hoofdelijke stemming werd het wets-ontwerp met 41 tegen 31 stemmen aan- voegd zijn, zijn herzien, en een ieder derzelve gedurende veertien dagen af heden ter Secretarie dezer gemeente ieder ter inzage zijn nedergelegd en Gemeente-huis aangeplakt. Dat bij die herziening van schrapt zen van leden van de Tweede Kamer der Staten Generaal en de Provinciale Staten van Friesland: Mr. C. W. Ament, A. van Bergen, S. Blok, E. Bouma E. E. ten Brink H. W. Cnossen T. ten Cate, W. van DrutenJ. P. van Dijk, J. C. Flach M. van HazingaF. Holtkamp, D. HooghiemstraF. H. ter Horst, Y. de Jager, Jan J. Keulen, P. P. KoopmansD. Krol, G. J. KrolA. MoensSijbren Potma D. J. den Beer PoortugaelM. Raeskin S. T, ReitsmaB Sel- horstA. Slier, T. L. Spannenburg, Hk. Veen, A. T. Vlink M. O. Wagenaar, K. J. Wielinga, H. Clz. Wouda W. Zandstra, Andries de Boer en S. Brouwer. 2. Van de Lijst der bevoegden tot het kiezen van leden van den Gemeenteraad Mr. C. W. Ament, J. de Groot Boersma, T. ten CateL. DekkerR. van Driessen Sr.R. D. DrukkerW. van DrutenS. Gokkesmr. Harmen Hiddinga L. A. Hoekstra, P. A. Hoek stra S. S. Hofstra, F. Holtkamp, Y. de Jager, Y. T. de Jong, H. R. Kingsma, P. P. Koop mans? M. Kuijt, H. van der Laan, A. van der Meulen, Jan Meijer, A. Moens, Jacob Ouendag, D. J. den Beer PoortugaelS. T. ReitsmaT. L. Span nenburg, Th. Spoelstra S. Sijbesma W. P. TerpstraHendr. Veen Sipke VisserA. T. Vlink, M. O. Wagenaar, F. Wilhelmij H. Clz. Wouda M. IJkema W Zandstra S. van der Zijldie daarop verkeerdelijk waren gebracht, die een of meer in de Kiezers gevorderde ver- eischten verloren hebben, of overleden zijn. En zal deze op de gebruikelijke wijze worden afgekondigd en aangeplakt. Snéek den 13 Maart 1869. Burgemeester en Wethouders voornoemd HAMERSTER DIJKSTRA. De Secretaris De JONGH, L. S. handehng hervat van het wetsontwerp tot afschaf fing van het zegelrecht op de gedrukte stukken en de advertentien in de nieuwspapieren, in ver band met het wets-ontwerp tot verhooging van den accijns op het gedistilleerd. De heer Bichon van IJsselmonde bracht na mens de commissie voor de verzoekschriften op sommige adressen aangaande dit wets-ontwerp verslagen uitmet welker conclusiën de kamer zich vereenigde. Aan de algemeene beraadslagingen namen heden deel de heeren: Lenting, Jonckbloet, Bichon van IJsselmondevan Zinnecq BergmannHeems kerk Az.Saaymans Vader, Dumbar en de Roo I j SNEEKER 4 i COURANT 1. ’‘J 1 ^^^^Wnaiii!naiiuinnniiiiHUiinnuHUiiiiiuiuuiuuiiiiiiiu®ng™h==5g^^

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1869 | | pagina 1