Woensdag 28 April. N1EEWS- BN ADVERTENTIE-BLAD VOOR DE STAD EN RET ARRONDISSEMENT SNEER. I 1 BINNENLAND. 11 li VIER-EN-TWINTIGSTE JAARGANG Ji V j I Hl 1 in stemming gebracht, aangenomen. voor 3 maanden is binnen deze Stad ƒ1.65, buiten de Stad voor eiken regel daarenboven 10 Gents, behalve 35 Gents men /ranco toe te zendenaandenUitgeveré Deze COURART verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS. Abonnementsprijs franco ƒ1.90. ADVERTENTIËN van 1 tot 4 regels, gewone letter, 40 Cents, Zegelrecht voor i 1 - - De Eerste Kamer der Staten-Generaal is tot hervatting barer werkzaamheden bijeen ge roepen tegen Vrijdag 30 dezer. Z.M. heeft benoemd tot rechters-plaatsvervan ger in de Arrondissements-Rechtbank te Sneek mr. P. Feenstra Kuiper procureur bij de Ar rondissements-Rechtbank en plaatsvervangend Kantonrechter te Sneeken mr. G. J. Pruim gemeente-secrelaris en advocaat aldaar. en van Eek, die STATEN-GENERAAL. TWEEDE KAMER. Zitting van Vrijdag 23 April. In de zitting van heden is de behandeling voortgezet over het wetsontwerp tot herziening der tabelbedoeld in artikel 99 der wet van den 4 Juli 1850 (Staatsblad no. 37) (Kieswet). In stemming kwamen de onderscheiden voor gedragen amendementen 1. Het amendement van den heer Fransen v. de Putte strekkende om in de plaats van het dubbel district Groningen te stellen twee enkele districten Groningen en Zuidhorn. Dit werd met 34 tegen 32 stemmen aange nomen. 2. Het amendement van den heer Pijnappel strekkende om te vormen een district Sneek kiezende twee leden, en een districtHeerenveen, kiezende één lid. Dit werd met 49 tegen 19 stemmen verworpen. 3. Het amendement van den heer van Kuyk, die voorgesteld had te vormen twee districten Sneek met een afgevaardigde en Heerenveen met twee afgevaardigden. Bij de stemming staakten de stemmendaar zich 34 leden daar voor en 34 daar tegen verklaarden. Over dit amendement moet dus in eene vol gende vergadering nader worden beslist. 4. De amendementen van de heerenViruly Verbrugge W. van Goltstein van Sypesteyn, van der Maesen de Sombreff en van Zinnicq Bergmann, betrekkelijk de kiesdistricten Haar lem Haarlem en Haarlemmermeer Haarlem Zaandam en Amsterdam Maastricht en Roer mond Boxmeer en Venlowerden achtereen volgens verworpen. Vervolgens werden achtereenvolgens met al- gemeene stemmen aangenomen 1. Het wetsontwerp tot nadere regeling van het gebruik van het koloniaal batig slot van 1865; 2. de twee wetsontwerpen tot wijziging der begrooting van Nederlandsch Indie voor 1868 1ste hoofdstuk, uitgaven in Nederland. Ingekomen is een wetsontwerp tot herstel eener drukfout in artikel 3 der wet van 7 April 1869 (Staatsblad no. 57) betreffende de maten, ge wichten en weegwerkluigen. Zitting van Zaterdag 24 April. In de zitting van heden zijn de beraadslagin gen hervat over de kieswet. Allereerst kwam nader in behandeling het amendement van den heer van Kuyk, om twee districten te vormente wetenSneek met één afgevaardigde en Heerenveen met twee afgevaar digden. Hierover voerden het woord de heeren: de Roo van Alderwerelt, van Beijma thoe Kingma, Moens, Heemskerk Az., van Kuyk, Storm van ’s Gravesandevan Houtendu Marchie van VoortliuyzenBlom en de minister van binnenl. zaken. Daarna had de stemming plaats waar bij het amendement met 34 tegen 33 stemmen werd verworpen. Vervolgens kwamen in stemming amendemen- Graaf van Bismarck Schonhausenkanse lier van het Noord-Duitsche-verbond en minister van Buitenl. Zaken van Z. M. den Koning van Pruisenis benoemd tot ridder grootkruis der orde van den Ned. Leeuw. Men verneemt met zekerheid, dat de tien personen, die Dinsdag jl. ter zake van de onge regeldheden te Rotterdam door het Prov. Ge rechtshof in Zuid-Holland zijn veroordeeld, tegen het arrest van dat hof zijn gekomen in cassatie. Men verneemt dat het derde rechtsgeding in de zaak der ongeregeldheden, betreffende Jo nas Melhado aanstaanden Donderdag den 29 de zer voor het hof zal worden gehandeld. Zoo als reeds bekend is, zal deze besch. worden verde digd door den advocaat mr. van der Goes. De gemeenteraad te Middelburg heeft be sloten een adres aan de Tweede Kamer te zen den met verzoek om het voorstel van Kuijk tot wijziging der armenwet niet aan te nemen. Het Vaderland vestigt de aandacht op den voordeeligen afloop der koffljveiling van de Ned. Handelmaatschappij. De besteede prijzen stijgen zoo hoog boven de taxatie dat men aannemen mag, dat een meerder voordeel voor de schat kist van anderhalf millioën daarvan het gevolg zal wezen. De Nederlandsche maatschappij ter bevor dering van nijverheid zal hare 92ste algemeene vergadering en het congres op Dinsdag 13 Juli 1869 en volgende dagen te Groningen houden. Dinsdag morgen hebben te Utrecht eenige jeugdige smidsknechts hunnen baas te kennen gegeven, dat zij hun werk zouden staken. Een hunnerin den namiddag teruggekeerdeischte zijn loongedurende de eerste dagen dezer week verdiend. De baas antwoorde hem, dat hij dat bagatel zou zenden aan de arme moeder van den knaap. Deze herhaalde daarop nogmaals zijn eischdoch dezen onvervuld ziendeliet hij dien onmiddelijk volgen door eene diepe snede die hij met een zakmes zijnen baas over het aange zicht toebracht. De gewonde is kort daarop heelkundig behandeld en de jeugdige misdadiger is in hechtenis genomen. Woensdag zijn van Harlingen per stoom boot naar Londen niet minder dan 60,000 kie vitseieren vervoerd. Er zijn ernstige ongeregeldheden onder het poldervolk op het eiland Walcheren voorgeval len. Zondag nacht moeten zij zijn begonnen. Nederlandsche en Belgische arbeiders nemen er deel aanlaatstgenoemde willen voor lager loon werken. Volgens gerucht zouden vijf dooden gevallen zijn, het aantal gekwetsten moet zeer groot zijn. Het garnizoen van Middelburg is uit getrokken naar Veere en Arnemuiden. Ergetoo- neelen zijn voorgevallen te Souburg. Bij Brockhauste Leipzig is eene verta ling van Vondels Lucifer in het Hoogduitsch verschenen. Men heeft haar te danken aan den heer G. H. de Wilde, te Dresden, dezelfde die reeds den Gijsbrecht van Aemstel heeft overge zet. In een kernachtig Vorwort handhaaft de be- i ZATERDAGS. Abonnementsprijs iedere plaatsing. Alle brieven en stukken, de uitgave of redactie betreffende, gelieve ten van de heeren Begram beide verworpen werden. Artikel 2 veranderde de minister van binnenl. zaken in dien zin, dat de alinea zou luiden: »De verkiezing van nieuwe leden der tweede kamer van de staten-generaaldievolgens deze tabel moet plaats hebben in de districten Sneek Tiel, Haarlemmermeer, Brielle en Boxmeer, geschiedt op dinsdag den 8 Juni 1869.” Aldus veranderd, werd artikel 2 zonder hoofdelijke stemming aangenomen. Het wetsontwerp werd met 40 tegen 27 stemmen Daarna kwam in behandeling het wetsontwerp tot wijziging der wettelijke verordeningen op het recht vau patent hetrekkelijk het geven van schoolonderwijs. Op voorstel van den heer Heydenrijck werd met 36 tegen 19 stemmen besloten de verdere beraadslaging over dit onderwerp tot maandag a. s. uit te stellen. Het wetsontwerp tot voorziening in de vere vening van betalingen wegens pensioenen, tegen wier bedrag bij de algemeene rekenkamer be denkingen zijn gerezenwerd zonder beraadsla ging met algemeene stemmen aangenomen. Zitting van Maandag 26 April. In de zitting van heden, waarin de beraadsla ging over het wetsontwerp tot wijziging der wet- telijke verordeningen op het recht van patent he trekkelijk het geven van schoolonderwijs is voort gezet is een amendement van den heer Jonck- bloed om de vrijstelling van patent voor bij zonder onderwijs uit te breiden tot alle onder wijs, hetzij school- of particulier onderwijs aan genomen met 34 tegen 20 stemmen, en zijn de overige amendementen tot uitbreiding der vrij stellingen door den minister van Bosse overge nomen. Daarna is het wetsontwerp aangenomen met 51 tegen 4 stemmen. Daarna is de beraadslaging betrekkelijk de zeebrieven hervat en zal die morgen worden voortgezet. Aan den heer W. van Goltstein is verlof ver leend de regeering op nader te bepalen dag te interpelleeren over de wijze der volteekening van de leening voor den Oost-Indischen spoorweg en of een groot deel dier leening voor een syndicaat van bankiers is* aangenomen. ANT. SNEEKi I I 1 sCOUR r B 'l&J I Mffi «a»MKHNB .tllT'Pilllh'.li.il'trircilWl.H.'I 1

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1869 | | pagina 1