Woensdag 12 Mei. MEIUS- EN ADVERTENTIE-BLAD VOOR BE STAB EN RET ARRONDISSEMENT SNEER. I fa tfi NA 37 VIER-EN-TWINTIGSTE JAARGANG 1869. we even- wor- aan- 3 maanden is binnen deze Stad ƒ1.65, buiten de Stad eiken regel daarenboven 10 Gentsbehalve 35 Gents J "1 men franco toe te zenden aan den Uitgever. Abonnementsprijs voor vooruc de uitgave of redactie betreffende, gelieve kennisgeving. De BURGEMEESTER van SNEEK herinnert de ingezetenen der gemeente Sneek aan de be palingen van de op 29 Juli 1868 afgekondigde Verordening omtrent het houden van verzame lingen van mest en onreine stoffenluidende als volgt Art. 1. Alle in deze gemeente aanwezige ver zamelingen van mest, vuilnis of andere onreine stoffen zullen vóór den 5den Juni e. k. tot op een afstand van 50 ellen voorbij de stads-bui- tengracht moeten zijn weggevoerd met uitzon dering van die welke enkel uit paardenmest of asch zijn samengesteld en die van zathengele gen aan hiertoe behoorende landen, doch niet dan na vergunning hiervoor te hebben gevraagd en bekomen van Burgemeester en Wethouders. Art. 2. Geene verzamelingen van mest, vuil nis, bloed, secreetmest of andere onreine stof fen, hoe ook genaamd, zullen op nieuw mogen worden daargesteld dan op eene na aanvrage bekomen vergunning van den gemeenteraad. Zoo danige vergunning zal door den Raad niet c en verleenddan nadat de bewoners der VOLKSRAMPEN. IV. Verschillende volkeren hebben ook verschillen de zedelijkheidsbegrippen, een verschijnsel waar van de oorzaak trouwens gemakkelijk te verkla ren is, als men bedenktdat die begrippen zich wijzigen naar de meerdere of mindere mate van de ontwikkeling van een volk. Als men die ver schillende begrippen eens in zijn fijnste nuances met elkaar ging vergelijkendan zou men ze ker al een curieuse staalkaart krijgen, niet on gelijk aan een bonte lappendeken. Met zoo’n in vakjes afgedeelde monsterkaart hebben wel op ’t oogenblik minder noodig nu we ons neêrzetten om het eerste deel onzer vroeger ge stelde thésis «oorlog is ongeoorloofd uit een oog punt van zedelijkheid'’ nader uit te werken Immershoeveel verschil er ook moge bestaan KENNISGEVING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente SNEEK, brengen door deze ter ken nis aan alle houders van pretentien, ten laste van deze gemeentede dienst van 1868 betref fende, om hunne declaratien zoo spoedig moge lijk in te zenden, en het uiterste tijdstip van in diening, zijnde de laatste van de maand Juni e. k. niet af te wachten, vermits alle pretentien, welke dien tijd niet ingediend zijn, volgens art. 228 der gemeentewet in verband met de wet van den 8 November 1815 (Staatsblad N° 51J worden ge houden voor verjaard en vernietigd. En zal deze worden afgekondigd en geplaatst in de Sneeker Courant. Sneek den 7 Mei 1869. Burgemeester en Wethouders Voornoemd HAMERSTER DIJKSTRA. De Secretaris, G. J. PRUIM. KENNIS GEVING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de Gemeente SNEEK geven door deze kennis, dat door den gemeenteraad in zijne vergadering van den 8 Mei jl. is vastgesteld het kohier, van den Hoofdelijken Omslag dezer gemeente over het jaar 1869, en dat dit kohier, te beginnen met heden, gedurende acht dagen ter Secretarie der gemeente voor een ieder ter inzage is neder- gelegd. Sneek den 12 Mei 1869. Burgemeester en Wethouders voornoemd, HAMERSTER DIJKSTRA. De Secretaris G. J. PRUIM. 111,e. ,m. onderdeelen gesplitste en uitgewerkte, zedelijkheids begrippenin beginsel zijn de afwijkingen meestal gering, althans bij de aan elkaar verwante volkeren. Het grondbeginsel nu, der zedelijkheid al thans bij de meer beschaafde volkeren zal wel zijnhumaniteit; wat met dit beginsel strijdt zal men gerust immoreel kunnen noemen. Naar dit humamteits-beginsel moeten de regeerinmm hare staatsregeling trachten in te richten; dat moet de grondwet zijn waaruit alle andere wetten en bepalingen voortvloeien. In hoeverre zij dat be ginsel overal en te allen tijde handhaven, zal blijken. In Europa is aan de regeeringen in de eerste plaats opgedragen de zorg voor de persoon- 7 ./engheid barer onderdanen. Men gaat daarbij van ’t beginsel uit, dat niemand recht heeft te beschikken over ’t leven of de bezittin gen van zijn evenmensch, wat dan ook zoo een voudig duidelijk is, dat het onder ieders begrip valt. Als zoodanig zal men dan ook in dit we- relddeel geen volk vinden dat, bijv, moord »deuo,d” en aèn moordenaar een »zedelijk” ontwikkeld mensch noemt. Vrij algemeen vindt men zoo’n daad eehe onhebbelijke manie en den dader een onaangenaam mensch. De zucht tot zelfbe houd, vaak de beste, althans meest practische ze- demeester verklaart deze aversie. Geen re- geenng zal dan ook aan een moordenaar in 't •tlein, als zoodanig patent afgeven, hoe vrijge vig men daarmeê overigens ook zij. Neen 1 moord is een onbelastemaardaardoor ook met getoloreerde industrie, en de smokkelende executant, wordt doorgaans dan ook niet heel prettig geëxecuteerd, wat alwéér gelukkig is beginsel? conse<Iuente uitwerking van dat Er wordt wel eens gezegd: «niets consequen ter dan de inconsequentie”, en, inderdaad, hier schijnt dat spreekwoord een waar woord te zijn, immerswat in casu in ’t bijzonder onzedelijk en ongeoorloofd is, schijnt het in ’t algemeen niet meer te zijn. De moordenaar in ’t klein toch, heet een slecht, gevaarlijk sujet, en de maatschappij tracht hem zoo spoedig moo-elijk onschadelijk te maken; de moordenaar in ’t qroot promoveert men tot held en vergoodt men in gedichten en liederen. Zoo wordt dus vaak een geheel beginsel gevioleerd zoodra ’t voor een oogenblik hinderlijk blijkt te zijn aan de heersch- zuchtige of egoistische bedoelingen van enkelen die de macht hebben, van ’t gezag. De groot ste misdaad kan geïllustreerd met deugden van den dag op die wijze tot een zedelijke handeling verheven worden. De moord in ’t groot de oorlog! wordt bijv, grootsch, heroïek, ja wie weet wat al! zoodra er maar in komt van vaderlandsliefde, dapperheid, gods dienst enz. Men versta ons wel’t is volstrekt niet onze bedoeling een dezer abstracte deugden in waarde te willen verkleinen; wij protesteeren maar alléén tegen hare deugdelijkheid, zoodra ze, even grenzende panden in hun belang zijn gehoord, en het den Raad gebleken is, dat de algemeene gezondheidstoestand. er niet door in gevaar wordt gebracht. Ait. 3. Het is verboden secreetmest, asch, af valkrengen, bloed, stroo of eenige andere vuile en stinkende stoffen te werpen of te laten loopen op of in openbare grachtenhavens, stra ten opslagen of wallenof in of op de eigen dommen van bijzondere personen. Deze bepaling is mede van toepassing op de thans bestaande secreten en riolen tot afvoer van secreetmest. De bestaande secreten moeten binnen twee maanden na de afkondiging dezer verordening door of van wege de eigenaren met de voorzeg de bepaling in overeenstemming zijn gebracht of ingericht en alzoo zijn besloten privatenvoor zien van een vat of bak tot vervoer der mest stof welk vat of bakbij het vervoer behoor lijk moet zijn gedekt en geene grootere inhouds maat mag hebben, dan dat het, gevuld, door twee personen kan worden gedragen. v j na’a^Hen en overtreders dezer verordening zullen worden gestraft met eene geld boete van vijf tot vijf en twintig gulden, en met eene gevangenisstraf van een tot drie dagen te zamen of afzonderlijk. Art 5. Tot het constateeren der overtredin gen dezer verordening zijn bevoegd de Commis saris van Politie, de Agenten van Politie, als mede voor zooverre de secreten betreftde Stads-Architect. Art. 6. De in het vorige artikel genoemde beambten zijn ter verzekering van de nakoming dezer verordening bevoegdde erven en woon huizen binnen te tredenmet inachtneming van de bepalingen der wet van 31 Augustus 1853 (Staatsblad no. 83). Art. 7. Elke verordening, met deze in over eenstemming blijft van kracht. Sneek, 11 Mei 1869. De Burgemeester voornoemd, HAMERSTER DIJKSTRA. Deze COURANT verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS. Abonnementsprijs ,e““- 40 C“,S’ SNEEKER - - COURANT.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1869 | | pagina 1