Zaterdag 22 Mei. NIEUWS- EN ADVERTENTIE-BIAD VOOR DE STAD EN RET ARRONDISSEMENT SNEEK. Paardenmarkt. BINNENLAND. VIER-EN-TWCXTTIG-STE JAARGANG N». 40 PAARDENMARKT Zegelrecht voor iedere plaatsing. Alle brieven en stukken, de uitgave of redactie betreffende, gelieve men franco toe te zenden aan den Uitgever. Art. 6. F beambten zijn ter verzekering Deze COURANT verschijnt WOENSDAGS franco ƒ1.90. AD VERTENTIÉN van voor 3 maanden is binnen deze Stad ƒ1.65, buiten de Stad voor eiken regel daarenboven 10 Centsbehalve 35 Cents gen dezer verordening zijn bevoegd de Commis saris van Politie, de Agenten van Politie, als mede voor zooverre de secreten betreftde Stads-Architect. De in het vorige artikel genoemde j van de nakoming dezer verordening bevoegd, de erven en woon huizen binnen te tredenmet inachtneming van de bepalingen der wet van 31 Augustus 1853 (Staatsblad no. 83). Art. 7. Elke verordening, met deze in over eenstemming blijft van kracht. Sneek, 11 Mei 1869. De Burgemeester voornoemd HAMERSTER DIJKSTRA. en ZATERDAGS. Abonnementsprijs 1 tot 4 regels, gewone letter, 40 Cents, BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de Gemeente SNEEK, maken hier mede bekend dat de voorjaars dit jaar zal plaats hebben op Woensdag den 26 Mei e. k. Burgemeester en Wethouders voornoemd HAMERSTER DIJKSTRA. De Secretaris, G. J. PRUIM. 1011 1112 ’s middags om 12 Dat de zoodanigen, welke schoon bevorens in andere Gemeenten ingeschreven, sedert de in schrijving van het vorige jaar binnen deze Ge meente zijn komen wonen, zich insgelijks op dien dag zullen moeten laten inschrijven in dat register, loopende over een der jaren 1835 tot en met 1843 waartoe zij volgens hunnen ouder dom behooren. Dat een ieder zonder onderscheidof zij ver- meenen al ot niet tot de vrijgestelden of uitge slotenen te behooren, tot deze inschrijving ver plicht is. Dat voor ingezetenen worden gehouden alle Nederlanders alhier hun gewoon verblijf houden de, alsmede alle vreemdelingen binnen deze Ge meente woonachtig, welke hun voornemen, om zich binnen dit Rijk te vestigen zullen hebben aan den dag gelegdhetzij door eene uitdrukke lijke verklaring, hetzij door het werkelijk over brengen van den zetel van hun vermogen en de hoofdmiddelen van hun bestaan. Dat zijdie in meer dan ééne Gemeente hun gewoon verblijf houden of den zetel van hun vermogen hebben gevestigd tot de inschrijving verplicht zijn binnen die Gemeentealwaar eene dienstdoende Schutterij aanwezig is. Dat de registers ter inschrijving op den 15 Mei eerstkomende geopend en op 1 Juni daar aanvolgende gesloten wordenen dat allendie bevonden worden zich alsdan niet te hebben doen inschrijven, volgens art. 9 der wet op de Schut terijen, door het Stedelijk Bestuur, ambtshalve zullen worden ingeschreven en door den Schut tersraad tot eene geldboete worden verwezen terwijl zij bovendien zonder loting bij de schut terij zullen worden ingelijfd indieu het zal geblij- ken, dat er, tijdens de verzuimde inschrijving, geene redenen tot uitsluiting of vrijstelling ten hunnen aanzien bestonden. Dat eindelijk een ieder welke binnen deze Ge meente niet geboren is, wordt aangemaand om zich tijdig van eene geboorteacte te voorzien en zich alzoo van zijnen juisten ouderdom te ver zekeren ten einde de inschrijving naar behooren geschiedde, en hij alzoo niet kome te vallen in de straf bij het aangehaald art. 9 bepaald. En opdat niemand hiervan eenige onkunde zal BEKEND MAKING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van SNEEK, roepen bij deze op alle manspersonen binnen deze gemeente woonachtig, welke op den 1 Januari 1869 hun 25ste jaar zullen zijn inge treden, en mitsdien allen die geboren zijn in den jare 1844 ten einde zich voor de Schutter lijke dienst te doen inschrijven; zullende daartoe door en namens Heeren Burgemeester en Wet houders op de Secretarie der gemeente worden gevaceerd: WOENSDAG DEN 26 MEI 1869 ’s morgens van 910 uur voor Wijk 1, 2 en 3 4, 5 en 6 7, 8 en 9 10. kunnen voorwendenzal deze worden afgekon- digd zoo als gebruikelijk is en geplaatst in de Sneeker Courant. Sneek, den 12 Mei 1869, Burgemeester en Wethouders Voornoemd HAMERSTER DIJKSTRA. De Secretaris, G. J. PRUIM. KENNISGEVING. De BURGEMEESTER van SNEEK herinnert de ingezetenen der gemeente Sneek aan de be palingen van de op 29 Juli 1868 afgekondigde Verordening omtrent het houden van verzame lingen van mest en onreine stoffenluidende als volgt Art. 1. Alle in deze gemeente aanwezige ver zamelingen van mest, vuilnis of andere onreine stoffen zullen vóór den 5den Juni e. k. tot op een afstandvan 50 ellen voorbij de stads-bui- tengracht moeten zijn weggevoerdmet uitzon dering van die welke enkel uit paardenmest of asch zijn samengesteld en die van zathengele gen aan hiertoe behoorende landendoch niet dan na vergunning hiervoor te hebben gevraagd en bekomen van Burgemeester en Wethouders. Art. 2. Geene verzamelingen van mest, vuil nis, bloed, secreetmest of andere onreine stof fen hoe ook genaamdzullen op nieuw mogen worden daargesteld dan op eene na aanvrage bekomen vergunning van den gemeenteraad. Zoo danige vergunning zal door den Raad niet wor den verleend, dan nadat de bewoners der aan grenzende panden in hun belang zijn gehoord, en het den Raad gebleken is, dat de algemeene gezondheidstoestand er niet door in gevaar wordt gebracht. Art. 3. Het is verboden secreetmest, asch, afval, krengen, bloed, stroo of eenige andere vuile en stinkende stoffen te werpen of te laten loopen op of in openbare grachtenhavens, stra ten opslagen of wallenof in of op de eigen dommen van bijzondere personen. Deze bepaling is mede van toepassing op de thans bestaande secreten en riolen tot afvoer van secreetmest. De bestaande secreten moeten binnen twee maanden na de afkondiging dezer verordening door of van wege de eigenaren met de voorzeg de bepaling in overeenstemming zijn gebracht of ingericht en alzoo zijn besloten privatenvoor zien van een vat of bak tot vervoer der mest stof, welk vat of bak, bij het vervoer behoor lijk moet zijn gedekt en geene grootere inhouds maat mag hebben, dan dat het, gevuld, door twee personen kan worden gedragen. Art. 4. De nalatigen en overtreders dezer verordening zullen worden gestraft met eene geld boete van vijf tot vijf en twintig gulden, en met eene gevangenisstraf van een tot drie dagen, te zamen of afzonderlijk. Art 5. Tot het constateeren der overtredin- Bij Koninklijk besluit van 16 dezer is de heer D. van Hoijtema op verzoek met 30 Juni aanstaande eervol als secretaris-generaal bij het departement van finantiën ontslagenbehoudens aanspraak op pensioenonder dankbetuiging voor de trouwe en lange dienstendoor hem den lan de bewezen. Te Breda heeft de kiesvereeniging Een- dragt maakt Magt het aftredend kamerlid Mr. Hollingerus Pijpers tot haren candidaat gepro clameerd. Te Leiden is eene vergadering van liberale kiezers, bij meerderheid van stemmen besloten de candidaluur voor de Tweede Kamer in dat district op te dragen aan den heer mr. H. A. Neeb, aldaar. De kiesvereeniging Vaderland en Oranje te Leiden heeft tot candidaat gesteld jhr. mr. J. W. van Loon, te Amsterdam. Door de afdeeling Gouda der liberale kiesver eeniging voor het hoofddistrict Gouda zijn tot candidaten gesteld de heeren dr. J. Bosscha en dr. M. P. Lindo. Te Middelburg worden tegenover den heer van Eek, die weder aanbevolen wordt, ook mr. van Tets en mr. van Lijnden van Sandenburg voor gedragen. Te Amersfoort is door de kiesvereeniging Amers- o -v^xxvxx, .vvi ^x.x^xx x x u^uiUHWUÏCH IV UUUlö JJClictlVC DJ V>tJULö i i SHEERER ai' - -■■imiiiiiiiiMiiniriililiiiiiiiiiiiiiiiiiui ..^ÜVCX» COURANT.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1869 | | pagina 1