MEW- EN ADVERTENTIE-BLAD VOOR DE GEMEENTE EN RET AKROXfilSSEMLftf SNEEK. B INNEN L A ,N B. <1 No. 6. V U F-E N-T W I N T I G S T E JAAR WOENSDAG 19 JANUARI. Stat.en-Genera’a 1. ÊaÉS 1°. 1 7 - II0. 1°. IN T'l SNEEKER COURAN liiiiiiiliiiiiiiiiüiiiiïi van i b. a. b. om c. i gewone letter, 40 Cents, stukken, KE NN IS G E VI N G. De BURGEMEESTER en WETHOUDERS de Gemeente SNEEK doen te weten dat, door den Raad dezer gemeente, in zijne vergadering van den 25 October 1869, no. 17, zijn vastgesteld a. b. a b c d e f 9 van de verdere in van zoodanige aanslagen ontheven hiervan afkondiging geschied 7waar" het Deze CO UR A NT verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS. Abonnementsprijs voor 3 maanden is binnen deze Stad ƒ1.65, buiten de Stad franco ƒ1.90. ge den het overge AD VERTENTIEN van 1 tot 4 regels, j voor eiken regel daarenboven I'/2 Gents. Alle brieven en de uitgave of redactie betreffende, worden franco ingewacht. Maandag elf Zitting In de zitting van 1 het departement van marine, dienst°1870,' De minister heeft medegedeeld en van de verdere maatregelen, welke zijn genomen, om de invordering dier achtersta! lige posten te verzekeren Art 16 Aanslagen waarvan de invordering vruchte loos is beproefd kunnen op gemotiveerde voordracht van den Ontvanger, door den Raad ouhivorderbaar worden verklaard. De gemeente ontvanger is daardoor vordering En is behoortden 19 Januari 1870. Burgemeester en Wethouders Voornoemd HAMERSTER DIJKSTRA. De Secretaris H. FENNEMA. van belasting maanden na en niet om Art 9 Het maximum tot hetwelk deze belasting jaarlijks kan worden geheven is 30,000 Het maximum mag hoogstens met 8 procent worden overschreden voor zoodanige personen die na het opmaken van het primitief kohier in den loop van het dienstjaar belastingschuldig worden en naar den maat staf van het primitief kohier op suppletoire kohieren worden gebracht voor zoo vele maanden als er te reke nen van af het tijdstip waarop de belastbaarheid ontstaat nog van het dienstjaar moeten verloopen Welk besluit is goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 15 December 1869 no 9 VERORDENING op de invordering van DEN HOOFDELIJKEN OM SLAG IN DE GEMEENTE SNEEK. Art 1 Het dienstjaar waarover de hoofdelijke omslag loopt gaat in met den eersten Januari en eindigt met den laatsten December Art 2 Het kohier van to door den Raad der gemeente vastgesteld vóór 15 Maart van 4 van Justi- gmber tafereel van |he gevangenis ialdaaropgehan- - --de Minister bij me gelegenheid echter niets gezegd van den al- lerellendigstenja mi d d e 1 e e u w s c h e n toestand waarin zich de cachotten dier gevangenis be vinden vermoedelijk omdat die tijdens Zijner «Z 0-UUtUU. VV gelijk men weet omstreeks dienzelfden tijd Lai» nit - J over uei uiensijaar van net neiastoaar inkomen zal wor den geheven en verder onder een doorloopend nummer de namen en voornamen der belastingschuldigen het wijknummer van hunne woning het cijter waarnaar de aanslag geschiedt het montaut van den aftrek volgens art 6 der verordening op de heffing het montant van den aftrek wegens kinderen het belastbaar inkomen hel bedrag van den aanslag Bij het opmaken en vaststellen van het kohier worden worden nageleefd de artt 264 tot en met 266 der ge meentewet Jrt 3 De aanslag der belastingschuldigen in den hoofdelijken omslag op het kohier is veischuldigd en in vorderbaar in zoovele gelijke termijnen als er na de af kondiging van het kohier nog maanden in het jaar over schieten Jrt 4 De aanslag der belastingschuldigen, die op eeu supletoir kohier gebracht zijn is betaalbaar in zoo veel termijnen als er na de maand waarin de afkondi ging van dat kohier heeft plaats gehad nog maanden in het dienstjaar overblijven Art 5 De aanslag is dadelijk en in eens verschul digd wanneer de belastingschuldige in slaat van failiis sement of van kennelijk onvermogen is verklaard gelijk mede ingeval van inbeslagneming van roerende of on roerende goederen van wege het rijk of van verkoop dier goederen ten gevolge van eene inbeslagneming na mens derden Jrt 6 De kosten van zegel worden te gelijk met den eersten termijn betaald Art 7 Na de vaststelling van het in art 2 bedoeld primitief kohier, worden telkens wanneer daartoe termen zijn de suppletoire kohiersn opgemaakt Daarbij worden dezelfde bepabugen in acht genomen als ten aanzien van het primitief kohier Art 8 Burgemeester en Wethouders stellen het kohier van den hoofdelijken omslag dadelijk nadat daarop de goedkeuring van Ged Staten ontvangen is, aan den Ge meente Ontvanger ter invoi deting ter hand; daarvan ge schiedt openbare kennisgeving ^frt 9 Na de overname van het kohier zendt de Ge meeule Ontvanger zoodra mogelijk uiterlijk binnen 14 dagen aan ieder belasting schuldige een gedagteekend aan slagbillet bevattendeden naam van den belastingschul dige het bedrag van zijnen aanslag zoo als dat op het door Gedepuleerde Staten goedgekeurd kohier gebracht is; de termijnen waarin de aanslag moet betaald worden den tijd en den plaats van betaling de dagen en uren waarop de Ontvanger zitting houdt met uitnoodiging tot beta ling vóór of op de vervaldagen op straffe van vervolging. Art 10 De invordering van den hoofdelijken omslag geschiedt overeenkomstig de bepalingen, vervat in artt 258262 der gemeentewet. ^rt 11 De Gemeente Ontvanger is verplicht, voor ieder betaling onmiddeilijk kwitantie op het aanslagbil let te stellen. Art. 12 De toerekening en afschrijving der belasting geschiedt: a Op de kosten van zegel; b Op de kosten van vervolging c Op de oudste der vervallen termijnen of aanslagen Art. 13 Aan de belastingschuldigen die in den loop van een dienstjaar hun hoofdverblijf elders gaan vestigen of elders gaan verblijven wordt op hunne sehriftelijke aanvraag door Burgemeester en Wethouders afschrijving of teruggaaf verleend op hunnen aanslag met. in achtne ming van het bepaalde bij Art 245 der Gemeentewet zoo als dit gewijzigd is bij art 6 der wet van 7 Juii 1865 fStaatsblad no 79J Bij bet verzoekschrift tot afschrijving of teruggaaf moet de kwitantie van betaling eener som minstens lijk staande met zoo vele twaalfde gedeelten van aanslag als de belastingschuldige maanden van dienstjaar in de gemeente heeft vertoefd worden legd Het besluit tot afschrijving of teruggaaf wordt den Gemeente Ontvanger t ontheft hem van de verdere invordering Art 14, Geeue af 'j wordt verleend indien zij niet binnen afloop van het dienstjaar Art 15 In den loop van 1 wordt door Burgemeester EERSTE KAME R. Zitting van Vrijdag 14 Januari. De geheele zitting van dé Eerste Kamer was heden gewijd aan de discussie over de post voor de verbetering van de haven van Harlingen, voor komende op de spoorwegbegrooting. Tal van sprekers voerden het woord en veler lei waren de bezwaren, omdat de zaak niet bij afzonderlijke wet geregeld en toegelicht was. De Minister heelt de voordracht breedvoerig verdedigd en aangetoonddat voor dergelijke werken, die als een gevolg der spoorwegen aan te merken zijn, nimmer afzonderlijke wetten zijn gemaakt, tenzij onteigeningswetten', waarbij ech ter de werken zelve niet worden bepaald. Ten slotte is (ie geheele spoorwegbegrooting verworpen met 19 tegen 17 stemmen. Zitting van Zaterdag 15 Januari. Hoofdstuk Binnenlandsche Zaken is heden, na discussiën over de afdeelingen waterstaat en on derwijsaangenomen met 31 tegen 4 stemmen. Maandag elf ure voortzetting. van Maandag 17 Jan. heden is de begrooting voor - "7Z, met algemeene stemmen aangenomen. De minister heeft medegedeeld dat heden wederom tijding van de Kust van Guinea was ontvangenwaarin wordt gemelddat de onzen een dorp vernield en een schitterend succès hadden behaald. Daarna is de begrooting voor het departement van oorlog aangenomen met 29 stemmen tegen 1die van den heer Geerlsema. De begrooting- voor de nationale schuld werd vervolgens met algemeene stemmen aangenomen. De beraadslaging over de begrooting voor het departement van finantiën is daarop aangevan gen en zal morgen worden voortgezet. De Eerste Kamer heeft weer een teeken gegeven van haar bestaan, door de begrooting voor de staatsspoorwegen te verwerpenwegens de bijvoeging van den post voor de haven van Harlingen, waarvoor de meerderheid eene speciale wel wil. Zij verwierp dus om den svorm” den »inhoud.” Aan den vorm dus heeft zij meedogenloos het belang der provincieom niet te zeggen van een voornaam deel van den builenlandsciien handel, opgeofferd. Of zij daardoor een bewijs heeft gegeven van hare roeping te vervullen is hare zaak maar zeker is het, dat een lang gewachte verbetering, die algemeen als hoogst noodzakelijk wordt ge- oordeeldweder voor langen tijd is tegengehou- Onze Eerste Kamer, wel eens het bolwerk voor den Staat genoemd, verdient dien naam niet, tenzij men het woord opvatte in dien zin, dat alle vooruitgang voor- den staat nadeelig is. An deren hebben het behoud dier kamer in de Grond wet van 1848 een onding genoemd. Dit mo'-e wat te sterk uitgedrukt heeten; maar een hors de temps is zij zeker. Tol nog toe zeker is ha re wei king op s lands belang niet anders dan heilloos en nadeelig geweest. En hoe zou ’t ook anders kunnen verwacht wor den van een college, bij welks samenstelling alleen de vraag ter sprake kan komen of zijne leden tot de rijksten der provincie behooren, of niet. Eene geldaristocratie is, na priester- en soldalen- regeering, de derde in den rij der slechte regee- nngsvormen. In de zitting der Tweede Kamer December 11., werd door den Minister tie terecht een treurig enug,oml den toestand der Leeuvl||kl inzonderheid van de slaaj^^H gen. Blijkens het BijbladTWl lerellendigstenja m i d d e 1 e e u w s c h e n toestand gevangenis be- bezoek door gevangenen bezet waren, welke, ker uit wanhoop een aanvankelijk gelukte po ging tot ontvluchting uit deze diepe, akelig duiste re en lage gekluisterde kelders of ovens die slechts door een kleine, zich in de deur bevin dende opening licht ontvangen hebben onderno men. Mocht er op de ƒ58750, welke de Kamer dit jaar voor de gedeeltelijke inrichting van een nieuw alcovegebouw bij die gevangenis heeft toe gestaan, eene kleinigheid overschieten om deze cachotten op meer moderne wijze in te richten gelijk men ze thans overal in de nieuw gebouw- de gevangenissen van naburige rijken aantrelt De discussiën der Kamer toch doen duidelijk zien dat wij ons nog wel eenige jaren met de Leeu- wardsche gevangenis tevreden zullen moeten Ste en^ (A7. Roti. Cour De minister van binnenlandsche zaken heeft bepaald, dat de verkiezing van een lid van de 1 weedc Kamer der Staten-Generaal in het hoofd- kiesdistnct Amsterdam, noodzakelijk geworden tengevolge van hel door den heer mr. M H Godefroi genomen ontslag als lid dier Kamer zal geschieden op Dingsdag 8 Februari a. s., en dat zoo eene herstemming noodig is, deze zal plaats hebben op Dingsdag 22 Februari daaraan- volgende. -7 mHet ,voorslel van een der raadsleden te Zaltbommel om met gebruikt wordende toren klokken te verkoopen, is wegens de vele be strijding die het vond, door den voorsteller in- BESLUIT TOT HET HEFFEN VAN EEN HOOFDELIJKEN OMSLAG. De RAAD der Gemeente SNEEK Overwegende dat het noodzakelijk is, ter voorziening in de behoeften der gemeente eene directe belasting op het inkomen te heffen Gezien artt. 240, 243 245 der wet van 29 Juni 1851 (Staatsblad no. 85) gelijk die zijn gewijzigd bij de wet van 7 Juli 1865 (Staatsblad no. 79j. Heeft besloten, gelijk hij besluit bij deze.- Art. 1. Ten behoeve der gemeente Sneek, wordt jaarlijks eene directe belasting op het inkomen geheven. Art. 2. Deze belasting wordt geheven van alle man nen en vrouwen, gehuwden en ougehuwden wier zuiver inkomen meer dan f 400 ’sjaars bedraagt, en die in deze gemeente hun hoofdverblijf houden of verblij ven. De hoofden van huisgezinnen worden aangeslagen zoo voor zich zelven als voor hunne vrouwen. Minderjarigen beneden de 20 jaren, wier ouders of voogden elders wonen worden niet aangeslagen. Art 3. Als grondslag wanneer de belasting wordt geheven worden aangenomen De vermoedelijke inkomsten die de belasting schuldige over het laatst verloopeu dienstjaar uit welken hoofde ook, heeft gehad, in verband met de wijziging, die door reeds opgekomene of waarschijnlijk in den loop'van het nieuwe dienst jaar te wachten voor- of nadeelen daarin is of zou worden aangebracht. Wanneer die inkomsten niet of slechts ten deele oekend zijn worden ze genomen voor zoo ver ze bekend zijn in verband met de huurwaarde der woning, het getal dienstboden en paarden niet tot uitoefening van bedrijf of beroep noodig, en den uiterlijken staat van den belastingschuldige. Art. 4. Hoor inkomsten worden verstaan en vallen alzoo onder het bereik van deze belasting.- De inkomsten of vruchten voortvloeiende uit eigen dom of rentegevende bezittingen. Die, welke lijdelijk of voor het leven worden genoten, en voortvloeien uit.- Pensioenenlijfrenten tontines en periodieke uitkeeringen hetzij van oudershetzij van ande ren zelfs onder den titel van gift, genoten. 2°. het vruchtgebruik of vruchtgenot in geld of na- tura. c. De zuivere inkomsten of verdiensten voortvloei ende uit ambachten bedieningen betrekkingen industrie handel, bedrijf, arbeid en onderneming. Bij de berekening van het inkomen naar de in dit artikel gestelde regelen, woiden de voordeelen, die niet in gdJd worden genoten als vrije woning en dergelijke, op de geldelijke waarde daarvan begroot. Art. 5. Van de onzuivere inkomsten, worden, tot de zuivere inkomsten te geraken, afgetrokken de renten van verschuldigde kapitalen voorts van de inkomsten voortvloeiende uit be zittingen de grond-, dijk-, polder- en andere za kelijke lasten. De uitkeering aan meerderjarige in- of uitwonende kinderen die van het gezin van den belasting schuldige geen deel uil maken kosten van opvoe ding en onderwijs zijn onder den hierbij bedoel, den aftrek, niet begrepen Art 6 Bij de berekening van den aanslag van eiken belastingschuldige, zal ƒ400 van de vermoedelijke in komsten worden afgetrokken Art 7 Aan de ouders belastingschuldigen die inet de verzorging zijn belast met kinderendie bij den aanvang van het dienstjaar nog niet den ouderdom van 16 jaar bereikt bebben; en die geen eigen inkomen hebben boven de ƒ400, zal, voor ieder zoodanig kind, eene korting worden verleend van 3% van het cijfer, waarnaar de aanslag geschiedt Art 8 Zij die in den loop van een diensljaar be lastingschuldig worden, of ophouden dit. te zijn, worden, naar tijdsbelangaangeslagen of ontheven overeenkom stig artikel 245 der wet van 29 Juni 1851 (Staatsblad 110 85/ zoodanig als dit is gewijzigd bij artikel 6 der wet van 7 Juli 1865 (Staatsblad no 79) *7 aan ter uitvoering toegezonden en fschryving of teruggaaf i i zes is aangevraagd Februari volgende op een dienstjaar wordt door Burgemeester en Wethouders aan den Raad een staat overgelegd van zoodanige belasting den hoofdelijken omslag wordt schuldigen als nalatig ziju gebleven hunnen aanslagfaan Ti - - ffe vastgeste.d voor 15 Maart te zuiveren met opgave van de datums waarop de 'aan Het kohier bevat- aan het hoofd: hoeveel ten honderd i maningen zijn geschied en van de verdere maatregelen, er het dienstjaar van het belastbaar inkomen zal wor i UI

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1870 | | pagina 1