MEÜWS- E\ ADMENTIHIAD VOOR RE GËMËEKTË en het arrondissement sneek. BINNENLAND. V IJ F-E N-T WINTIGSTE JAARGANG. No. 13. 1870 ZATERDAG 12 FEBRUARI. V VERGADERING van den Gemeente-raad van Sneek) ,y, 7 COURANT 1 I t 5 5 8 6 alle begroetingen het land door toe- 0 1 4 2 O O 1 O r a 2 L S N E E K 11 Februari. de gisteren avond gehouden vergadering van het Nederlandsch ADVERTENTIËN van 1 tot 4 regels, gewone letter, 40 Cent», voor eiken regel daarenboven 7 '/3 Cents. Alle brieven en stukken, de uitgave of redactie betreffende, worden franco ingewacht. en zij zonder dat niet meer kan Voldoen er hier en daar spoorwegen zyn aange- Het verdient de attentiedat de heer van Reenen te Amsterdam door de conservatieven SN EEK OP Ma AND A G D EN 14 F EB. 1 8 70 des voormiddags 10 uur. PUNTEN TER BEHANDELING. 1. Resumtie der notulen. 2. Voorstel van het raadslid den heer Jobs, Schijtsma, verzoek schrift van het Departement Sneek der Nederi. maatschappij van Nijverheid en missive met bij lagen, van het raadslid den heer Jhr. van Beij- ma allen belrekkelijk het gebruik der klinkert- steenen voor rol-, krui- en I Verzoekschrift van den heer G. L. Verwerom schadevergoeding wegens het ontwerp van het algemeen reglement van het Nederlandsch Schoolverbond en besloten ter Al gemeens Vergadering enkele wijzigingen in som mige artikelen voor te stellen. Tot afgevaardig den ter Algemeene Vergadering zijn gekozen de heer A. Breunissen Troost en Mr. R. L. Ha- De opkomst der leden was KENNISGEVING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente SNEEK, voldoende aan de circulaire van Heeren Ged. Staten van Friesland van den 20 Januari 187(1, bréngen ter kennis aan de in gezetenen navolgende UITN O O Dl GING: »De Ged. Staten van de Provincie Friesland, «gelet hebbende op het 2e lid van art. 75 der «wet van den 4 Juli 1850 (Staatsblad n°. 37), «noodigenbij deze de inwoners dezer provin cie uit, om zoo zij in andere provinciën inde «rijks directe belastingen zijn aangeslagen, daar- «van vóór den 1 April aan hunne vergadering te «doen blijken, ten einde door haar daarop kun- »ne worden gelet bij de opmaking der lijst van «hoogst aangeslagenen voor de verkiezing van de «afgevaardigden ter Eerste Kamer van deSlalen- Generaal.” En zal deze op de gebruikelijke wijze worden afgekondigdtevens met plaatsing in de Snea ker Courant. Sneek den 5 Februari 1870. Burgemeester en Wethouders Voornoemd, HAMERSTER DIJKSTRA. De Secretaris, H. FENNEMA. Deze CO UR A NT verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS. Abonnementsprijs voor 3 maanden is binnen deze Stad ƒ1.65, builen de Stad franco ƒ1.90. KENNISGE VIN G. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de Gemeente Sneek. Gelet op art, 28 der Wet betrekkelijk de Natio nale Militie van den 19den Augustus 1861 (Staats blad no. 72) en artt. 20 en 21 van Z. M. be sluit van den 8sten Mei 1862 (Staatsblad n°. 46); Brengen door deze ter kennisse der belang hebbendendat de loting van de ingezetenen dezer gemeente, dm in het vorige jaar voor de Militie zijn ingeschreven, voor, zoo ver zij op den 31 sten Dec. 1869 nog in leven waren en ingezeten van hel Rijk zijn gebleven, zal plaats hebben te Sneek in de Concertzaal op Vrijdag, den 18 Februari) e. k.des voormiddags ten 10 lue; dal op den 21 dier maand, ter Secretarie <ier gemeente door ot van wege de lotelingen aanvraag kan geschieden voor de getuigschriften 'b:r bekoming van vrijstelling wegens broeder mie n s t of op grond van te zijn e e n i g e wettige zoon, alsmede dat, om vrijstelling wegens eigen militaire dienst of die van broeders te verkrijgenhet paspoort of an der bewijs van ontslag of een uittreksel uit het stamboek, of een bewijs van werkelijke dienst, ion minste tien dagen vóór den dag, waarop de «■irsle zitting van den Militie-raad wordt geo- pend, ter Secretarie voornoemd moet worden ingeleverd. En zal deze worden afgekondig I waar het behoort den 29 Januari en 12 Februari 1870. Sneek den 29 Januari 1870. Burgemeester en Wethouders voornoemd, HAMERSTER DIJKSTRA. De Secretaris H. FENNEMA. bevolen wordtomdat hij voor stemde. Van ondergang van passing van heillooze theoriën en van het voort rennen langs een hellend Hak naar den afgrond is geen sprake. Opmerkelijk is het tevens, dat zijne candidatuur-gesteund wordt door ullramon- 'tanengelijk Alberdingk Thijm, v. n. Aa Haerten en dergeiijken en door antirevolutionai ren gelijk de Geer (broeder van den Utrecht- schen hoogleeraar.) 'Ie Utrecht zal eerlang-de orthodoxe pre- dikanten-fabriek in werking komen. De locali- teit is gelegen achter tiet St. Pieter, zijnde eene der voornaamste en duurste standen der stad. Aan het hoofd der zaak staat een voormalig af gescheiden predikant, Dr. van Dijk, van Doe- tinchem. Hij begint de onderneming met een achttal jongelieden uit den boeren- en ambachts- standom naar mate er meerdere gitten inko men met een grooter personeel de zaak te drij ven. Prosit Ds. v. Rhijn van Katwijk, beweert in het Dagblad «alleen zij die den levenden God der openbaring loochenenen op de ijsvelden van het Deïsmeof in het moeras van het Pantheïs me zijn verdoold niets anders kunnen dan hem en zijne geestverwanten in de questie der dood straf bestrijden.” Het is waarlijk wel verschrik kelijk en mocht nu eerlang de feitelijke afschaf fing der doodstraf ook rechtens gesanctioneerd worden, dan hebben wij inderdaad medelijden met dezen orthodoxen prediker en zijne geloofs verwanten die zonder galg niet te vreden schij nen te kunnen zijn, all hans zonder deze hun godsdienst in gevaar achten. - In het voormalig graafschap Zutphen vor- 1 comitésten einde eene en dat dit Kohier te beginnen met lieden gedu spoorwegverbinding tusschen Zutphen en Bochoit rende 14 dagen ter Secretarie alhier voor een ieder ter inzage is nedergelegd. Sneek den 12 Februari 1870. Burgemeester en Wethouders voornoemd, HAMERSTER DIJKSTRA. De Secretaris II. FENNEMA. KENNISGEVING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente SNEEK, maken bekend dat er Red dingsbaken aanwezig zijn bij le Bintje Ijerk- 2e T. T. Bloksma Pompmaker buiten het Hoog- end 3e A. PrinsTimmerman aan de Prin sengracht; 4e Tjipke Ferivetda, Grofsmid bui ten de voormalige Noorderpoort5e R. Gil huisWinkelier buiten de voormalige Ooster- poorl, naast den timmerwinkel van wijlen den heer Hk. Wouda6e Antoon de Jong, Tim merman achter Willem Molenaaren 7e Bij den Concierge der Hoogere Burgerschool. Sneek den 11 Februari 1870. HAMERSTER DIJKSTRA, Burgemeester. H. FENNEMASecretaris. In van de afdeeling Sneek Schoolverbond is het huishoudelijk reglement voor- -loopig en bloc aangenomen, zooals ’l door het als candidaat voor de Kamer gesteld o. a. aan-I bestuur was geconcipieerd. Verder is behandeld merster Dijkstra. niet zeer groot. In 1869 zijn in deze provincie overleden twintig personen boven de 90 jr. als 1 vr, van ruim 90, 1 m. en 1 vr. van 91, 2 m. en 2 vr. van 92, 3 m. en 1 vr. van 93 3 rn. en 1 vr. 95, 1 m. van 96, 1 m. van 97, 1 rn. van 100 en 1 m. van 101. f Sondel. Druk wordt hier besproken de verkoop van rundvleesch, vermengd met paar- denvleesch. De slachter, die de vervahching begaan heeft, staat er voor terecht en zal de Rechtbank te Sneek er uitspraak over moeten doen. De beklaagde woont te Balk Ook ver moedt men, dat er van tijd tot tijd schapen- vleesch met hondenvleesch wordt vermengd. Het van tijd tot tijd spoorloos verdwenen van groote dikke honden zet dat vermoeden kracht bij. ■p Leeuwarden, 9 Februari. Heden werd de heer Commissaris des Koninge in deze provincie rnet een bezoek vereerd van ZEds. ambtgenoot uil Groningen. Of dit verzoek soms in verband staat met het een of ander belang voor beide provinciënis echter niet bekend. Door den heer Commissaris des Konings van Groningen zijn de voornaamste gebouwen alhier, met name het gouvernementshuis, het tuchthuis, het paleis van Justitiebezichtigd geworden. -j- Het werk der ontruiming van de Vrouwèn- poortsbrug is door den ingevallen vorst gestaakt moeten worden. j- Naar men verneemt zal den 13 Maart a. s., alhiereene algemeene vergadering worden ge houden van den Frieschen rederijkersbond. Tot dezen bond moeien reeds een achttiental ver- eenigingen zijn toegetreden. In die vergadering zullen onderscheidene belangen worden bespro ken. Ook zal men aan een gemeenschappehj- ken maaltijd deelnemen? •p Ooststellingwerf 9 Febr. Uitdeschool- stateningeleverd door de respectieve onderwij zer dezer gemeente, is gebleken, dat over het jaar 1869. (de toeneming der bevolking in aan merking genomen; hel getal leerlingen 18% meer bedraagtdan toen er schoolgelden werden ge heven. Een bewijs dat kosteloos onderwijs ook het schoolbezoek in deze gemeente bevordert. -p Uffelte (gem. Havelte) 10 Februari. Bij een landbouwer alhier is gisteren nacht een fel le brand uitgebarsten ten gevolge waarvan de woningmet schuurstalling enz. een prooi der vlammen is geworden. De bewoners hebben zich ter nauwernood kunnen redJeu. Twee varkens zijn mede een prooi der vlammen ge worden. •j- Dwingelo, 10 Febr. Gisteren nacht is hier, een vreeselijke brand uitgebarsten; ten gevolge waarvan 4 woningen een prooi der vlammen zijn geworden. Naar men wil, moet zulks het - gevolg geweest zijn van ’t harde stooken eener kachelook in den toren moet reeds een begin van brand ontdekt zijn. Door de ijverige be moeiingen der brandweerheeft men verder ’t onheil bij tijds gestuitde heerschende droogte bij feilen wind, had mogelijk anders ’t halve dorp wel kunnen doen af branden. f Zutphen, 10 Februari. Meldden de meeste dagbladen een aanvraag om concessie tot het daarsteilen van een spoorweg tusschen Amster dam—Zutphen zij hadden daar wel kunnen bjj- voegendat die concessie reeds verleend is en het uitzicht bestaat, dat door de Hollandscha ijzeren-spoorweg-maatschappij weldra zal worden genegotiëeerd voor die nieuwe lyn. Boveudieij handwagens. 3. I stra bij den houtmolen bij den heer Ter Horst; schadevergoeding wegens het omverwaaien van een boom en voorstel deswege van Bugr. en Weth. 4. Verzoekschrift van A. P. Bloemen c. s. tot amotie der hoornen op Leeuwenburg. Zie art. 179 lil. h. derjgemeentewet. 5. Verzoekschrift van den heer P D. v. d. Heij tot het bouwen van woningen. 6 Verzoekschrift der kamer van Koophandel om af en overschrijving op hun ne begrooting over 1869 met rapport der betrek kelijke raadscommissie. 7. Als voren van voogden van het Old Burgerweeshuis. 8. Ver zoekschrift van Hieltje Hoekstra en 10 andere bewoners van den Oosterdyk ^omtrent de vaart uit de daarachter liggende haven. 2. Ver zoekschrift van M. Hamers, oud Commies der voormalige stedelijke belastingen om eene grati- ■catie over 1870. 10. Voorstel ven Burg, en Weth tot machtiging om drie betalingen tc dotn uit Hooldstuk XI art 1 (onvoorziene uitgaven) der begrooting ever 1869 en mededeeling eener ge dane betaling met speciale machtiging van Ge- dep. Staten. 11. Voorstel van dezelfden tot at en overschrijvingen op de begroetingen van 1870. 12 Missive van den heer F. N. van Velzen, houdende aanneming zijner benoeming tot hulponderwijzer in de burgerschool voor jon gens. 13. Nader rapport der raadscommissie voor de verzoek schriften van eenige persoonen, nopens het houden van mestvaalten. 14. Ver zoekschrift van Johs. Polster Pz. om te varen met een veerschip tusschen Akkrum en Sneek (en verordering op dat beurtveer) 15. Reso lutie van Gedeputerue sstaten toezendenue, een Koninklijk besluit tot goedkeuring der afschaffing van de heffing van 10 opcenten op de hoofdsom der personeele belasting. KENNISGEVING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente SNEEK, brengen ter kennis der inge zetenen dat in hunne vergadering van den 10 dezer maand voorloopig is vaslgesteld het Ko hier van belasting op de binnen deze gemeente gehouden wordende honden voor het jaar 1870, I men zich allerwege toi. slan t ie b. engeti. om daar aan le sluiten bij i de, iu aa-.ieg zyrme lijn Bocholt-WeSel. Werd I nu <-on weg geiuaak:. van Amsterdam, over Amersfoort en Apeldoorn, naar Zutphen, dan was de lang gewenschte oosterLjn gereed en wel in eene bijna rechte richting. Terwijl men ziet, dat in andere provinciën spoorwegen worden beraamd en wat meer be- teekent, ook worden tot stand gebracht, schij nen wij hier in Friesland nog niet in staat te zijn een lijntje van HarlingenBolswardSneek Heeienveen in het leven te brengen. Een fransch bankiershuis heeft zich ver bonden het benoodigd kapitaal te leveren (15 */2 miilioen gulden) voor den spoorweg Dordrecht. NijmegenArnhem, concessionarissen Bredius c s;, mits voor van het bedrag in Nederland wordt ingeschreven. Uit Middelburg is een apothecar stilletjes naar Amerika verhuisdmet achterlating van negen moederlooze kinderenvan welke de oud ste 20 en de jongste 6 jaren oud is. Mejufvrouw Betsy Perk heeft zich onttrok ken aan de redactie van Ons Streven en wel omdat zij als hoofdredactrice aansprakelijk zijn de voor den inhoud van dat bladniet zou mo gen oordeelen over de al- of niet-plaatsing der stukken. Zij is mitsdien voornemens zelve een blad op te richten. Aan het llandelsblad wordt gemelddat de minister van oorlog voornemens is 's Herto- genbosch als vesting op te gevendaar het in orde brengen er van eenige millioenen zou kos ten nadat legd. IN I

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1870 | | pagina 1