MEIWS- EN IDVEROTIE-BLID VOOR DE GEMOTE EJI HET ARRIIMHSSaffl StWK. februari. B 1 .N N E N L A X D. l No. 16. 18 7 r WOENSDAG S t a t e n-G e h e ra a 1. SB V IJ F-E N-T W I NTIGS i 2°. S 2 S word- 0‘^!-den, I j 1 1°. geladen mediespel, aile huichelarij, mitsdien 1850.397,655 1860749,113 1864803,745 O»- 1 ‘««he» hr“d «“bruiS dS fel i N. Rott. Courant - “““‘-cl van »uwi.swege aan de timende mensch- eene _'Jt trouwens even- hiermede te dal ik er zelf in mijne eigen leugens dito Jacht. een tot dusverre geheel ontbroken heb- tot Eene verbeterde wetgeving op de verhou- dito drukpers. het bestuur der wegen, zijn gemachtigd lastvoor de slipte naleving van gen nawkeui’ig zorg te dragen, Sneek den 22 Februari 1870. Burgemeester en Wethouders voornoemd HAMERSTER DIJKSTRA. De Secretaris II. FENNEMA. «■“Wtyir- nu -- TWEEDE KAMER. Zitting van Maandag 21 Februari. In de zitting van heden is, bij de beraadsla- i FK of meer -1 aan de wet uoor den heer b. A. Hartsen te Pau is het volgende request gezonden aan Z. M. onzen Sire voor te der beschaving, maar zooals o menig opzicht bij sommige E. bat bij elke verbe- BEKENDMAKING. Igf» BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de voldoende aan de resolutie den heer Commissaris des Konings in de lijk in ïe afdeeling Nu. 275 ten onderwerp hebbende j «afsluiting der groote wegen voor zwaar wagens”, brengen, door deze ter kennis van als hij vroeger afwisselend van zjB aan t Katholicisme had blijk gegeven lang de eene - pas kwam. Na tal van ningen stond Willem nu zijne plannen althans voor Deze COURANT verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS. Abonnementsprijs voor 3 maanden is binnen deze Stad ƒ1.65, buiten de Stad franco ƒ1.90. als maar een i te ver- de verbetering van de haven te Harlingen was uitgetrokkenverworpen met 37 tegen 29 stem men. De minister heeft andermaal eene afzonderlij ke wet voor dat werk toegezegd. De spoorweg-begrooting is daarna met alge- meene stemmen aangenomen. Vervolgens was aan de orde de motie van den heer de Roo van Alderwereltbetrekkelijk de door het departement van oorlog gevorderde schadevergoeding van concessionarissen der spoor wegen voor defensiewerken. De regeering heeft toegezegd, dat bij elke onteigeningswet zal geoordeeld en beslist worden over de noodzakelijkheid van defensiewerken en ofllciëele opgaven 1M04,762 18208,766 183031,639 1840212,267 Te Deventer hebben de gebr. Noach paardenslachterij opgericht. Men zal derhalve aldaar paardenvleesch kun- men verneemtwordt spoedig de in- van een voorstel om in China een ge zantschap te vestigen te gemoet gezien. De oud-minister J. J. Rochussén is zeer t Zlek' Z1Jtl schoonzoon de andere oud-minister wasde grafelijke kroon te ont- van Zuulen is uit Parijs naar den Haa- eeko zich zelvpn nn h«I knnftl In men C 1 nd“o 8eK0 ^et ontwerp op de brievenposlerij vindt I afkeuring bij het Roerden omdat de frankee- ring der couranten er duurder door wordt. Tot i nog toe kost eene courant 1 cent, onverschillig hare grootte, of hoevele bijvoegsels er bij zijn: volgens t ontwerp mogen zij niet zwaarder we gen dan 40 grammen. Daarvan zal ’t gevolg zyndat hel Handelblad N. Rott. Courant HaarlemscheAmsterdamscheDagbl. v. Zuid- Jlolland geen bijvoegsel meer zullen kunnen «re ven het HandelsLlad en de Haarlemmer de oppervlakte moeten verkleinenof meer port betalen. Alleen het Vaderland kan voldoen. In de zitting van Vrijdag heeft de Minister van Justitie op eene interpellatie van den heer v. Houten geantwoord, dat hij een voorstel zal doen tot intrekking van art. 415Code pénal dat vereemgmgen van arbeiders met het doel van werkstakingen te organiseeren strafbaar stelt. P.1?,18. ,ten minste één stap op den weg naar ge lijkheid voor de wet. b Het Dagblad (firma Heemskerk—Nier- straz—Lion) dat onlangs met cijfers bewees dat er een te-kort was van 52 millioen gulden zegt nudat er 8 millioen deficit is. Heeft de regeering dus in dien tusschentijd er 44 milli oen bijgelegdof wil het Dagblad kennen geven: ik lieg zoo, verward ben geraakt, en niet weet te conlroleeren. Aangaande de richting der geavanceerd- iberalen zoo als zij in het Noorden wordt ver kondigd, zegt het Alg D. v. Nederl. »Le ridicule lueI Niets is zekerder dat dit. Doe wat ge wilt, doch zorg dat ge u niet be- spottehjK maakt. Hadden de «geavanceerd-libe- ralen' deze les in ’loog gehouden, zij zouden zich met hebben blootgesteld aan ’t gevaar om in t ootje te worden genomen, en op die wijze ooa het ernstig doel van hun streven verloren te zien gaan.” hlr. Kuyper zegt in de Heraut omtrent de bewaarscholen het volgendewaarin veel waars voorkomt «Niet de schoolmaar het huisvertrek is de plaatswaar het jeugdig kind (hij spreekt van kinderen van 2—6 jaar) zijn eerste levensjaren spelend door.even moet. Niet een bewaarschool- houderesse moet aan de kinderen uil vijftig ge zinnen een eenvormige dressuur geven; maar als een jeugdig plantje moet elk kind in den zach- ten gloed der eigen moederliefde zijn levensknop- pen ontplooien. Het kind heeft zijne natuurhj- -i de moeder haar heilige, van God geboden verplichting jegens haar kind. Niemand mag die teedere zorg uit haar handen nemen, en zij niet wenschendat een ander haar van die heilige verplichting ontheft Als een noodzakelijk kwaad, nooit als een <re- wenschle regel, moet het bezoeken der kinder schooltjes beschouwd worden. Waar de nood van het gezin de moeder ter deure uitdrijft of een ziekelijk lichaamsgestel haar uit het huisver trek bant, waar het kind óf zonder toezicht zou ADVERTENTIEN van 1 tot 4 regels, gewone letter, 40 Cents, voor eiken regel daarenboven 7'/2 Gents. - Alle brieven en stukken, de uitgave of redactie betreffende, worden franco ingewacht. KEN N IS G E V I N G. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente SNEEK, maken bekend dat er Red dingsbaken aanwezig zijn bij Ie Rir.tje Jjerli- stra bij den houtmolen bij den heer Ter Horst; 2e T. T. Bloksma Pompmaker buiten het Eoog- end3e A. Prins, Timmerman aan de Prin sengracht; 4e Tjipke Ferwerda, Grofsmid bui ten de voormalige Noorderpoort5e R. Gil huisWinkelier buiten de voormalige Oester- poort, naast den timmerwinkel van wijlen den heer Hk. Wouda6e Antoon de Jong, Tim merman, achter Willem Molenaar; en r den Concierge der Hoogere Burgerschool. Sneek den 11 Februari 1870. HAMERSTER DIJKSTRA, Burgemeester. H. FENNEMASecretaris. een geheel van zuivere De 2e Kamer der Stalen Generaal geen wIAsvertegenwoordiging i '...i en vangen door eene vergadering verkozen doorbet i uanaietamg tot de Geschiedenis der Ne- I gemeld, dat daar aerlanden ten gebruike bij het Middelbaar On- tusschen eene bruid derwijs, door G. Verzijl, oudprofessor der ge- I stom zijn, scbiedenis aan ’t semenarie te Rolduc, Roermond Naar J. J. Romen, 1868, geeft het volgende te lezen, diening vj «Willem van Oranje had, door zijne heersch- zantschap *ucht misleid allengs het snoode plan gevormd aan zijn vorst, aan wien hij door eed van getrouw heid verbonden z .AT I.. wringen en die zich zelveh op het hoofd te zet ten. Minder groot veldheer dan behendig staats man zijndemet vele taienten en inzonderheid met een scherp doorzicht begaafdverkoos hij I ter bereiking van zijn plansluwe en bedekte I maatregels te bezigen. Onder deze laatsten dient vooral aangeteekend te worden de bevordering der hervormde leer hier te lande; vermits hare invoering, toen overal met opstand gepaard, Oranje hel beite middel aan de* hand gaf, om zijn ontwerp te volvoeren en dezen gewes'en i eeni Zuidelijken haat in te boezemen tegen het l Katholieke bpanje en zijn zoo Katholieken vorst. Dit voorslaan van het Calvinisme was hem dus enkel een middel: omtrent die leer t. schijnt hij vrij onverschillig geweest te zijn, zijne gehechtheid i naar ge- of andere belijdenis hem jbeter te kuiperijen en misreke eindelijk op het punt een groot gedeelte verwezenlijkt te zien: hij zoude eerlang als er felijke graaf van Holland Zeeland en Utrecht uitgeroepen worden, toen een Bourgondiër mei name Lallhazar Gerards hem sluiksgewijze te Delft doodschoot, den 10 Juli 153i.” De Peninsulaire Spoorweg maakt eene sectie uit van den Port Huron en Chicago Spoor wegdie over zijne geheele lengte (318 mijlen) in den loop van dit jaar zal voltooid wezen. Als dan zullen de groote productieve Staten van het Noordwesten, langs een korteren weg, dan thans het geval isNew-York en de haven van de Sta- »en van Nieuw-Engeland en Canada verbonden zijn. Deze Spoorweg slaat in onmiddelijke commu nicatie met de westelijke spoorweglijnen die te Chicago aankomen, en die met de nevenlijnen 15,000 mijlen doórioopen, alsmede met de Ooste lijke banen, die op Port Huron uitloopen, en die met hare nevenlijnen eene lengte van 10,000 mijlen hebben. Het verkeer van al deze spoorweglijnen zal de Port Huron en Chicago Spoorweg, in concurren tie met de tot nu toe bestaande twee spoorweg lijnen, Michigan Central en de .Michigan Soul hern, deelenterwijl eerstgenoemde weg zelfs in eene richting loopt die alle concurrentie en hare gevolgen buitensluit. Al de noordelijke Spoorwegen van den staat f Michigan zullen de Port Huron Lake Michigan Peninsular Spoorweg voeden, en er behoeft slechts gewezen te worden op de toeneming der bevol king en de productiviteit van den Staat om te kunnen berekenen welke gevolgen dit monopolie j ke rechten op het moederhart moet opleveren. De bevolking van dien Staat bedroeg volgens den aanleg door den staat. (;e dieren Op aansporing van den heer Thorbecke heeft I Uea et.e“’ men het weettot nog toe eet - 2- R-o van Alderwerelt zijne motie in- - Het Vaderland dee« S st I h “T f i°°k maar Wlst het niet Dat het J T71, et laa«rtana deelt een st rnltje mede, hoe onderscheid maar. De vraae- is n» m i --- df: Ul.ramontanen de Vaderlandsche Geschiede- zal opnemen. aak gestelde wetsontwerpen is nis cp de scholen willen beoefend hebben De -Uit Utrecht wordt als eene zeM,, h m j Nieuwe Handleiding tot de Geschiedenis der Ne- I gemelddat daar een huwelijk is voltrH lfK derwys, door G. Verzijl, oudprofessor der ge- i stom zijn. Gemeente SNEEK van i' provincie Friesland, van den 21 Februari 1870, «afsluiting der groote wegen wagens”, brengen, door deze ter kennis van de regeling te herieiden tot ingezetenen j toestanden. Dat van den 23 Februari tot nadere lastge- I 2°. vingde groote wegen in -deze provincie zuilen J zijnde VTTZX fc.z-l rx fx Crv. --I ..J W, ö'ewvertegenwoordiging te ontbinden volk bij algemeen stemrecht. 3°. Aan de volks vertegenwoordiging voor te stel len een nieuwe Grondwet, behelzende de vol- I gende bepalingen a. de Nederlandsche staatsregeling wordt op de. goedkoopst mogelijke veel ingerichtzoodat nimmer van staatswege aan de lijdende mensch- bijgcvjig vervalt alle weelde in de staatsrege ling als. hofhouding, officieele bals, diners etc. b. is vervallen hef beginsel van ^onschend baarheid des konings” als zijnde een huichel- achiig spelgedreven met den persoon van den eersten staats-ambtenaar c. de Eerste Kamer der Staten Generaal is algeschaft als zijnde een van heiden «of noode- loos of schadel jk. a. geenerlei maatregel van eenig belang zal door de regeering genomen kunnen worden zon de? goedkeuring van de volksvertegenwoordiging. De macht over het leger berust bij de volks vertegenwoordiging. e. het onderwijs op de staatsscholen zal zijn volmaakt neutraal', op de hoogescholen wordt het onderwijs zoo geregeld dat het werkelijk on derwijs zij en dat alle tijdroovende en kostbare voorlezingen wegvallen. ,au ..cucu 1O, dij ue neraaasia- de staatsregeling berust op wetenschanne- ging over de spoorweg-begrootmgdienst 1870, lijken grondslag. In twijfelachtige zaken trekt artikel 11 behelzende de memonepost voor den de staat geen partij. spoorweg van Harlingen naar de Hannoversche Godsdienstleraren worden niet door den staat grenzenen waarop honderd duizend gulden voor j maar alleen door de belanghebbende bekostigd. Al wat naar onverdraagzaamheid zweemt van weke kleur ook wordt uit de staatsregeling gebannen. g. de arbeider wordt in Nederland niet be- I schouwd als slaaf maar als vrijman. Het staat hem vrij het loon, waarvoor hij wil werken, I zelfs des noods in overleg met andere arbeiders te bepalen. h. F ding der seksen. i. dito drukpers. j. dito rechtspleging. k. dito Jacht. cgcuccL uinoroKen n i bende wetgeving op der menschen betrekking de dieren. de heer de Roo van Alderwerelt zijne motie in- t getrokken, waarna de kamer lot de behandeling van de aan de orde overgegaan. den 23 Februari tot nadere lastge- I worden afgesloten, voor rij- en voertuigen, wel ke, wat betreft de diligences en wagens met breede veilingen aan hunne raderen (builen en behalve de reizigers met hunne gewone bagage) met zwaarder vrachten dan van vijfhonderd ki logram gewicht zijn beladenen wat. aangaat alle rij- en voertuigen, met smalle of gewone veilingenzwaardere vrachten hebbende dan vierhonderd kilogram; en dat in allen gevalle niet anders dan half s J. O-’- -- dennaar aanweizing van de cp die wegen te vinden spoorleiderswelke evenwel ’s nachts zul- len zijn weggenomen en Dat de tolgaarders en andere beambten van ea ge- deze bepalin- Door den heer F. A. Hartsen 7e Bij konitig. De ondergeteekende is van oordeel; «Dat Nederland behoort alle volkeren gaan op den weg c de zaken nu staan in i dier landen te achteren is. Dat bij elke verlrê- onze staatsregeling het initiatief he- gaan van y>hem die bij de wet als ambtenaar van den staat is aangewezen.” De ondergeteekende geeft daarom U beleefde- i overweging zoo spoedig rnogelijk d® volgende maatregelen in te voeren. Uit onze staatsregelen te bannen alle co- onze staats- rt'”S ft

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1870 | | pagina 1