MWS- WERTEVÏIHIAD MB RE GEMEENTE EN HET ARRONDISSEMENT SNEEK I i 1 BINNENLAND. V IJ F-F N-T W I 1ST T I G S T F No. 28 18 7 0 6 A1JRIL. -- +- - S Stat en-G e n e ra a 1. I ■I - 2°. 7 SN u 2 paarden heden (5 de stemmen I In de Tweede Kamer heeft heden eene lang uit 2591 koeien 224 kalveren, 833 scha- f zenden, ten einde een reglement vast te stellen. AD VERTENTIEN van 1 tol 4 regels, gewone letter, 40 Cents, voor eiken regel daarenboven 7 Cents. Alle brieven en stukken, de uitgave of redactie betreffende, worden franco ingewacht. r 2 25 tegen 4 ver- Warffum. C. Reinders a. i a n V O ie ‘r 40' 37 11 24 22 50' 5 .15- .28- ,4 >2 ,30 ,31 ,50 l II .1 aan are o/ oer j het sli ren den 19den Au- 1 72)brengen door COURANT. r 1 3- I KENNISGEVING. NATIONALE MILITIE. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente SNEEKvoldoende wet op de Nationale Militie van gustus 1861 (Staatsblad no. deze ter kennis der ingezetenendat de tweede zitting van den Militieraad voor deze gemeente zal worden gehouden te Heerenveen, op Vrijdag den 15en April eerstkomendedes voormiddags ten elf ure. Dat in die zitting uitspraak wordt gedaan snt alle in de eerste zitting niet afgedane 1 I nommerverwisselaar verlangen op te treden. Dat alzoo voor dien raad moeten verschijnen X tot Nut van ’t Algemeen heeft besloten pongingen aan te wenden om een weduwen- en weezen- fonds voor leden der Maatschappij op te richten. T Heeft ten dien einde circulaires gezonden aan alle Departementen, behelzende eene uitnoodi- ging om eerlang afgevaardigden uit hun midden naar eene, te Deventer te houden, vergaderingte Deze CU GRANT verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS. Abonnementsprijs voor- 3 maanden is binnen deze Stad ƒ1.65, buiten de Stad franco ƒ1.90. durige discussie plaats gehad naar aanleiding van de hernieuwde interpellatie van den heer dejCa- sembroot over het stoomschip «Argus.” De minister van Marine heeft verklaarddat van het schip niet verminderd ten Dat in die zitting uitspraak wordt gedaan om- I trant alle in de eerste zitting niet afgedane za ken en omtrent hen die als plaatsvervanger of I -11 I e overeenkomst betreffende de visscherij hijwiens zaak in de eerste zitting niet is afgedaan; hij die voor een loteling als plaatsver vanger of als nommerverwisselaar verlangt op te treden. Sneek den 5 April 1870. Burgemeester en Wethouders voornoemd I1AMERSTER DIJKSTRA. De Secretaris, II. FENNEMA. G. J. de BOER. Door de heeren H. J. Makking, en mr. W. Jansonius is het plan ontworpen een buurtspoorweg aan te leggen van Delfzijl, langs de kustdorpen naar Zoutkamp en verder met een arm van de stad Groningen loo- pende en noordwaarts aansluitende. De weg zal eene lengte moeten hobben van 70 kilometers en eene breedte van 15 meters. De kosten zijn begroot op 3% millioen gulden. Omtrent de inkomsten en uitgaven bestaat verschil tusschen de meerderheid der commissie en den heer Jan sonius. Zij stelt de ontvangsten op ƒ490,000, de uitgaven op ƒ306,750, bij de eerste op 246,000, de laatste op ƒ140,000. Volgens hare berekening zou de lijn ruim 5.2%, volgens de zijne ruim 3% reudeeren. Doch zij moet ook niet beschouwd worden als directe voordeelige geldbelegging, want terecht zegt mr. Jansonius: «Doch al gaf deze weg slechts 2ja slechts 1 pel., dan nog zou he” kapitaal van den landbouwer hierin belegd, hoo- ge rente opbrengen, daar de indirecte voor- deelen van dezen spoorweg door vermeerdering van inkomsten en besparing van uitgaven van onberekenbare waarde zijn.” De streek, waar door de weg moet loopen, telt (behalve de stad Groningen) 35.000 zielen, een veestapel van 11.918 paarden, 38.062 runderen, 53.918 scha pen 8051 varkens en een landbouw-opbrengst van 1 hectoliters. Het is natuurlijkdat de belanghebbenden zelf de fondsen zullen moeten bijeenbrengendaar ’t een locaal belang geldt. Intusschen zouden de grondeigenaars al dadelijk 420.000 gulden terug krijgen voor den te onteigenen bodem, die op 4000 g. per hectare is begroot. -ƒ Wolvega 4 April. Naar wij vernemen, zal er binnen kort eene commissie van drie leden uit het dorp Noordwolde naar Z. E. den Mini ster van Binnenlandsche Zaken worden afgevaar digd aangaande de kanalisatie van de rivier de Linde en verbetering der vaartdie naar Noord wolde loopt. j- Golmschate(gern Diepenveen) 3 April.: Het Departement Deventer der Maatschappij Mirakelen gebeuren er niet meer, zegt men; wij zeggen, dat is zoo; maar wat zegt men hiervan dat de heer Haffmans eene lofspraak heeft gehouden op den Minister van Binnenland sche Zaken Ja inderdaad Haffmans heeft den heer Fogk opgehemeld over zijn kunstzin, dien hij reeds als burgemeester van Haarlem heeft aan den dag gelegden waarvan hij bij het wetsontwerp, ter regeling van het onderwijs van rijkswege in de beeldende kunsten, wederom zoo doorslaande blijken heeft gegeven. De heer Saaijmans beweerde, dat niets zoo zeer geschikt is tut opwekking van godsdienstzin dan ’t aankweeken van kunstzin. Het is zooals men «godsdienstzin” opvat. In R. G. landen be staat ongetwijfeld veel meer kunstzin dan in Protestantsche landenderhalve zou daar ook meer godsdienstzin moeten bestaan. Ook is het zekerdat de R. G. godsdienst oneindig beter geschikt is om kunstzin op te wekken dan de Protestantsche. Heeft de heer Saaijmans hier over gedachtof is hem het verschijnsel ont gaan en zijn hem de oorzaken er van onbekend In het Alg. D. komt eene curieuse mede- deeling voor van zekeren Camille Flammarion. Hij zegtdat in de maand Januari 1867 een knaapje van 6 jarendat onder de sneeuw be dolven wasdoor een hond gevonden en gered is’t welk is voorgevallen in het land van Voor schoten nabij Bredain Belgie. Dat is lompmaar hoe te oordeelen over een volksvertegenwoordiger die verklaart uit het de bat voor het eerst te hebben vernomen, dat Har lingen aan de Zuiderzee ligt. Die volksverte genwoordiger was de militaire specialiteit Storm VAN *S GliAVESANDE. Minder bevreemdend was het den heer Nier- Strasz te hooren voordragen dat de provincie I* riesland gepoogd heeft de Pollen uit te diepen, maar daarin niet geslaagd iswant wij weten welke verschijnselen de ziektehet Dagbladisme geheeten kenmerkt. 1547/t en 25(% 252/a v. W8 V. 4684 v. boter (54,5Ó). De middelprijs over ƒ54; de hoogste ƒ58,~den 19e" te Heeren- f In de Steenwijker Courant van 1 April) leest men de volgende curieuse adver tentie Heden overleed op het Westvliet te Franeker, in den gezegenden ouderdom van ruim 85 jaren, mijn zachtaardig en vreedzaam Torteltjediep betreurd door al diegenenwelke het lieve, rei ne Duifje gekend hedben. Franeker, 2 April 1870. b domicilie van onderstand wordt aangenomen. Voor het beginsel van het wetsontwerp ver klaarden zich de heerenWassenaer van Gat- wijckvan Kuijk en Oldenhuis Gratama en te gen de heeren: Viruly, Rutgers, Heemskerk Az. en van Rheenen. Morgen voortzetting. De wakkere vertegenwoordiger de Roo heelt de moeite genomen den heer Nierstrasz er op te wijzen, dat de proef in 1867 genomen, be wezen heeftdat zoo T werk werd op touw ge zet er geen vrees voor niet-slagen kan bestaan. Het is bedroevenddat in een achtbaar col lege als de Tweede Kamer behoort te zijn, tel ken male zulke onwaardige gezegden en aarts- stupiditeiten gedebiteerd worden. Op de Rede van Texel is door visschers in het net, dat vol haring, was een zeer grooten zeehond tevens opgehaaldwelke als geschenk aan ’t genootschap Natura Artis Magistra te Amsterdam is gezonden. Het is vermakelijk het Dagblad van de laatste dagen te lezen. In een aantal artikelen looft en prijst het de brochure over de agrarische wetvan den heer v. d, Wijck die haar afkeurten wel om dat zij hem iste conservatief. Nu het Dagblad tot die ontdekking is geko- moninsinueert zij tegen den eerst zoo hoog geprezen schrijverdat hij tegen zijn gemoed gesproken heeft. Het nog ontbrekende aan de uitgeschre- vene leening voor de stoomvaart-maatschappij Nederland is gisteren (Maandag) voor meer dan het gevraagde ingeschreven Simon van Gelderen moet wederom te recht staan wegens laster in een aantal nos. van het Rotterdamsche Volksblad gepleegd. Het zal hem op die wijze gaanals indertijd zeker per soon in Utrecht, die, tegen betaling, alle stuk ken in de Ware Volksstem met zijn naam onderteekende en meestal meer dagen in de ge vangenis moest doorbrengen dan er in ’t jaar waren. Te Gieterveen in Drenthe houdt zich een spierwitte haas opwelk verschijnsel zeker wel hoogst zeldzaam is. Aan de militairen, belijders der Israël .-gods- dienstis ten einde hun paaschfeest te kunnen vieren, van 13 tot 26 April verlof verleend. Zondag den 27 Maart jl. heeft te Leeuwar den de van wege het bestuur der werkheden- vereeniging Leeuwarden uitgeschrevene verga dering plaats gehad van besturen der bestaande werklieden-vereenigingen in Friesland. Na vele punten te hebben besprokenbetref fende den toestand van den werkman en hetgeen er voor hem kan gedaan wordenis men over eengekomen eene algemeene provinciale vereeni- ging op te richtenwaaraan door alle afdeelin- gen en corporation van werklieden kan worden deelgenomen. Ééns in het jaar zal eene alge meene vergadering worden gehouden, afwisse lende tusschen de verschillende plaatsen, waar af- deelingen gevestigd zijn. Als eerste plaats van bijeenkomst is Sneek aangewezen. Tot voorloopige hoofdbestuurders zijn benoemd: J. Kuiper, van Sneek, P. W. v. d. Veen en J. Golerusbeiden van Leeuwarden, en is besloten op de algemeene vergadering een definitief be stuur te benoemen. Ook is het concept ontwor- worpendat dan mede zal wordan behandeld. De bedoelde vergadering zal vooraf door de Sneeker- en Leeuwarder Courant en het week blad de Werkman worden bekend gemaakt. Onder Deersum is eene boerderijgroot 22 heet.88 aren en 28 centiarengeveild voor ƒ59.185,66, d. i. met 10% opgelden ongeveer 2830 per hectare of 1040 per pondemaat. S N E E K 5 April. De handel in boter en vee heeft gedurende de maand Maart op de acht onderstaande Frie- sche markten beslaan uit 8170%, 2917% en 102/j G vaten, ter waarde van ongeveer ƒ508,000, en 1 uuz - EERSTE KAMER. Zitting van Vrijdag den 1 April. De Kamer heeft met algemeene verschillende aan de orde gestelde wets-ontwer- pen aangenomen. Na langdurige discussie is met stemmenook aangenomen het ontwerp tot hooging der staatsbegrooting voor 1870 met Jd£ kosten voor het Collegie van Toezicht op het kerkelijk beheer der Hervormden. Tegen Maandag is aan de orde gesteld de be handeling van de agrarische wetwaarover het verslag gereed is. De behandeling van de wetsontwerpen betret- fende de grondbelasting en het Rijks-onderwijs in de beeldende kunsten is tot later uitgesteld. Zitting van Maandag 4 April In de zitting van heden hebben slechts vijf le den langdurige redeneringen gehouden over de agrarische wet. Tegen spraken de heeren: Rahusen, van Rhe- nen, van Nissen en Messchert van Vollenhove, voor sprak de heer van Bijlandt. Morgen voortzetting. TWEEDE KAMER. Zitting van Vrijdag den 1 April. In de Kamer heeft heden het wetsontwerp be treffende de verbetering van de haven te Har lingen aanleiding gegeven tot langdurige discus sier ten gevolge van een amendement van den heer de Casembroot, om slechts één millioen voor dat werk aan te wijzen en de overige kos ten door Friesland of de Noordelijke provinciën gezamenlijk te doen betalen. Na bestrijding van dat amendement door de heeren Gratama, Idser- da, Beijma Stieltjes, van der Linden en den Minister is het amendement verworpen met 55 tegen 12 stemmen. De wet zelve is daarop aan genomen met 48 tegen 19 stemmen. Daarna is na langdurige discussiën de conclu sie van de commissie van rapporteurs aangeno men met 38 tegen 29 stemmenom den Minis ter van Justitie uit te noodigen voor Dirkje Veld- I huizen algeheele gralie te bevorderen. Morgen komt de interpellatie van den heer I <Ie Gasenabroot over de «Argus” aan de orde beueven de wijziging der armenwet. Zitting van Zaterdag den 2 April. art. 87 der l maar toegenomen is, dat het, alvorens het naar zijne bestemming vertrektafdoende zal beproefd en dat dan nader kan overwogen wordenof het rond de Kaap of door het kanaal van Suez zal gaan. Niemand zal echter gedwongen wor den meê te gaannu eenmaal de ongerustheid en angstvalligheid is opgewekt. Hiermede was de interpellatie afgeloopen. Daarna is met 38 tegen 25 stemmen verwor- j pen het voorstel- Goltsteinom de internationale j op den Rhijn nog vóór het aanstaand reces in de af- deelingen te onderzoeken. Maandag komt de armenwet in discussie en daarna het ontwerp tot aanschaffing van vuur wapens. Heden zijn nog eenige ontwerpen in de afdeelingen onderzocht. Zitting van Maandag den i April In de heden gehoudene zitting zijn de alge meene beraadslagingen aangevangen over de ar menwet, waarbij de werkelijke verblijfplaats als pen505 varkens326 biggen en als volgt Leeuwarden: 2014/*981/s en 102%0 vaten boter (middelprijs ƒ53,25), 2190 koeien, 214 kalveren 304 varkens279 biggen en 549 scha pen; Sneek: 2983% en 499/8 vaten boter (ƒ53,50), 401 koeien, 10 kalveren, 134 varkens, 47 big gen 284 schapen en 2 paardenHeerenveen 2564 en 278/s v. boter (ƒ54,75); Bolsward 15474 en 169% v. boter (ƒ54); Balk: 204% v. boter (ƒ54,25); Joure: 522/, en boter 54)Woudeend175% en boter (ƒ54,25); Wolvega: 469% en de gezamenlijke markten was veen; de laagste ƒ51.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1870 | | pagina 1